GDF SUEZ GRUP
KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI
ÖNSÖZ
Temel haklar, sosyal diyalog ve sürdürülebilir kalkınma konulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ
küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri, sağlık ve güvenliğin de aralarında
bulunduğu özel konular hakkında küresel anlaşmalar yapmak amacıyla sosyal diyaloğu
sürdürmekti.
Bu anlaşmanın tarafları GDF SUEZ şirketleri bünyesinde ve mümkün olduğunca tedarik zinciri
bünyesinde ve GDF SUEZ'in etki alanında 1 sağlık ve iş güvenliği konularında, temel ilkeler
tanımlamaya ve uygulamaya çalışırlar.
Herkesin sağlığı ve güvenliği GDF SUEZ'in insani ve sosyal projesinin merkezinde yer alır.
Grup'un amacı yönetici, müdür, çalışan, hizmet sağlayıcılardan her birini kendi sağlığından,
kendi güvenliğinden ve başkalarının güvenliğinden sorumlu bir aktöre dönüştürmektir.
Bu temel gereksinim 23 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Grup Anlaşması'nın imzalanması ile
somut bir hale gelmiştir, söz konusu anlaşma GDF SUEZ'in bu alandaki politikasının temel
ilkelerini belirlemektedir ve 2010-2015 döneminde uygulanacak somut eylemleri tanımlayan bir
Grup Eylem Planı lie tamamlanmaktadır.
GDF SUEZ ve Dünya Sendika Federasyonları işbu anlaşma ile bu ilk taahhütleri dünya çapında
geçerli kılmak için, güçlendirmek ve genişletmek istemişlerdir.
1
Etki alanı kavramı hakkında referanslar elde etmek için OECD'nin çokuluslu şirketler ile ilgili temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler'in şirketler
ve insan hakları ile ilgili temel ilkelerini gözden geçirin. Örnek olarak, GDF SUEZ'in etki alanı aşağıdakileri içerebilir: Ortaklıklar,
müşterek üretim anlaşmaları, tedarikçiler ve/veya satıcılar ve bunlarla ilişki içindeki alt yükleniciler
1
BÖLÜM 1: UYGULAMA ALANI
Bu anlaşmanın sağlık ve güvenlik ile ilgili temel prensiplerini kapsayan hukuki uygulama alanı
tüm dünyadır. Bu anlaşma Avrupa'da halen uygulanmakta olan 23 Şubat 2010 tarihli Avrupa
Grup Anlaşmasını (ve daha sonra yapılan tüm değişiklikleri) temel almakta ve
tamamlamaktadır. Bu anlaşma GDF SUEZ tesis ve işletmelerinin ve tüm GDF SUEZ şirketler
grubuna dahil olan yan kuruluşların tamamına uygulanır. Bu anlaşma herhangi bir coğrafi
sınırlama olmaksızın, mümkün olduğunca, GDF SUEZ'in etki alanındaki tesis ve işletmelere de
uygulanabilir.
BÖLÜM 2: İLKELER
Meslekleri ne olursa olsun çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal huzurunun artırılması ve
korunması ve çalışma 2 koşullarından kaynaklanan sağlık 3 gerekçeli işe gelmeme durumlarının
önlenmesi aşağıdaki sekiz (8) temel ilkeye dayanır:
1. Her türlü karar sürecinde risklerin dikkate alınması
Herhangi bir karar alınmadan önce, (proje, satın alma, yatırım, işletme, önemli
organizasyonlar, müşteri ile imzalanacak anlaşmalar, vs.) tehlikeleri tespit etmek ve
riskleri kontrol altında tutmak için bunları değerlendirmek gerekir.
Risklerin dikkate alınması, Grup süreçlerinin tamamına ve özellikle satın alma
süreçlerine dahil edilen önemli bir kriter olmalıdır.
Kişilerin sağlığı ve güvenliği hizmetlerin sürekliliğinden üstün tutulmalıdır.
Risk değerlendirme ve kontrolü ile ilgili kararlar riske maruz kalanların görüşlerini dikkat
almalıdır. Sağlık ve güvenlik taahhütlerini yerine getirmek amacıyla, tehlikeleri tespit
etmek ve riskleri kontrol altında tutmak için uygun kaynaklar tahsis edilmelidir.
2. Riskli durumların önlenmesine yönelik önleyici girişim
Kazaların ve mesleki 4 hastalıkların önlenmesi, kaza sayısının, olayların, özellikle de
potansiyel olarak çok ciddi olanların, aksaklıkların ve tehlikeli durumların birbiri ile
bağlantılı olduğu tespitine dayanır.
Riskli durumların tanımlanması ve önleyici ve düzeltici eylemlerin planlanması riskli
durum ve davranışların sayısında kalıcı bir azalma sağlamak için, yönetimin, sağlık ve
güvenlik uzmanlarının, çalışanların ve onların sendikal teşkilatlarının (yoksa, ülkelere 5
göre temsil niteliği en yüksek organ ve teşkilatın) aktif ve birlikte katılımını gerektirir. Bu
farklı aktörler tarafından kazalar, mesleki hastalıklar, olaylar ve tehlikeli durumlar
Bu tanım iş sağlığı ILO/WHO müşterek tanımından alınmıştır. Tehlike bir şeyin özgül özelliklerine göndermede bulunmaktadır, risk ise bir
tehlikeye maruz kalma derecesine ve bu tehlikenin zarar verme ihtimaline göndermede bulunmaktadır
3
Örnek: Kaza ve hastalık
4
no'lu Grup Sağlık Güvenlik kuralı GDF SUEZ birimlerindeki faaliyetlere bağlı kaza ve olayların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için
uygulanacak asgari koşulları tanımlar ve bunların altında yatan nedenlerin analizi ve uygun bir iletişim vasıtasıyla söz konusu olayların
tekrarlanmasını önlemeyi hedefler.
5 GDF SUEZ hangi ulusal mevzuat uygulanırsa uygulansın, personeli temsil eden organların tehlike, risk ve kaza analizlerine katılmasını
sağlamayı taahhüt eder.
2
2
üzerinde yapılan müşterek analiz, olayların altında yatan teknik, teşkilatlanmaya bağlı,
insani ve/veya iş ortamı ile ilgili nedenlerin araştırılmasına ve giderilmesine yol
açmalıdır.
3. Güven ve karşılıklı iletişim ortamının teşvik edilmesi
Herkesten beklenen katılım, personelin tamamının mümkün olduğunca tehlikelerin
giderilmesi, risklerin azaltılması ve gerçek bir ortak entegre sağlık-güvenlik kültürünün
ortaya çıkarılması çalışmalarına dahil edilmesini gerektiren bir güven ve karşılıklı iletişim
ortamının oluşturulmasını gerektirir.
Herkesin motivasyonu, kazaları önleme, pedagoji ve başarılara değer katılması
konusunda yapılan önerilerin teşvik edilmesi sayesinde artırılır.
Bu düşünceye göre, hata tespiti ilerleme kaynağıdır. Hatalar çoğu zaman organizasyon
ve insan kaynaklı olmaktadır.
Öte yandan, Grup, mesleki faaliyetinin sağlık ve güvenlik yönleri nedeniyle hukuki
işlemlere tabi olan her çalışana kendisinin de onayıyla yardımcı olmayı taahhüt eder.
4. Kazaların önlenmesinde hiyerarşik yapı oluşturma
Bu taahhüt sırasıyla:
•
•
•
•
Tehlikelerin kaynağında önlenmesinden,
Gerçekleşmesinden korkulan bir olayın tezahür etme ihtimalini, riskleri ALARP
(As Low As Reasonably Practicable) optimizasyon ilkesine uygun bir seviye ile
sınırlayan önleyici tedbirler alınarak azaltılmasından,
Gerçekleşmesinden korkulan olayın ciddiyetini azaltmak için kollektif koruma
tedbirleri alınmasından (örnek: entegre güvenlik),
Bireysel koruyucu ekipmanlar kullanılmasından oluşur.
5. Karşılaştırma, paylaşım ve deneyim geri bildirimi
Dahili ve harici karşılaştırma (benchmark 6) ve deneyim geri bildirimi doğru
uygulamaların tespit edilmesini ve paylaşılmasını ve bunun yanı sıra kazaların
önlenmesi konusunda harekete geçme kabiliyetimizin artırılmasını sağlar. Bunlar kaza,
olay, sanayide yaşanan aksaklıklar, tehlikeli durumlar ve sağlık riskleri ile ilgili analizleri
dikkate alır. "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi" ile tartışılan başka nicel
ve nitel göstergeler de gözlemlenebilir ve bir denetime konu olabilir.
6. Hizmet sağlayıcılarımız 7 için önleme ve koruma düzeyi en az çalışanlarımızın önleme
ve koruma düzeyine eşdeğerdir
Hizmet sağlayıcılar ve faaliyetlere müdahalede bulunanlar faaliyetlerimizin kalitesine ve
yöntemlerimizin güvenliğine katkıda bulunurlar. Bu kapsamda, sağlık ve güvenlik
koşullarını yukarıda bahsi geçen taraflarla birlikte taleplerimize uygun şekilde yazılı
olarak tanımlamalı ve uygulamaya koymalı ve takibini sağlamalıyız.
6 İstatistiklerin ve denetimlerin sınırlarını kabul etmekle birlikte, gerçek bir iyileştirme hedeflenerek birimlerin kendilerini birbirleriyle faydalı
bir şekilde karşılaştırmasına olanak tanımak için, benchmark testi denetlenebilir Grup göstergeleri üzerinden gerçekleştirilmelidir
7 1 ve 2 no'lu Grup sağlık güvenlik kuralları sırasıyla geçici bir çalışanın yardımına başvurulduğunda veya faaliyetler harici şirketlere
yaptırıldığında Grup'un tamamında uygulanacak asgari gerekleri tanımlar
3
Riskleri sınırlı tutmak için, özellikle alt yüklenici seviyesi sayısı sınırlı tutulmalıdır.
7. Mevzuatın ve Grup içi kuralların uygulanması
Yerel mevzuata uymak bir zorunluluktur. Ayrıca, Grup kuralları yerleşim yerleri ve
durumları ne olursa olsun tüm birimlere uygulanır. Bu kurallar yerel taleplerin ötesine
geçebilen asgari bir seviye belirler.
Bu mevzuatlar, kurallar veya talimatlar bunları uygulayacak kişiler tarafından bilinmeli,
anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.
Hatalar detaylı inceleme sonrasında kasıtlı ve/veya tekrarlanan bir nitelikte ise kusur
olarak değerlendirilerek cezai müeyyidelere tabi olabilir.
8. Kriz yönetimine hazırlık
Büyüklüğü ne olursa olsun her birim personel temsilcileriyle birlikte, çalışanların
sağlığının ve güvenliğinin tehlikede olmadığı varsayımına göre operasyonların
devamlılığını garanti altına alan bir şirket içi acil durum planı hazırlar; bu acil durum
planı şunları içermelidir:
•
Uyarı prosedürleri ve tahliye prosedürleri,
•
Tüm öngörülemeyen acil durumları kapsayabilecek ve kontrol altında tutabilecek
gerekli kaynaklar,
•
Bir faaliyet süreklilik planı içeren kriz yönetim organizasyonu.
Şirket içi acil durum planlarının uygulanmaya hazır durumda tutulduğu, uygun tatbikatlar
vasıtasıyla düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu tatbikatlardan ve olaylardan veya
gerçek kazalardan elde edilen tecrübeler sürekli iyileştirme sürecine kaynak teşkil
edecektir.
BÖLÜM 3: DAYANAK NOKTALARI
Önleyici girişim müdürlerin ve her bireyin sürece dahil olmasına, sosyal diyaloğa ve bir yönetim
ve iletişim sistemine dayanır. Önleyici girişim Grup'ta sağlık ve güvenlik konularında ortak bir
kültürün güçlenmesini sağlamalıdır.
Madde 3.1: Müdürlerin sürece dahil olması
Müdürlerin 8 sağlık ve güvenlik konularında sürece dahil oluşu şu anlama gelir:
o Tehlikeleri tespit ederek, riskleri değerlendirerek ve kontrol altına alarak sağlıklı ve
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
o
8
Çalışanlar ve onların sendikal kuruluşları (veya yoksa, ülkeye göre temsil gücü en
yüksek organ veya teşkilat) ile sosyal diyaloğu kapsayan ve her bireyin rolünü ve
sorumluluklarını açıklığa ve kesin bir yapıya kavuşturan bir sorumluluk sistemini
ortaya koymak,
Grup'un 6 no'lu sağlık güvenlik kuralı müdürlerin ve ekiplerinin yıllık bazda sürece dahil olma seviyelerinin, sağlık ve güvenlik alanlarında
elde ettikleri sonuçların değerlendirmeye tabi tutulmasını zorunlu hale getirmektedir
4
o
Bilgilerin ve iş yükü organizasyonunun uyumlu olmasını sağlayarak iş vermek,
o
Uzmanların desteğiyle güvenlik ile ilgili operasyonel sorumluluğu doğrudan üzerine
almak,
o
Talimatları hazırlamak, tanıtmak, bu talimatların iyi anlaşılmasını sağlamak ve
uygulanmasını tüm imkânları 9 kullanarak kontrol etmek,
o
Yetkinlikleri oluşturmak ve geliştirmek:
o
Hiyerarşinin sağlık ve güvenlik yönetimi yetkinliğini,
Personelin risk değerlendirme ve ilgili talimatları uygulama yetkinliğini
oluşturmak ve geliştirmek,
Tüm personele haklarını bildirmek; bu haklar şunlardır:
•
•

Yaptıkları işin tehlikeleri ve bu işi güvenli bir şekilde yapma usulü
ile ilgili bilgi ve eğitim alma hakkı,

Tehlikeli bir işin sağlık ve güvenliklerine zarar vereceğine dair
makul gerekçeler var ise, bahsi geçen tehlikeli işi yapmayı
reddetme veya yarıda kesme hakkı,

Grup içi sorumluluk sisteminde ve özellikle Sağlık Güvenlik
Organı vasıtasıyla (veya böyle bir organ yoksa, ülkelere göre
temsil yetkisi en yüksek olan organ veya teşkilat vasıtasıyla)
önemli bir rol oynama hakkı,
o
Sürekli iyileştirmeye katkı sağlamak ve en iyi uygulamaları sürdürmek amacıyla,
çalışanları bireysel veya toplu olarak seferber etmek,
o
Kendi davranışları, profesyonelliği ve disipliniyle örnek teşkil etmek,
o
Çalışmaların yürütüldüğü yerde ve ekipler bünyesinde düzenli aralıklarla hazır
bulunarak, ilgisini kanıtlamak,
o
Gerekli sağlık ve güvenlik koşullarında yapılamıyor ise, bir faaliyeti askıya almak
veya durdurmak,
o
Özürlü çalışanları ve bir kaza veya hastalıktan sonra işe dönen çalışanları şirket
bünyesine almak, onlara yardımcı ve destek olmak.
Madde 3.2: Herkesin sürece dahil olması
Şirket 10 içindeki yeri ne olursa olsun, sağlık ve güvenlik herkesin katılımını gerektirir. Bu somut
olarak aşağıdaki eylemlerden oluşur:
o
Çalışanlar ve onların sendikal kuruluşları (veya yoksa, ülkeye göre temsil gücü en
yüksek organ veya teşkilat) ile sosyal diyaloğu kapsayan, güçlü bir şirket içi
sorumluluk sistemi ortaya koymak,
o Çalışanların işyerindeki tehlikeleri öğrenmesi ve tehlikeli işleri yapmayı reddetmesi
veya bırakması ile ilgili haklarına uymak,
o Kuralları ve talimatları anlamak ve uygulamak,
9
Grup'un 5 no'lu sağlık güvenlik kuralı çalışma izni sisteminin uygulanmasında uyulması gereken asgari koşulları tanımlar.
Personelin ve sendika teşkilatlarının temsil organları şirketteki tüm taraflar için sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesinde kilit bir rol oynarlar
10
5
o
Riskleri değerlendirme ve ilgili talimatları uygulama ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri
geliştirmek için eğitimlere aktif bir şekilde katılmak,
o Her müdahaleden önce, her faaliyetin yürütülmesine bağlı tehlikelerin gerçekten
tespit edildiğinden ve risklerin değerlendirildiğinden ve kontrol altına alındığından
emin olmak. Ciddi ve yakın bir tehlike olması durumunda, faaliyeti hemen
durdurmak,
o
Kendi sağlığınıza, güvenliğinize ve diğerlerinin sağlığına ve güvenliğine aktif bir
şekilde dikkat etmek,
o Hem tehlikeli durumları hem de doğru uygulamaları bildirmek,
o İnisyatif kullanmak ve iyileştirmeler önermek,
Madde 3.3: Sosyal diyalog
Sağlık ve güvenlik sosyal kaynaşmadan elde edilebilecek kollektif kazanımlar olup, tüm
tarafların diyalog ve uzlaşma isteğine sahip olmasını gerektirir.
Grup düzeyinde, bir "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi" maksimum sekiz (8)
yönetim temsilcisinden, mümkünse GDF SUEZ yan kuruluşlarından seçilen sekiz (8) çalışan
temsilcisinden oluşur.
Çalışanların temsilcileri normal koşullarda aşağıdaki teşkilatlardan gelecektir: IndustriALL (2
kişi), PSI (2 kişi), BWI (2 kişi) ve "GDF SUEZ Avrupa Sağlık Güvenlik Yürütme Komitesi (2 kişi).
Alınacak ortak bir kararla, çalışanların sekiz temsilcisini tayin eden teşkilatlar GDF SUEZ'in
yerleştiği tüm coğrafi bölgelerin temsil edilmesine ve en az üç (3) bayanın komiteye dahil
edilmesine çalışacaklardır.
"Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi"nin rolü verilen taahhütlere ve bu anlaşmanın
ilkelerine uyulduğunu kontrol etmek ve iyileştirme eylemleri önermektir.
Bu komite yasal hükümlere ve Uluslararası Çalışma Örgütünün standartlarına ve tavsiyelerine
uygun şekilde sağlık güvenlik performanslarının gelişimini takip eder ve tavsiyelerini GDF
SUEZ Sağlık Güvenlik müdürlüğüne iletebilir.
"Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi"nin üyeleri yılda iki kez faaliyetler ve önemli
olaylar hakkında bilgilendirilir.
Yılda bir kez, GDF SUEZ Sağlık Güvenlik Müdürlüğü özellikle bu anlaşmada yer alan ilke ve
taahhütlerin uygulanışı konusunda yürütülen sağlık güvenlik faaliyetlerinin bir sentezini ve elde
edilen sonuçları "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi"ne sunacaktır.
Yerel düzeyde her birimde, Sağlık Güvenlik Komiteleri (veya yoksa, ülkelere göre temsil gücü
en yüksek olan teşkilatlar) ve müdürlüğün temsilcileri, iş hekimleri ve sağlık ve güvenlik
uzmanlarının desteğiyle sağlık ve güvenlik alanında elde edilen sonuçları takip ederler ve
tehlikeli durumların tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin planlanması ve takip edilmesi konusunda
birlikte çalışırlar.
6
Madde 3.4: Kısa vadeli eylem planı ve iletişim
GDF SUEZ'in faaliyet ve yerleşimlerinin çeşitliliğini hesaba katmak için, büyük coğrafi bölgelere
ve/veya faaliyet türüne göre orta vadeli (2015-2020 arasında olmak üzere beş yıllık) bir Sağlık
Güvenlik eylem planı uygulanacaktır. Plan takibi her yıl "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans
Komitesi"nin toplantısı sırasında sağlanacaktır.
Sosyal diyaloğun geliştirilmesi kapsamında, "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans
Komitesi"nin çalışmaları ve bunun yanı sıra eylem planında belirlenen hedefler Genel
Müdürlüğün hazır bulunduğu "Genişletilmiş Referans Komitesi"'nin yıllık toplantısında mutlaka
Dünya Sendika Federasyonlarının temsilcileri ile paylaşılacaktır. Bilgiler Genişletilmiş Referans
Komitesi'nin yıllık toplantısından en az bir ay önce aktarılacaktır.
Bu bilgi değiş tokuşlarından sonra, GDF SUEZ Sağlık Güvenlik Müdürlüğü Grup'a bağlı
şubelerden her birindeki Sağlık Güvenlik sorumlularına "Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans
Komitesi"nin alınan kararlar ile ilgili analizlerini, yorumlarını ve tavsiyelerini iletecektir.
Buna ilaveten, Grup hiyerarşisinde aşağı ve yukarı doğru bir iletişimin olması çok önemlidir. Bu
iletişim:
 Bilginin, yani:
◦ Sağlık ve güvenlik politikasının
◦ Ulaşılmaya çalışılan hedeflerin,
◦ Ve sonuçların öğrenilmesini,
 Deneyimler ile ilgili geri bildirimlerin ve Grup içinde ve dışında yapılan doğru
uygulamaların öğrenilmesini kolaylaştırmalıdır.
Sağlık güvenlik kültürünü güçlendirmek için, iletişim şeffaf, somut, olumlu, katılımcı olmalıdır.
İletişim personel tarafından dile getirilen Sağlık Güvenlik ile ilgili herhangi bir soruya yanıt
vermelidir.
GDF SUEZ müşterileri, hizmet sağlayıcıları ve genel olarak tesislerinin ve faaliyetlerinin
etkisine maruz kalan üçüncü taraflar ile risklerin önlenmesi veya azaltılması konusunda iletişim
kurmalıdır. İletişim, Grup ürünlerini ve hizmetlerini kullanan müşterilerin ve ilgili toplum
kesimlerinin tamamına yayılmalıdır.
7
BÖLÜM 4: ÖZEL İLERLEME HEDEFLERİ
İşbu anlaşma ile, GDF SUEZ özellikle aşağıdaki ilerleme hedeflerine odaklanmaktadır:
 Grup'un 11 faaliyetleri ile arasında neden sonuç ilişkisi bulunan ölümcül kazaların
kökünden kazınması.
 İş kazası sayısının sürekli azaltılması ve aynı zamanda, istatistiklerin niteliğine
dikkat edilmesi ve bu istatistiklerin olumsuz sonuçlara yol açmasının
engellenmesi (örnek: hedefe ulaşmak amacıyla kaza beyanlarının azaltılması).
 Özellikle KMR (kanserojen, mutajen ve reprotoksik) tipi ikame edilebilir zehirli
maddeler içeren ürünlerin kullanımdan kaldırılması ile iş 12 sağlığının sürekli
iyileştirilmesi.
Öte yandan, anlaşmayı imzalayan taraflar hem şirketlerdeki personel, hem de üçüncü şahıslar
için alt yüklenicilere yaptırılan faaliyetlerin sağlık güvenlik açısından arz ettiği önemi
paylaşmaktadırlar.
Taşeron kullanımı özellikle endüstriyel ve altyapı proje imalat safhalarında mevcut olduğu için
GDF SUEZ uluslararası alanda büyük gelişme gösteren bu projelerden 13 her birinde, aşağıdaki
koşulların sağlanmasına olanak tanıyan bir sağlık güvenlik prosedürü kaleme alınacağını
taahhüt eder:
 İşe başlama, planlama, imalat, kapatma ve nakil gibi proje safhalarından her
birinde bir risk değerlendirmesi yapılacaktır,
 Yerel sağlık güvenlik mevzuatı tespit edilecek ve uygulanacaktır,
 Taşeronlarla yapılan sözleşmelerdeki hükümler uygulanması gereken sağlık
güvenlik yükümlülükleri içerecektir,
 Kesin kabul, Sağlık Güvenlik kabul ve kontrol kriterleri içerecektir.
BÖLÜM 5: SON HÜKÜMLER
"Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi" Madde 3.3'te belirtilen koşullar uyarınca
Anlaşmayı izlemek ve göstergeleri ve gösterge izleme koşullarını tanımlamakla görevlidir.
Bu anlaşma gereken tüm dillere çevrilecektir. Ancak sadece İngilizce sürümü (orijinal sürüm)
geçerli kabul edilecektir. Bu anlaşmanın yorumlanmasına ilişkin sorunlar münhasıran
"Genişletilmiş Sağlık Güvenlik Referans Komitesi"nin yetkisindedir.
Bu anlaşma 13 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir ve sınırsız bir süreliğine yapılmıştır.
GDF SUEZ Müdürlüğü'nün ve anlaşmayı imzalayan en az iki küresel sendika teşkilatının onayı
ile yeniden gözden geçirilebilir.
GDF SUEZ herkese bir rol yükleyen ve sıfır ölümcül veya ağır kaza oranı hedefleyen 9 "Hayat kurtaran kural" belirlemiştir
7 no'lu Grup sağlık güvenlik kuralı Grup birimlerinin tamamının Grubumuzdaki ve hizmet sağlayıcılarımızdaki çalışanların sağlığını orta ve
uzun vadede korumak için uyulması gereken asgari koşulları tanımlamaktadır
13
Grup'un 9 no'lu sağlık güvenlik kuralı Grup birimleri tarafından farklı projeler kapsamında uyulması gereken sağlık ve güvenlik ile ilgili
asgari koşulları tanımlar
11
12
8
Taraflardan herhangi biri tarafından altı ay önceden ihbar edilmek suretiyle anlaşmanın
bozulduğu ilan edilebilecektir. Anlaşmanın feshi durumunda, anlaşmanın tarafları bu
anlaşmanın yerine değiştirilmiş yeni bir anlaşma koymak amacıyla (altı aylık) bu fesih dönemi
içinde birbirleri ile görüşmek için anlaşmışlardır.
İşbu anlaşma 5 nüsha olarak imzalanmıştır. Her Küresel Sendikada bir asıl suret bulunacakır.
13 Mayıs 2014 tarihinde, Paris'te düzenlendi
GDF SUEZ SA ve Grup yan kuruluşları adına,
BWI adına,
Gérard MESTRALLET
IndustriALL adına,
PSI adına,
9
Download

GDF SUEZ GRUP