T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 – 2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA
HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayat Boyu Öğrenme/Erasmus
Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2020 yılları arasında programın adı Erasmus+
olarak değişmiştir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler ve
faaliyetin süresi gibi uygulamalarda bir önceki döneme göre değişiklikler olmuştur.
Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilmek için Asgari Şartlar
•
Personel eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de EÜB sahibi
bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev
yapmakta olan personel olması gerekir.
Kontenjan:
Ulusal Ajansın 2014-2015 dönemi için Üniversitemize sağladığı hibe miktarı çerçevesinde eğitim
alma hareketliliği için kontenjanımız aşağıdaki gibidir;
Eğitim Alma Hareketliliği için : 5 kişi
Gidilecek Kurum
Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi
bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere EÜB sahibi bir
yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere
gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya
da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.
Faaliyetin Süresi
Erasmus+ Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak
gerçekleştirilebilmekte olup, 2014-2015 faaliyet süresi için 3-2 (2 gün yol 3 gün faaliyet) olmak
üzere toplam 5 gün olarak planlanmıştır. Katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre
ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir.
Hibeler
Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe
yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir Eğitim
alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah
miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
Çağış Kampusu 10145 BALIKESİR
Telefon: (0266) 612 14 00 /1621 Faks: (0266) 612 14 52
1
Hayat pahalılığına göre ülke
grupları
1.Grup Program Ülkeleri
Hareketlilikte Misafir
Olunan Ülkeler
Birleşik Krallık, Danimarka,
Hollanda, İrlanda, İsveç
Günlük Hibe Miktarları
(Avro)
144
2.Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, İtalya,
İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi,
Lihtenştayn, Lüksemburg,
Macaristan, Norveç, Polonya,
Romanya, Türkiye,
Yunanistan
Almanya, İspanya, Letonya,
Makedonya, Malta, Portekiz,
Slovak Cumhuriyeti
126
3.Grup Program Ülkeleri
4.Grup Program Ülkeleri
108
Estonya, Hırvatistan, Litvanya, 90
Slovenya
• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar
çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi
yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı
niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine
gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir.
Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak
hesaplanmalıdır.
-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro
-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro
-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro
-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro
-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro
-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro
!!! Talep eden personel Erasmus eğitim alma hareketliliği hibesinden feragat ederek faaliyetten
yararlanabilir.
Çağış Kampusu 10145 BALIKESİR
Telefon: (0266) 612 14 00 /1621 Faks: (0266) 612 14 52
2
Başvuru ve başvuru evrakları
Başvuru için, aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi olan 2 Mart 2015 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne teslim edilmesi
gerekmektedir:
•
•
•
•
Başvuru Formu (Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin web
sayfasından -http://ulaum.balikesir.edu.tr- ulaşabilirsiniz)
Karşı kurum tarafından onaylı “kabul mektubu” (taranmış kopya teslim edilebilirsiniz)
Yabancı dil belgesi (ÜDS/KPDS/TOEFL/herhangi bir sertifika, bu belge başvuru için
zorunlu olmamakla birlikte Seçim Komisyonu tarafından değerlendirme sırasında
dikkate alınacağı için sunulması tavsiye edilmektedir.)
Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği için personel hareketliliği anlaşması (alınacak
eğitimin planını içeren ve iki kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış “imzalı ve
mühürlü” , ilgili belgeye ulaum websitesinden ulaşabilirsiniz.)
Değerlendirme Kriterleri
•
Başvuruların değerlendirilmesinde, gelen başvurular kapsamında fakültelere/
yüksekokullara/birimlere kontenjan sayıları eşit olarak dağıtılacaktır. Daha önce
personel hareketliliğinden faydalanmamış personele ve daha önce personel hareketliliğine
dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik tanınacaktır.
Değerlendirme, Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu
tarafından yapılacaktır. Seçim, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim
Kurulu’nun kararları ve öncelikler göz önünde tutularak yapılacaktır.
Seçim Sonuçları
Seçim sonuçları, 6 Mart 2015 Cuma günü Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin web sayfasında (http://ulaum.balikesir.edu.tr) ilan edilecektir.
Çağış Kampusu 10145 BALIKESİR
Telefon: (0266) 612 14 00 /1621 Faks: (0266) 612 14 52
3
Download

İlanını - Erasmus