2. 12. 2013
12
Ročník: 4
2013
E−mail: [email protected]
E−mail: [email protected]
Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764
Redakce KLATOVY, Vídeňská 218, tel.: 376 360 311; tel./fax: 376 360 312
Troška abdikoval!
Už nebude Pohádkovým králem
Celých deset let byl Zdeněk Troška jihočeským Pohádkovým
králem. Teď se rozhodl svou misi ukončit a své žezlo, jablko a po−
hádkovou korunu předat někomu jinému. Pohádkový kabinet,
v čele s autorem Pohádkového království, hledá nového nástup−
ce na trůn. Stát by se jím mohl například herec Václav Vydra, kte−
rého Pohádkové království oslovilo.
„Uspořádali jsme stovky akcí za přímé účasti nebo pod záštitou
Zdeňka Trošky, kterému patří náš vděk za rozvoj tohoto krásného
projektu pro děti a dospělé s fantazií na jihu Čech, Šumavě a oko−
lí. Po 10 letech se náš milovaný král rozhodl svoje kralování ukon−
čit a snad se alespoň zdáli bude ze svého bývalého království
těšit,“ řekl Rozhledu Marcel Goetz.
Sám Zdeněk Troška vysvětluje své rozhodnutí tím, že splnil
své poslání a nyní roli krále přenechá někomu jinému. „Jsem
moc rád, že jsem mohl být u zrodu tohoto unikátního projektu, že
se nám podařilo dostat ještě více do povědomí jižní Čechy a že
jsme zlákali všechny milovníky pohádek, skřítků, čertíků a straši−
del, aby se k nám přidali. Nyní se chci víc věnovat filmařině a dal−
ším povinnostem, roli Pohádkového krále proto předám nástupci,
kterého snad brzo kabinet najde,“ řekl Troška.
Pohádkový kabinet se svými ministry se rozhodl získat novou
osobnost do čela známého projektu pro děti v Čechách. „A tak
věřte či nevěřte, již brzo na pohádkový trůn usedne nový pan král
a bude pokračovat v pohádkovém díle, které Zdeněk I. započal,“
dodal Goetz.
A tak na dalším ročníku Pohádkového dne příští rok na jaře bu−
de v čele průvodu již nový Pohádkový král, který povede
Jihočeské pohádkové království zase o kus dále.
(pru)
VLADIMÍR REMEK
Opraví plovárnu
Historická městská plovárna by
opravy mohla začít. Náklady se
vyšplhají na zhruba 13,5 milionu
korun. Většinu z částky by město
mohlo získat z dotací od Evropské
unie.
Pokud se mu to nepodaří, opraví
na plovárně, která vznikla roku
1935 a ročně ji navštíví 20 tisíc
lidí, jen to nejnutnější.
„V případě toho, že by město
Písek nebylo úspěšné v získání
této dotace, tak v současné době
není možné z městského rozpoč−
tu rekonstruovat plovárnu v obje−
mu, jaký máme naplánovaný.
Nicméně v návrhu rozpočtu na
rok 2014 by tak byla vyčleněna
určitá suma na nezbytně nutné
úpravy, aby to splňovalo hygie−
nické normy,“ řekl místostarosta
Písku Josef Knot.
Radnice však věří, že Písek pe−
níze sežene, a návštěvníci tak již
brzy budou letní dny trávit v pří−
jemnějším prostředí.
Čerpaček na CNG
přibývá
Motoristé na jihu Čech se už brzy
dočkají další čerpací stanice na
CNG, což je stlačený zemní plyn.
Tentokrát bude zřízena v Jindři−
chově Hradci. Na jihu Čech je za−
tím možné mimo domácí plničky
nebo soukromé firemní areály
čerpat CNG v Písku, Táboře
a Českých Budějovicích.
Počet automobilů, které jezdí na
zmíněný pohon, přitom stále roste.
Ve 2. čtvrtletí už jich v České re−
publice bylo 5,5 tisíce. Lákavé
jsou pro majitele vozů především
nižší provozní náklady – zhruba
poloviční ve srovnání s benzínem
nebo naftou.
Vedle osobních aut se jedná
i o dodávky, nebo dokonce auto−
busy, které jezdí na CNG. Jezdit
na stlačený plyn není výhodné jen
pro běžné řidiče, ale také pro fir−
my a podnikatele.
„Zajímavé je to pro malé a střed−
ní podnikatele. Uspoří značnou
část nákladů na provoz vozidla či
vozidel,“ vysvětluje Vladimír
Vácha, mluvčí společnosti E.ON,
která provozuje také stanici na
CNG. Někde lze ušetřit až polovi−
nu běžné ceny za pohonné hmoty.
(pru)
2
Jihočeši mohou být hrdí. Českou
republiku v Rusku nově zastupuje
snad nejslavnější z nich, český
kosmonaut, rodilý Budějovičák, do−
posud europoslanec Vladimír
Remek. Prezident Miloš Zeman jej
pověřovací listinou ustanovil po
schválení vládou coby velvyslance
ČR v Rusku.
Remek se narodil 26. září 1948
v Českých Budějovicích. Část dět−
ství prožil v Pabláskově
ulici v Českých Budějo−
vicích. Později se s rodi−
či přestěhoval do Prahy.
Vystudoval Vyšší letecké
učiliště v Košicích, poz−
ději Vojenskou leteckou
akademii J. A. Gagarina
v Moskvě a Vojenskou
akademii generálního
štábu v Moskvě.
Do kosmu Vladimír
Remek letěl v rámci pro−
gramu
Interkosmos,
když Sovětský svaz na−
bídl členským státům
programu návštěvu jejich kosmo−
nauta na sovětské vesmírné stani−
ci. Ke svému letu na stanici Saljut
6 vzlétl společně se sovětským
kosmonautem Alexejem Gubare−
vem 2. března 1978 na palubě kos−
Kosmonaut z jihu Čech
velvyslancem
mické lodi Sojuz 28, ve vesmíru
prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut.
Na palubě s sebou měl tehdy i fi−
gurku jihočeského maskota Dobré−
ho vojáka Švejka…
V Československé později České
armádě prošel od roku 1970 po−
stupně funkcemi od stíhacího pilota
až po zástupce velitele letecké divi−
ze, do roku 1990 byl zaměstnán ja−
ko vojenský pilot; v letech 1990 až
1995 byl ředitelem ve Vojenském
muzeu letectví a kosmonautiky v
Praze−Kbelích; poté pracoval přes
Andělé se slétli v muzeích
Do kapitulní síně Muzea střed−
ního Pootaví ve Strakonicích se
slétli andělé. Návštěvníci si na
vánočně laděné výstavě mo −
hou prohlédnout nejen andílky
malované, paličkované, háčko−
vané, skleněné, drátkované, ke−
ramické, látkové a perníkové,
ale také andílky zobrazené
na pohledech a svatých obráz−
cích. Zastoupeny jsou i plastiky
a obrazy či vánoční ozdoby ve
tvaru andělů, řekla mluvčí mu−
zea Lucie Kupcová. V tábor−
ském muzeu mají zase chystají
Andělení. „Výstava ve Strakonicích při−
bližuje roli andělů v různých kul−
turách a dobách. Zmíní jejich
úlohu v biblických příbězích, vní−
mání v lidové zbožnosti, zobra−
zování ve výtvarném umění a se−
známí návštěvníka s názory
církevních otců. Ruční výrobky,
vánoční ozdoby, pohledy a svaté
obrázky pak podají obraz o vní−
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
pět let jako obchodní zástupce
ČZ Strakonice v Moskvě a generální
ředitel společného podniku CZ−
Turbo−GAZ v ruském Nižním Nov−
gorodu, následně se stal obchod−
ním radou českého velvyslanectví
v Rusku. V roce 2004 byl zvolen
poslancem Evropského parla−
mentu.
„Na dětství a Budějo−
vice vzpomínám rád
a s nostalgií. Hrdě se
hlásím k tomu, že jsem
Jihočech. Mám tam
spolužáky, kamarády.
Nyní budu asi hodně
zaměstnaný člověk, ale
rád se zase do rodného
kraje snad brzo vrá−
tím,“ slibuje Remek.
Remkova rodina pro−
nikla do českého šou−
byznisu. Jeho dcera
Anna je úspěšnou he−
rečkou. Nyní žije s členem dalšího
známého klanu, rodiny Brouskovy,
Ondřejem. Mají spolu syna Fran−
tiška a díky tomu se může Vladimír
Remek těšit z vnoučete.
(pru)
mání andělů v dnešním světě,“
uvedla Kupcová. Zastoupeny
jsou předměty z několika mu−
zejních sbírek jak ve Strako−
nicích, tak z Horažďovic, Písku,
Volyně a také ze Sušice.
Zájemci si mohou prohlédnout
třeba obraz Anděla Strážce se si−
luetou stejnojmenné poutní kaple
v Sušici, oltářní desku z kostela
svatého Klimenta na Práchni či
obraz Anděla Strážce od Matěje
Kunzla, který se dříve nacházel
v kapli Anděla Strážce ve Volyni.
Výstavu jako každý rok zpestřuje
pohyblivý betlém Františka Malé−
ho a výstava vánočních stromků
v přilehlém ambitu, které ozdobily
děti z mateřských a základních
škol ze Strakonicka. Výstava
v muzeu ve strakonickém hradě
potrvá do 29. prosince. Její sou−
částí budou dvě výtvarné dílny, na
které by si měli zájemci co nejdří−
ve rezervovat místo.
Za anděly se mohou lidé vy−
pravit i do Husitského muzea
v Táboře. Je tam výstava Andě−
lení. Jde o obrazy a myšlenky
táborského malíře Aleše Slavíka.
Návštěvníci si je mohou pro−
hlédnout do 18. ledna. (pru)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
3
Silnice II. třídy jsou nejlepší v ČR?!
Silnice II. třídy na jihu Čech jsou
nejlepší v republice. Alespoň to
tvrdí názory silničářů a odborní−
ků na dopravu. I když se to mno−
hým řidičům nezdá, je tomu tak.
V kraji se totiž správci komuni−
kací staví k rozbitým vozovkám
lépe než kdekoli jinde. Přesto je
kvalita silnic i v jižních Čechách,
stejně jako v celé republice, ne−
utěšená.
Na českých silnicích jsou
často k vidění kličkující auta.
Důvodem není nepozornost,
mikrospánek ani alkohol v krvi
řidiče, ale díry v silnici. Vozovky
jsou na mnoha místech plné
výmolů, kterým se řidič snaží
vyhnout.
„Opravujeme povrch vozovek
průběžně. V momentě, kdy zís−
káme nějaké finanční prostředky,
pak provádíme částečnou či
úplnou rekonstrukci povrchu.
Máme za to, že vozovky v jižních
Čechách jsou oproti mnoha
krajům skutečně na tom daleko
lépe,“ míní ředitel Správy a údrž−
by silnic Jihočeského kraje Jan
Štícha. Sám přiznává, že větší
jednorázová investice do kvalit−
ních povrchů se vyplatí. Zna−
mená totiž úspory peněz, které
se mohou využít na rekonstrukci
menších silnic. „Díky provádění souvislých
oprav, což je výměna celých ko−
berců, můžeme potom finanční
prostředky přesouvat na jiné,
možná méně důležité, ale přesto
potřebné komunikace. Protože
nový povrch minimálně pět
sedm let vydrží bezúdržbový,“ ří−
ká ředitel SÚS JČK.
Aby bylo pět a půl tisíce kilo−
metrů jihočeských silnic druhé
a třetí třídy v perfektním stavu,
potřebovala by Správa a údržba
silnic šest miliard korun. Tako−
vou částku ale najednou nikdy
mít nebude.
Podle mnohých řidičů je ale
zajímavé pozorovat, jak se pro−
vádí opravy silnic u nás a jak tře−
ba v sousedním Rakousku či
Německu. Zde se neplátují díry
různých geometrických tvarů po
jednotlivých metrech čtvereč−
ních, ale po úsecích. Takový
úsek pak vydrží i nápor počasí,
hrabla, která v zimě odhrnují
sníh a podobně. Cenově prý do−
konce někde vyjde oprava lev−
něji, než v ČR.
(pru)
Destinnová má expozici
Slavná operní diva Jihočeška
Ema Destinnová má v Jindřicho−
vě Hradci svou expozici. Vytvo−
řilo ji Muzeum Jindřichohradec−
ka. Výstava je věnována nejen
její kariéře, ale zachycuje také
její život v jihočeské Stráži nad
Nežárkou. Jednou z dominant
výstavy je kočár, kterým Destin−
nová jezdila na vystoupení.
Kočár byl po dlouhá léta za−
vřený v depozitáři. Muzeum ho
poprvé představilo až při výročí
80 let od úmrtí světoznámé
operní pěvkyně.
„Existuje dokumentární fotka,
kde na tom kočáru odjíždí z praž−
ského bytu na koncert. Určitě
4
s ním jezdila i ve Stráži nad Ne−
žárkou a v Jindřichově Hradci,“
přiblížil historik František Für−
bach. „Dokonce se traduje, že
když měla první koncert v Jin−
dřichově Hradci, ten plakát také
pozorný návštěvník najde v ex−
pozici, tak v roce 1918 po kon−
certě studenti vypřáhli z kočáru
koně a sami ji jaksi dopravili na
kočáru do hotelu,“ dodal.
Návštěvníci muzea si mohou
prohlédnout také klavír, který má
obrácené klávesy, nebo vyřezá−
vanou postel. Ema Destinnová
žila větší část svého života na
zámku ve Stráži. I zde je expozi−
ce věnovaná jejímu životu. V za−
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
hradě zámku je také hrob slavné
pěvkyně. Původní jméno znělo:
Emilie Pavlína Věnceslava Kitt−
lová, Ema Destinnová byl její
pseudonym, který ale pojala
pak za svůj.
Byla světoznámou českou
operní í a všestranně vzdělanou
osobností. Ve 20 letech byla si−
ce odmítnuta v Národním di−
vadle v Praze, svou kariéru však
úspěšně zahájila v témže roce
v Berlíně. Po deseti letech získa−
la angažmá v Metropolitní opeře
v New Yorku, kde zpívala napří−
klad po boku Enrica Carusa.
Nakonec zemřela 28. ledna
1930 v Českých Budějovicích ve
zdejší nemocnici. V původním,
takzvaném „starém“ pavilonu,
který je dnes zrekonstruovaný,
ale stále prázdný.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Město se rozdělí
kvůli sněhu
Loňská naprosto městem nezvlád−
nutá sněhová kalamita byla snad
pro radní náležitou školou proto,
aby řešili včas, jak se budou České
Budějovice rozdělovat kvůli odklí−
zení sněhu.
Pro případ sněhové kalamity jsou
rozděleny na čtrnáct sektorů. Podle
primátora Juraje Thomy je přesně
stanoveno, jaké firmy, s jakým vy−
bavením a kde by přišly v takovou
chvíli na pomoc společnosti A.S.A.
Ta má pravidelnou zimní údržbu na
starosti. Místo společnosti A.S.A.
v uplynulé sezóně se musel v kri−
tické chvíli ujmout koordinace úkli−
du magistrát. Plány zimní údržby
se proto zpřesnily a doplnily.
Pracovníci společnosti A.S.A. už
také začali držet stálou pohotovost.
„Začala 1. listopadu, je zajišťována
24 hodin denně a měla by dokázat
zvládnout i krizovou situaci v pří−
padě, že napadne více sněhu,“
uvedla mluvčí firmy Šárka Býmová
a dodala, že firma má k dispozici
šestnáct sypačů a dalších mecha−
nismů. Pokud by došlo na kalami−
tu, povolá firma, potažmo magi−
strát na pomoc záložní vozy, napří−
klad od armády.
(pru)
Zateplili nemocnici
Zateplení několika dalších
objektů dokončila nemocnice
v Prachaticích. Uspoří tím pře−
devším peníze za energie. Nové
fasády a oken se dočkaly bu−
dovy ubytovny se sklady záso−
bování, nemocniční lékárny
a vrátnice s budovou dopravní
zdravotní služby a nemocničním
kioskem.
„Práce trvaly tři měsíce a stály
zhruba sedm milionů korun.
Objekty mají zateplené střechy,
vyměněná okna, ubytovna má no−
vé balkony a samozřejmostí jsou
nové fasády, které vytváří jednot−
ný ráz celého areálu,“ uvedl ředi−
tel nemocnice Michal Čarvaš.
Investice má hlavně ekono−
mický důvod. Zdravotnické zaří−
zení spoří stovky tisíc korun.
Kromě toho nemocnice i zvětšila
výdejní prostory nemocniční lé−
kárny. Proto může rozšířit na−
bídku služeb o prodej různého
zdravotnického materiálu, jako
například ortopedických, inkon−
tinenčních a stomických pomů−
cek, zdravotnické obuvi, doplň−
ků výživy a přístrojů na měření
tlaku a teploty…
(pru)
Nový pavilon pro seniory na sídlišti Máj
Město České Budějovice chce
v příštím roce otevřít nový pavi−
lon v domově pro seniory na síd−
lišti Máj. Vznikne tak 32 lůžek
pro klienty s Alzheimerovou
chorobou. Jihočeský kraj nyní
nabízí své služby ve 36 domo−
vech pro seniory.
Nejvytíženější kapacitu však
evidují zařízení v Budějovicích,
řekl vedoucí sociálního odboru
Jihočeského kraje Petr Stude−
novský. Také proto se krajské
město snaží počet lůžek ve měs−
tě zvyšovat. „Kapacita ve třech
našich domech pro seniory je
dlouhodobě stoprocentně zapl−
něna,“ řekl náměstek primátora
Petr Podhola. Nová místa jsou si−
ce určena pro pacienty s Alzhei−
merovou chorobou, ale ta bývá
u uchazečů o pobyt v zařízení
častou diagnózou. Klienti od po−
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
dání žádosti čekají na umístění
v českobudějovických zařízeních
průměrně tři měsíce. Někdy ale
daleko déle. Každý případ posu−
zuje vedení organizace individu−
álně a každý klient má jiné šance.
„Záleží na mnoha okolnostech.
Samozřejmě často hraje zásadní
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
roli zdravotní stav jedince a ten
může jeho umístění do domova
seniorů urychlit,“ řekl Podhola.
Českobudějovické zařízení Máj
vede ředitel Pavel Janda. Ten
sám potvrzuje, že rozšíření ka−
pacity pro těžce nemocné se−
niory je nasnadě.
„Opravdu rapidně přibývá lidí,
trpících Alzheimerovou chorobou
a není příliš zařízení, těch speciali−
zovaných, která mohou poskyt−
nout odbornou a stálou péči těm−
to lidem. A nám se díky magistrátu
snad podaří uspokojit další žá−
dosti. I když je to samozřejmě mé−
ně míst, než kolik je ve skutečnos−
ti třeba, je to i tak skvělá zpráva.“
Domovy seniorů v Jihočes−
kém kraji nabízejí zhruba 3000
lůžek. V jižních Čechách žije asi
100 tisíc obyvatel ve věku nad
65 let.
(pru)
5
Revitalizace
Jelenky
Revitalizaci Jelení zahrady takzva−
né „Jelenky“ připravují v Českém
Krumlově. V prostoru mezi zám−
kem a sídlištěm Špičák už nechala
radnice upravit cesty i osvětlení, in−
stalovat lavičky a vybudovat i nové
dětské hřiště. Teď by tu radnice
chtěla ještě vylepšit zeleň.
Náklady na projekt i samotnou re−
alizaci by se měly vyšplhat nad dva
miliony korun, město se proto po−
kusí získat peníze z Operačního
programu Životní prostředí.
Tuna potravin
Dobrovolníkům, kteří v krajích pořá−
dali takzvanou potravinovou sbírku,
dokázali jen na jihu Čech vybrat bez−
mála tunu potravin. Ta směřuje pro
sociálně slabé a jinak potřebné
spoluobčany. Jednalo se o první
Národní potravinovou sbírku. Nej−
častěji dárci nakupovali mléko, mou−
ku, luštěniny, těstoviny i další potra−
viny. Další pomoc bude směřovat
pro lidi bez domova. Jen v Českých
Budějovicích je jich okolo 300.
Společný systém
Dům kultury, informační centrum
a kino v Milevsku budou mít spo−
lečný rezervační systém vstupe−
nek. Lidé si budou moci koupit líst−
ky na akce přes internet a vy−
tisknout si vstupenky s unikátním
kódem sami. Kdokoli si po interne−
tu bude moct koupit vstupenky na
jednotlivé akce domu kultury, kina
a třeba i festivalu Open Air Přeště−
nice lístek. Systém umožní, aby si
každý vytiskl vstupenku s unikát−
ním kódem, na který se na akci do−
stane. Zavedení systému přijde
město na 100 tisíc korun.
Bible pro neslyšící
Unikátní projekt – Bible pro neslyší−
cí, vzniká na jihu Čech. Jen málo−
kdo si uvědomí, že pro neslyšící,
kteří se domlouvají znakovým jazy−
kem, je četba Bible v českém jazy−
ce opravdu složitá. Do českého
znakového jazyka bude převedeno
90 kapitol této staré knihy. Prvních
biblických textů, mezi kterými bude
i Stvoření světa, se neslyšící do−
čkají už v lednu. Projekt nese název
Bible bez hranic.
6
Muzeum prochází generální opravou
Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích už nějakou dobu
prochází generální opravou.
Rekonstrukce 110 let staré bu−
dovy přijde na 119 milio−
nů korun a hotová bude
příští rok na jaře.
Rekonstrukce docílí mo−
dernějších a větších pro−
stor a cílem je i zvýšit
návštěvnost.
„Hlavní vchod do bu−
dovy bude nově ze Seno−
vážného náměstí. Je zde i
bezbariérový a vozíčkáři
se mohou bez problémů
pohybovat po celé bu−
dově. Kromě jiného vznik−
nou i některé nové prostory pro
vzdělávání školní mládeže a do−
le přibude kavárna, prodejna
a zpátky se vrací i veřejná knihov−
na, která získá daleko více pro−
stor a bude mít k dispozici i sa−
mostatnou badatelnu,“ uvedl do−
savadní ředitel muzea Pavel Šafr.
I když rekonstrukce muzea
skončí už v březnu, další rok
bude trvat, než se tam umístí ex−
pozice. První, kterou muzeum
Kontejnery na oblečení
Celkem 26 nových kontejnerů
přibude v Českých Budějovicích.
Půjde o kontejnery na textil. Lidé
do nich mohou odkládat použité
oblečení. Některé obnošené ku−
sy poslouží už jen jako hadry na
čištění. Ty zachovalejší je možné
dále využít – ať už komerčně, ne−
bo pro dobročinné účely. Oby−
vatelé krajského města si kontej−
nery na textil oblíbili.
„V loňském roce byla umístěna
první část těchto nádob, bylo jich
umístěno celkem 19. Občané si
to poměrně dost oblíbili. Bylo od−
vezeno celkem 59 tun
textilu,“ říká náměstek
primátora Kamil Calta.
Radní teď schválili
instalaci dalších 26
kontejnerů. Nové kon−
tejnery budou mít větší
zabezpečení. Přibývá
totiž případů, kdy se do
nich někteří lidé snaží
dostat.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
otevře, bude nová trvalá výstava
o historii města České Budě−
jovice. Další nová expozice bu−
de věnována historii jihočeské−
ho trampingu.
„Určitě sem vrátíme
expozici přírody, přidá−
me k ní novou expozici
mineralogie a geolo−
gie, určitě sem vrátíme
expozici archeologic−
kou a pak zde postih−
neme historii regionu,
období baroka, rene−
sance, gotiky, národo−
pis, jihočeské sklář−
ství,“ dodal Šafr.
Jak pro obyvatele
Budějovic, tak pro další návštěv−
níky se Jihočeské muzeum sta−
ne díky opravám daleko atraktiv−
nější a zajímavější.
(pru)
Oblečení sesbírané v rámci
měst a obcí v České republice
společností A.S.A je skladováno
v prostorách společnosti. Násled−
ně je transportováno do recyklač−
ního závodu, kde
se pak manuálně
třídí. Další nakládá−
ní s textilem podlé−
há smlouvám s od−
běrateli, kteří v na−
šem případě sídlí
v Polsku, Rakous−
ku, Maďarsku, Ho−
landsku a Itálii.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
SKI & BIKE Špičák s novou sjezdovkou
pro rodiny s dětmi a začátečníky
Středisko díky ní vstupuje do nové
etapy – poprvé nabízí sjezdovky všem
typům lyžařů. Lubák se proměnil
v moderní snowpark Freestyle Area.
Večerní lyžování a časomíra premiéro−
vě na nové Spodní Šanci. Cenově drží
úroveň nejlevnějšího TOP lyžařského
areálu v ČR.
Největší lyžařský areál na české
straně Šumavy Ski&Bike Špičák na−
bídne v nastávající zimní sezoně jako
největší novinku sjezdovku pojmeno−
vanou Spodní Šance. Oce−
ní ji především rodiny s dět−
mi nebo méně pokročilí ly−
žaři. Dlouhá je 650 metrů
s šířkou alpských parame−
trů mezi 70–120 metry,
s mírným sklonem a opti−
málním profilem vhodným
především pro začátečníky.
Díky osvětlení se sem z Lubáku přesu−
ne i večerní lyžování. Na části nové
sjezdovky byla instalována i časomíra
a každý si může změřit, jak rychle pro−
jede vytyčenou slalomovou trať.
Středisko díky novému vleku na
Spodní Šanci zvýší svoji přepravní ka−
pacitu o 1200 lidí za hodinu na celko−
vých 7550. Do letošní zimní sezony
tady investovali cca 12 milionů Kč
(z toho do vleku 8 mil.). „Startujeme
tím novou etapu areálu, protože vle−
kem obsloužená rodinná sjezdovka
nám dosud chyběla. Nyní dokážeme
nabídnout tratě typově vhodné pro
všechny skupiny lyžařů či snowboar−
distů. Od nejprudší sjezdovky v ČR
Šance, přes několik rozmanitých spor−
tovní tratí až po příjemné a pohodové
svezení,“ říká k nejmarkantnějšímu vy−
lepšení nabídky spolumajitel a provozní
ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.
Jásat mohou i milovníci
snowparků. Sjezdovka Lu−
bák se totiž přes léto promě−
nila ve zcela nový snowpark
Freestyle Area Špičák. Na
starosti ho bude mít specia−
lizovaná firma se zkuše−
nostmi z alpských středisek.
Nabídne „lajny“ jak pro experty, tak
i pro méně zdatné jezdce včetně dětí,
kteří si vše budou chtít třeba jen vy−
zkoušet. „Za samozřejmost bereme,
že jsme opět vylepšili zasněžování
sjezdovek a celkově zase o něco zmo−
dernizovali naši infrastrukturu. Mys−
lím, že jsme díky všem novinkám
a vylepšením pro lyžaře zase o něco
atraktivnější,“ uvedl V. Kasík.
Příští rok na Špičáku plánují otevře−
ní nového parkoviště. Areál v před−
chozích letech výrazně rozšířil své
sjezdovky o 30 tisíc m2. Bez problémů
si tady tak „střihnete“ i carvingový ob−
louk. Zainvestoval též do vyspělejší
technologie úpravy svahů. Nové rolby
zrychlily proces úpravy sjezdovek, je−
jich povrch pak vydrží v dobrém stavu
delší dobu a i větší nápor sjezdařů. Za
kvalitním lyžováním už se tak nemusí
jezdit do blízkého příhraničí.
Přes rozsáhlé investice si Ski&Bike
Špičák trvale drží cenovou úroveň nej−
levnějšího TOP pětihvězdičkového stře−
diska v ČR. Z nejvíce frekventovaných
jízdenek stojí celodenní pro dospělého
v hlavní lyžařské sezoně 560 a pro mlá−
dež 370 Kč. Rodinná celodenní pro dvě
dospělé osoby a neomezený počet
vlastních dětí 1270 Kč. Výrazné slevy
dostanou lyžařské školní kurzy.
Lyžařská škola na Špičáku se letos
otevře už po 40. Tradiční a v ČR vůbec
nejstarší výuka lyžování má k dispo−
zici v sezoně každý den ty nejlepší
instruktory v oblasti (výuku zajišťuje
i v železnorudském areálu Nad Nádra−
žím). Výukové kurzy začnou využívat
i novou sjezdovku Spodní Šance, ale
i nadále mají k dispozici svah s lyžař−
ským hřištěm a pohyblivým kobercem
pod hotelem Sirotek.
Ski&Bike Špičák se ve spolupráci
s Horskou službou před lety stal pro−
pagátorem bezpečného skialpinismu.
I nadále se tak stará o trasy a zázemí
pro skialpinisty včetně půjčovny vyba−
vení. O víkendech a svátcích areál po−
sílí spoje skibusu, který pendluje zdar−
ma mezi parkovišti v okolí (Kaskády,
Špičácké sedlo).
www.spicak.cz
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Sjezdovky:
1
2
3
4
l
−
−
−
−
Turistická, délka 1805 m, modrá
U Zalomeného, délka 1475 m, červená
Slalomová, délka 1405 m, červená
Šance, 825 m černá, celková délka
včetně spodního úseku 1425 m
5 − Spodní Šance, délka 600 m, modrá
6 − Freestyle Area Špičák, 410 m (na Lubáku)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
l
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
6 hlavních tratí, celková dél−
ka všech sjezdovek: 8,517 km
nejprudší sjezdovka v ČR – Šan−
ce, její nejstrmější část má maximál−
ní sklon 100 % (45°)
v celém areálu lze v současnosti za−
sněžovat 88 % (cca 7,5 km) sjezdovek
večerní lyžování za umělého osvětlení –
středa, pátek a sobota, nabízí nová
sjezdovka Spodní Šance (od 18.30 ho−
din). Skupiny min.15 osob – objednat
večerní lyžování i na kterýkoliv jiný den.
přepravu zajišťuje zejména čtyřsedač−
ková lanovka (kapacita 2400 osob/
hod., délka 1272 m)
10 dalších vleků (např. kotva, tatrapo−
ma, pohyblivý koberec) s celkovou
kapacitou 7550 osob/hod.
nejproslulejší lyžařská škola v ČR – už
od roku 1975, víkendové kurzy pro
děti od 6 let, ale i pro dospělé, zahajují
11. ledna 2014, doprava z řady měst
Plzeňského kraje (Plzeň, Klatovy,
Domažlice, Nepomuk).
spolupráce s areálem Nad Nádražím.
Lyžařská škola (celá zimní sezona)
a hlídání dětí. Při zakoupení tří a více−
denního skipasu mají návštěvníci ná−
rok na voucher na jednodenní skipas
v partnerském skiareálu.
kapacita parkovišť – přímo pod areá−
lem (130 míst, 50 % z parkovného
dostanou lidé vráceno u pokladny la−
novky). Kaskády (300 osobních aut
a 50 autobusů, zcela zdarma) a na
Špičáckém sedle.
pod sjezdovkou č. 1 pravidelně udržo−
vané 3,5 kilometrové okruhy pro kla−
siku i bruslení
služby ski servisu, půjčovny lyží
a snowboardů, vybavení pro skitou−
ring (skialpinisty)
trvalé testovací centrum lyží K2, kde
je několik desítek párů nejnovějších
špičkových modelů carvingových,
freestylových a freeridových lyží,
možná i koupě
občerstvení přímo v areálu zajištěno
dostatečně, včetně mobilního stánku
na vrcholu Špičáku
v budově u pokladen místnost pro
přebalování dětí
služba hlídání dětí od 3 let ve spolu−
pracujícím areálu Nad nádražím
v Ž. Rudě
ubytování v kombinaci se slevami na
skipasy nabízí např. hotely Horizont,
Bohemia, Špičák – zhruba 100 lůžek
ve svých ubytovacích zařízeních pří−
mo u sjezdovky
7
HOROSKOP
Sestavila zkušená astroložka Alexandra!
Astrologické poradenství,
výklad karet pro oblast lásky,
partnerství a financí. Poradím i VÁM!
Zavolejte i vy! ☎ 906 701 701
Beran
21. 3. – 19. 4.
Váhy
23. 9. – 23. 10.
Váš protějšek přijde s šokujíS vypětím všech sil připracím návrhem, abyste se převíte předvánoční rodinnou
stěhovali. Nebraňte se tomu, změna sešlost. Vaše úsilí se vyplatí, protože
bydlení vám rozhodně jenom prospěje. u stolu se usmíří dva rozhádané klany.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
Býk
20. 4. – 20. 5.
Štír
24. 10. – 22. 11.
Budete nervózní, když vás
Nemůžete-li se už dívat na dvě
jistá osoba pozve na schůzku
osamělá srdce ve svém okolí,
ve dvou. Nepůjde o nic intimního, jen vložte se do toho. Když to vhodně navám udělá nabídku, jež se neodmítá. vléknete, bude brzo ruka v rukávě.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
Blíženci
21. 5. – 21. 6.
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Konečně dokážete našetřit
Važte si toho, že vás bude
na věc, kterou jste si vysnili.
protějšek považovat za svou
Při koupi se ale obraťte na známého, životní výhru, ale nenechte se tím ukojenž dané věci skutečně rozumí.
lébat a donuťte ho k pořádné práci.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
NOVÁ BUDOUCNOST!
Začněte znovu! Zjistěte jak!
Pište SMS
ve tvaru 33CRF
a svoje datum narození
na číslo 900 30 55
22. 6. – 22. 7.
Kozoroh 22. 12. – 19. 1.
Necháte se zlákat k několiZačnete o sebe více pečovat,
kadennímu výletu, jenž vám
čímž nesmírně potěšíte svůj
udělá dobře. Zapomenete na neustálý protějšek. Nebude to nijak dlouho trspěch a omládnete o hezkých pár let. vat a může na vás být znovu pyšný.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
Za trvalý pobyt 1500 Kč
Lidé, kteří se do konce roku natrvalo
nahlásí k trvalému pobytu, dostanou
od jihočeské Bechyně 1500 korun.
Město tak chce zvýšit počet oby−
vatel od chvíle, kdy ve větší míře
ukončilo činnost vojenské letiště. Od
roku 1993 totiž nastal rapidní úbytek
obyvatel v tomto lázeňském městě
na Táborsku.
„K tomuto opatření jsme přistoupili
z důvodu úbytku občanů, kteří zde žijí
trvale. Žije tady řada lidí, kteří se k tr−
valému pobytu nepřihlásili a tímto je
chceme ke kroku motivovat. Číslo ne−
lze přesně určit, ale určitě jich je více
než stovka,“ říká starosta Jaroslav
Matějka.
Nejen pokles demografické křivky,
ale i méně peněz do městské kasy, byl
důvodem pro zavedení příspěvku. „Na
každého obyvatele dostáváme od stá−
tu zhruba devět tisíc korun, navíc od
lidí, kteří tady nejsou přihlášení, ne−
můžeme vybírat například poplatky za
odpad. Přicházíme tak o poměrně
značné peníze,“ sdělil starosta.
Na dar 1500 korun dosáhnou i ro−
diče nově narozených občánků, sa−
mozřejmě jen s trvalým pobytem ve
městě. Bechyně měla k lednu tohoto
roku 5262 obyvatel. Za letošek zatím
přibylo třicet dětí. Bechyňští zavádí
novinku zatím jen na zkušenou a míst−
ní se o dar musí přihlásit.
Problém Bechyně je, že je takzvaně
z ruky, po pracovní stránce toho, až na
lázně, nemá lidem co nabídnout, a pro−
to si tu nemovitosti kupují především
chalupáři. Vedení radnice ale věří, že se
to časem podaří změnit.
(pru)
Rak
Lev
23. 7. – 22. 8.
Vodnář
20. 1. – 18. 2.
Budete si víc než jindy vážit
Plánovaná akce s přáteli a s
finančního zázemí, které vám
vašimi blízkými se vydaří,
poskytuje blízká osoba. Pocítíte, že se což bude jen vaše zásluha. Teď si odna ni můžete vždy spolehnout.
počiňte, nebo to odnese vaše zdraví.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
Panna
23. 8. – 22. 9.
Ryby
19. 2. – 20. 3.
V delším monologu nadřízeZimní dovolenou si perfektně
ného s překvapením postřehužijete, když přestanete mysnete nepřímé vyznání lásky. Nebraňte let na předvánoční úklid a shon. Nakose schůzce, přinese vám to výhody. nec stejně vše s přehledem stihnete.
více na tel.: 906 701 701
více na tel.: 906 701 701
Stavba obchvatu o krok blíž
Stavba obchvatu Lišova na Česko−
budějovicku bude mít po Novém roce
územní rozhodnutí. Jeho stavba je tak
zase o krok blíž. Ředitelství silnic
a dálnic pak vypíše konkurz na geolo−
gický průzkum a na dokumentaci pro
stavební povolení.
Územní rozhodnutí je výsledkem
prvního jednání Sdružení pro obchvat
města Lišova a obce Štěpánovice, které
vede senátor Jiří Šesták (STAN−HOPB).
„Územní rozhodnutí by mělo být do
konce února. Zároveň jsme se dohodli,
že oslovím poslance ze všech parla−
mentních stran a nabídnu jim spolu−
účast, aby nám pomohli urychlit reali−
zaci obchvatu,“ řekl Šesták. Nejbližší
termín, kdy by se mohl tolik potřebný
obchvat začít stavět, je rok 2020. Hotov
by pak mohl být do tří let.
(pru)
Astrokoutek
Volejte na 906 701 701 nebo posílejte SMS na 900 30 46
Kartářka Daniela
LÁSKA, PENÍZE, RODINA! Dokážu nahlížet do
všech tajných zákoutí
budoucnosti! Díky mým
schopnostem odhalíte
co vás čeká a čemu se vyvarovat!
Zavolejte mi na 906 701 701 nebo
mi napište SMS na číslo 900 30 46
s kódem 75SEH a vaším problémem!
Věštkyně Debora
LÁSKA a PROBLÉMY! Prochází váš vztah
změnou? Cítíte krizi? Co
nebo kdo za tím vězí?
Pomohu vám odhalit
věci skryté vašim očím a VŠE vyřešit!
Zavolej mi na tel: 906 701 701 nebo
mi napiš SMS na číslo 900 30 46
s kódem 12ULA a tvou otázkou!
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 55Kč, 1 min./max. 70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz
8
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Jednoduchý návod na zlepšení
zdravotního stavu a prevence
nám prozradil nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Jako první postup doporučuji
odblokování akupresurami (na
www.brazda−s.cz kapitola Aku−
presury). Tím si „otevřeme“ na−
še tělo pro přijímání energie, vi−
tamínů a minerálů. Poté je vhod−
né pravidelné užívání vitamínů
a minerálů, které podle mých
dlouhodobých zkušeností chybí
většině populace, protože orga−
nismus většiny lidí není scho−
pen je přijímat ze stravy.
Jsou to nejčastěji vitamíny řady
„B“: z minerálů carnitin, enzymy,
dále křemík, hořčík, vápník, žele−
zo, fosfor, zinek, selen, jod, koen−
Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
[email protected]
www.brazda−s.cz
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
zym Q10, beta−glu−
kany na posílení
imunitního systé−
mu. Vše je v den−
ních
doporuče−
ných dávkách. Do−
poručuji užívat je−
den až tři měsíce
denně, potom 2−3
krát týdně trvale.
K celkovému lé−
čebnému procesu
je vhodná sada bylin na zbavení
se rakovinových virů, které dopo−
ručuji užívat prvně 5 týdnů, potom
jednou ročně cca týden až deset
dní preventivně. Je to rakytník +
šalvěj + zlatobýl. Byliny zalít vo−
dou o maximální teplotě 70 °C,
louhovat 35 minut a užívat jednu
třetinu až půl litru denně.
Další sada bylin je na vyčištění
trávicí soustavy – kopřiva + heř−
mánek + třezalka, kterou dopo−
ručuji začít užívat po dvou týd−
nech pauzy po užívání čajů na
zbavení se virů. Pít
ráno na lačno cca
půl litru denně. By−
liny kopřiva a tře−
zalka snesou tep−
lotu vody 70 °C,
ale heřmánek jen
50 °C, proto se mu−
sí louhovat zvlášť
cca hodinu.
Na závěr celého
léčebného proce−
su je dobré se zbavit infekcí,
protože například zbytková boreli−
óza, nebo v latentní formě chla−
mydie se nemusejí objevit ve vy−
šetření z krve, a přesto mohou
v organismu být. Jedna z mož−
ností je přírodní antibiotikum –
oregano. To doporučuji jako jed−
nu z mála bylin užívat dlouho−
době, muži cca 5 měsíců, ženy
cca 4 měsíce 2krát denně 2 kap−
ky, preventivně jednou za 3 mě−
síce 10 – 14 dní.
Další biologicky účinné látky, kte−
ré chybí lidem „ze třetí stravovací
skupiny“, jsou karoteny, lecitin,
vanad, K a D, molybden.
Otestovat si své zdraví můžete
také pomocí mých vykládacích
karet. Jejich součástí je knížka,
v níž je předepsáno více než
5000 kombinací otázek a odpo−
vědí, kterými je možné dostat na
jakoukoli otázku jednoznačnou
odpověď.
Stanislav Brázda
Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka−
ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví−
deňská 218, 339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského
rozhledu, Havlíčkova 5, 301 00 Plzeň. Karty si také
můžete objednat telefonicky na číslech 605 788 005
anebo 777 730 256. Karty vám pošleme na dobírku.
Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné 84 Kč,
pokud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
9
ŘÁDKOVÁ INZERCE
DOMÁCÍ pracovníky –kom−
pletace, možnost dodávky
domů. Tel.: 720590543 po−
pá, 13−15 h., DE41@
seznam.cz KŘI PM 130031
PRÁCE z domu−montáž vý−
robků. Pro informace pište
SMS s adresou na tel: 722
769 835. KŘI PM 130217
KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur, Igra
a jiné nebo jen trafa s pří−
slušenstvím. I poškozené.
Prosím ty, kteří jste dříve
volali na moji pevnou linku
se záznamníkem, ozvěte
se znovu na můj mobil
pro zpětný kontakt! Tel.:
731064361. PM 130226
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 130024
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 130025
KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní.
Dále vibrační dvouválec na
zeminu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 130121
KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra, Škoda
− Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, pla−
káty, staré hračky, ple−
chovky od oleje, reklamní
auto−cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku − přijedu
Tel.: 604343109 PM
130033
10
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glasshütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109 PM 130032
STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku, kor−
dík, lovecký tesák, šavli,
helmu, trop. klobouk, uni−
formu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zásobní−
ky a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou kuklu, bundu,
kombinézu, vrtuli, palubní
ukazatele a součástky z le−
tadel, tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozůstat−
ky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 130034
Z POZŮSTALOSTI starý ná−
bytek: Kredenc, skříň, špajz,
stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr,
dále hodiny, obrazy kafemlý−
nek, lit. bábovku, kořenky,
hrnečky, porcelán. figurky,
vázy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 130035
KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 130036
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit, vá−
noční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
130016
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyzname−
nání, ván. ozdoby, pohled−
nice, betlém aj. staré
a starožitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přijedu.
Tel.: 604343109. PM
130037
KOUPÍM vojenské věci z I.
a II. svět. války: Přilby, bo−
dáky, dýky, šavle, vyzname−
nání, uniformy, historické
pušky, a pistole a další mili−
tárie. Platba ihned po do−
mluvě. Tel.: 604964629.
PM 130191
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
130015
KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohled−
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 130017
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP − RE−
NOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
[email protected]
Tel. 603512322, PM130001
POZOR příležitost: sběratel
zaplatí až 10 tis. Kč za chy−
bějící pohlednice obcí Šu−
mavy (např. Schukatchen,
Paterlhütte, Glaserwald,
Stadln atd.) Dobře zaplatím
i jiné pohlednice z celé ČR
do roku 1945, uvítám větší
množství či sbírky, mohu
přijet. Mobil: 602486490.
RR 31034
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
SBĚRATEL koupí staré: lout−
kové divadlo i části, loutky,
betlém, vánoční ozdoby,
různé staré dokumenty, po−
hlednice, plakáty, hračky,
autíčka na kabel i bez, na klí−
ček , vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 130002
VELMI dobře zaplatím za
veškeré vojenské věci po
německé či americké armá−
dě. Cokoliv – helmy, unifor−
my, bodáky, dýky, pouzdra,
sumky, celty, stav nevadí,
tel.:
602432079,
379730282. RR 31003
MÁTE doma nábytek a neví−
te co s ním??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové do−
plňky (lustry, lampy, křesla
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. T.:
608887371 / E.:info: naby−
[email protected] Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 30442
PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo−
vickou 5−6m x 3m x 3m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy−
bavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 130019
PRODÁM nahrabávač 2 ks
6metrové, výrobce Rož−
mitál pod Třemšínem a Lis
UNIBAL na seno a slámu.
Dále balíky se senem prů−
měr 125 cm z oblasti
Šumavy−Srní. Při komplet−
ním odběru sleva. Tel.:
603383211. PM 130181
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě ne−
obývaná nebo zchátralý
stav nevadí, do 200 tisíc.
Tel.: 721375326.
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
MLADÍ manželé shání ke
koupi starší chalupu nebo
RD do 400 tis., vhodnou
k rekonstrukci, sociální za−
řízení a zahrada výhodou,
velké opravy nejsou pře−
kážkou, tel.: 721406129.
RR 30951
MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208.
PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká sto−
dola, kotelna, zahrada, pro−
jekt na rekonstrukci hotov.
Tel.: 777110010
PRODÁM slunný byt 1+1
v osobním vlastnictví. Kdy−
ně, okr. Domažlice. Byt je
v 1. p. bezbariérový přístup,
výtah. Panelová budova po
celkové rekonstrukci, plast.
okna, kabel. TV a internet.
Možnost okamžitého nastě−
hování. Tel.: 775975987.
PM 130225
PRODÁM Fiat Multipla −
6 míst, dobrý stav, spolehli−
vý. EKO daň zaplacena. Tel.:
7771100 10.
KOUPÍM staré traktory
do r.v. 1955 českých
i cizích značek − L&K,
Svoboda, Wikov,
Škoda, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend,
Farmall, Ferguson.
Nabídněte.
Tel. 608941498.
RR 30031
PRODÁM díly na Avii 31 r. v.
1992 − pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 130021
KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 130022
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634
a 638−640
i poškozené,
tel.: 724519585.
RR 30057
PRODÁM 4 ks plechové ráf−
ky na Renault 4 x 100 mm,
15 palců, nové nepoužité.
Cena 700 Kč/ks. Tel.:
728486415
Koupím za Vaši cenu
do soukromé sbírky
motocykly a náhradní
díly značek JAWA,
ČZ, PRAGA, OGAR
od r.v. 1929 do r.v. 1989
s doklady i bez.
Tel. 608941498.
RR 30030
PRODÁM nákladní automo−
bil V3S, třístranný sklápěč,
v provozním stavu a k tomu
sadu kol. Velmi pěkný motor,
převodovka řízení, vše dobrý
stav. Cena 60 000 Kč. Dále
prodám Liaz Trambus se za−
dní a přední hnanou nápra−
vou, uzavírání diferenciálu,
třístranný sklápěč − dvě kor−
by, velká sklápěcí na obilí
a standardní S3 korba. Cena
80 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 130134
KOUPÍM staré motorky
JAWA, ČZ, BMW a jiné,
plus náhradní díly. Platba
ihned po domluvě. Tel:
604964629. PM 130192
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM motorovou sedmi−
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jedná−
ní 120 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 130135
PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudo−
vaného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena
25 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 130136
JSEM nekuřák, 37 let, 185
cm, tmavé vlasy, oběma no−
hama pevně zakotvený v ži−
votě, v práci i v soukromí se
mi daří, bydlím v okrese
Regensburg. Hledám milou
a láskyplnou partnerku, kte−
rá je upřímná a věrná, neku−
řačka a chtěla by se mnou
kráčet životem. Hledám tr−
valý vztah. Mám jistou práci
a pěkný dům. Těším se na
odpověď s fotkou. E−mail:
[email protected] RR 30641
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
63/180 vdovec hledá vážné
seznámení s osamělou že−
nou, žijící na malé vesnici
nebo samotě v domku se
zahrádkou. Jen SMS na tel.:
721479639. PM 130234
MUŽ středních let, zdravý,
diskrétní, finančně zajištěný,
hledá přítelkyni k občasným
schůzkám. SMS na tel.:
723331436. PM 130236
40/175 hledám štíhlou
mladší ženu, sportovního ty−
pu, na úrovni, nekuřačku,
všestranných zájmů. Tel.:
728847769. PM 130237
HALLO! Bin 37 J. 185 cm,
Nichtraucher,
dunkle
Haare, stehe mit beiden
Beinen fest im Leben, be−
ruflich wie privat und woh−
ne im Bezirk Regensburg.
Ich suche eine nette, liebe−
volle Partnerin, die ehrlich
und treu ist, womöglich
Nichtraucherin und mit mir
durch dick und dünn gehen
will. Ich suche feste Bezie−
hung, habe sicheren Ar−
beitsplatz und schönes
Haus. Ich freue mich auf
Antwort, wenn möglich
mit
Foto!
E−mail:
[email protected] RR 30641
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
HODNÝ věrný Bavorák –
773599200.
BROUŠENÍ bruslí, České
Budějovice – Čtyři Dvory.
Tel.: 608781206. PM
130232
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 130023
KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, předpo−
věď na rok 2014, odpověď
na otázky. Pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Zrušení
kletby. Tel.: 775901978. PM
130235
l
ŘÁDKOVÁ INZERCE
z Osamělá a rozvodem zdrcená Mi-
● Až ti bude smutno a budeš
chtít vyrazit s veselou ženskou na kus řeči, zavolej na
906702070! Marie (64,Dačice)
● Jaromíra/65/ČB oslovuje
osamělé Jihočechy plné dobré
nálady a chuti do života! Ozvěte se na tel.: 906 70 20 70
● Pro krásné chvíle ve dvou,
plné smíchu a pohody se
hledá solidní muž z JČ. Tel.
906 702 070, Blanka 68, Lipno
● Jana (56,Prachatice). Hledám milého, slušného pána na
úrovni, zatím na obč.schůzky.
Vz.sympatie! Tel.906702070
roslava (50, Vodňany). Na žal znám
nejeden lék, ale SEX s příjemným
mužem je nadevše! Najdu tě tu? Na
věku, postavení ani velikosti „M“ nezáleží! Vytoč
y 909 90 99 25 kód PNH59
VÁNOČNÍ FOTO SEXNAMKA!
Bohatý výběr žen z Tvého okolí! Pošleme i fotky!
Napiš SMS ve tvaru 42NPG a text na 909 15 50
z Starší pánové, cítíte se osaměle stej-
ně jako já? Tak nevěšte hlavu! Jsem
sama a v důchodu, tudíž mám spoustu času vás potěšit. Intimnostem se
nebráním, naopak! Jiřka 65, Třeboň.
Volej 909 80 50 40 kód BNK93
Ženská krev a mlíko! Velká prsa! Volej na tel.: 844 844 005, 5Kč/min.
Poskytuje EMA Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč.
DPH, www. platmobilem.cz, www.ema.bz
EMA Europe, Materna, 18+, 1sms/max.50Kč, 1min/max.90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
CHCETE snadno a trvale
zhubnout? www.hubne−
mesnadno.cz
Další číslo
Jihočeského rozhledu
vyjde 16. 12. 2013
POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvi−
kář, etolog. Plzeňský kraj.
Tel.: 737824579. PM
130030
Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz
Ve schránkách v pondělí, na webu
o tři dny dříve !
Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: [email protected]
Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.:
377 221 996, 377 221 764
tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: [email protected]
Regionální redakce:
tel.: 377 221 996
e−mail: [email protected]
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Nešpor, mobil: 777 730 253
e−mail: [email protected]
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: [email protected]
Irena Poláková, mobil: 724 038 976
e−mail: [email protected]
Václav Zickler, mobil: 777 730 258
Sekretariát, soukromá inzerce: Květoslava Spoustová
mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
e−mail:[email protected]
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: [email protected]
Korektor:
Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996
Uzávěrka řádkové inzerce je 6. prosince 2013
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavoservisu
1, Praha 10, rozšiřuje Mediaservis, s.r.o., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
11
12
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
Rozhled - Jižní Čechy 12/2013
Download

Strany 1–12 - Plzeňský ROZHLED