AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri
2014
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş
Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır
© Tüm Hakları Saklıdır.
https://www.abcustoms.eu
SUNUŞ
Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması
ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı
nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister.
“AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY”
hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış
işlemlerinizin her aşamasında katma
sağlayacağını düşünüyoruz.
olarak
ticaret
değer
Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek
değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz
tarafından titizlikle takip edilmektedir.
Biz “AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY” olarak, çok
dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal
bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım
alınmasını öneririz.
AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda
yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal
sorumluluğu bulunmamaktadır.
SAYGILARIMIZLA,
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu
yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve
yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin
yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan
ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir
heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir.
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün;
ilgili
departmanlarında
görevli
organizasyon
kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her
biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel
yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en
önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği
ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı
zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış
ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik
çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna
kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış
personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali
hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.
Dış Ticaret Belgeleri 2014
DIŞ TİCARET BELGELERİ / GİRİŞ
Dış Ticarette; ülkelerin mevzuatlarının birbirinden farklı olması ve gerek çıkış, gerekse giriş işlemlerinin
yapılabilmesi için mutlak surette gümrükleme rejimlerine tabi tutulacak olması, belgeleri son derece önemli hale
getirmektedir.
Aşağıda inceleyeceğimiz belgelere genel anlamda sevk vesaiki (vesikaları) adı verilmekte olup, tanzim şekli, kimin
emrine düzenlendiği ve nasıl gönderileceği gibi hususlar da ayrıca önem taşımaktadır.
Belgeleri tek tek incelemek gerekirse;
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Proforma Fatura
Alıcı ile satışı arasında gerçekleştirilen ön anlaşma niteliğindeki faturalardır. Herhangi bir şekilde ticari nitelik
taşımaz ve borç yükümlülüğü doğurmaz. Bir nevi teklif faturası olarak da kabul edilebilir. Akreditifli ithalatlarda,
ithalatçının akreditifi açmak için bankaya sunması gereken belgelerden biridir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
(Bedelsiz Fatura) Proforma
Numune veya bedelsiz işlemlerde kullanılabilmektedir. Alıcı ile satışı arasında gerçekleştirilen ön anlaşma
niteliğindeki faturalardır. Herhangi bir şekilde ticari nitelik taşımaz ve borç yükümlülüğü doğurmaz. Bir nevi teklif
faturası olarak da kabul edilebilir. Akreditifli ithalatlarda, ithalatçının akreditifi açmak için bankaya sunması gereken
belgelerden biridir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Ticari Fatura
Uluslararası Ticarette; satışın gerçekleşmesiyle beraber tanzim edilmesi gereken faturaya verilen addır.
Proformadan farklı olarak, gerçekleşen değerler üzerinden tanzim edilir ve teklif niteliğinde değildir. Ticari fatura,
alıcının ad-adres bilgilerinin yanı sıra; mal cinsi, miktarı, birim fiyatları, toplam değeri, teslim ve ödeme şekilleri ile
kap, kg. ağırlıkları gibi bilgileri de içermelidirler. İhracat sonrası, ihracatçı tarafından tanzim edilerek alıcının malı
ithal etme esnasında gümrüğe ibrazı zorunlu olan bir belgedir; ihracat esnasında ihracat gümrüğüne sunulması
gerekmemektedir. Bu faturalar firmaların antetli kağıtlarına da tanzim edilebilmekte olup, firma kaşe ve imzasını
içermek zorundadır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Türkçe Fatura
Türkiye’den yapılan ihracatlarda tanzim edilen bir belge olup, mutlak surette Maliye Bakanlığı’na bildirimi yapılan
belge üzerine tanzimi zorunludur. Ticari fatura ile aynı tarih ve numarayı alması gereken bu faturanın alıcıya
gönderilmesi gerekmez, ancak, ihracat esnasında gümrüğe ibraz edilmelidir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Karayolu Taşıma Belgesi
FCR (Nakliyeci Makbuzu) (Forwarder’s Certificate Receipt): Nakliyecinin malları teslim aldığını belgeleyen bir
makbuzdur. Bu belge eşyanın mülkiyetini temsil etmez ve ciro edilemez niteliğe sahiptir. Aynı zamanda forwarder
özelliğine sahip kuruluşlar da bu belgeyi tanzim edebilirler.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
CMR (Karayolu Taşıma Belgesi)
Kamyonla yapılan taşımalarda Uluslararası niteliği olan bir taşıma belgesi veya taşıma senedi anlamına
gelmektedir. Taşımanın başlaması ile tanzim edilen bir belge olup, kıymetli belge niteliğinde olmadan ciro yolu ile
devri mümkün değildir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Deniz Konşimentosu (Bill of Lading)
Yükün gemi ile taşınması halinde taşıyıcının kendisi veya acentesi tarafından tanzim edilen, yükleyene verilen
malın teslim alındığını ve kararlaştırılan koşullar dahilinde taşınıp, alıcıya teslim edileceğini gösteren; aynı
zamanda malın mülkiyetini de gösteren ve kıymetli evrak niteliği taşıyan bir belgedir. Konşimento üzerinde malın
cinsi, malın alıcısı, kaptanın-geminin adı, yükleyici bilgileri yer almalıdır. Ayrıca banka aracılığıyla yapılan
yüklemelerde (Vesaik Mukabili, akreditifli işlemler gibi) konşimento banka emrine düzenlenebilir ve şartların
sağlanması ile banka tarafından ciro yolu ile gerçek alıcıya devredilebilir. Nama yazılı konşimentolar (straight B/L)
ciro yolu ile devredilemezler, emre yazılı olmaları halinde ise (Negotiable B/L); ciro yoluyla devri mümkündür.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Uçak Konşimentosu (Air Waybill)
Malın mülkiyetini temsil etmeyen ve yalnızca malların uçakla belli bir yere gönderilmek üzere teslim alındığını ifa
eden bir belgedir. Ana konşimento (MAWB) ve Ara Konşimento (HAWB) olarak iki ayrı konşimento mevcuttur. Ana
konşimentoyu taşıyıcı, ara konşimentoyu ise acente tanzim eder.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Hamule Senedi (Rail Waybill) – CIM
Demiryolu ile yapılan taşımalarda malın cins, miktar, ambalajlama şekil ve niteliği, gönderen ve gönderilenin isim
ve adreslerini, hareket ve varış istasyonlarını, taşıma ücretini, bunun ödenmiş olup olmadığını ve taraflarca
kararlaştırılan diğer hususları gösteren ve malları gönderen kişi ile taşıyıcı (demiryolu idaresi) arasında yapılan bir
taşıma sözleşmesidir. Üzerinde demiryolu idaresinin de kaşesini bulundurması gereklidir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Sigorta Poliçesi
Sigorta akdinin belgesi olarak sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve
borçlarını gösteren bir vesikadır. Nama,emre veya hamiline tanzim edilebilir; poliçelerin ciro yolu ile devri de
mümkündür. Banka lehine düzenlenmemiş bulunan, vesikalı kredi konusu mallara ilişkin sigorta poliçelerinin beyaz
ciro ile bankaya devredilmesi gerekir. Poliçeler; sigortaya konu olan eşyanın tüm detay bilgileri ile birlikte, taşıyıcı
bilgilerini de eksiksiz olarak içermelidirler. Düzenlendiği tarih de dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir.
Bilgilerin kesinleşmiş olması halinde, eşyanın nakil aracına yüklenmesi sonrasında düzenlenmiş poliçelere kat’i
poliçeler denir. İleriki bir tarihe gerçekleşecek mal taşımasıyla ilgili kat’i sigorta yapılacağının taahhüt edildiği
poliçelere ise flotan sigorta poliçeleri denir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
ATR Dolaşım Sertifikası (İthalat)
AB ülkeleri ile yapılan ticaretlerde serbest dolaşım hakkını gösteren bir belgedir. AB’den AB’ye giden veya
herhangi bir 3. ülkeden gelip, gümrüklenen bir eşyanın tekrar bir başka AB ülkesine gitmesi halinde tanzim edilir
ve vergi muafiyetinden yararlanılması amaçlı olarak kullanılır. Ticaret Odaları’nca onaylanan ve çıkış gümrükleri
tarafından da tasdik zorunluluğu şartı taşıyan bu belgelerin geçerlilik süresi 4 aydır. Bu belge aynı zamanda
menşei de ihtiva ettiğinden ayrıca Menşe Şahadetnamesi aranmaz.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
ATR Dolaşım Sertifikası (İhracat)
Ticaret Odaları’nca onaylanan ve çıkış gümrükleri tarafından da tasdik zorunluluğu şartı taşıyan bu belgelerin
geçerlilik süresi 4 aydır.
Onaylanmış Kişi Belgesi’ne sahip firmalar bu belgeyi kendileri tanzim ederler AB ülkeleri ile yapılan ticaretlerde
serbest dolaşım hakkını gösteren bir belgedir. AB’den AB’ye giden veya herhangi bir 3. ülkeden gelip,
gümrüklenen bir eşyanın tekrar bir başka AB ülkesine gitmesi halinde tanzim edilir ve vergi muafiyetinden
yararlanılması amaçlı olarak kullanılır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
EUR.1 Dolaşım Sertifikası
EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Alanı) topluluğuna üye ülkelerle yapılan ticaretlerde kullanılan menşe ispatı niteliği
taşıyan bir belgedir.
EFTA Ülkeleri
İsviçre – Norveç – İzlanda – Lichtenstein
Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Yapmış Ülkeler
İsrail – Makedonya - Hırvatistan Bosna Hersek – Fas
Filistin – Suriye – Tunus
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
EUR.1 Dolaşım Sertifikası (İhracat)
Ticaret Odaları’nca onaylanan ve çıkış gümrükleri tarafından da tasdik zorunluluğu şartı taşıyan bu belgelerin
geçerlilik süresi 4 aydır. Bu belge menşei ihtiva ettiğinden ayrıca Menşe Şahadetnamesi aranmaz.
EFTA Ülkeleri
İsviçre – Norveç – İzlanda – Lichtenstein
Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Yapmış Ülkeler
İsrail – Makedonya - Hırvatistan Bosna Hersek – Fas
Filistin – Suriye – Tunus
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
MENŞE ŞEHADETNAMESİ (Certificate of Origin)
AB dışındaki ülkelerle yapılan ticaretlerde aranılan bir belge olup, menşe, ihtiva eden bir belgedir. Serbest dolaşım
belgesi niteliğinde değildir ve herhangi bir şekilde gümrük tasdiki zorunluluğu yoktur.
Firma beyanı ve Ticaret Odaları tasdiki yeterlidir.
Onaylanmış Kişi Belgesi’ne sahip firmalar bu belgeyi kendileri tanzim ederler.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
FORM A BELGESİ (Certificate of Origin)
Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen
eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü
gösterir.
GTS kapsamında tercihli
ticaretten
faydalanmak
amacıyla düzenlenen Form A
belgelerinin
kabul
edilebilmesi için GTS‘ den
faydalanan
ülkelerin
Türkiye'ye, kendi ülkelerinde
Form A Menşe Belgelerini
düzenleme yetkisine sahip
resmi idarelerin isim ve
adreslerini, bu idarelerce
kullanılan mühürlerin örnek
baskılarını ve Form A Menşe
Belgelerinin
kontrolünden
sorumlu ilgili resmi idarelerin
isim ve adreslerini bildirmiş
olmaları ve söz konusu
ürünlerin menşeine ilişkin
bilginin doğruluğunun veya
belgenin
geçerliliğinin
kontrolü için Türkiye gümrük
idarelerine gerekli yardımı
sağlamayı taahhüt etmeleri
gerekmektedir. Tüm bu
prosedürler tamamlanmadan
belgenin kabulü ve tercihli
rejim uygulanması mümkün
değildir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Çeki Listesi (Packing List) İthalat
Sevkiyata konu olan eşyaların ambalajlarına göre içerik ve detaylarını gösteren (kap adedi, ağırlıkları v.s.)
listelerdir. Alıcının tasnifi açısından büyük yararları olup, hem de gümrüklerde eşyaların adetsel kontrollerine imkan
sağlar.
Gümrükleme işlemleri sırasında gümrüğe ibrazı zorunlu bir belge niteliği taşımaktadır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Dış Ticaret Belgeleri 2014
Çeki Listesi (Packing List) İthalat
Sevkiyata konu olan eşyaların ambalajlarına göre içerik ve detaylarını gösteren (kap adedi, ağırlıkları v.s.)
listelerdir. Hem alıcının tasnifi açısından büyük yararları olup, hem de gümrüklerde eşyaların adetsel kontrollerine
imkan sağlar. Gümrükleme işlemleri sırasında gümrüğe ibrazı zorunlu bir belge niteliği taşımaktadır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Download

PowerPoint Sunusu - AB Customs Agency