1
21. YÜZYILDA YETKİN
GENÇLİK İÇİN OKUL İÇİ VE
OKUL DIŞI ÇÖZÜMLER
Prof. Erhan Erkut, MEF Üniversitesi
Kariyer Planlama Anahtarları
2
 Varlıklar
(Assets)
 Mal, mülk,
 Hedefler
yetkinlik, deneyim, bilgi, bağlantılar
(Aspirations)
 Vizyon, hedefler, temel
 Piyasa
değerler, arzular
Gerçekleri (Market Realities)
 Piyasanın değer
verdiği şeyler
The Startup of You (Hoffman, Casnocha)
http://www.thestartupofyou.com/summary/
Harita
3



21. yüzyıl yetkinlikleri neler?
Türk lise mezunları ne kadar yetkin/hazır?
Ne yapmalıyız?
21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Market Realities)
4







İletişim
İşbirlikçi çalışma ve liderlik
Eleştirel düşünme ve problem çözme
Yaşamboyu öğrenme, özyönlendirme ve kişisel yönetim
Sosyal sorumluluk, kültürel, evrensel, çevre farkındalığı
Dijital çağ okuryazarlığı
Yaratıcılık ve inovasyon
21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi
5

“21 Yüzyıl Yetkinlikleri” ortak çalışma grubu (32 üye)
 American
Association of School Librarians, National
Education Association, Lego, Microsoft, Pearson, ETS,
İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco, …

Öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı
olması için gerekli olan yetkinlik, bilgi ve deneyimler
http://www.p21.org/our-work/p21-framework
Temel dersler ve 21. Yüzyıl Temaları
6


İngilizce, edebiyat, dünya dilleri, sanat, matematik,
ekonomi, bilim, coğrafya, tarih ve yurttaşlık bilgileri
21 yüzyılın disiplinler arası temaları bu temel
alanların içine yerleştirilmeli
 Küresel
bilinç
 Finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı
 Yurttaşlık okuryazarlığı
 Sağlık okuryazarlığı
 Çevre okuryazarlığı
Öğrenme ve İnovasyon Yetkinlikleri
7



Yaratıcılık ve inovasyon
Kritik düşünme ve problem çözme
İletişim ve işbirliği
8
Enformasyon, Medya ve Teknoloji
Yetkinlikleri



Bilgi okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı
Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
Yaşam ve Kariyer Yetkinlikleri
9





Esneklik ve uyum sağlayabilirlik
İnisyatif alma ve özyönlendirme
Sosyal ve kültürlerarası yetkinlikler
Üretkenlik ve hesap verebilirlik
Liderlik ve sorumluluk
10


Beklentileri anladık
Ne ölçüde karşılıyoruz?
 K12
 Üniversite
Türkiye
11



K12 eğitim kalitesi düşük ve trend negatif
Fırsat eşitliği yanılgısı ile sınavlara esir edilmiş gençlik
Beceri ve yetkinlikleri azgeliş(tiril)miş lise mezunları


“In Turkey pre-university education was never designed to produce
free-thinking, truth-seeking, self-confident, and independent individuals
with skills necessary for life-long professional success…”
Temel işini içerik nakli sanan 19. yüzyıldan kalma bir
üniversite sistemi
Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar
12
Hedef koyma
2. Zaman yönetimi
3. Planlama
4. İngilizce
5. İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri
6. Sunum teknikleri
7. Gurup calışması
8. Analiz ve sentez yetileri (ezber yerine)
9. Problem çözme yetileri (çoktan seçmeli yerine)
10. Uzun vadeli ödüllere odaklanma
11. Bilişim teknolojileri ile yakınlık
(oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı)
1.
Birçok Türk lise mezununun eksik olduğu alanlar
13
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dikkat süresi
Uzun süreler icin konsantre olabilme
Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı)
Bilgiye ve öğrenmeye değer verme
Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)
Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (oto. haketme)
Etik değerler (kopya ve fikri mülkiyet hırsızlığı)
Sosyal ve çevresel bilinç
Gerçek hayat deneyimi ve bilinci
Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)
Uluslararası farkındalık
(diğer ülke, kültür algısı – ön yargı, peşin hüküm)
Üniversite neden bu yetkinlik açığını kapatamıyor?
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
“Bu bizim işimiz değil” (içerik nakli saplantısı)
Yoğun akademik programlar
YÖK’ün yetkinlikler konusundaki bilinçsizliği
Üniversitelerin yetkinlik geliştirmede kapasite eksiği
Yetkinlik geliştirmenin maliyeti ve bütçeler
Yönetim kadrolarının inan(ma)mışlığı
Öğrencilerin/ailelerin talep etmemesi
Bilinçli öğrencilerin çözümü klüplerde araması
Kariyer ofisi/günü yanılgısı (profesyonel gelişim yerine)
İş dünyasının bu probleme seyirci kalması
“Son şans” olan üniversite görevini yerine getirmiyor…
15
Mezun yetkinlikleri ile kurum
beklentileri arasındaki uyumsuzluk

Kurumların kara bahtı
Çalışma dünyasına hazır olmaktan uzak bir havuzdan
seçmek zorunda … seçme maliyetleri yüksek
 Seçtiği elemanları geniş kapsamlı bir eğitimden geçirmek
zorunda … eğitim maliyeti yüksek
 Elemanları hazır olana kadar düşük performansa katlanmak
zorunda … işgücü verimliliği düşük
 Hazır hale getirdiği elemanları kaptırmamaya çalışmak
zorunda … işgücü maliyeti yüksek

Çözüm?
16


Okul İçi
Okul Dışı
Çözüm? -- Okul İçi
17



Türkiye için “21 yüzyıl yetkinlikleri” çalışması (siz?)
Öğrenci odaklı aktif öğrenme teknikleri
Yetkinlik geliştirme
 İletişim, dinleme, grup
çalışması, sunum teknikleri
 Zaman, stres, proje yönetimi, planlama
 Bilgiye ulaşım, teknoloji okuryazarlığı
 Seminer,
çalıştaylar, kamplar
 Derslerin içine gömme (müfredat özür değil)
 Grup

projeleri, sunumlar
Stajlar, değişimler
Dört bacaklı çözüm – üniversite
18




Birinci sınıfta zorunlu ders (re-programming)
Sektörel dersler, projeler, bitirme projesi (2, 3, 4)
Stajlar ve yarı zamanlı çalışma (Haz-1-2…)
Profesyonel gelişim (3-4)
Çözüm? -- Okul Dışı
19


Dört bacaklı çözümün ulusal versiyonu
Eğitim
 MOOC
+ yerel
 Canlı, webcast, banttan


Stajlar
Ulusal Profesyonel Gelişim Merkezi
Çözüm? -- Okul Dışı (Pilot)
20



Yetkin Gençler yetgen.mef.edu.tr
7 Cumartesi, 4 saat/hafta
Girişimcilik çerçevesinde
 Kariyer
planlama
 Bilgi okuryazarlığı
 Grup çalışması
 Sunum teknikleri
 Excel ile modelleme (2 hafta)
 İş planı projesi
Çözüm? -- Okul Dışı
21

Anne – baba
 Çocuk
ile yakından ilgilenecek
 Sınavlara değil yetkinliklere odaklanacak
 Okul sonrası programlar (formal/informal)
 Yaz kampları
 Çok yönlülüğü destekleyecek (kitap, hobiler, …)
 Her fırsatta çalışmasını destekleyecek (staj, part-time, …)
 Üçgen kariyer plan modeli üzerinde birlikte düşünecek
Yazdım…
22

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN
http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-sorun/

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – ÇÖZÜM?
http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-cozum/

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – İLK ADIM
http://www.erhanerkut.com/2015/03/21-yuzyil-yetkinlikleri-ilk-adim/
Erhan Erkut -- İletişim
23
Twitter: @ErhanErkut
 E-mail:

 [email protected][email protected]

Blog: www.erhanerkut.com
Download

OzOkDer_21YYY