T.c.
MALİYE BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:35206378/
: Yan Ödeme Kararnamesi
Vizeli Cetveller
05.03.2 U 1h ~lJ O Lj V U !J
KÜTAHYA VALİLİGİNE
(Defterdar lık)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi
kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca; 2006
yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 17/0412006 tarihli ve 2006110344 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve
Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2014 yılında da uygulanmaya devam edilmesi
16/0112014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/0112014 tarihli ve 2014/5800
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Buna göre; 2014 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personele
ödenecek yan ödeme, özel hizmet ve diğer tazminatları gösteren I, II ve III sayılı onay lı cetvellerin
tasdikli birer fotokopileri yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
1 O MART
Hasan ŞAHİN
Bakan a.
Personel Genel Müdürü
VAU~
EKLER:
Cetvel (6 sayfa)
Cetvel (lOsayfa Sayıştay Başkanlığına)
DAGITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)
Bilgi:
Sayıştay Başkanlığına
Dikmen Cad. Bakanlıklar 06450 .Çankaya/ A KARA Telefon: (03 ı2) 4 ı52096 Faks: (03 ı2)4240639
e-posta: [email protected]
Ağ: www.maliye.gov.tr/pcrgen
,
KURUM
MALlvE
(is Güctüüü Zammı
is Riski
Bölüm
Personel
Serbest
Kadro
ve Mali Sorumluluk
Zamları)
BAKANLlGI2014
ÜNiTE
KADRO
TAŞRA
(A) GENEL iDARE HizMETLERi
Sayman
Veznedar,Tahsildar
Ayniyat Saymanı
Ambar Memuru
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Çocuk Eğitimcisi
Sivil Savunma Uzmanı
B.l.MMd.
(GÖREV)
Tl
UNVANı
Sıra
Savısı
Dolu
Kadro
is Güclü~
Cetvel
ü
Zammı
is Riski Zammı
Cetvel
Not
Not
Temininde
Cetvel
GüCıük Zammı
Öncelikli
Vöre Not
Not
Mali
Sorumluluk
Zammı
Aylık Mali Vük
(Toplam Puan X 0,024416)
X Personel Savısı)
BÖLÜMÜ
Bilgisayar işletmeni
Şef (Bilgisayar işlt., V.H.K.I.)
Veri Hazırlama Kontrol Işletmeni
BÖLÜM TOPLAMı
KADRO (GÖREV) UNVANı VE KARiVER
(B) TEKNiK HizMETLER BÖlÜMÜ
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı (5 yıla kadar)
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı (5 yıl ve daha fazla)
Istatistikçi, Matematikçi, Programcı, Çözümleyici (5 yıla kadar)
Istatistikçi, Matematikçi, Programcı, Çözümleyici (5 yıl ve daha fazla)
. Tekniker (En az dört yll.mes.tek.öğ.gör.diğ.per.)(5
yıla kadar)
Tekniker (En az dört yll.mes.tek.öğ.gör.diğ.per.)(5
yıl ve daha fazla)
Tekniker (En az iki yıl sür.mes.tek.yük.öğr.gör.)(5
yıla kadar)
Tekniker (En az iki yıl sür.mes.tek.yük.öğr.gör.)(5
yıl ve daha fazla)
lise üz. en az 2 yıl mes.tek.öğ.veya mesleki tekn.kurs gör.
Teknisyen (Tekniker) (5 yıla kadar)
Teknisyen (Tekniker) (5 yıl ve daha fazla)
lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından
Teknisyen (5 yıla kadar)
Teknisyen (5 yıl ve daha fazla)
Programcı, Çözümleyici (5 yıla kadar)
Programcı, Çözümleyici (5 yıl ve daha fazla)
Programcı, Çözümleyid (5 yıla kadar)
Programcı, Çözümleyici (5 yıl ve daha fazla)
BÖlÜM TOPLAMı
(c) SAGLlK HiZMETLERi BÖlÜMÜ
Uzman Tabip
Daire Tabibi
Daire Tabibi (2.Bölge)
Daire Tabibi (3.Bölge)
Daire Tabibi (4.Bölge)
Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar
Çoc.Gelş.,Hemş.,SağI.Mem.,
Sağlık Teknikeri
lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş olanlar
Hemşire, Sağlık Memuru
Eczacı
Biolog
BÖLÜM
i SAVILI CETVEL
Temininde Güclük
A
A
A
A
A
K.Md.4/B
36/a
35
36/b
37
38
A
A
A
A
A
11/b
16/a
16/e
D.N.3/d
17
B
O
53
2850
12
2
109
25
48
2
245
175
13033
16554
57
175
9700
10436
1
426
1
129
O
O
B
B
B
B
2/a
2/b
3/a
3/b
4/a
4/b
5/a
5/b
1
3
73
40
242
B
B
6/a
6/b
B
B
B
B
B
B
413
3
2
52
O
34
O
600
500
500
500
500
500
650
800
750
750
750
300
450
900
250
250
250
500
500
500
500
1
3
37
8
72
975
1400
975
1400
975
1400
975
1400
5
103
5
103
600
600
525
850
7/a
7/b
4/a
4/b
5/a
5/b
152
261
1
4
35
52
1399
22
76
525
525
700
700
650
650
425
525
975
1400
975
1400
C
C
C
C
C
1/d
1/f
1/f
1/f
1/f
9
76
1
2
1
O
C
3/a-2
C
C
C
3/b-2
1300
750
750
750
AStf ." ~~~~DJFt
,.",
) fd});
"lı.
2/b
3/a-2
TOPLAMı
3
O
6
466
O
800
800
800
800
800
500
500
500
500
500
1600
1200
1200
1200
1200
16
3
550
500
500
50
4
1
2
1
O
14
500
600
550
500
500
500
200
700
500
160
4
4
O
,"
"
\
.
O
0,00
12.100,57
64,09
52,49
857,00
0,00
913,16
0,00
3.131,35
9.613,80
532.879,20
559.611,67
175
800
800
775
775
700
700
650
650
B
400
700
375
575
P.
J
~1 ıfJ"'!~'/:'
.,••
..•...•.
$\1<
~
.. 'I:'
.
•I.i. .........
~,;k4ü
1-
,"~d\H
Ü
43,34
6.929,26
0,00
53,11
122,69
1.897,12
317,41
3.603,80
0,00
137,34
3.646,53
0,00
510,29
1.948,40
0,00
153,82
0,00
30032
19.663,43
283,23
244,16
0,00
0,00
0,00
0,00
113,53
0,00
58,60
43,95
000
2000
2000
2500
743,47
f.
,
.'
"'frJ
"
~ - .1.,
~
Onaylayan
~
.&
rtan ER
~
Strateji Gellttlnne Başkanı V.
-
-
-
,
Qa~
Maliye Bakanlığı
Müstesarı
3/10
ıiş Güclü(jü
KURUMU
IMALIYE
Zammı.
i SAYILI CETVEL
iş Riski. Temininde GÜClük ve Mali Sorumluluk
TL
Personel
KADRO
ÜNiTE
Zamlarıl
BAKANLI~12014
(GÖREV)
UNVANı
Bölüm
Sıra
Serbest
Kadro
i
Savısı
iş Güclü/lü
Dolu
Kadro
Cetvel
i
Zammı
Not
iş Riski Zammı
Cetvel
i
Not
i
Temininde
i Cetvel
i
Güclük
Not
Zammı
Öncelikli
Yöre Not
Mali
Sorumluluk
Zammı
i
Aylık Mali Yük
(Toplam Puan X 0,024416)
X Personel Savısı)
TAŞRA
(D) E~ITIM Ö~RETIM
Maliye Kurs Müdürü
Maliye Kurs Müd.Yrd.
HıZ. BÖLÜMÜ
D
D
2/a
2/b
3
7
250
250
925
900
10
1
3
4
H
H
H
H
3
4/a
4/b
4/c
l/b
l/c
l/d
l/e
12
3
78
148
73
12
1332
41
O
3
73
60
34
O
986
26
800
800
800
800
800
800
800
650
900
900
800
750
800
750
750
400
0,00
124,52
2.851.79
2.270,69
1.328,23
0,00
37.314,97
666,56
Muh. Md., Say. Md., Mal Md .• MiL. Emı' Md.,
Emı' Md., Prs. Md., Eğt. Mrk. Md.
Kadro Derecesi (1-2) olanlar
Diğerleri
Yukarıdakilerin Yardımcıları
H
H
H
6/a
6/b
6/c
1564
311
1986
870
10
803
800
750
650
750
700
600
32.924,98
354,03
24.507,56
Araştırmacı
Araştırmacı
Diğerleri
(Kadro derecesi 1-2 olanlar)
(Kadro derecesi 3-4 olanlar)
H
H
H
8/a
8/b
8/c
25
27
70
25
22
40
800
750
650
750
700
350
946,12
778,87
976,64
Defterdarlık
Defterdarlık
Defterdarlık
Uzmanı (Kadro derecesi 1-4)
Uzmanı (Kadro derecesi 5 ve aşağı olanlar)
Uzman Yardımcısı
2/b
2/b
2/b
2232
1382
1638
1278
498
655
10
11
90
1803
2
2949
15778
15
1026
BÖLÜM TOPLAMı
(H) KURUMSAL BÖLÜM
Milli Emlak Dairesi Başkanı
Defterdar (Ankara, Istanbul, ızmir)
Defterdar (Diğer Iller)
Yukarıdakilerin yardımcıları
Muhakemat Müdürü
Muhakemat Müdür Yardımcısı
Müşavir Hazine Avukatı, Hazine Avukatı
Raportör
H
H
H
H
Uzman, Eğitim Uzmanı
Şef
ıcra Memuru
Daktilograf, Şoför, Memur, Ayniyat Memuru
ANat
ANat
ANat
H
H
K.Md.4/b
K.Md.4/b
BÖLÜM TOPLAMı
O
1036
7460
28,69
84.24
112,92
675
525
500
63.187,39
19.150,69
17.591,73
1350
1050
600
700
650
500
500
400
350
.\"~T!:;II~';'
-'"
(E) YARDıMCı HlzMETLI
Teknisyen Yardımcısı
Bekçi
Diğerıeri
BÖlÜMÜ
i SAYILI CETVEL
i SAYILI CETVEL (MERKEZ
E
2
3
6
BÖLUM
TOPLAMı
74
677
2704
3455
(TAŞRA)
-TAŞRA)
TOPLAMı
TOPLAMı
373561
57277
E
E
Not: 1- Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine
)50
puan mali sorumluluk zammı öoenebiür.
7
,\i:
t{f:..ı.
.v:
375
500
500
500
.. ~•..
~t" ••
.{
,,,",
'''''.''
•.••
f.t
'~'"i
..
... '
~ ~~
:
243.075,93
~··.~7t
ıi-~ ~'"r~;'
....
.';'
"'~
175
,. ,f.{"
705,01
6.987,86
22.963.25
30.656,12
853.863,53
1.215.660,43
20718
28466
(500) puan temininde güçlük zammı,S
~
"7J:71
33
424
1881
2338
-r-,
402,86
25.050,82
0.00
12.647.49
ve 6 ncı sırada sayılanlardan
muhasebe
.....---
~ s-ı~:'~~
...
IV.
yetkililiği görevini yürütenlere
ve icra memurlarına
~ın~
Onaylayan
...••
Maliye Bakan\ığ;
Müsteşan
4/10
KURUMU
MALIYE
BAKANllGI
2014
TL
ÖZEL HIzMETTAZMiNA
ÜNITE
TAŞRA
KADRO
(GÖREV)
UNVANı
i (A)
ÜST YÖNETIM VE GENEL iDARE HIzMETLERI
Milli Emlak Dairesi Başkanı
Defterdar
Defterdar Yardımcısı (Ankara,lstanbuI,lzmir)
Defterdar Yardımcısl(Diğerleri)
Muhakemat Müdürü
Müdür, Sayman
Müdür, Sayman ve bunların yardımcıları
Müdür, Sayman ve bunların yardımcıları
Müdür, Sayman ve bunların yardımcıları
Müdür, Sayman ve bunların yardımcıları
Yukarıdakilerin yardımcıları
Eğitim Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
Bölüm
BÖLÜM
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
BÖLÜM
-
,
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5-6-7
1
2-3
1
2-3
1-2-3
4
2
9
11
9
5
1
1
1
4
1
3
1
2
3
4
5-6-7
1-4
3-4
3-4
5(4)
4/a
4/a
41b
1-2
Diğerleri
TOPLAMı
C
C
BÖLÜM
,,~
13
11
3
8
8
5
1
1
1
B
B
B
(c) AVUKATLIK
HIzMETLERI BÖLÜMÜ
Hazine Avukatı, Müşavir Hazine Avukatı
Hazine Avukatı, Müşavir Hazine Avukatı
programcI'J;özümıeYici
Programcı
özümleyici
5
5
8
9
8
10
12
13
15
16
11
13
12
13
14
10
12
13
15
16
16
16
17
17
TOPLAMı
(B) DENETiM HIZMETLERI BÖLÜMÜ
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzmanı
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
BÖLÜMÜ
Plancısı
Plancısı
Plancısı (2.Bölge)
Plancısı (2.Bölge)
Plancısı (3.Bölge)
Plancısı (3.Bölge)
Plancısı (4.Bölge)
Programcı, Çözümleyici
Programcı, Çözümleyici
DOLU KADRO ÜZERINDEN
AYlıK MAli YÜK
731.481 XTaz.Or.XPers.Sa
•.
Bölge Ek
Taz. 1%
BÖLÜMÜ
Sivil Savunma Uzmanı
Uzman (Yüksek Öğrenimli)
Ayniyat Sayman i
Ayniyat Sayman i
Ayniyat Sayman i
Ayniyat Sayman i
Ayniyat Saymanı
Raportör. Araştırmacı
Şef
Bilgisayar lşıt., V.H.K. L,Tahsildar. Veznedar, Çocuk Eğitimcisi
Veznedar (Karar Madde 10)
(E) TEKNIK HIzMETLER
Mimar, Mühendis, Şehir
Mimar, Mühendis, Şehir
Mühendis, Mimar, Şehir
Mühendis, Mimar, Şehir
Mühendis, Mimar, Şehir
Mühendis, Mimar, Şehir
Mühendis, Mimar, Şehir
istatistikçi, Matematikçi,
Istatistikçi, Matematikçi,
Programcı, Çözümleyici
Programcı, Çözümleyici
i
Tazmlnat
Oranı 1%)
Tl
TOPLAMil
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
i
i
i
11b
1/b
1/b
1/b
1/b
1/b
1/b
1/c
1/c
1/d
1/d
2
2
12
81
6
142
73
1487
414
469
242
188
1138
10
46
2
11
6
2
4
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
O
34
O
11
3
210
210
155
145
155
135
100
80
68
60
125
80
100
80
75
135
100
80
68
60
60
60
55
55
O
O
O
O
O
O
102
1794
10018
22
16269
87
1197
6994
22
10205
1036
2578
1638
5252
547
1229
655
2431
130
125
92
613
373
986
135
130
1-4
Diğerleri
Diğerleri
1-4
O
76
3
57
34
865
25
52
3
40
702
0,00
116.744.37
3.401,39
60.456,91
38.549.05
854.186,94
18.287,03
30.429,61
1.492,22
17.555,54
641.874,58
0,00
24.870,35
0,00
6.034,72
2.962,50
0,00
0,00
0,00
0,00
38.183,31
525.349,65
2.813.787,96
8.850,92
5.203.017,04
520.156,14
1.123.737,69
440.790.45
2.084.684,28
••
605.337,10
354.695,14
960.032,24
~ı,•.
~
2
4
3
1
51
68
1
1
2
4
3
1
O
O
207
209
1
1
4
1
52
35
3
O
6
O
160
152
160
152
160
152
152
130
122
100
93
100
93
59.688,85
75.605,88
1.280,09
1.221,57
2.589,44
15
15
17
.. ;;:.[
17
191
"'l:ljlfJM'~'0
~
.,
t
4.944,81
3.752,50
950,93
0,00
2.194,44
0,00
4.388,89
0,00
~t~
Maliye Bakanlığı
Müste~an
7/10
ii SA YILI CETVEL
(ÖZEL HIzMET TAZMiNATIl
KURUMU
i MALiYE
BAKANllGI
(GÖREV)
2014
ÜNITE
IKADRO
TAŞRA
[Tekniker (Mesleki teknik yükseköğrenim görenler)
Tekniker (Mesleki teknik yükseköğrenim görenler)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öğ. gör. 01.)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yOk. öğ. gör. 01.)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öij. gör. 01.) (2.bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öğ. gör. 01.) (2.bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öğ. gör. 01.) (3.Bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öij. gör. 01.) (3.Bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öij. gör. 01.) (4.Bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öğ. gör. 01.) (4.Bölge)
Tekniker (En az 2 yıl süreli mes. tek. yük. öğ. gör. 01.) (5.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (2.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (3.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (4.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (5.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (6.Bölge)
Teknisyen (Tekniker) (Lise üzerine en az 2 yıl mes. tek. kurs gör.) (7.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (2.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (3.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (4.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (5.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (6.Bölge)
Teknisyen (Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler.) (7.Bölge)
BÖLÜM TOPLAMı
(F) SAGLlK HIzMETLERI BÖLÜMÜ
Uzman Tabip
Uzman Tabip
Daire Tabibi
Daire Tabibi
Daire Tabibi (2.Bölge)
Daire Tabibi (3.Bölge)
Daire Tabibi (4.Bölge)
Hemşire, Sağlık Memuru (Lise Dengi)
Hemşire (Lise Dengi Meslek Okulu)(2. Bölge)
Hemşire (Lise Dengi MeSlek Okulu)(4. Bölge)
Hemşire, Sağlrk Memuru (Lise Dengi Meslek Okulu)
Biolog,Hemş.,Sağ.Me.,Çoc.GeI.1-Öğr.sür.
4 yılalanlar
Biolog,Hemş.,Sağ.Me.,Çoc.GeI.1-Öğr.sür.
4 yılalanlar
Biolog,Hemş.,Sağ.Me.,Çoc.Gel.ı-Öğr.sür.
4 yıldan az olanlar
Biolog,Hemş.,Sağ.Me.,Çoc.Gel.ı-Öğr.sür.
4 yıldan az olanlar
Eczacı
Eczacı
BÖLÜM TOPLAMı
TOPLAMı
TOPLAMı
Grup
i
Sıra
i
Derece
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
1/d
1/d
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1-4
Diğerleri
1-4
Diijerleri
1-4
Diijerleri
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
1-5
Diijerleri
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
F
F
1-4
Diğerleri
1-4
F
F
l/d
1/d
l/f
1/f
l/f
1/f
l/f
6·2/b
6·21b
6-2/b
6-2/b
6-a/1
6-a/l
F
e-en
F
F
F
6-a/2
4
4
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Diğerleri
Diğerleri
1-4
1-4
1-4
1-4
Diğerleri
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
1-4
Diğerleri
5
5
1
1
6
6
1
5
2
85
21
23
12
4
7
2
2
171
173
1
5
2
64
100
93
100
93
100
93
100
93
100
93
100
69
16
11
n
4
n
n
n
2
5
8
8
2
2
1399
1
2
466
5
6
4
56
18
1
2
1
2
1
1
4
O
O
O
O
180
160
145
135
135
145
145
O
1
n
n
O
21
14
7
15
1
1
70
70
97
94
90
O
O
2
n
n
8
9
10
11
13
15
O
88
1
O
14
110
106
24412
43141
2.523,61
9.362,96
6.517,50
2.399,26
3.035,65
621,76
8
9
10
11
13
15
61
61
61
61
61
2
2
n~M
64
61
61
6
160
11
11
12
12
13
13
15
n
5
5
1
2
41
38
2
2
4
2
16.092,58
2.040,83
14.629,62
36.054,70
1.623,89
3.803,70
819,26
4.608,33
826,57
3.876,85
1.682,41
1.2n,78
19.194,06
16.955,73
1.009,44
1.024,07
2.077,41
4.213,33
541,30
1.11185
348.243,48
5.266,66
0,00
4.242,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,81
15
20
25
10
~
.,
"
t;' ~', ~
'.
._,
,"
""
Pjof.u •.wı· ~~ôl,rı~
$~
"udOru
0,00
512,04
709,54
0,00
1.316,67
0,00
804,63
0.00
13.451,94
8.609.428,97
17.043.558,51
14102
21507
~aCiA~
. i
.'- ..
BölOm
DOLU KADRO ÜZERINDEN
AYlıK MALI YÜK
(731,481 XTaz.Or.XPers.Sav.1
O[u1"
en
J4,"
VE KARiYER
/i SAYILI CETVEL (TAŞRA)
ii SAYILI CETVEL (MERKEZ - TASRAl
/
ılkine
UNVANı
TL
PERSONEL SAYıSı
Serbest
Dolu
Kadro
Kadro
22
26
3
3
20
59
53
248
2
2
~
Maliye Bakanlığı
MQ&teşarı
8110
iii SAYILI CETVEL
(DiGER TAZMiNATLAR)
KURUMU
MAliYE
BAKANllGI
TL
2014
PERSONEL
KADRO
(GÖREV)
DENETIM
Sınıf
UNVANı
Bölüm
Sıra
Derece
Serbest
Kadro
i
SAYıSı
Tazmlnat
Oranı (%)
Dolu
Kadro
DOLU KADRO ÜZERiNDEN
AYlıK MALI YÜK
(731,481XTaz.Or.XPers.Sav.)
TAZMINATI
MERKEZ
Vergi Başrnüfettişi.Verqi
Müfettişi.vergi
Müf.Yardımcısl,
Iç Denetçi, Maliye Uzmanı ve Yardımcıları(')
Maliye Uzmanı("),
Mali Hiz.Uzm., AB.Uzm. ve bunların yardımcıları
GiH
GIH
E
E
a
GiH
E
b
DHS
GIH
GIH
YH
YHS
G
G
G
G
G
b/1
b/2
b/2
a
a
Diğ. Hiz. Sın
8-15 inci Der.Ayl.Alanlar
DHS
GiH
GiH
YHS
YHS
G
G
G
G
G
b/1
b/2
b/2
a
a
Diğ.
8-15
Diğ.
8-15
Diğ.
b
TOPLAM
TAŞRA
Defterdarlık
Uzmanı ve Yardımcıları
DENETiM
TAZMINATI
TOPLAM
TOPLAMı
14421
1734
16155
5284
727
6011
301
20
1.159.543,681
106.357,34
1.265.901,02
5252
5252
21407
2431
2431
8442
201
355646,061
355.646,06
1.621.547,08
103
157
572
68
292
1192
3
14
152
11
163
343
50
48
49
44
45
439
3270
5780
1028
2427
12944
40
1193
3045
351
1987
6616
50
48
49
44
45
DiGER TAZMiNATLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıftarında
çauşıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında
sayılan tazminatlardan
yararlanamayan
personelden;
MERKEZ
Md. ve Md.Yrd.,Sayman,
Şef, Ekonomist,Arş.,Raportör,
Uzm., Bilgs. lşlt.
Veznedar,V.H.K.i.,Memur,Anb.Mem.,Sant.Mem.,Sek.,Şof.,Kor.GÜv.Gör.
Veznedar,V.H.K.I.,Memur,Anb.Mem.,San\.Mem.,Sek.,Şof.,Kor.GÜv.GÖr.
Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, AŞÇI, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan
Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, AŞÇI, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan
.soı
Diğer Der. AyLAlanlar
8-15 inci Der.Ayl.Alanlar
Diğ. Der. Ayı' Alanlar
TOPLAM
1.097,22
4.915,55
54.480,71
3.540,37
53.654.13
117.687,98
TAŞRA
Müdür ve Md.Yrd., Sayman, Şef, Arş.,Raportör, Uzm., Bilgs. lşıt.
Vez., Tahs., V.H.K.I., Çoc.Eğ\., Kor.Güv.Gör., Mem., IC.M.,Şof.
Vez., Tahs., V.H.K.I., Çoc.Eğ\., Kor.Güv.Gör., Mem., IC.M.,Şof.
Teknisyen
Teknisyen
Yardımcısı,
Yardımcısı,
Hizmetli, AŞÇI, Kaloriferci,
Hizmetli, AŞÇI, Kalariferci,
Bekçi, Dağıtıcı
Bekçi, Dağıtıcı
Hiz.
inci
Der.
inci
Der.
Sın. BuL.
Der.Ayl.Alanlar
Ayı. Alanlar
Der.Ayl.Alanlar
Ayı' Alanlar
TOPLAM
MERKEZ
TAŞRA
TOPLAMı
TOPLAMı
112.969,93
654.053,74
2.291.934,79
1.383.589,00
2.647.580,85
(iii SAYILI CETVEL)
(III SAYILI CETVEL)
9.817.718,54
11.257.009,82
21.074.728,36
7748
20718
28466
19921
37356
57277
MERKEZ TOPLAMı (II ve III SAYILI CETVEL)
TAŞRA TOPLAMı (II ve iii SAYILI CETVEL)
II-III SAYILI MERKEZ-TAŞRA
TOPLAMı
GENEL TOPLAM
14.629,62
418.875,28
1.091.406,23
22.290.388,79
(I-IL-III SAYILI CETVEL)
i
i
i
i
i
i
'=:::=-~~-.J..,f1;ff:t,~;;r--
('1178 sayılı KHK'ye 659 SKHK nin 17 inci maddesinin (hi bendi ile eklenen geçici 14 üncü maddenin (bi bendinin dördüncü fıkrası uyannca Maliye Uzmanı ve Yardımcısı olarak atanan Muhasebat Başkontro••ı:::ö:rü~·
Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Başkontrolör ve St'liyer Kontrolörter
("1178 sayılı KHK'ye 659 SKHK nin 17 inci maddesinin (hi bendi ile eklenen geçici 14 üncü maddenın (bi bendinin dördüncü fıkrası uyarınca Maliye Uzmanı ve Yardımcısı olarak atanan Devlet Bütçe Uzmanı,
Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Mallan Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı, Mali Suçlan Araştırma Kurulu Uzmanı ve Yardımcılan
rJ
J II
~
il
A
ilk'"''''Y~
"
,~
_
-
Onaylayan
(\~
NaciAGBAl..
Maliye Bakanlığı
Müsteşarı
9110
(is Güclüqü
KURUMU
IMALivE
Zammı,
KADRO
Zamları)
TL
BAKANLlGI2014
Personel
üNITE
1·11 SAVILI CETVELLER EKi
is Riski, Temininde GÜClük ve Mali Sorumluluk
(GÖREV)
UNVANı
Bölüm
Sıra
Serbest
Kadro
i
Sayısı
Dolu
Kadro
lsGOciil<ıil
Zammı
lls
Not
Cetvel
Riski Zamm
i Not
Cetvel
Temininde
Cetvel
ı
Güclük
PERSONEL
KADRO
üNITE
(GÖREV)
UNVANı
VE KARiVER
Bölüm
Sıra
Grup
i Derece
i
ı
ÖZEL HIzMET TAZMINA Tl
SAVISI
i
Serbest
Kadro
Aylık Mali Vük
(Toplam Puan X 0,024416)
X Personel Sayısı)
Mali
Sorumluluk
Zammı
I
Not
ii
Zammı
Öncelikli
Vöre Not
Tazminat
Oranı (%)
Dolu
Kadro
DOLU KADRO ÜZERINDEN
A VLlK MALI VÜK
(731,481XTaz.Or.XPers.Say.)
Bölge Ek
Taz. (%)
MERKEZ
TAŞRA
01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının "Mali Sorumluluk Zammı" başlıklı 12 nci maddesi
uyarınca; "17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ilişkin Karara ekli (I) sayılı Iş Güçlüllü, Iş Riski,
Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel Idare Hizmetleri Bölümü'nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro ve görevleri itibarıyla mali sorumluluk
zammından yararlanamayan
veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yarar1ananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenler
için de uygulanır. Anılan sırada yer alan
puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere
kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali
sorumluluk zammı ayrıca ödenmez."
PROGRAMCI.çöZÜMLEVlcl
"Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Vönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2014 ve 2015 VıIIarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"nin programcı ve çözümleyici kadrosunun
hizmet sınıfı" başlıklı 24 üncü maddesinde;
"190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetveller ile diller ilgili kadro cetvellerinde genel idare hizmetler (GIH) sınıfında yer alan, ancak 24/6/2013 tarihli ve 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla unvanları Teknik Hizmetler Sınıfına alınan "Programeı ve "Çözümleyici'' unvanlı kadroların hizmet sınıfı "TH" olarak uygulanır."
hükmüne yer verildillinden, programcı ve çözümleyiei unvanlı kadroların hizmet sınıfı 01.01.2014 tarihi itibarıyla Teknik Hizmetler Sınıfı olarak uygulanacaktır.
Anılan Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesinde ise;
"17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sıyılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülle konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara
Ilişkin Karara ekli (I) sayılı iş Güçıüııü,
Temininde
Güçlük ve Mali Sorumluluk
Zammı Cetvelinin
"B" Teknik
temininde
güçlük zammı puanları ile "II" sayılı Özel Hizmet Tazminatı
öngörülen
tazminat ve ek tazminat oranları, 24/06/2013
olarak uygulanacak
tazminatlar
olan programcı
Hizmetler
Cetüvelinin
tarihli ve 2013/5002
ve çözümteyıcı unvanlı kadrolarda
Bölümü'nün
4 üncü ve 5 incı sıralarında
"E Teknik Hizmetler"
sayılı Bakanlar
bölümünün
için de uygulanır.
durumları
ve hizmet yılları dikkate alınarak
1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci sırasında öljrenim
Kurulu Kararıyla unvanları
bulunan Devlet memurları
öljrenim
Teknik Hizmetler
öngörülen
durumları
Iş Riski,
iş güüçlüllü
ve dereceler
ve
itibarıyla
Sınıfına alınan ve 24 üncü maddesi uyarınca hizmet sınıfı "TH"
Bunlara anılan Bakanlar
Kurulu Kararının diller bölümlerinde
belirlenmiş
olan zçarn ve
ödenmez."
hükmüne yer verilerek, programcı ve çözürnleyici unvanlı kadrolarda görev yapan personelin hangi puan ve oran üzerinden zam ve tazminatdan
üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise Toplu Sözleşmenin 01/01/2014·31/12/2015
tarihleri arasında uygulanacallı hükme bağlanmıştır.
yararlanacağı
belirtilmiş,
Toplu Sözleşmenin
3
oH
_
i
•.,-,
~-~i
~ _.;" ..
..•. ı
J/
1..":'.. ~
ı~- to
••
.:~..,t
~..w
o
t~.
;_,:,,~;
1wI#~,:~",~••..•' ' .• 1
.:r~_l.;.;t
V-'--' ..,.~;l:;.:i,~
--..
/LJ
,•.i~'; ~ :
--
.
•.••......
Ertan EROZ
Strateji Geıı,tlnne Ba,kanı
v,
rlcn~(11 .
'NaclAGB~
Maliye Bakanlığı
MOsıeşarı
10/10
Download

1O MART