T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
"
1 O . ~ t 2a 4
Sayı :33486921 -ıoor1-l ·t~
Konu :EBA Çizgi/I. Karikatür Yarışması
..
..
.. r. "
........ .. .. .. .... .......... MUDURLUuUNE
İlgi
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 01110/2014 tarihli ve 4350996 sayılı yazısı.
Bakanlığınıız Yenilik ve Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze
tüm resmi ve özelokul öğretmenleri ile ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik iki
kategoride düzenlenen "eğitim konulu "1. EBA Çizgi Karikatür Yarışması" düzenleyeceğine
dair yazı ve şartnamesi Müdürlüğümüz Web sayfasından duyurular bölümünden
bağlı
yayınlanmıştır.
Söz konusu eserler
rica ederim.
şartnamede
,
belirtilen adres
doğrudan
gönderilecektir. Bilgilerinizi
EKi
I-Yazı
(2 sayfa)
2 Şartname (6 sayfa)
DAGITIM:
I-Tüm Okul Müdürlüklerine
Akçaabat Kaymakamlığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi: A. CAN (Şube Müd.)
Tel: (O 462) 2281084-112 Faks: (0462) 2282490
Eğitim Oğretim Şubesi
D.ALTUNTAŞ
e-posta:[email protected]
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
T.C.
MiLLI EG İTİM BAKAN LlCI
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğü
25 /0912 014
Sayı:
37805372 /310/42 15047
- ,--,,- K onu: EBA Çizgi 7T. KariT<afür
Yarışm as ı
..·;~;tttf'~ı~t~lt~:;.t:Jç::·;·:,
............... VALIllGINE':"
.... """~ '~: '-- "..:;,.;........:::':,.",- " ,"-,'
:
:· '," .,. :. .. '
..
(İl Mill i Eğ iti m Müdüdügl:i)'" ,~,- ~'-, : ,' ~'; '::': : : ' :" ~:' .:-., ' ,' .:~, :: ..:. ' ..
"': ~ r "; ~ j.i . ....;.:-.:/.::, t· ·' : ·jf; · ~'
. f.;" , ";. . .~~~
~
·. )~··n;·"
",: t.~.tj';1 :'.ç..~~~~~ '.~..\.-':ı' ;" .:; ~...".~~.:. :!,,:'
~
'_ . . ~.
Eğ iıimd e FA TtH Proj es i kapsam ın da y ürüıül mekte olan Eği tim Bili ş im Ağı (EBA)
ça lışmalarına
kaynak teşkil edecek verilerin o lu şturu lması , öğret m en ve öğr e n c ilerin b akı ş
açısıy l a eğ iti m i n görse l boyutunun ortaya çıkarı l ması , EBA ' nın tanıtımında farkındalık
ol uşturulması ve karikatür sa n at ının öğ rcnci ve öğrcll1ıcnler arasında yaygınlaş tırılmasının
sağ lanma s ı amac ı yla, Bakanlığımı za bağlı tüm resmi ve özel okül öğretmenleıi ile orta "okul
ve liselerde öğ re nim gören öğre n c il ere yöne lik olarak" ı. EBA Çizgi Karikatür Yarışması "
düze n lcnm i şt i r.
.
"Öğretmen ve öğre n c i
olmak üzere iki kategoride düzenlenen "eğ itim " konulu
y a r ı;;nıay::ı ili şkin detay lar, ekteki şart n anıede ye r almaktadır.
Söz kol1u su ya rı ~ ııı a etkinliğinin iliniz genelindeki tüııı okul ve kuru mlara ivedi likle
duyurulması hususul1da ge ı'c ğini I'i c,! eder im.
Dinçer ATEŞ
Bakan a,
Genel Müdür V ,
EK:
I.
Kar ik ::ıtü r Yarışmas ı Şartnames i
(6 sayfa)
fJAG IT1M :
Ge reği:
B
Planı
Aynn tı lı bilgi içi n: Ad SOY AD Ünva n
Tel: (O 3(2) XXX XX XX
Faks: (O312) XXX XX XX
;\ tatürk 13lv. OÔ (. -i~ K t zılay l.-\NKARA
[ k ktmtlik Ağ : 11·\V w . ındJ.go v . tr
>: ' post:, : :ı d suyad !a, ll1dı.:,!ll\ ' . tr
Ihı t' \ r. ! !..
clI \ enll
t ' !t , k ı n ıı ı ı l
,n'ı"
.1. , II ~V I " ı."" , ... . . ~
i • ..
Milli Eğitim Bakanlığ ı Yenilik ve Eğitim Teknoloj ileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda
yap ıl acak olan karikatü r yarışmasına; resmi ve özelokullarda görev yapan öğretme n ve
öğrenim
gören o rtaokul ve lis e öğre n cileri katılabi l ir.
Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler .
Yarışmaya kat ıl acak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olma m a lıdı r.
Kat ıl ımcılar ~e~~~~ l a~~~_ ~çim l e ~in~uygu n her türlü teknik_ve ma l ~emey i
kullanmakta serbesttirler.
Yarışmaya gönde ril en ese rler orij i n a l o l ma lı dır. Eserlerin alınt ı ve/veya ça lın tıol m ası nd an
doğab i lecek
her türlü yasal sorumluluk lar eser sahib(rrefaitti'r.-? :
,!;' ~:j,:\:~' :> .',,~,:,~~>,
Katıl ı mcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya ulusla~~~~sl:·:y~;~jT{'~~'~-:6~Q(~'a"~~'i~o~', Jiel ~><;" : :. :.
" ..
.
:1."~':'.~: /:..:,.~~ ,,'
. ·-:.t·:\ '.";o;~".~..)\~-:,:,;~,;::.~.::;...?;:;:~.~{~~;. )~!-:~.~: -;~.j.o \
.
odul ve sergıleme alm ı ş eserler ı yle ya rı şmaya kat ı lamaz l.......
ar, - .
. ::';'
•.
~-:
,<
_
~.; .. -,"
•
',ı
'
"
~.~ .'
,','
,.'
-' '.--;.. ....... 1 .--.; ~"
•• • '
"
,'.
,
~
aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa öil€!' ödülü 'geri · alınır . :·:' , . , '
'
Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır, Rumuz çalışma'nlıi' cl ~r<~sln'a; 'ğa'ğ"Ü!)t'-"köşeye ' .",' , ~ ,
•
yazılacaktır.
"""
• :
,o.,
. _
•
~
.•~ ., '.::,
. ' '..
•
"
' . '.
....
,
.
~:~;)~..::,, : :"
l0'
_
~
"
"
'
.
i;
'.
ii'
..:. i
..
Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile
birlikte son katı l ım tar ihi nden önce be li rti len adrese posta veya elden tes lim etme leri
gerekmektedir.
Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan ça l ışma l ar "
değerlendirme dış ı tutulacaktır.
Milli Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncal ı ve zararlı
ifadeler içere n, ge nel ahl ak k ur a lların a uymayan, hakaret içere n ve ne am açla o lursa o lsun
Iı
firma adı kullanı l an eserler yarışma dışı ka l acaktır.
YEGiTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya kat ı lamazlar.
Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknoloji leri Genel Müdür l üğü taraf ın dan
eb a.gov .tr adresi üzerinden t ica ri olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kull a nılabilir ,
Yarışmacı,
dereceye giren eserin kullan ı m haklarını Yeni lik ve Eğ i t i m Teknoloji leri Gene l
Müdürlüğü ' ne verdiğini peşinen
kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu'nu, gerekse diğer ilgil i mevzuat gereğince ya r ışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, fayda lanma vb.
umuma
arzda ·ge~·e'kli
bilumum haklar için Yenilik ve
Müdür l üğüne izin/muvafakatname verdiğini
Eğitim Teknolojileri Genel
kabul eder, Bu şeki l de k u llan ıl an eserler için,
eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin ' yukarıdaki şekilde
kullanılmasını
men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir te li f
hakkı veya mad di , ma nevi ta lepte bulunmayacağ ı nı, ga yri kab il i rücu kabu l, beyan ve
taahhüt eder .
Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşul l arını kabul etmiş sayı l ırlar. Uygulama esaslarında yer
almaya n ko nulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknoloj ileri Genel Müdür l üğ ün e aittir.
ış
7.
YAPıTLARıN
TESliMi
EBA çizGi
1. EBA KARiKATÜR YARıŞMASı ŞARTNAMESi
1.
YARıŞMANıN AMACı:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Milli
Eğitim
Sistemi'nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karikatür
sanatına
olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen "Öğret im Programları"na uygun olarak;
•
Eğitime,
çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını
sağlamak
ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısıolarak kullanmak,
Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı'nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve projeyi
tanıtmak,
Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini
geliştirmek,
Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade
etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak
2. HEDEF l<iTLE: Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki katego ride yapılacaktır.
Resmi ve özelokullarda görev yap an tüm
öğretmen l er.
Resmi ve özelokulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.
3. KONU : Eğitim
4. TEKNiK: Teknik serbesttir . Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri
kullanarak oluşturdukları karikat ürlerle de yarışmaya katılabilirler.
Yarışma şartname ve katılım formuna www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
S. KATILIM
KOŞULLARI :
.
'
Yarışmacıla r ö nc eli kle 2(iki ) harf ve 4 (dö rt ) raka m da n ol u şa n bir rumu z o l uş tu r a cak lardı r .
Örn ek(A02379)
Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın
üzerin e ve kargo pak etinin ü zerine yazılacaktır .
Öğretme n ve öğrenciler eba.gov .tr adresinden indirecek leri kendi ler i ile ilg ili kat ı l ım
formların ı d o ldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzeri ne sadece r umu zla rı yaz ı l a cakt ı r.
Zarf, ya rı şmaya kat ıl acak eserle birlikte post ada zarar görmeyecek şekilde
ambalajlanarak, zarfın üzerine " ÖGRENCi KATEGORiSi" veya " ÖGRETMEN KATEGORiSi "
ve katı l ımcın ı n rumuzu yaz ıl arak aşağıdaki adrese posta/kargo ile gön d erecek veya eld en
teslim edecektir :
MEB .YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MÜOÜRLÜGÜ
EBA çiZGi KARiKATÜR YARıŞMASı Yarışma Komitesi 06500
Teknikoku llar- Yenimahalle/Ankara
8 . OEGERLENOiRME VE SEçici KURULUN ÇALIŞMASI :
•
Ya rı şmaya gö nderilen eserler Yenilik ve Eğit i m Teknoloji leri Gene l Müdür l üğü tara fın da n
oluşturulacak
•
bir ön Seçici Kuru l tarafından değerlendiri l ecekt ir .
Yenilik ve Eğitim Tek no lojileri Gene l Müd ür lüğü n ü n görev l en di rdiği oy hakk ı b ulun m ay an bir
gözlemci Seç ici Kurul top l ant ıl ar ın da yer al ı r. Gözlemci, yönte m e il işk in so runl a rın
çözümle nmesine katkıda bu lunur.
9 . YARIŞMA JÜRiSi
Aşkın AYRANCIOGLU
Ka r ikatü r ist ·
Era y ÖZBEK
Kari ka tü r ist
S a dık P ,ı.\LA
Karikatürist
is nıa ii SERT
Ka r ikatür ist
Emre YILMAZ
Karika tü rist
Ankara da yapılacak ö dü l törenine şehir dışından katı l acak ödül kazanmış yarışma c ı l arı n yol ve
konaklama gider leri YEG iTEK tarafından karşı l anacaktır.
9.ÖOÜL TÜRÜ VE MiKTARl :
Öğrenci Kategorisi
Öğretmen Kategorisi
L.Sirincil ik Ödülü
3.000 TL
L.Si rincilik Öd ülü
3.000 TL
2.ikincilik Ödülü
2.000 TL
2.ikincilik Ödülü
2.000 TL
3. Üçüncülük Ödülü
1.000 TL
3. Üçüncülük Ödü lü
1.000 TL
j
/
Sergi lenmeye değer görülen 30 öğretmen ve 30 öğrenci karikatür ü bir albümde to planacaktır.
ıl. YARıŞMA
:
.-
_110':':1:-.
.
-, • •
'."-::"7: ~
TAKViMi:
Eserlerin Teslimi
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması:
Ödül töreni eba.gov.tr adresinden duyurulacaktır .
Bu yönetmelikte belirtilmeyen d i ğer hususlarda karar yetkisi IYlHl EoEğitir::ıı g.q.k<ıı:ı)ığıir;ıa ait.~ir. .
• ' •• •
•:~ •• :. 1_,-- .: • \ r'"
... .'.: '~:_' ,-:, ,"""'·\i_.~:p ,. .
Yarışma Sekreteryası :
Yarışma
Sekreter i: Alpa slan TURAN
e-mail
: [email protected]
Telefon: 0312 2969400/9577
...' ..
•
,' .....". '. "
'~.;
• t •
.':~
t .• · .
'.
(ÖGRETMENLER içiN)
"EBA çizGi - ı. KARiKATÜR YARıŞMASı"
KATILIM F.ORMU VE TAAHHÜTNAME
YARıŞMA KOMiTESi BAŞKANLIGINA / ANKARA
Yarışmaya gönderdiğim
Karikatürün kE'!ndime ait olduğunu, da ha önce düzenlenen
derece, ödül v.b. kazanmad ı ğını ve herhangi bir yarışma kapsamında
sergilenmediğini , Karikatürümün Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yay ın organında süresiz yayınlanabileceğin i , yapacağ ı çal ışmalarda kullanılabileceğini
ve bu yarışmaya ait özel şartnam e hü küm lerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim .
hiçbir
y arışmada
RUMUZ
ADI:
S O YA Dı :
OKULU :
E-POSTA:
CEP TELEFONU :
ADR ES :
iL:
Yarışma Şartnames in i
TARiH
i
okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum .
iMZA: .. .. ... ... ... .. ..... .. .... .... .... .... .. ...... ........ ............. ... ..... .. .... .. .... ........ .
i
(ÖGRENCilER içiN)
"EBA çiZGi - ı. KARiKATÜR YARıŞMASı"
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
YARıŞMA KOMiTESi BAŞKANLIGINA / ANKARA
Yarışmaya gönderdiğim
karikatürün kendime ait olduğunu , daha önce düzenlenen
de rece , ödü l v.b . kazanmadığını ve herhangi bi r yarış ma kapsamında
sergilenmediğin i, Karikatü rümün Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türıCı yayın organında süresiz yayın l anab ileceğini , yapacağı ç alışmalarda kullanılabileceğini
ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
hiçbir
yarışmada
RUMUZ
ADI:
SOYADı :
OKULU:
E-POSTA:
CEP TELEFONU:
ADRES:
iL :
Yarışma Şartnamesini
okudum ve bütün koşulları kab ul ediyorum .
TARiH / iM ZA : .... .. ........... ..... .. .... .. .. .. ....... .... .. .... .. ........ ......................... " ...... .
Download

1. EBA Çizgi Karikatür Yarışması düzenlendiğine dair resmi yazı ve