Ç- DİĞER HUSUSLAR
Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, bu Tebliğde
öngörülen istisnai durumlar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen durumlar haricinde,
kâğıt ortamında verilemez; verilmeleri halinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre
işlem tesis edilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tebliğ ekinde yer alan bildirim, belge veya formlarda
değişiklik yapmaya yetkilidir.
Bu Tebliğin (I/B/4) bölümü kapsamında gümrük müdürlüklerince aranacak vergi
dairesi yazısı, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan ithalatlarda aranır.
Bağlama kütüğüne kaydı zorunlu taşıtlar bakımından Tebliğin (I/B/3.1) bölümünde
yapılan düzenleme, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren ithal edilen veya imalatçıları
tarafından teslim edilen deniz taşıtları bakımından geçerlidir.
Download

Ç- DİĞER HUSUSLAR Mükellefler tarafından verilmesi gereken