T.C
BARTIN iL ÖZEL IDARESi
DESTEK HizMETLERi MÜDÜRLÜOÜ
TEKliF MEKTUBU
TARiH :.... .107/2014
SAYı
TEKliF SAHiBiNiN
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail
llirniz, Nurgül Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan malzemeler 4734 Sayılı Kamu ihale
pabileceğinizin
Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır .Söz Konusu işi KDV.hariç Kaç TL'
21/07/2014 saat 17:00'a kadar il Özel idaresi O378 228 5019 nolu faksına bildirmeniz rica olunur
Zuh IBUY
ri Müd ru
Destek
m
1
MiKTARl
CiNSi, ÖZELLiOi
S.NO
BiRiM FiYATı
TUTARı
1 Adet
KAMELYA
Not: Nurgül Rıza Güney Özel Eğitim Uygulama
Merkezi Müdürlüğüne montaj dahil teslim
edilecektir.
EK:TEKNiK
ŞARTNAME
............. SYF
. ...., . . . . . . . . . . .. . ...
TOPLAM
Teklif
konusu
işin
tamamını
KDV.hariç..
.
YTL.'na
(rakamla), .
.
.. .
YTL.'na
(Yazıyla)
bedel
karşılığında,teklifin
teyidine
müteakip,belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye/yapmaya ve ldarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde
olmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz.
TEKliF VERMEYE YETKili
KiŞi/FiRMA
ADI SOYADI-KAŞE-iMZA
.
Adı Soyadı
Ünvanı
imzası
TARiH
TEYIT EDENIN
=
=
=
=
Teyidi yapılan Mal Alımı/Hizmet Alımı/yapım işinin teyit
tarihınden itibaren (. ... .) iş günü içerisınde teslimı yapılacaktır.
NURGÜL RızA GÜNEY ÖZEL EGiTiM UYGULAMA MERKEZi KAMELYA VE KAMELYA
EKiPMANLARI{MASA,BANK,KOLTUK
VE SEHPA) TEKNiK ŞARTNAMESi
Alınacak Malzemeler:
ıadet
kamelya,
ıadet
masa, 4 adet bank, 2 adet koltuk,
i~
ı;
ii
Ii
ii
i'
I,
ii
"i
ii
ii
ii'i
li
i:
lı
ii1:
A. Genişlik:
B, Derınlilc
C Yi.iksddilc
iı
ii
lopi,'lıll alan: {LOOx
ı:
i:
"
ii
II
!i
ii
400 cm
300 cm
270 cm
00
LL 00 ml
ıadet
sepha
KAMEL YANıN ÖZELLİKLERİ:
1. Kullanılacak tüm ahşap malzemelerithal çam ağacı olacak ve emprenye işlemi yapılmış olacak.
2. 10 adet 10x10cmtaşıyıcı ahşap direk kullanılacak
3. Farklıtipte1OOcmboyunda kenarlıkları 5x5 cm kalınlıkta tahtalar ile trabzan ve korkuluklar yapılacak ve
kamelyaçepeçevre korkuluklarla kaplanacak.
4. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 adet boş-açık kapı yapılacak
5. çatı aksamı . masif lambiri ile yapılacak ve çatı örtüsü istenilen renkte shingle malzemeile
kaplanacak.Çatışekli dört kırma görünümünde olacak
6. Tüm ahşap parçalara istenilen renkte ahşap boya uygulanacak ve floresan vernikle tüm ahşap parçalar
,kaplanacak
7. Kamelya, okul tarafından 330x430cm yapılan tamamen mermer kaplı zemin üzerine montajlanacak.
8. Taşıyıcı direkler,yerden
yüksekliği 3cm-9cm arası ayarlanabilir, genişliği 11 cm kadar ayarlanabilir
demir aksamlarla zemine 4 adet beton vidası ile tutturulacaktır.
KAMELYA EKiPMANLARı (Masa, bank, koltuk, sehpa) ÖZELLiKLERi:
Masa yerden yüksekliği:
ncm.
Masa ölçüleri: 160*80cm
Bank oturma alanı: llO*SOcm.
Bank yerden yüksekliği: 44c
Koltuk oturma alanı: 4S*4Scm.
Koltuk yerden yüksekliği: 44
Sehpa yerden yükseklik: 60cm.
Sehpa ölçüleri 80x60cm
Koltuk ve bank iskeleti, ahşabı iç içe 1. sınıf ağaç tutkalı ile birlikte sıkıştırıp sabitlenecek
Masa, bank ve koltuk, sehpada kullanılacak tahtalar 7x2.5 cm ölçülerinde tamamen Kayın ağacı
olacak
Masa ve sehpanın tablası ahşabı iç içe sıkıştırarak, mukavemeti yüksek ahşap tutkalı ile vidalanacak
Ayaklar üzerindeki ahşap kayıtlar yüksek mukavemetli
vidalanacak.
Lsrnıf ağaç tutkalı ile birlikte çelik vidalar ile
Bağlantı aksamları kalın metal perçinlerle
presleme yapılacak
Tüm parçalar insan eline zarar vermemesi için pahları alınarak otomatik profil makinesinden
çıkarılacak
Ürünlerin boyaları ceviz renk çürümeyi engelleyen küflenmeye, mantara ve böceklere karşı koruma
sağlayan koruyucu boya içersinde bekletme yapılarak boyanacak
Ürünlerde
L.sınıf nem oranı %12'ye düşürülmüş yerli kayın ağacı kullanılacak
Kamelya, masa, bank, koltuk ve sehpanın nakliye ve montajları firma tarafından yapılacak.
Download

Teklif Mektubu ve Ekleri - Bartın İl Özel İdaresi