Ek 1
ÜRÜN GRUBU
Makinalar
YETKİLİ KURULUŞ
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
İLGİLİ YÖNETMELİK
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları
Dahilinde Kullanılmak
Üzere Tasarlanmış
Elektrikli Teçhizat
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde
Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
Elektrikli Teçhizat İle İlgili
Yönetmelik
Elektromanyetik Alan
Yaratan ve/veya Bu
Alandan Etkilenen
Ürünler
Asansör Güvenlik
Aksamları
Basınçlı Ekipmanlar
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Elektromanyetik Uyumluluk
Yönetmeliği
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Asansör Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Gaz Yakan Cihazlara Dair
Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
Sıcak Su Kazanlarına Dair
Yönetmelik
Basit Basınçlı Kaplar
Taşınabilir Basınçlı
Ekipmanlar
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği
Ek 2
Başvuru Formu
TSE ......
Temsilciliğine
...... / ...... / ........
İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu
ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
Firma Unvanı
Yetkili İmza
Ekleri:
 Fatura veya proforma fatura fotokopisi
 İmza sirküleri veya vekaletname sureti
 AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)
 Bilgi formu (Ek 3),
 Aşağıdaki belgelerden biri
 Antrepo Beyannamesi
 Özet Beyan
 Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)
Ek 3
Bilgi Formu
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:
İhracatçının:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Üretici firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Tel, faks, e-posta, web adresi
Gümrük beyannamesinin:
- Türü
- Tarihi
- No’su
İthal malın menşe ülkesi:
İthalatçı firmanın:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthalatın yapılacağı ülke:
İthalatçı temsilcisinin:
- Unvanı
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)
- Vergi no’su
- Tel, faks, e-posta, web adresi
İthal edilecek ürünün:
- G.T.İ..P. no’su
- Cinsi
- Markası
- Miktarı ve birimi
- ABD Doları olarak değeri
- Gümrük bölgesine geliş tarihi
(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
Download

2011-9 Sayılı DTS Tebliği