T.C.
BAFRA KA YMAKAMLIGJ
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
195764
AYI : 29911508-3 10.01.02 I
KO U : Resi m Yarışma ı
13//
24.02.201 4
..... ... ..... . ............. . ................. . MÜDÜRL .. GÜNE
B FRA
İlgi
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 14/02/2014 tarih ve
668683 sayılı yazısı.
Aktif Kozmetik atış Pazarlama ve Dağıtım A. tarafından 5-13 yaş arasındaki öğrencilere
yönelik " evgi le Büyüyen Bir Tohum, eleceğe Orman Olur" konulu resim yarışması düzenlenmiş
olup, yarışmaya ait şartname ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi, yarı manın Okulunuz öğrencilerine duyurularak eserlerin 15 Nisan 2014
günü mc ai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilme ini rica ederim.
EKLER:
Şartnan1e
( l Sayfa)
DAGITIM:
İlkokul- rtaokul Müdürlüklerine
'.81
'f!!
ıll
@
Q
Adres
Santral
Faks
E-posta
lntemet
Bafra Milli EQitim Müdü~üQü
o362 543 10 97
0362 542 55 06
[email protected]
http://bafra.meb.gov.tr
ımııaıı
WAillill
•u•~••ı
DANISMA
444 o632
H A T T 1
alı
-13. GELENEKSEL DALİN RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESi
1.
Yarışmaya
2.
3.
4.
5.
6.
Yarışmaya ilköğretim öğrencileri 35cm x SOcm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.
7.
8.
9.
5-13 ya~ arası öğrenciler katılabilir .
Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Suluboya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
Yarışmanın konusu; "Sevgiyle büyüyen bir tohum, geleceğe orman olur" olarak belirlenmiştir.
Her yarışmacı bir tane resim ile yarışmaya katılabilirler.
Resimlerin arkasının sağ alt köşesine yarışmacı bilgi formu tam olarak doldurularak yapıştırılmalıdır.( öğrencinin: adı,
soyadı, yaşı, okulu sınıfı,okul adresleri, okul telefon numaraları;öğretmenlnin:adı soyadı imzası açık olarak yazılmalıdır,
Bilgi formu üzerindeki orijinallik belgesi doldurulmalıdır. )
Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemesi, konusunda uzman beş kişilik bir seçici kurul
tarafından Nisan 2014'de yapılacaktır .
Yarışma sonuçları 23 Nisan 2014 tarihinden itibaren www.dalinresimyarismasi.com
web sitesinde ve ulusal gazetelerde yayınlanacaktır.
Ödüllendirme;
Birincilik Ödülü
f
: ipad
İkincilik Başarı Ödülü
: ipad mini
Üçüncülük Başarı Ödülü : ipad mini
Dereceye giren ilk 50 resim arasından katılımcıların aileleri tarafından onay verilen resimler sergllenecektir.
10. Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin velileri, resimlerle ilgili tüm haklarını Aktif
Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A. Ş devir etmiş olmayı kabul eder.
Kazanan resim Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş tarafından 23 Nisan'da yapılacak olan duyuru
ilanlarında kullanılacaktır.
11. Ödül kazanan resimler Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından sergileme amaçlı kullanılabilir.
12. Resimler, en geç 30 Mart 2014 tarihine kadar "Dünya işleri iletişim Ajansı-Ömer Avni Mah. Hacı Hanım sok. N:B D:S"
adresine gönderilmelidir. Detaylı Bilgi lçin; www.dalinresimyarismasi.com adresine tıklayabilir ya da O 212 252 20 31-35
nolu telefonları çevirebiltrsiniz.
13. Yarışmaya katılan öğrencilerimize sertifika gönderilmesi amacıyla, resimlerle beraber Okul müdüriyeti veya resim
öğretmeni tarafından katılımcı öğrenci listesi ve toplam resim sayısının da ayrı bir belgeyle gönderilmesi gerekmektedir.
2014 YILI DALİN RESiM YARIŞMASJ YARIŞMACI BiLGİ FORMU
ORJINALLIK BELGESİ
Ö~RENCİ BiLGİLERİ
Adı Soyadı -
imzasıÖğrenci Velisi Adı Soyadı
Veli imzası
Ben/biz bu eserin .......................................
olarak tamamen kendisi
tarafından orijinal olarak yapılmış olduğunu
tarafından yardımsız
doğrularız.
Yaşı
Okulu,Sınıfı
Okul Adresi
Okul Telefonu
Öğretmeni
Okul Müdürü
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Öğretmenin Adı Soyadı
imza
imza
NOT: Bu form; doldurularak imzalandıktan sonra işaretli yerden kesilerek eserin arka kısmına yapıştırılacaktır. Form
fotokopi makinesi ile çoğaltılarak kullanılabilir.
..
Download

Resim Yarışması