EBRU
EBRU
Marbled paper or "Ebru" is an art form that was developed in Turkey in the
fifteenth century. Mineral and vegetable dyes are sprinkled on water mixed
with gum and the gall fluid of cattle, over which a sheet of paper is laid,
creating unique and unrepeatable patterns. Traditionally, this paper was used
for borders on Ottoman panels and miniatures, and for the inside covers and
flyleaves of books. Today the art of marbling continues.
"Ebru" on beşinci yüzyılda Türkiye'de geliştirilen bir sanat formudur.
Mineral ve bitkisel boyalar içinde sakız ve sığır safra sıvısı bulunan karışımın
içine serpilir ve üzerine konan bir kağıda benzersiz ve tekrar aynısının
yapılamadığı desenler oluşturulur. Geleneksel olarak, bu kağıt Osmanlı
paneller ve minyatürleri ile ilgili sınırlarda ve kitapların iç kapak ve
yapraklarında kullanılırdı.. Ebru sanatı günümüzde devam etmektedir.
TURKISH CARPETS
and RUGS
TURKISH CARPETS and RUGS
Carpets and rugs are parts of the Turkish lifestyle and actually they have a long
history. According to the history experts, the history of Turkish carpets and rugs is
dates back to about 3000 years.
Turkish people still use carpets and rugs, I know every country’s people use carpets
and rugs but Turkish generally prefer the classical ones. Turkish carpets and rugs
produced everywhere but, at some cities like Corum, Usak etc, women produce these
carpets and rugs with hand and they are really worth to see, their prices are
generally high, too. You can frequently see the geometrical themes and also flower
themes on Turkish carpets and rugs and it makes double the charming of them.
Türk yaşam tarzının bir parçası olan halı ve kilimin aslında uzun bir tarihi geçmişi
vardır. Tarih Uzmanlarına göre, Türk halı ve kilimi geçmişi yaklaşık 3000 yıla kadar
uzanır.
Her yerde üretilen Türk halı ve kilimi özellikle Çorum, Uşak gibi bazı şehirlerde de ,
kadınlar el halısı ve el kilimi üretmektedirler. Türk halı ve kilimlerinde çoğunlukla
geometrik temalar ve aynı zamanda çiçek temaları görülür ve bu onları iki katı
büyüleyici hale getirir.
KÜTAHYA TILE and
CERAMIC ART
KÜTAHYA TILE and CERAMIC ART
Tile and Ceramic is really hard materials and it’s also hard to form them.
The history of tile and ceramic really dates back very very old, it dates
back about the 9.000 years ago. The tile and ceramic making in Kutahya
started centuries ago and it has reached it’s top point about 14th century..
Çini ve Seramik gerçekten sert malzemelerdir ve onları şekillendirmekte
oldukça zordur. Çini ve seramik tarihi 9.000 yıl öncesine ,gerçekten de çok
çok eskilere uzanır. Kütahya’da çini ve seramik yapımı yüzyıllar önce başlamış
ve 14. yüzyılda en üst noktasına ulaşmıştır.
KARAGÖZ
and HACIVAT
KARAGÖZ and HACİVAT
Karagöz & Hacivat is a Turkish shadow play taking its name from its main
character Karagöz. The origin of the shadow plays is accepted as
southeastern part of Asia Turkish traveler Evliya Çelebi says that the
play was first performed at the Ottoman palaces in the late 14th
century.
Karagöz ve Hacivat bir Türk gölge oyunu olup adını ana karakteri olan
Karagöz’den almıştır. Gölge oyunlarının kökeni Asya'nın güneydoğusu
olarak kabul edilir. Türk seyyah Evliya Çelebi oyunun ilk kez 14. yüzyılda
Osmanlı saraylarında gerçekleştirildiğini söylüyor.
TURKISH DELIGHT
(LOKUM)
TURKISH DELIGHT(LOKUM)
Turkish delight is one of the most famous desserts in the world. It is
made of water, sugar, starch and salts of lemon. Turkish people
usually serve it to their visitors.
Türk lokumu dünyanın en ünlü tatlılarından biridir. Su, şeker, nişasta ve
limon tuzundan yapılır. Türk halkı misafirlerine genellikle lokum ikram
eder.
AYRAN
TURKISH
DELIGHT
(LOKUM)
AYRAN
Ayran (salty yoghurt drink) is the most common cold beverage, which
may accompany almost all dishes in Turkey. Ayran is a mixture of
yoghurt, water, and sometimes salt.
Ayran (tuzlu ayran), Türkiye'de hemen hemen tüm yemeklere eşlik
edebilir en yaygın soğuk içecektir. Ayran yoğurt ve su karışımıdır ve
bazen tuzda karışıma ilave edilir.
TURKISH COFFEE
TURKISH
DELIGHT
(LOKUM)
AYRAN
TURKISH COFFEE
Turkish coffee is served traditionally in such small cups.
A Turkish proverb says, `Bir fincan kahvenin 40 yil hatiri vardir (One cup
of coffee remains in memories for 40 years)`. Turkish coffee is not merely
a beverage that you have in the midst of a busy day to have your daily
caffeine fix. It is a way of life for the Turkish people and quite central to
their social, political and religious customs.
Türk kahvesi geleneksel küçük fincanlada servis edilir.
Bir Türk atasözü ‘’Bir fincan kahvenin 40 yil hatırı vardir `` diyor. Türk
kahvesi sadece günlük kafein için değil , yoğun bir günün ortasında içilen bir
içecektir. Bu Türk halkının bir yaşam biçimi ve bunların sosyal, siyasal ve
dinsel geleneklerinin oldukça merkezindedir.
DÖNER KEBAP
TURKISH
DELIGHT
(LOKUM)
AYRAN
DÖNER KEBAP
Döner is a kind of Turkish kebab. You can fry it by putting the fat,
meat and spices on a stick. Döner meat can be eaten in a sandwich
(pita or bread) but also with rice.
Döner birTürk kebap türüdür. Bir şişe yağ, et ve baharat koyup
kızartarak yapabilirsiniz. Döner bir sandviç (pide veya ekmek) ile
yenilebildiği gibi, aynı zamanda pilav ile beraber yenebilir.
TURKISH WHIRLING
DERVISHES
TURKISH
DELIGHT
(LOKUM)
AYRAN
TURKISH WHIRLING DERVISHES
Whirling Dervishes performing their ritual
Mevlana was a great philosopher.Mevlana lived in the 13th century, but as a sufi who got beyond
the ages with his works, did not make any discrimination between people. As well as his mercy,
voluntary and unlimited humanity, he had endless tolerance and he impressed not only the world of
Islam but also the whole humanity. He is accepted worldwide as an intellectual with his point of
view to the people and life. UNESCO, due to the 800th anniversary of Mevlana's birth, declared the
year 2007 as Mevlana and Tolerance year.The universality of his thought finds its reflection in, for
example, the famous verses where he says:Come! Come whoever you are. Doesn't matter if you
are an unbeliever. Doesn't matter if you have fallen a thousand times. Come! Come whoever you
are. For this is not the door of hopelessness. Come, Just as you are!A Dervish is a Muslim religious
man who is undergoing an apprenticeship of learning the profession that will best show him with
eternal livelihood.
Mevlâna büyük bir filozoftur. Mevlana, 13. yüzyılda yaşamış eserleriyle döneminin çok ilerisinde bir
sufi olup insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Bunun yanı sıra onun merhamet, gönül
ve sınırsız insaniyet duygusuyla beraber, sonsuz hoşgörüsü vardı ve bu özellikleriyle sadece İslam
dünyasını değil, aynı zamanda bütün insanlığı etkilemiştir. O dünya çapında insanlara ve hayata
bakış açısıyla bir aydın olarak kabul edilir. UNESCO, Mevlana'nın doğumunun 800. Yıldönümü
nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir. Evrenselliğini anlatan ünlü sözlerinde
şöyle demektedir:Gel! Ne olursan ol gel. Fark etmez. Bin kere düşmüş olsan da önemli değil. Gel!
Ne olursan ol gel. Burası umutsuzluk kapısı değil. Olduğun gibi gel!
TURKISH EVIL EYE
PENDANTS (NAZAR
BONCUĞU)
TURKISH
DELIGHT
(LOKUM)
AYRAN
TURKISH EVIL EYE PENDANTS (NAZAR BONCUĞU)
Evil eye pendants are everywhere in Turkey
There is probably no culture in the world, which is free from the clutches
of superstition and to counter these superstitions, in every culture you will
find people taking recourse to charms and talismans. The Turkish Evil Eye
Pendants or the "nazar boncugu" is the Turkish means of keeping at bay
the ills brought on by envious and greedy eyes.
Nazar boncuğu Türkiye'de her yerde vardır.
Dünya’da batıl inançların olmadığı bir kültür yoktur herhalde. Her kültürde
hurafeler ve tılsımları anlatan takılara başvuran insanları bulursunuz. Türk
Nazar Boncuğu Kolye veya "nazar boncuğu’’ kıskanç ve açgözlü gözlerle
getirdiği kötülükleri uzak tutmanın Türk kültüründeki yoludur.
THANKS FOR WATCHING
Download

Ebru - A Tale of Many Cities