ELEKTRONSKA MAGACINSKA
KNJIGA
TESLA EMK
Projekat i sistem za ulazno-izlazne operacije u magacinskom poslovanju i
popise medjunarodnog aerodroma “Nikola Tesla” Beograd
Arhitektura Sistema
 KLIJENT-SERVER
XP ,
WINDOWS
7
MSSQL
SERVER
2008
.NET
TEHNOLOGIJA
USER FRIENDLY
JEDNOSTAVNOST
POVEZANOST
MODULSKIH
CELINA
SIGURNOST I
KONZISTENTNOST
PODATAKA
BRZINA I
EFIKASNOST
Barkod RF
bežični
čitači sa
mogućnošću
unosa i
akvizicije
podataka.
Štampanje
etiketa za
robu i
dokumenta
Modulske Celine
EKSPORT
KARGO
IMPORT KARGO
TREJSING
OBRAČUN
ADMINISTRACIJA
Eksport Kargo
PIR (prijem izvozne robe)
KNJIGA IZVOZA (magacinska knjiga
izvozne robe)
PRIJEM POŠTE (gradski i avio
saobraćaj)
PIR – Prijem Izvozne Robe
OBRAČUN MANIPULACIJE
OBAVEŠTAVANJE O ROBI PODLOŽNOJ
OBRAČUNU SKLADIŠNINE
ZAPISNIK O IZGUBLJENOJ, NADJENOJ I
OŠTEĆENOJ ROBI
RF POKRETNI TERMINALI
ŠTAMPANJE BARKOD ETIKETA ZA ROBU I
DOKUMENTE
Knjiga Izvoza
ŠTAMPANJE ETIKETA
BUKING
KONSOLIDACIJA
PARTSHIPMENT
PREGLED ROBE
PROMENA POZICIJE
ISKLADIŠTENJE
RAZDUŽENJE
MANIPULACIJA ULD OPREMOM
DOKUMENTI I IZVEŠTAJI
Knjiga Izvoza
Ulazak u knjigu na
osnovu kompanije,
špeditera, datuma
prijema ili
nerazdužene robe.
Osnovne funkcionalnosti
Knjige Izvoza
IZMENI
OSVEŽI
PRETRAGA
STORNO
Poslovanje - Buking
POJEDINAČNO
ILI VIŠESTRUKO
BUKIRANJE
ROBE
Poslovanje –
Konsolidacija
BRZA I
JEDNOSTAVNA
KONSOLIDACIJA
ROBE
Poslovanje - Partshipment
PARCIJALNO OTPREMANJE POŠILJKI
Poslovanje – Pregled
Robe
ZAKAZIVANJE
CARINSKIH I
PREDCARINSKIH
RADNJI
ARHIVA
PREGLEDA
Poslovanje – Promena
Pozicije
LAKA
PROMENA
SKLADIŠNE
POZICIJE
Poslovanje - Iskladištenje
DELIMIČNO ILI
CELOKUPNO
ISKLADIŠTENJE
ROBE NA
OSNOVU
CARINSKOG
DOKUMENTA
Poslovanje - Razduženje
RAZDUŽENJE
NA
OSNOVU
BUKINGA,
JEDNE ILI
VIŠE
POŠILJKI
Poslovanje - ULD
Oprema
MANIPULACIJA ULD OPREMOM U DOLASKU I ODLASKU
Poslovanje – Štampanje
Etiketa
POJEDINAČNO
ILI VIŠESTRUKO
ŠTAMPANJE
ETIKETA ZA
ROBU I
DOKUMENTA
Dokumenti i Izveštaji
CARGO I MAIL MANIFESTI
OBRAZAC PROVERE TEŽINE
NOTOC
WEIGHT STATEMENT
CARGO EVIDENCE LIST
TRANSHIPMENT AC-AC i INO-INO
ZAPISNIK O IZGUBLJENOJ, NADJENOj I
OŠTEĆENOJ ROBI
DNEVNI PROMET ROBE
IZVEŠTAJ O PROCESU POŠILJKE IZVOZA
CARGO MANIFEST






Kargo
manifest
Mail manifest
Truck
manifest
Mail i Kargo
Nill manifesti
Automatsko
generisanje
Arhiva
manifesta
NOTOC



Lak način
pravljenja
Automatsko
generisanje
i čuvanje
podataka
Arhiva
NOTOCa
WEIGHT STATEMENT




Standardizov
an
Lak način
pravljenja
Automatsko
generisanje i
čuvanje
podataka
Arhiva
WEIGHT
STATEMENTa
CARGO EVIDENCE LIST
TRANSHIPMENT AC-AC
ZAPISNIK



Potpuno fleksibilan
Automatsko
generisanje i
čuvanje podataka
zapisnika
Arhiva zapisnika
DNEVNI PROMET ROBE
PRIJEM POŠTE



PRIJEM I ARHIVA
GRADSKE POŠTE
DISPOZICIJA
USKLADIŠTENJA
IZVEŠTAJI –
EVIDENCIONE LISTE
GRADSKE I POŠTE U
AVIO SAOBRAĆAJU
EVIDENCIONI IZVEŠTAJI
U PRIJEMU POŠTE
IZVEŠTAJ O PROMETU
POŠTE
Import Kargo
PUR – Prijem uvozne robe
KNJIGA UVOZA– magacinska
knjiga uvozne robe
ARHIVA SAŽETIH DEKLARACIJA
PUR – Prijem Uvozne
Robe
SUBSTITUTE AIR WAYBILL
RF POKRETNI TERMINALI
ZAPISNIK
ŠTAMPANJE BARKOD ETIKETA
MANIPULACIJA ULD OPREME
ELEKTRONSKO PODNOŠENJE CARINSKE ISPRAVE
ŠTAMPANJE OBRASCA SAŽETE DEKLARACIJE
SUBSTITUTE AIR WAYBILL

Automatsko
generisanje na
osnovu već unetih
podataka
PODNOŠENJE SAŽETE
DEKLARACIJE
Automatsko
generisanje
naimenovanja
na osnovu već
unetih
podataka
Slanje, čuvanje
i štampa na
jedan klik
Prilagodjenost
eksplicitnim
zahtevima
Uprave Carina
Knjiga Uvoza
RAZDVAJANJE
DEKONSOLIDACIJA KURIRSKIH POŠILJKI
KNJIGA RAZDVOJENE ROBE
ŠTAMPANJE BARKOD ETIKETA RAZDVOJENE ROBE
ZAKAZIVANJE CARINSKIH I PREDCARINSKIH RADNJI
REGISTROVANJE SAŽETE DEKLARACIJE
CARINSKA PROMENA TEŽINA I POZICIJE
OBRAZAC RAZDUŽENJA
IZDAVANJE
Knjiga Uvoza
Ulazak u knjigu je omogućen po datumu
Osnovne funkcionalnosti
Knjige Uvoza
IZMENI
OSVEŽI
EKSTENZIVNA
MOGUĆNOST PRETRAGE
STORNO
Poslovanje - Razdvajanje
PREGLEDNOST
I KONTROLA
POŠILJKE U
RAZDVAJANJU
Poslovanje –
Dekonsolidacija
MOGUĆNOST
IMPORTA
KURIRSKIH
DATOTEKA
PREGLEDNOST
BRZINA
KONTROLA
Poslovanje - Razduženje
RAZDUŽENJE ROBE UZ DOKUMENT CARINSKOG RAZDUŽENJA
VEZA SA MODULOM OBRAČUNA
Poslovanje - Izdavanje
IZDAVANJE
NAKON
RAZDUŽENJA
I OBRAČUNA
Dokumenti i Izveštaji
ZAPISNIK O IZGUBLJENOJ, NADJENOJ I OŠTEĆENOJ ROBI
ZAPISNIK O RAZDVAJANJU-PREPAKIVANJU ROBE
ZAPISNIK O DEKONSOLIDACIJI ROBE
DNEVNA LISTA PREGLEDA
DNEVNA LISTA IZDAVANJA
CARGO EVIDENCE LIST
DNEVNI PROMET ROBE
IZVEŠTAJI O PROCESU POŠILJKI UVOZA I RAZDVAJANJA
ZAPISNIK O
RAZDVAJANJU

Automatsko
generisanje
izveštaja na osnovu
izabrane pošiljke
ZAPISNIK O
DEKONSOLIDACIJI

Automatsko
generisanje
izveštaja na
osnovu izabrane
pošiljke
DNEVNA LISTA
PREGLEDA

Dnevni izveštaj o robi
koja je bila na nekom
od carinskih ili
predcarinskih pregleda
DNEVNA LISTA
IZDAVANJA

Dnevni izveštaj o
izdatim pošiljkama
CARGO EVIDENCE LIST

Evidenciona lista robe
na mesečnom nivou
razvrstana na opšti,
ekspres i kargo
specijalnih pošiljki.
IZVEŠTAJ – POSLOVNI
PROCES POŠILJKE
Arhiva Sažetih
Deklaracija
ELEKTRONSKO
PODNOŠENJE
SAŽETIH
DEKLARACIJA
SIGURNOST
PODATAKA
ŠTAMPANJE
ZAŠTIĆENOG
OBRASCA
DEKLARACIJE
Trejsing – Praćenje robe
Po AWB
Po
BUKINGU
Po KARGO
MANIFEST
U
DELIVERY
REPORTS
Po
MAGACIN
SKOM
BROJU
Po ULD
OPREMI
MANIPULA
CIJA ULD
OPREMO
M
PRAĆENJE
OTKUPA
AWBa I
AVIZE
DELIVERY REPORT

Izveštaji o isporučenoj
robi po kompaniji i
periodu
Obračun
BRZ I JEDNOSTAVAN OBRAČUN
BIRANJE CENOVNIKA
MOGUĆ OBRAČUN NEPREDEFINISAN
CENOVNICIMA I ALGORITMIMA
ŠTAMPANJE OBRAČUNA
ARHIVA
IZVEŠTAJ DNEVNOG PROMETA
SPECIFIKACIJA DNEVNOG PROMETA
Modul Obračuna
Potvrda Obračuna
Mogućnost
editovanja
Štampanje
predračuna
Arhiviranje
IZVEŠTAJ DNEVNOG
PROMETA

Lako generisanje izveštaja
u dnevnom prometu
SPECIFIKACIJA
DNEVNOG PROMETA
Administracija
PODEŠAVANJE
KONEKCIJE SA
SERVEROM
DEFINISANJE
KORISNIČKIH
OVLAŠĆENJA
DODATNE
INFORMACIJE I
UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
KATALOZI
PODEŠAVANJE
KONEKCIJE SA
ŠTAMPAČIMA
UNOS I OBRADA
DNEVNOOPERATIVNOG
PLANA (DOP)
POPIS
PODEŠAVANJA
Lak i jednostavan
način uspostavljanja
konekcije sa serverom
i štampačima
Udaljeno preuzimanje
nove verzije softvera
DOP - Dnevni Operativni
Plan
Mogućnost
importovanja
DOPa
Automatski update
robe i pošte na
kraju radnog dana
Izvoz u excel
POPIS
Popis celokupne robe
Uvozne robe
Izvozne robe
Dekonsolidovane za datum
Dekonsolidovane
Po blokovima pozicija
KATALOZI
ŠPEDITERI
AVIOKOMPANIJE
OPASNE MATERIJE ZA NOTOC
SKLADIŠNE POZICIJE
CENOVNICI USLUGA
TRANSHIPMENT CENOVNIK
ULD OPREMA
TERMINI I CARINSKE I PREDCARINSKE RADNJE
KORISNICI I OVLAŠĆENJA
Download

TeslaEMK.pdf