BOŞALTIM SİSTEMİ
1.
Nefronlarda geri emilen maddeler idrar toplama kanalından havuzcuğa geçer.
2.
Henle kanalının inen kolunda suyun geri emilimi yapılmaz. Y
3.
Malpighi cismi, glomerulus ve bowman kapsülünden oluşur.
4.
Sünger ve sölenterlerde özel bir boşaltım organı yoktur.
Y
D
D
5.
Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu miktarı artarsa, nefronlardan
geri emilen tuz miktarı azalır. Y
6.
Hipofizin arka lobundan salgılanan antidiüretik hormon (ADH), nefronlardan suyun
geri emilim düzenler. D
7.
Böbrek atardamarındaki azotlu atıklar böbrek toplardamarından daha azdır.
8.
Böbreklerin çalışmasını otonom sinir sistemi kontrol eder.D
9.
Glomerulus kılcalları iki atardamar arasında bulunur.D
10.
Böceklerde boşaltım nefridyumlarla yapılır.Y
11.
Tatlı su balıklarının glomerulusları, tuzlu su balıklarından daha gelişmiştir.D
12.
Tatlı su balıkları amonyağı seyreltik idrar oluşturarak atarlar.D
Y
13.
Omurgalılarda hücreler için zehirli olan amonyak, karaciğer hücrelerinde daha az
zehirli olan üre ve ürik asite çevrilir.D
14.
Bir maddenin kandaki miktarı eşik değerinin üzerindeyse, eşik değeri aşan kısım
nefron kanallarından geri emilmez.D
15.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda eritropoietin yapımının azalması sonucu
anemi görülür.D
16.
Alev hücrelerinin temel görevi, vücudun su dengesini sağlamaktır.D
17.
Canlılarda proteinlerin parçalanması sonucu oluşan azotlu atıklar amonyak, üre ve
ürik asittir.D
18. İdrar oluşumu sırasında salgılama, süzülme ve geri emilim olayları gerçekleşir.D
19.
Tuzlu su balıklarının vücutlarına osmozla su girer.D
1-Hücrelerde, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin ve azotlu artıkların dışarı
atılmasına .................................. denir.
2-Yassı solucanlarda boşaltım ........................................ denilen yapılarla sağlanır.
3-Glomerulus ve bowman kapsülü birlikte ............................ ............................ adını alır.
4-İnsan kanının pH derecesi ................. dür.
5-Böbrekte süzme işlemini yapan esas kısım ................................. ............................. adını
alır.
6-Böcekler, sürüngen ve kuşlarda azotlu artıklar ...................................... ...........................
kristalleri şeklinde dışarı atılır.
7-Memelilerde üre karaciğer hücrelerinde ................................. devri ile oluşur.
8-Böbrekte idrarın toplandığı yere .................................. adı verilir.
9-Henle kulpu böbreğin ................................. bölgesinde bulunur.
10-Her maddenin kandaki normal değerine ........................... .......................... denir.
11-Tatlı su balıkları amonyağı ............................... idrar oluşturarak atarlar.
12-Yüksek kan basıncı etkisiyle glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne amino asit, su,
üre, ürik asit gibi maddelerin geçmesi olayına ............................ denir.
13-İnsan böbreğinin ortasında, idrar borusuna bağlanan huni şeklindeki ...........................
bulunur.
14-Süzülme olayı ile bowman kapsülüne geçemeyen maddelerin, kılcal damarlardan aktif
taşıma ile kanalcığa geri verilmesi olayına ........................... adı verilir.
15-Glomerulustan bowman kapsülüne geçen süzüntü içindeki su, glikoz, aminoasit ve
inorganik tuzların nefron kanallarındaki hücrelere alınmasına ................ .................... denir.
16-Nefronların bowman kapsülü içinde bulunan kılcal damar yumağına ........................ denir.
17-Böceklerde görülen boşaltım organına ........................ ...................... denir.
18-Böbreklerin iltihaplanması ile meydana gelen hastalığa ................................. denir.
19-Nefronun U şeklindeki kısmına ................................... ............................. denir.
20-Glomerulus etrafını saran, yarım ay şeklindeki boşaltım kanalcığına .........................
....................... adı verilir.
1-boşaltım 2-protonefridyum 3- malpigi cisimciği 4- 7.4 5- malpigi cisimciği 6- ürik asit
7- ornitin 8- havuzcuk 9- öz 10- eşik değeri 11- seyreltik 12- süzülme 13- havuzcuk
14- salgılama 15- geri emilim 16- glomerulus 17- malpighi boruları 18- nefrit
19- henle kulpu 20- bowman kapsülü
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
1- ........................... ....................... kan ve lenf damarlarından eklem sıvısını süzmeyi sağlar.
2- ...................... kırılan kemiğin onarılmasını ve kemiğin enine kalınlaşmasını sağlar.
3- İskelet kaslarını kemiklere bağlayan bağ dokusuna ........................ .......................... veya
....................... adı verilir.
4- Birbirine zıt çalışan kaslara ................................. kaslar denir.
5- Çizgili kaslarda biriken ......................... ...................... yorgunluğa neden olur.
6- Bireyler bilinçli olduğu sürece iskelet kasları dinlenme anında bile hafif kasılı durumda olur.
Bu duruma ..................................... denir.
7- Çizgili kaslarda iki Z çizgisi arasında kalan ve kasılma birimi olarak kabul edilen bölgeye
................................................. adı verilir.
8- Kasın uyarılması ile kasılmaya başlaması arasında geçen süre ................................
............................. dir.
9- Somatik sinirler iskelet kaslarında birçok kola ayrılarak sonlanır. Sonlanma noktalarına
....................... ...................... ................... denir.
10- Kaslar sürekli olarak uyarılırsa gevşemeye fırsat bulamazlar ve kasılı halde kalırlar. Bu
duruma ............................. .............................. denir.
11- ......................... ............................ kafatası gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarında
kemikler arasında görülür.
12- Kasa ulaşan uyarılar motor uç plaklardan ................................. salgılanmasına yol açar.
13- İki ya da daha çok kemiğin bağlantı noktasına ..................................... denir.
14- Toprak solucanı gibi bazı omurgasız hayvanlarda vücut sıvısı ve kan desteklik görevi
yapar. Buna ............................. .................................. denir.
15- Bir kas telinin uyarılması için gerekli minimum uyarı şiddetine ................ ................. denir.
16- Sarı kemik iliği sadece ............................... kemiklerde bulunur.
17- Kıkırdak doku hücrelerine .............................. adı verilir.
18- Kemiklerin dışında .................................. adı verilen kemik zarı bulunur.
19- Kas hücrelerinin zarlarına ................................, sitoplazmalarına ............................. denir.
20- .................................. doku, omurgalı hayvanların embriyolarında iskeleti oluşturur.
1- sinovial zar 2- periost 3- kas kirişi - tendon 4- antagonist 5- laktik asit 6- kas tonusu
7- sarkomer 8- gizli evre 9- motor uç plak 10- fizyolojik tetanoz 11- oynamaz eklem
12- asetilkolin 13- eklem 14- hidrostatik iskelet 15- eşik şiddeti 16- uzun 17- kondrosit
18- periost 19- sarkoplazma - sarkolemma 20- kıkırdak
Download

BOŞALTIM SİSTEMİ 1. Nefronlarda geri emilen maddeler idrar