Sayı : 84489757-010.06.00.00-94691
Konu : Genelgeler (2014-5)
13.03.2014
ANKARA İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜNE
GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/5)
İlgi a) 17.02.2014 tarih ve 620000229 sayılı yazı
İlgi b) 03.03.2014 tarih ve 620000298 sayılı yazı
İlgi c) 04.03.2014 tarih ve 620000304 sayılı yazı
İlgi d) 06.03.2014 tarih ve 16381 sayılı yazı
Ekonomi Bakanlığının ilgi (a) yazısında firmaların başvurularının red ile sonuçlandırılmasını
talep etmeleri halinde başvurunun Red: Denetleme Sonucu ile kapatılması durumunda firmaların
yeniden başvuruda bulunmalarının mümkün olmadığı hususunda firmalara bilgi verilerek
başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı talebin alınmasının gerektiği ifade
edilmiştir.
Firmalardan AT Uygunluk Beyanı güncellemesi, test raporu vb. belgeler istendiğinde firmaların
verilen sürede belgeleri temin edememeleri ve başvurularının iptal edilmesini istemeleri
durumunda başvurularının iptal ile sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı belirtilmeli,
Genelge 2014/1 ve 2014/2’de belirtilen yasal süreler kapsamında ek süre verilmeli, firmaların bu
süre zarfında gerekli belgeleri temin edememeleri durumunda firma bilgilendirilerek başvuru red
ile sonuçlandırılmalıdır. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a) yazısına istinaden firma talebi ile Red:
Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacak başvurularda firmaya red ile sonuçlanan başvuruları
için yeniden başvuruda bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmeli ve firmadan
başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı talep alınmalıdır.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısında
“Uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz
koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura ve gümrük
beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır. Diğer taraftan denetim konusu
ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olmaması durumunda;
ürün eski standardın gereklerini karşılıyor ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile
bu durum teyit ediliyorsa, ayrıca herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün
güncel standardın gereklerini de karşıladığı güncel test raporları yoluyla teyit ediliyorsa, fatura
ve gümrük beyannamesi tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları da kabul edilir.”
ifadesi bulunmaktadır.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=l9uvfr1g
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
1
Sayı : 84489757-010.06.00.00-94691
Konu : Genelgeler (2014-5)
13.03.2014
Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısına istinaden ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta
bulunulan standartların güncel olmaması durumunda; ürün eski standardın gereklerini
karşılıyor ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durum teyit ediliyorsa,
ayrıca ürün güvenliği yönüyle herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin,
ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığı güncel test raporları yoluyla teyit
ediliyorsa, fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden sonra düzenlenen güncel test
raporları da kabul edilir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (c) yazısında Genelge 2014/1 kapsamındaki emsal uygulamaya ilişkin
olarak:
“İlk müracaatlarında firmanın yetkili kullanıcısı tarafından başvuru esnasında belirtilen
standart/standartlara göre test veya deneye tabi tutulan ürünlerin müteakip ithalatında, ilk
uygunluk değerlendirmesi sonucuna göre TSE tarafından test veya deneye tabi tutulmadan
denetim sonuçlandırılabilecektir. Emsal uygulamada müteakip denetim konusu ürünün önceden
ithal edilen ürünle ilgili standardın tipi, türü, sınıfı gibi tarifler kapsamında aynı olduğunun
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu uygulama kapsamı ürünler ancak sonuçlanan test tarihi
üzerinden 12 ay geçmesi halinde teste tabi tutulabilir. Bu uygulama kapsamı ürünler sadece
müteakip ithalat konusu üründen şüphe duyulması durumunda teste tabi tutulabilir. Bu
kapsamda müteakip ithalatın denetimden muaf olduğunu gösterir bir belge TSE tarafından
üretilmez.”
ifadesi bulunmaktadır.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (c) yazısına istinaden 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi
Tebliği eki (Ek-1) listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları;
firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu belirtmesi şartıyla G.T.İ.P.’i,
tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda
deney raporu düzenleme tarihi esas alınarak, TAREKS Başvuru Evrak tarihinden geriye
dönük olmak üzere 12 ay süre ile kabul edilecektir.
Dış Ticaret Müsteşarlığının 20.01.2009 tarih ve 620000095 sayılı yazısında Elektromanyetik
Uyumluluk Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin işaretleme bilgileri ile ilgili olarak cihazların
tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer bilgilerin, cihazın
imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili
temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi
bilgilerinin münhasıran ürün üzerinde yer almasının gerekmediğini, bahse konu bilgilerin ürün
üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunmasının yeterli
olacağı ifade edilmiştir. Ancak gerek 24.10.2007 tarih ve 26680 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik ve 20.02.2009 tarih ve 271147 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=l9uvfr1g
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
2
Sayı : 84489757-010.06.00.00-94691
Konu : Genelgeler (2014-5)
13.03.2014
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, gerekse Avrupa Birliği tarafından 08.02.2010
tarihinde yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Rehberinde cihazın tipi, partisi,
seri numarası veya cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer bilgilerin ürün üzerinde yer alması;
cihazın imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik
yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi
bilgilerinin ise ürün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi ürünle beraber verilen
dokümanlarda olmasının yeterli olduğu belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı ilgi (d) yazısında
EMC Yönetmeliğinin işaretleme maddesi ile ilgili olarak cihazın tipi, partisi, seri numarası veya
cihazın tanımlanmasını sağlayan diğer bilgilerin ürün üzerinde yer alması; cihazın imalatçısının
adı ve adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin
veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bilgilerinin ürün
beraberinde yer almasının yeterli olduğunu ifade etmiştir.
Ekonomi Bakanlığının ilgi (d) yazısına istinaden EMC Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin
işaretleme bilgileri ile ilgili olarak cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlanmasını
sağlayan diğer bilgilerin ürün üzerinde yer alması; cihazın imalatçısının adı ve adresi ve imalatçı
Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye
piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bilgilerinin ise ürün ambalajında veya
kullanma kılavuzu gibi ürünle beraber verilen dokümanlarda olması yeterli kabul edilmektedir.
Ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü yapılacak olup ücret bilgileri
firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir.
Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön
incelemeci tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır. Firmalara ön
inceleme esnasında gerekli ücreti ödemeleri hususunda geri dönüş yapılmasına rağmen
firmaların ücretlendirme ile ilgili verilen sürede geri dönmemeleri halinde başvuru
Red:Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılmayacak olup ithalat denetimi işlemlerine devam
edilecektir. Denetim süresince ücretin ödenmemesi durumunda ilgili ücret yönergesinde
belirtilen durumlara göre fatura tahakkuk ettirilip denetim sonuçlandırılabilecektir. Enstitümüze
gönderilen sadece başvuru belgelerinde (Fatura, Gümrük Evrakı vb.) herhangi bir
eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde eksiklik/yanlışlık/maddi hata tespit
edilmesi halinde başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılacaktır.
Bilgilerinize rica ederim.
e-imzalı
Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=l9uvfr1g
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
3
Sayı : 84489757-010.06.00.00-94691
Konu : Genelgeler (2014-5)
13.03.2014
EKLER :
-Ekonomi Bakanlığı ilgi (a) yazısı
-Ekonomi Bakanlığı ilgi (b) yazısı
-Ekonomi Bakanlığı ilgi (c) yazısı
-Ekonomi Bakanlığı ilgi (d) yazısı
DAĞITIM :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Evrak doğrulama adresi: http://ebys.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=l9uvfr1g
Adres :
Ayrıntılı Bilgi : F. TOPGÜL
Telefon :
Fax :
E-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.tse.org.tr
4
Download

Sayı : 84489757-010.06.00.00-94691 13.03.2014 Konu