ERASMUS+ANA EYLEM 1:
PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
(STAFF MOBILITY FOR STAFF TRAINING)
Boğaziçi Üniversitesinin Değerli İdari Personeli,
Erasmus+ Ana Eylem 1 dahilindeki Personel Eğitim Alma Hareketliliği (kısaca STT: “Staff Mobility for
Staff Training”) , Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda
istihdam edilmiş bir personelin, seyahat hariç en az 2 iş günü süre ile AB üye ülkelerinden birinde
eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu
personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir. Bu
faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) tarafından
yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından 2014-2015 yılında bu faaliyete ayrılmak üzere
Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin
yararlanabilmesi için, 2 gün seyahat ve 5 gün eğitimden oluşan 1 haftalık faaliyetler
hibelendirilecektir. Tahmini hibelendirilebilecek personel sayısı 5’tir.
Eğitim almak üzere gidilecek kurum yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi,
yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun
bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne
olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik
faaliyette bulunan girişimdir. Faaliyete katılmak isteyen personelin, gideceği kurumla bireysel olarak
iletişime geçmesi ve davet mektubu alması beklenmektedir; başvuru sürecinde davet mektubu
veren adaylar öncelik kazanacaktır. Buna ek olarak katılınacak eğitimin yapıldığı yabancı dili bilmek
gerekmektedir.
Bu programdan faydalanmak isteyen idari personelin, gitmeyi planladıkları üniversitenin/kurumun
ve bölümün/birimin adlarını, gitmeyi planladıkları tarihleri ve özgeçmişlerini ve eğer hazırsa karşı
kurumdan alınan davet mektubu ve onaylanmış iş planı ile birlikte 27 Şubat 2015 Cuma günü mesai
bitimine kadar [email protected] adresi üzerinden e-mail ile bildirmelerini rica ederiz.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Üniversitemize tahsis edilen hibenin etkin bir şekilde kullanılması hedeflendiğinden, başvurular
Ulusal Ajans’ın önerileri doğrultusunda belirlenen kriterler kullanılarak, Üniversitemiz rektörlüğü
tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacaktır. Başvuruların hibe değerlendirmesi için
sıralanmasında,

Başvuran personelin ve personelin çalıştığı birimin önceki yıllarda faaliyetten
yararlanma durumu,

personelin çalıştığı birimin Üniversite içindeki hizmet alanı,

hizmet süresi,

dil yeterliği,

davet mektubunun bulunması,

karşı kurumca onaylanmış iş planının bulunması,
gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır. Yukarıdaki ölçütlerle ilgili belgelerinizin geçerli birer
kopyalarını başvuru sırasında bize iletmeniz gerekmektedir.
İsteyen personel, Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ne hibesiz olarak katılabilir. Faaliyetten hibesiz
faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber
değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.
Hibeler
Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında
geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personel ile
yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak toplam hibe miktarı, taraflarca
onaylanmış öğretim/eğitim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.
Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2
taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %80’i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda,
yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen öğretim/eğitim programı, katılım sertifikası ve seyahat
giderini gösterir belgeler birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir. İkinci ödemenin
yapılabilmesi için, katılımcının faaliyet nihai raporunu Mobility Tool üzerinden tamamlaması
önşarttır.
Verilecek günlük/haftalık hibe miktarı, gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre Çizelge 1’de
belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en
yüksek günlük/haftalık hibe miktarı, personelin iş planında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak,
kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitimi karşı kurumdan aldığı günler ile seyahat gerçekleştirdiği
günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da eğitim alındığı
belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
Buna ek olarak, personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” ile belirlenen
tahmini seyahat mesafesine denk gelen ve Çizelge 2’de gösterilen miktar personele seyahat masrafı
olarak ödenecektir.
Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının gerekçesiz
olarak asgari sürenin altında bir süre eğitim aldığının belirlendiği durumlarda yararlanıcıya herhangi
bir hibe ödemesi yapılmaz.
Örnek günlük/haftalık hibe hesaplamaları
İtalya, Roma’da, en az 5 gün eğitim alarak eğitim alma hareketliliği kapsamında faaliyet
gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en
yüksek günlük/haftalık hibe miktarı, faaliyet ve yolculuk günlerini kapsamaktasır.
İtalya’ya tahsis edilen günlük hibe miktarı Çizelge 1’de görüldüğü üzere 126 Avro’dur.
Bu durumda 7 gün için hibe miktarı: 126*7=882 €
Bu miktara ek olarak ödenecek seyahat gideri şu şekilde hesaplanır:

“Mesafe Hesaplayıcısı” nı kullanarak personelin, ikamet ettiği şehir ile faaliyet
gerçekleştireceği şehir arasındaki mesafe hesaplanır. Bu durumda İstanbul-Roma arası
mesafe 1371.35 km’dir.

Çizelge 2’deki verilen aralıklara bakıldığı takdirde 500-1999 km arası mesafelere verilecek
seyahat giderinin 275 € olduğu görülebilir.
Bu örnekte belirtilen personele toplamda verilecek hibe gündelik hibesi ile seyahat giderinin
toplamı olan 882+275=1157 €’dur. Faaliyet öncesi de ön ödeme olarak bu hibenin %80’i olan 925.6
€’ya denk gelmektedir.
Engelli Üniversite Personeli İçin Ek Hibe
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak
özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.
Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski
olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim
kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun
donanıma sahip olduğuna ilişkin taahüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe
miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Engelli
personele verilebilecek ek hibe kendilerine verilecek olan standart hibe miktarını aşamaz.
Download

2014-2015 Personel Eğitim Alma Hareketliliği Bilgilendirme