ÜÇ BOYUTLU MODELLEMEYE GİRİŞ
1- KOORDİNAT SİSTEMİ İLE İLGİLİ BAZI TERİMLERİN AÇIKLANMASI
WCS: World Coordinate System, Dünya Koordinat Sistemi. (Varsayılan standart görünümdür.)
UCS: User Coordinate System, Kullanıcı Koordinat Sistemi. Ucs komutu kullanılarak orijin yeniden tanımlanır.
UCSICON: Koordinat göstericinin On/Off edilmesi veya orijine taşınmasını sağlayan komuttur. Ucsicon komutu
ile koordinat sistemi sembolü gizlenip/görüntülenebilir veya orijin taşınıp/orijinden uzaklaştırılabilir.
VPOINT: Çizime bakış açısını değiştirmek için kullanılan bir komuttur. Vpoint komutunda açılar kullanılarak
koordinat sistemi döndürülür (rotate) veya x,y,z için değer girilerek döndürülür.
2- ÜÇ BOYUTLU MODELLEMENİN TEMEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Çizim işlemlerinin X-Y düzlemine çakışık ve varsayılan ayar olarak üstten bakış açısıyla yapıldığını hatırlayın.
Gerektiğinde bakış açısı, koordinat sistemi değiştirilerek ve çizim komutları kullanılarak üç boyutlu (3D) çizimler
yapılır. Daha sonra bu çizimler üzerinde gerekirse düzenleme komutları ile değişiklikler yapılır.
3- ÇEŞİTLİ KOORDİNAT SEMBOLLERİ
Orijinde bulunmayan, bakış açısının +Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren koordinat
sembolü WCS (VIEWDISPLAYUCS ICONORIGIN ile orijinden kopartılmış.)
Orijinde bulanan, bakış açısının +Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren koordinat sembolü
WCS
Orijinde bulunmayan, bakış açısının +Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren kullanıcı
koordinat sembolü (UCS)
Orijinde bulunan, bakış açısının +Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren kullanıcı koordinat
sembolü (UCS)
Orijinde bulunan, bakış açısının –Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren kullanıcı koordinat
sembolü (UCS)
Orijinde olmayan, bakış açısının –Z ekseni yönünde ayarlandığını gösteren kullanıcı koordinat
sembolü (UCS)
Not:
Sol el kuralı ile hangi Z ekseninden (-/+) bakıldığı anlaşılabilir.
W varsa WCS, yoksa UCS.
+ varsa orijinde, yoksa orijinde değil.
4- BAKIŞ AÇISINI GÖRSEL OLARAK DEĞİŞTİRME (ORBIT)
Şekle farklı açılardan bakabilmek için eksenlerin etrafında dolaşma işlemine denir.
4.1- VIEW Menüsü>3D ORBIT: Objeye farklı açılardan bakmak için kullanılır. Komut 3D ORBIT Araç
Çubuğundaki veya Standart Araç Çubuğundaki kısayoldan
da verilebilir.
Standart Üstten Bakış Açısı
Bakış Açısı 3D ORBIT ile değiştirilmiş
5- ÇALIŞMA DÜZLEMİNİ DEĞİŞTİRME
Autocad’de tüm çizimler standart olarak XY düzlemine çakışık çizilir. YZ veya XZ düzlemi üzerinde çizim nasıl
yapılır? Bunun bir yolu, çalışma düzlemini XY’den YZ veya XZ düzlemine değiştirmektir. Düzlem değiştirmek
için iki komut kullanılabilir; TOOLS menüsündeki ORTHOGRAPHIC USC ve VIEW menüsündeki 3D VIEWS
komutu.
5.1- TOOLS>ORTHOGRAPHIC USC: Bakış açısı sabit kalırken Z-ekseninin konumu değişir.
Top (üst)
Bottom(alt)
Left(sol)
Right (sağ)
Front (ön)
Back (arka)
Örnek: Aşağıdaki çalışmada iki boyutlu kareler çizerek küp elde etmeye çalışacağız. Bunun için, gerektikçe,
çalışma düzlemini değiştirteceğiz.(Farklı yöntemlerle de aynı sonuca ulaşabiliriz; örneğin tüm çizimleri aynı
düzlem üzerinde yapıp daha sonra yüzeyleri 3D ROTATE komutu ile döndürebiliriz.)
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Bu durumdayken çizilen her dörtgen XY
düzlemi üzerinde olacaktır. XY tam karşımızdadır,
bu durumda YZ düzleminde kare çizmemiz
mümkün değildir. (XY düzleminde çizip YZ
düzlemine, 3D ROTATE kullanıp dödürerek,
yerleştirmemiz mümkündür)
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
XY düzlemine paralel ancak Z –ekseninde 100 birim yukarıda diğer dörtgeni çizelim.
Command: elevation (veya kısaca elev)
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec (veya kısaca rectangle)
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Görüldüğü gibi çizilen her dörtgen ya XY
düzlemine çakışık yada XY düzlemine paralel
olacaktır.
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Z-eksenini sağ tarafa alalım.
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _G
Enter an option [Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right]<Top>: _R
Z ekseni sağa (Right) alındı. Bağlı olarak XY
düzleminin yeri de değişti. Eski XY yeni XZ
düzlemi oldu.
Eski YZ yeni XY düzlemi oldu.
Eski ZX yeni YZ düzlemi oldu.
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Şimdi yeni XY düzleminde biri düzleme çakışık diğeri 100 birim yukarıda iki dörtgeni çizelim.
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Küpün sekiz yüzü vardır. Görünüşte küp tamalanmış görünsede biz henüz dört yüzünü çizdik. Çizdiğimiz yüzleri
belirgin hale getirmek için renklendirelim.
Orijinal hali
Renklendirilmiş hali
Şimdi Z eksenini ön tarafa alalım.
Command: _ucs
Current ucs name: *RIGHT*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _G
Enter an option [Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right]<Back>: _F (F: Front= Ön)
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Artık son iki yüzü çizebiliriz.
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: -100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Command: elev
Specify new default elevation <-100.0000>: 0
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
5.2-VIEW > 3D VIEWS: Z-ekseninin konumu değişirken bakış açısı da değişir.
Örneklerde orijinal bakış açısı (şekle nerden baktığımız daha net belli olsun diye) bir parça kaydırılmıştır.
Top (üst)
Bottom (alt)
Left (sol)
Right (sağ)
Front (ön)
Back (arka)
Örnek: Aşağıdaki çalışmada rectangle komutuyla iki boyutlu kareler çizerek küp elde etmeye çalışacağız.
Çizdiğimiz her dörtgenin XY düzlemi üzerinde olacağını unutmayalım.
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Aralarında 100 birim yükselti (elevasyon) farkı bulunan iki kare çizdik. İlk kare XY-düzlemine çakışık
durumdadır. İkincisi ise XY-düzleminde 100 birim yukarıdadır.
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _left Regenerating model.
Z-eksenini sola aldık. Bakış açısı da kendiliğinden değişti.
Dörtgenlerin renkleri ayırt edilebilmeleri için değiştirilmiştir.
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: -100,100
Command: elev
Specify new default elevation <100.0000>: -100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: -100,100
Dörtgenlerin renkleri ayırt edilebilmeleri için ilk ikisinden farklı renge boyanmıştır.
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Son iki dörtgeni çizebilmek için çalışma düzlemini yeniden değiştiriyoruz. Z-eksenini öne alıyoruz.
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: -100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: rec
RECTANGLE
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
Orijinal bakış açısı
Rahat görebilmek için görüntüyü biraz kaydırdık.
Çalışma:
Aşağıda DRAW>SOLIDS>CYLINDER komutu ile çizilen, yarıçapı 20, yüksekliği 30 ve merkez noktası 0,0,0
olan silindirler görülmektedir. Silindirler aralarında 90 açı olacak şekilde çizilmişlerdir. Şekli oluşturun.
Çözüm:
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _bottom Regenerating model.
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _left Regenerating model.
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _right Regenerating model.
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _front Regenerating model.
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _back Regenerating model.
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
6- YENİ KOORDİNAT SİSTEMİ TANIMLAMAK (UCS KONUMUNU DEĞİŞTİRMEK)
Koordinat sistemi yeni baştan tanımlandığında buna Kullanıcı tanımlı Koordinat Sistemi adı verilir (User defined
Coordinate System: UCS). Koordinat sistemini yeniden tanımlamak çizim yaparken, bizi, her seferinde nokta
koordinatını hesaplama sıkıntısından kurtarır.
6.1- TOOLS>NEW UCS: Koordinat sistemini yeniden tanımlamak için kullanılır.
6.1.1- WORLD: Koordinat sistemini standart konuma yerleştirir.
6.1.2- OBJECT: Koordinat sistemi seçilen objeye göre taşınır. Orijin, objeyi fare ile seçerken işaretlenen en
yakın köşeye yerleştirilir. X-ekseni seçilen kenar üzerine yerleştirilir.
6.1.3- FACE: Koordinat sistemi seçilen yüzeye taşınır. Orijin, yüzeyi seçerken fare ile işaretlen noktaya en
yakın köşeye yerleştirilirken, X-ekseni en yakın kenara yerleştirilir. Xflip/Yflip seçenekleri ile eksenler X veya Y
etrafında 180 dereceye kadar döndürülür.
6.1.4- VIEW: Orijin noktası değişmeden, XY düzlemini düzgün bir şekilde ekrana paralel hale getirir.
6.1.5- ORIGIN: Orijin belirlenen noktaya taşınır. X-Y-Z eksenlerinin yönlerini değişmez. (örneğin orjini
0,0,100 noktasına taşıdık)
6.1.6- Z AXIS VECTOR: Orijini, var olan orijine göre, ilk belirtilen noktaya taşır. İkinci belirtilen nokta
pozitif Z ekseninin yönünü gösterir.
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _zaxis
Specify new origin point <0,0,0>: 100,0,0
Specify point on positive portion of Z-axis <100.0000,100.0000,101.0000>: 100,100,0
6.1.7- 3POINT: Koordinat sistemini 3 noktaya göre yeniden tanımlar. İlk nokta yeni orijini, ikinci nokta
pozitif X-eksenini, üçüncü nokta ise pozitif Y-eksenini tanımlar. Noktalar var olan orijine göre tanımlanır.
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _3
Specify new origin point <0,0,0>: 100,100,100
Specify point on positive portion of X-axis <101.0000,100.0000,100.0000>: 100,100,0
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane <100.0000,101.0000,100.0000>: 0,100,100
6.1.8- X/Y/Z: Var oaln UCS’yi X/Y/Z-ekseni üzerinde istenen açıda döndürür. Dönüş yönü sağ el kuralı ile
belirlenir.
Örnek:
Command: _ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _Y
Specify rotation angle about Y axis <90>: -90
Orijinal bakış açısı
Eksenlerin Y-ekseni etrafında, - yönde 90 döndürülmüş hali
Çalışma:
Orijinde çizilen küpün ayna görüntüsü üzerinde bir silindir çizilecektir.
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: C
Specify length: 100
Command: _mirror3d
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: 150,100,0
Specify second point on mirror plane: 150,100,100
Specify third point on mirror plane: 200,0,0
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
1 numaralı küpün, yansıma düzlemine göre 2 numaralı şekil olarak görülen, ayna görüntüsünü oluşturduk.
Şimdi 2 numaralı küp üzerinde bir silindir çizmek istersek iki yöntem kullana biliriz;
A- Silindiri 1 nolu küp üzerinde çizeriz ve 2 nolu küp üzerine taşırız. Taşıma ya göz kararı fare ile yapılır,
ya da MOVEkomutuyla yapılır. MOVE komutunda taşınacak noktanın koordinatlarını girmek gerekir.
B- Silindiri 2 nolu küp üzerinde çizeriz. Bunun içinde koordinat eksenlerini 2 numaralı küp üzerine
taşımamız gerekir.
A-Yöntemi
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 50,50,0
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 30
Silindir fare ile 2 numaralı objeye sürüklenerek taşınır.
B-Yöntemi
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _ob
Select object to align UCS:
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 50,50,0
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 30
GEOMETRİK YÜZEYLER: (SURFACES)
Yüzey; geometrik olarak kalınlığı sıfır kabul edilen düzlemler anlamına gelir. SURFACES araç çubuğu üzerinde
bulunan kısayollar yardımı ile veya DRAW Menüsündeki SURFACE komutu kullanılarak çizilirler.
Bazıları ile ilgili çizim örnekleri aşağıda verilmiştir. Yüzeylerin kalitesi SURFTAB1 Ve SURFTAB2 sistem
değişkenleri ile belirlenir.
İki boyutlu yüzeylere THICKNESS (kalınlık) komutu ile üçüncü boyut katılabilir.
Diğer taraftan görünmez ayrıtları gizlenen objeler RENDER veya SHADE edilince yüzeyin düzgünlüğünü kurmak
için geçerli değeri 0,01 ile 10 arasında seçilebilen FACETRES değişkeni kullanılır. Yüksek değerler daha akıcı
düzgün görünüşlü yüzeylere karşılık gelir.
1- DRAW menüsü >SURFACE Komutu
1.1- 2D SOLID: İki boyutlu kalınlığı sıfır olan yüzeyler oluşturmak için kullanılabilir. Dört nokta kullanılarak
yüzey çizilir. 1. ile 3. ve 2. ile 4. noktalar çapraz olmalıdır. 4. noktadan sonra komut sonlandırılana kadar 3,ve 4,
noktalar istenir.
Örnek:
Command: _solid
Specify first point: 0,0
(1. nokta)
Specify second point: 50,0
(2. nokta)
Specify third point: 0,50
(3. nokta)
Specify fourth point or <exit>: 50,50
(4. nokta)
Specify third point: enter
(komut sonlandırıldı)
Örnek:
Command: thickness
Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 50
(2 boyutlu katının yüksekliği)
Command: _solid
Specify first point: 0,0
(1. nokta)
Specify second point: 50,0
(2. nokta)
Specify third point: 0,50
(3. nokta)
Specify fourth point or <exit>: 50,50
(4. nokta)
Specify third point: enter
(komut sonlandırıldı)
1.2- 3DFACE: Üç boyutlu, kalınlığı sıfır olan yüzeyler oluşturmak için kullanılabilir.
Örnek:Aşağıda ELEV değerleri (yükseklikleri) farklı iki POLYGON çizilmiş. Bunların arası 3D FACE ile
örülerek (yan yüzeyleri RULED SURFACE ile taban yüzeyi ise 3D MESH ile örmekte mümkündür.) çöp kutusuna
benzer bir yapı kazandırılmıştır. Yüzey kaplama için SHADE komutu kullanılmıştır.
Command: _polygon
Enter number of sides <4>: 5
(poligonun kenar sayısı)
Specify center of polygon or [Edge]: 50,50 (poligonun merkezi)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i
Specify radius of circle: 50
(çemberin çapı)
Command: elev
(yükseklik)
Specify new default elevation <0.0000>: 50 (yükseklik değeri)
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _polygon
Enter number of sides <5>:
Specify center of polygon or [Edge]: 50,50
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i
Specify radius of circle: 70
3D FACE ile yan yüzeyler tek tek oluşturuldu. (Her bir yan yüzeyin dört köşe
noktası saat yönünde hareket edilerek seçildi).) Yüzeyler tek tek seçilerek
renkleri değiştirildi. Son olarak View menüsündeki Shade komutu ile yüzeyler
boyandı. Alt yüzey henüz oluşturulmadı.
Alt yüzey 3D FACE ile örüldü, seçilerek rengi değiştirildi ve son olarak View
menüsündeki Shade komutu ile yüzey boyandı.
Burada ise yan yüzeyleri RULED SURFACE
ile taban yüzeyi ise 3D MESH ile örülüp
seçilerek yüzey renklendirilmiştir. Son olarak
View menüsündeki Shade komutu ile yüzeyler
boyandı.
1.3- 3D SURFACE: Üç boyutlu yüzeylerden oluşan objeler çizer. Box, Wedge, Torus …. benzeri alt seçenekleri
bulunur.
1.3.1- BOX: İçi boş kutular çizer.
Örnek:
Command: _ai_box
Specify corner point of box: 0,0,0
(sol alt köşe noktası)
Specify length of box: 30
(x-ekseni boyunca uzunluk)
Specify width of box or [Cube]: 50
(y-ekseni boyunca genişlik)
Specify height of box: 100
(z-ekseni boyunca yükseklik)
Specify rotation angle of box about the Z axis or [Reference]: 0
( z-ekseni etrafındaki dönme açısı)
Şekil çizildikten sonra View
menüsündeki Shade komutu ile
boyanmıştır
1.3.2 WEDGE: İçi boş takoz çizer.
Örnek:
Command: _ai_wedge
Initializing... 3D Objects loaded.
Specify corner point of wedge: 0,0,0
Specify length of wedge: 20
Specify width of wedge: 30
Specify height of wedge: 40
Specify rotation angle of wedge about the Z axis: 0
(Sol alt köşe)
(x-ekseni boyunca uzunluk)
(y-ekseni boyunca genişlik)
(z-ekseni boyunca yükseklik)
( z-ekseni etrafındaki dönme açısı)
Şekil çizildikten sonra View menüsündeki Shade komutu ile boyanmıştır
1.3.3- PRAMID: İçi boş piramit çizer.
Örnek:
Command: _ai_pyramid
Specify first corner point for base of pyramid: 0,0
Specify second corner point for base of pyramid: 50,0
Specify third corner point for base of pyramid: 50,50
Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: 0,50
Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: T (Apex: Zirve şekli)
Specify first corner point for top of pyramid: 25,25,50
Specify second corner point for top of pyramid: 25,25,50
Specify third corner point for top of pyramid: 25,25,50
Specify fourth corner point for top of pyramid: 25,25,50
(Taban 1. nokta)
(Taban 2. nokta)
(Taban 3. nokta)
(Taban 4. nokta)
(Tepe noktası seçildi)
(Tepe 1. nokta)
(Tepe 2. nokta)
(Tepe 3. nokta)
(Tepe 4. nokta)
Şekil çizildikten sonra View menüsündeki Shade komutu ile
boyanmıştır.
NOT: Aynı Piramit aşağıdaki gibide çizilebilir. (Ridge: Sırt, Top: Tepe noktası, zirve)
Command: _ai_pyramid
Specify first corner point for base of pyramid: 0,0
Specify second corner point for base of pyramid: 50,0
Specify third corner point for base of pyramid: 50,50
Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: 0,50
Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: R (Apex: Zirve şekli)
Specify first ridge end point of pyramid: 25,25,50
Specify second ridge end point of pyramid: 25,25,50
(Taban 1. nokta)
(Taban 2. nokta)
(Taban 3. nokta)
(Taban 4. nokta)
(Zirve şekli olarak Sırt seçildi)
(Sırtın 1.Tepe noktası seçildi)
(Sırtın 2.Tepe noktası seçildi)
Örnek:
Command: _ai_pyramid
Specify first corner point for base of pyramid: 0,0
Specify second corner point for base of pyramid: 50,0
Specify third corner point for base of pyramid: 50,50
Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: 0,50
Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: T (Apex: Zirve şekli)
Specify first corner point for top of pyramid: 10,10,30
Specify second corner point for top of pyramid: 40,10,30
Specify third corner point for top of pyramid: 40,40,30
Specify fourth corner point for top of pyramid: 10,40,30
(Taban 1. nokta)
(Taban 2. nokta)
(Taban 3. nokta)
(Taban 4. nokta)
(Zirve şekli olarak Tepe seçildi)
(Tepe 1. nokta)
(Tepe 2. nokta)
(Tepe 3. nokta)
(Tepe 4. nokta)
Şekil çizildikten sonra View menüsündeki Shade komutu ile
boyanmıştır.
Örnek:
Command: _ai_pyramid
Specify first corner point for base of pyramid: 0,0
(Taban 1. nokta)
Specify second corner point for base of pyramid: 50,0
(Taban 2. nokta)
Specify third corner point for base of pyramid: 50,50
(Taban 3. nokta)
Specify fourth corner point for base of pyramid or [Tetrahedron]: 0,50
(Taban 4. nokta)
Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: R
(Zirve şekli olarak Sırt seçildi)
Specify first ridge end point of pyramid: 10,25,50
(Tepe 1. nokta)
Specify second ridge end point of pyramid: 40,25,50
(Tepe 2. nokta)
1.3.4- DOME: İçi boş kubbe çizer.
Örnek:
Command: _ai_dome
Specify center point of dome: 50,50
Specify radius of dome or [Diameter]: 20
Enter number of longitudinal segments for surface of dome <16>: 10
Enter number of latitudinal segments for surface of dome <8>: 5
(Kubbenin merkezi)
(Kubbenin yarıçapı)
(Longitudinal: Boylamasına parça sayısı)
(Latitudinal: Enlemesine parça sayısı)
1.3.5- SPHERE: İçi boş küre çizer.
Örnek:
Command: _ai_sphere
Specify center point of sphere: 100,100
Specify radius of sphere or [Diameter]: 50
Enter number of longitudinal segments for surface of sphere <16>: 10
Enter number of latitudinal segments for surface of sphere <16>: 5
(Kürenin merkezi)
(Kürenin yarıçapı)
(Longitudinal: Boylamasına parça sayısı)
(Latitudinal: Enlemesine parça sayısı)
1.3.6- CONE: İçi boş koni çizer.
Örnek:
Command: _ai_cone
Initializing... 3D Objects loaded.
Specify center point for base of cone: 50,50
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20
Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: 5
Specify height of cone: 20
Enter number of segments for surface of cone <16>: 10
(Tabanın Merkezi)
(Base/Taban yarıçapı)
(Top/Zirve, tepe noktası yarıçapı)
(Koni yüksekliği)
(Yanal yüzeyi oluşturan segment/parça sayısı)
Örnek:
Command: _ai_cone
Specify center point for base of cone: 50,50
(Tabanın Merkezi)
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20 (Base/Taban yarıçapı)
Specify radius for top of cone or [Diameter] <0>: (Top/Zirve, tepe noktası yarıçapı; boş bırakılıp 0 kabul edildi)
Specify height of cone: 50
(Koni yüksekliği)
Enter number of segments for surface of cone <16>: 10
(Yanal yüzeyi oluşturan segment/parça sayısı)
1.3.7- TORUS: İçi boş tüpten oluşan bir halka çizer.
Örnek:
Command: _ai_torus
Specify center point of torus: 50,50
Specify radius of torus or [Diameter]: 20
Specify radius of tube or [Diameter]: 5
Enter number of segments around tube circumference <16>: 10
Enter number of segments around torus circumference <16>: 20
(halka merkezi)
(halkanın yarıçapı)
( tüpün yarıçapı)
(tüpü oluşturan segment/parça sayısı)
(halkayı oluşturan segment sayısı)
1.3.8- DISH: İçi boş çanak çizer.
Örnek:
Command: _ai_dish
Specify center point of dish: 50,50
(çanak merkezi)
Specify radius of dish or [Diameter]: 20
(çanak yarıçapı)
Enter number of longitudinal segments for surface of dish <16>: 10 (Longitudinal: Boylamasına parça sayısı)
Enter number of latitudinal segments for surface of dish <8>: 5
(Latitudinal: Enlemesine parça sayısı)
1.3.9- MESH: Ağ çizer. Dört köşe noktasının belirlenmesi gerekir.
Örnek:
Command: _ai_mesh
Specify first corner point of mesh: 0,0
Specify second corner point of mesh: 50,0
Specify third corner point of mesh: 50,50
Specify fourth corner point of mesh: 0,50,20
Enter mesh size in the M direction: 5
Enter mesh size in the N direction: 10
(sol alt köşe)
(sağ alt köşe)
(sağ üst köşe)
(sol üst köşe)
(Y-ekseni boyunca göze sayısı)
(X-ekseni boyunca göze sayısı)
Yukarıda belirtilen temel komutlar haricinde menüde EDGE, 3DMESH, RVOLVED SURFACE, TABULATED
SURFACE, RULED SURFACE, EDGE SURFACE komutlarıda bulunmaktadır.
1.4- EDGE: Üç boyutlu yüzeylerde (3D Face) istenen kenarın görünürlüğünü değiştirir.
3D Face ile çizilen şekil
Edge komutunda işaretli kenar seçilir. Enter ile seçim bitirilir.
Kenar silinmedi, gizlendi.
1.5- 3D MESH: MxN matris elemanlarının sırası ile verilen koordinatları kullanarak ağ yüzeyi oluşturur.
Command: _3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 4
Enter size of mesh in N direction: 3
Specify location for vertex (0, 0): 10,10,5
Specify location for vertex (0, 1): 10,11,5
Specify location for vertex (0, 2): 10,12,5
Specify location for vertex (1, 0): 11,10,4
Specify location for vertex (1, 1): 11,11,4
Specify location for vertex (1, 2): 11,12,4
Specify location for vertex (2, 0): 12,10,6
Specify location for vertex (2, 1): 12,11,6
Specify location for vertex (2, 2): 12,12,6
Specify location for vertex (3, 0): 13,10,6
Specify location for vertex (3, 1): 13,11,6
Specify location for vertex (3, 2): 13,12,6
0,2
1,2
2,2
3,2
0,1
1,1
2,1
3,1
0,0
1,0
2,0
3,0
Üst Görünüm
Bakış Açısı Değiştirilmiş Görünüm
1.6- REVOLVED SURFACE: Bir objenin bir eksen etrafında döndürülmesi ile 3D yüzey elde etmekte
kullanılır. Obje tek parça halinde olmalıdır.
Command: _revsurf
Current wire frame density: SURFTAB1=20 SURFTAB2=20 (Surftab1 komutu ile daha önce ayarlanmış değer)
Select object to revolve:
(Döndürülecek obje seçilir.)
Select object that defines the axis of revolution:
(DönDürme ekseni seçilir.)
Specify start angle <0>:
(Döndürmenin başlatılacağı açı)
Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:
(Kaç derece döndürüleceği girilir)
1.7- TABULATED SURFACE: Objenin uzatma hattı boyunca uzatılması ile 3D yüzey elde etmede kullanılır.
Command: _tabsurf
Select object for path curve:
Select object for direction vector:
( Uzatılacak obje seçilir.)
(Uzatma hattı seçilir.)
1.8- RULED SURFACE: İki obje arasını örerek 3D yüzey oluşturmakta kullanılır. Objelerden biri kapalı ise
diğeri de kapalı olmalıdır.
Command: _rulesurf
Current wire frame density: SURFTAB1=20
Select first defining curve:
Select second defining curve:
(Surftab1 komutu ile daha önce ayarlanmış değer)
(ilk obje seçilir.)
(diğer obje seçilir.)
1.9- EDGE SURFACE: Birbirine bağlı dört çizim parçasının arasına ağ örerek 3D yüzey oluşturmakta
kullanılır.
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
çizimde yardımcı olması için
dikdörtgen çizildi.
View > front
Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: 0,0
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: 50,20
Specify end point of arc: 100,0
Dörtgene önden bakıyoruz
View > back
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: 0,0
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -50,20
Specify end point of arc: -100,0
Dörtgene arkadan bakıyoruz
Yükselti veriyoruz
X-Y düzleminden 100 birim uzaklaştık
View > left
Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: 0,0
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: -50,20
Specify end point of arc: -100,0
Dörtgene soldan bakıyoruz
View > right
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: 0,0
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: 50,20
Specify end point of arc: 100,0
Dörtgene soldan bakıyoruz
Yükselti veriyoruz
X-Y düzleminden 100 birim uzaklaştık
1. yay çizildi
2. yay çizildi
3. yay çizildi
4. yay çizildi
Command: surftab1
Enter new value for SURFTAB1 <6>: 20
Command: surftab2
Enter new value for SURFTAB2 <6>: 20
Ağın X-eksenindeki göze sayısı
Ağın Y-eksenindeki göze sayısı
Command: _edgesurf
Current wire frame density: SURFTAB1=20 SURFTAB2=20
Select object 1 for surface edge:
(1. eğri seçilir)
Select object 2 for surface edge:
(2. eğri seçilir)
Select object 3 for surface edge:
(3. eğri seçilir)
Select object 4 for surface edge:
(4. eğri seçilir)
Ağ oluşturuldu.
View-----Shade ile yüzeyin boyanmış hali.
Örnek:
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 100,100
çizimde yardımcı olması için
dikdörtgen çizildi.
Command: _-view Enter an option
Soldan bakıyoruz
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _left Regenerating model.
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.
Regenerating model.
Şekli 3D görmek için görüntüyü biraz kaydırdık
Command: _spline
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
1. eğri çizildi
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _right Regenerating model. Sağdan bakıyoruz
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.
Regenerating model.
Şekli 3D görmek için görüntüyü biraz kaydırdık
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _spline
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Yükselti veriyoruz
X-Y düzleminden 100 birim uzaklaştık
2. eğri çizildi
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _front Regenerating model.
Önden bakıyoruz
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.
Regenerating model.
Şekli 3D görmek için görüntüyü biraz kaydırdık
Command: _spline
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
3. eğri çizildi
Command: _-view Enter an option
Arkadan bakıyoruz
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _back Regenerating model.
Command: _3dorbit Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.
Regenerating model.
Şekli 3D görmek için görüntüyü biraz kaydırdık
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: 100
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _spline
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Command: surftab1
Enter new value for SURFTAB1 <6>: 50
Command: surftab2
Enter new value for SURFTAB2 <6>: 50
X ve Y eksenlerinde ağ göze sayıları 50 oldu
Command: _edgesurf
Current wire frame density:
SURFTAB1=50 SURFTAB2=50
Select object 1 for surface edge: 1. eğriyi seç
Select object 2 for surface edge: 2. eğriyi seç
Select object 3 for surface edge: 3. eğriyi seç
Select object 4 for surface edge: 4. eğriyi seç
Command: Specify opposite corner:
Yüzey ağ ile örildi ve ağ boyandı
Yükselti veriyoruz
X-Y düzleminden 100 birim uzaklaştık
4. eğri çizildi
KATI CİSİMLER: (SOLIDS)
Solid denilen katı cisimler içleri dolu 2D veya 3D objelerdir. Genelde 3D objelerin çizim komutları Draw
menüsündeki SOLIDS komutunun alt seçenekleri olarak karşımıza çıkar. Bunlar BOX, SPHERE, WEDGE,
TORUS, CYLINDER, CONE komutlarıdır. Menüde 2D objelerden 3D katı objeler üretmek için EXTRUDE ve
REVOLVE komutları bulunur. Ayrıca menüde üç düzenleme komutu; SLICE, SECTION ve INTERFERENCE
bulunur.
1- DRAW menüsü >SOLIDS Komutu
1.1- BOX: Dörtgen prizma çizmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0 (Sol alt köşe)
Specify corner or [Cube/Length]: 100,100 (Sağ üst köşe)
Specify height: 100
(Yükseklik)
Veya
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0 (Sol alt köşe)
Specify corner or [Cube/Length]: 100,100,100 (Sağ üst çapraz
köşe)
Veya
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: CE (merkez)
Specify center of box <0,0,0>: 50,50
(merkez noktası, Z-koordinatı yok; XY-düzlemine çakışık)
Specify corner or [Cube/Length]: C
(küp)
Specify length: 50
(küpün kenar uzunluğu)
Veya
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: CE
(merkez)
Specify center of box <0,0,0>: 50,50
(merkez noktası, Z- koordinatı veriseydi XY-düzleminden uzaklaşırdı)
Specify corner or [Cube/Length]: L
(uzunluklar)
Specify length: 50
(X-ekseni; uzunluk)
Specify width: 50
(Y-ekseni, genişlik)
Specify height: 50
(Z-ekseni; yükseklik)
1.2- SPHERE: Küre çizmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _sphere
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center of sphere <0,0,0>: 0,0,0
(merkez noktası)
Specify radius of sphere or [Diameter]: 50 (yarı çap)
1.3- CYLINDER: Silindir çizmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0 (merkez)
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
(yarıçap)
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 80
(yükseklik)
veya
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0 (merkez)
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
(yarıçap)
Specify height of cylinder or [Center of other end]: C
(diğer ucun merkezi)
Specify center of other end of cylinder: 0,0,80
(merkezin koordinatı)
1.4- CONE: Koni çizmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _cone
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,0 (merkez)
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20
(yarıçap)
Specify height of cone or [Apex]: 50
(yükseklik)
veya
Command: _cone
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,0 (merkez)
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20
(yarıçap)
Specify height of cone or [Apex]: A
(tepe noktası girilecek)
Specify apex point: 0,0,50
(tepe noktasının koordinatı)
Örnek:
Command: _cone
Current wire frame density: ISOLINES=20
Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0,0 (merkez)
Specify radius for base of cone or [Diameter]: 20
(yarıçap)
Specify height of cone or [Apex]: A
(tepe noktası girilecek)
Specify apex point: 10,0,50
(tepe noktasının koordinatı)
1.5- WEDGE: Takoz çizer.
Command: _wedge
Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: 20,20,20
veya
Command: _wedge
Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: C
Specify length: 20
veya
Command: _wedge
Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: L
Specify length: 20
Specify width: 20
Specify height: 20
Örnek:
Command: _wedge
Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: CE
Specify center of wedge <0,0,0>: 0,0,0
Specify opposite corner or [Cube/Length]: L
Specify length: 20
Specify width: 20
Specify height: 20
sol alt köşe
sağ üst çapraz köşe
sol alt köşe
kübik olacak
kübün kenar uzunluğu
sol alt köşe
uzunluklar
X-ekseni, uzunluk
Y-ekseni, genişlik
Z-ekseni, yükseklik
Takozun merkez noktası 0,0,0
İlk örnekteki takozun merkezi ise
10,10,10 noktasındadır.
1.6- TORUS: İçi boş tüpten oluşan bir halka çizer.
Örnek:
Command: _torus
Current wire frame density: ISOLINES=10
Specify center of torus <0,0,0>: 0,0,0
Specify radius of torus or [Diameter]: 20
Specify radius of tube or [Diameter]: 5
merkez
halkanın yarıçapı
tübün yarıçapı
1.7- EXTRUDE: 2D objenin kenarlarını yükselterek 3D yapar. Uzatma açısı +90 ile -90 arasında olmalıdır. +
değerler objeyi daraltarak uzatırken – değerler genişleterek uzatır.
NOT:
1-Obje tek parça olmalıdır. Obje tek parça değil ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tekparça haline getirilebilir;
a)PEDIT komutundaki JOIN seçeneği ile (Modify menüsüPolyline)
b)REGION komutu ile (Draw menüsüRegion)
c)BOUNDARY komutu ile (Draw menüsüBoundary)
2-Obje kapalı ve kesişmiyor olmalıdır.
3- Yükseltilen kenarlar birbirini kesmemelidir.
Örnek
Command: _pline
Specify start point:
Kenarları yükseltilecek orijinal şekil
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 20
yükseklik
Specify angle of taper for extrusion <0>: 0 yükseltme açısı
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 50
Specify angle of taper for extrusion <0>: 30
yükseklik
yükseltme açısı
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 50
yükseklik
Specify angle of taper for extrusion <0>: -30 yükseltme açısı
1.8- REVOLVE: 2D objeyi bir eksen etrafında döndürerek 3D haline getirme komutudur.
NOT:
1-Obje tek parça olmalıdır. Obje tek parça değil ise aşağıdaki yöntemlerden biri ile tekparça haline getirilebilir;
a)PEDIT komutundaki JOIN seçeneği ile (Modify menüsüPolyline)
b)REGION komutu ile (Draw menüsüRegion)
c)BOUNDARY komutu ile (Draw menüsüBoundary)
2-Obje kapalı ve kesişmiyor olmalıdır.
Örnek:
Command: _line
Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
Obje Line komutu ile çizildiğinden tekparça
değildir. Bu hali ile REVOLVE komutu
çalışmaz. Tekparça yapılmalıdır.
Command: _region
Select objects:
Şekli oluşturan tüm line parçaları seçiliyor.
Select objects:
enter
1 loop extracted.
1 Region created.
Obje şimdi tekparçadır ve REVOLVE komutu çalışır.
Command: _revolve
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify start point for axis of revolution or
define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]: O
Select an object:
Specify angle of revolution <360>: 360
O; obje (F şekli) seçilen bir obje etrafında döndürülecek
X veya Y; objeyi X veya Y ekseni etrafında döndürmek için
kullanılır. En sonda belirtilen açı kadar döndürülür.
1.9- SLICE: 3D bir objenin istenen yerinden bir düzlem geçirerek dilimlemek üzere kullanılır.
Örnek:
Command: _slice
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Dilimlenecek obje seçilir
Select objects:
Enter; seçim bitti
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: -Dilimleme hangi
Select a circle, ellipse, arc, 2D-spline, or 2D-polyline:
düzleme göre yapılacak?
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
-Dilimler ne yapılacak?
Dilimleme hangi düzleme göre yapılacak;
a- O : Seçilecek bir objenin izdüşümü ile oluşacak düzleme göre.
b- Zaxis : Z-eksenine göre (düzlem üzerinde bir nokta belirtilir, diğer nokta ile düzlemin normali gösterilir.)
c- XY: XY düzlemine göre (seçilen nokta XY düzlemini Z-ekseninde kaydırır)
d- YZ: YZ düzlemine göre (seçilen nokta YZ düzlemini X-ekseninde kaydırır)
e- ZX: ZX düzlemine göre (seçilen nokta ZX düzlemini Y-ekseninde kaydırır)
f- 3 points: Seçilecek 3 noktaya göre (objeyi seçilen 3 noktadan geçen düzlem keser)
Dilimler ne yapılacak;
a- Kalması istenen dilim üzerinde bir nokta seçilir. Seçilmeyen kısım silinir.
b- B: Her iki parçada silinmez.
Örnek:
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: C
Specify length: 100
a- Dilimleme düzlemi: Seçilen Obje
Command: _slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by
[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
<3points>: O
Select a circle, ellipse, arc, 2D-spline, or 2D-polyline:
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
Seçilen obje çember, elips, yay, 2D veya 3D tekparça obje
olmalıdır. Bu objenin iz düşümünden oluşacak düzlem, şekli
kesecek pozisyonda olmalıdır.
b- Dilimleme düzlemi: Z Ekseni
Command: _slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: Z
Specify a point on the section plane: 50,50,50
Düzlem bu noktadan geçecek
Specify a point on the Z-axis (normal) of the plane: 50,0,0
Düzlemin normal vektörü
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
İki dilimde ekranda kalsın
c- Dilimleme düzlemi: Bakış Açısı
Command: _slice
Select objects: 1 found
Düzlemin normal vektörü bakış açımıza göre seçilecek
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: V
Specify a point on the current view plane <0,0,0>: 50,50,50
Kesme düzlemi bu noktadan geçiyor
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
.
d- Dilimleme düzlemi: XY Düzlemi
Command: _slice
Select objects: 1 found
Düzlemin normal vektörü XY düzlemine göre seçilecek
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: XY
Specify a point on the XY-plane <0,0,0>: 50,50,50 Kesme düzlemi (XY) bu noktadan geçiyor.
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
.
e- Dilimleme düzlemi: YZ Düzlemi
Command: _slice
Select objects: 1 found
Düzlemin normal vektörü YZ düzlemine göre seçilecek.
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: YZ
Specify a point on the YZ-plane <0,0,0>: 50,50,50
Kesme düzlemi (YZ) bu noktadan geçiyor.
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
f- Dilimleme düzlemi: ZX Düzlemi
Command: _slice
Select objects: 1 found
Düzlemin normal vektörü ZX düzlemine göre seçilecek.
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: ZX
Specify a point on the ZX-plane <0,0,0>: 50,50,50
Kesme düzlemi (ZX) bu noktadan geçiyor.
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
g- Dilimleme düzlemi: 3 Nokta
Command: _slice
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: 3
Üç nokta objeyi
Specify first point on plane: 50,50,50
kesecek düzlemi tanımlar. Düzlem bu üç
Specify second point on plane: 10,20,30
noktadan geçecek şekilde çizilir.
Specify third point on plane: 45,60,30
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B
1.10- SECTION: 3D objelerde kesit almak için kullanılır. Kesit almada kullanılacak düzlem SLICE komutundaki
gibi tanımlanır.
Örnek:
Yandaki objenin kesitini almak için;
Command: _section
Select objects: 1 found
obje seç
Select objects:
enter
Specify first point on Section plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: XY
Specify a point on the XY-plane <0,0,0>: 10,50,0
Command: _section
Select objects: 1 found
obje seç
Select objects:
enter
Specify first point on Section plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: XY
Specify a point on the XY-plane <0,0,0>: 10,50,20
1.11- INTERFERENCE: İki katı objenin kesişiminden yeni bir katı obje üretmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _cylinder
Silindiri çiziyoruz.
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 20,20,0
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 20
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
Command: _box
Dörtgeni çiziyoruz.
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 20,20,20
Specify corner or [Cube/Length]: C
Specify length: 80
Command: _interfere
Select first set of solids:
Select objects: 1 found
Silindiri seç
Select objects: 1 found, 2 total
Küpü seç
Select objects:
enter
Select second set of solids: enter
Select objects:
enter
No solids selected.
Comparing 2 solids with each other.
Interfering solids: 2
Interfering pairs : 1
Create interference solids? [Yes/No] <N>: Y
Kesişim bölgesine göre yeni obje oluşturulsun.
DÜZENLEME KOMUTLARI
1- VIEW Menüsü:
1.1- HIDE: 3D objelerde (bakış açısına göre) normalde görünmemesi gereken yüzeyleri gizler.
1.2- SHADE: Yüzeylerin gölgelendirilmesini sağlar. Işık sol omuz üzerinden ve arkadan gelir.
1.3- RENDER: Işık miktarı, ışık açısı, kaplama materyali v.b. ayarları kontrol ederk daha gerçekçi yüzey
gölgelendirmesi sağlar.
2- DRAW Menüsü:
2.1- REGION: Taşan kısmı olmayan objelerle sınırlı alanların yüzey olarak tanımlanmasında kullanılır. Taşan
kısmı olanlarda BOUNDRY kullanılır ancak Boundry komutu ile tanımlanan yüzeyler örtülemezler.
2.2- BOUNDARY: Çeşitli çizim objelerinin sınırlandırmasıyla oluşan bölgenin bir alan haline getirilmesinde
kullanılır. Çok parçalı çizimin tek parça haline getirilmesinde de kullanılır.
3- MODIFY Menüsü:
3.1- SOLIDS EDITING: Katı düzenleme komutudur.
3.1.1- UNION: Örtüşen iki yüzeyi veya iki solid (katı) objeyi birleştirip tek yüzey veya tek katı obje
haline getiren komuttur.
3.1.2- SUBTRACT: Örtüşen iki yüzeyden veya katıdan ilk seçilenden ikinci seçileni çıkarır.
3.1.3- INTERSECT: Örtüşen iki yüzeyin ve katının ortak alan veya hacmini gösterir.
Çalışma:
 Pline, Line, Arc, Spline, Polygon gibi komutları kullanarak şekil-a gibi iki kapalı alan oluşturun.
 SHADE komutu ile gölgelendirmeye çalışın. ( Yüzey olmadığı için gölgelendirilemez! )
 İki kapalı alanı sağa kopyalayarak REGION komutu ile düzleme çevirip tekrar SHADE ile şekil b) gibi
gölgelendirin.
 REGION ile oluşturup SHADE ile gölgelenen iki boyutlu düzlemlerden şekil c) gibi sağa MOVE komutu ile
örtüşecek şekilde kopyasını alın.
 Örtüşen bu düzlemlerden şekil-d, -e ve -f yi oluşturabilmek için 3 tane daha kopyasını alın.
 Şekil-d için UNION (birleştirme) komutu uygulayın.
 Şekil-e için SUBTRACT ( çıkarma ) komutu uygulayın.
 Şekil-f için INTERSECT ( ara kesit ) şekillerin benzerini elde ediniz.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Düzenleme komutları düzlemlere uygulandığı gibi katı objeler (SOLIDS) için de uygulanabilir.
Aşağıda CUBE ve CYLINDER ile çizilen iç içe girmiş iki katı objeye sıra ile UNION, SUBTRACT ve
INTERSECT uygulanmıştır.
Box,Cylinder
Union
Subtract
Intersect
İki boyutlu x-y düzleminde çalışırken kullanılan Line, Circle vb. komutlarla çizilen objeler x-y düzlemine
çakışık durumdadır. Çizilen objelerin x-y düzleminden yükseltilmesi için ELEV komutu kullanılır. Çizilen
objelere THICKNES komutu ile bir kalınlık kazandırılarak düzlem haline getirilebilmektedir.
Çalışma:
 Merkezi 100,150 koordinatlarında, yarıçapı 50 birim olan bir çemberi x-y düzleminde siyah renkte çizin.
 ELEV komutu ile çalışma düzlemini 100 birim +Z ekseni istikametinde yükselterek yukarıdaki özellikte bu kez
mavi renkte bir çember daha çizin.
 ELEV komutu ile +Z ekseni istikametinde çizim düzlemini 200 birim yukarıya kaldırıp THICKNES değerini 50
birim yaparak aynı özellikte çemberi kırmızı olarak çizin.
 Bakış istikametiniz x-y düzlemine dik ve Z ekseni istikametinde olduğu için çizilen çemberleri tek çember gibi
göreceksiniz. Bakış istikametini ORBIT komutu ile değiştirerek bakacak olursak ELEV ve THICKNES ile
çembere kazandırılan özellikleri obje renklerinden izleyebilirsiniz.
Çalışma:
Yandaki şekli oluşturun.
Çözüm:
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point: 10,10
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
0.5,0.5
Specify other corner point: 9.5,9.5
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 5
Specify angle of taper for extrusion <0>:
3D Orbit ile daha rahat görmek için bakış açısını değiştirdik.
ToolsNew UCS3Point ile koordinat sistemi değiştirildi.
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: rastgele seçildi
Specify other corner point: rastgele seçildi
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 0.5
Specify angle of taper for extrusion <0>:
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: rastgele seçildi
Specify other corner point: rastgele seçildi
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 0.5
Specify angle of taper for extrusion <0>:
Command: _subtract
Select solids and regions to subtract from .. Bina seçilir.
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Çıkarılacak obje (Kapı ve pencere)seçilir.
Select objects: 1 found
Select objects:
Command: _subtract
Select solids and regions to subtract from .. Dış cephe seçilir.
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
İç cephe seçilir.
Select objects: 1 found
Select objects:
ViewShade ile şekil boyanır.
Çalışma: Aşağıdaki şekli oluşturun. Dörtgenin merkezi orijindedir. X uzunluğu 100, Y genişliği 30 ve Z
yüksekliği 30 birimdir. Yan yüzeyde 10 birim yarıçaplı ve 50 birim derinliğinde bir delik bulunmaktadır. Yan
yüzeyin tam ortasında yarıçapı 5, uzunluğu ise 50 birim olan bir silindir bulunmaktadır.
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: L
Specify length: 100
Specify width: 30
Specify height: 30
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: _3
Specify new origin point <0,0,0>: 0,0,30
Specify point on positive portion of X-axis <1.0000,0.0000,30.0000>: 0,30,30
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane <-1.0000,0.0000,30.0000>: 0,0,0
Command: elev
Specify new default elevation <0.0000>: -50
Specify new default thickness <0.0000>:
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 15,15
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 10
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100
Command: _subtract
Select solids and regions to subtract from .. Dörtgen seçilir
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Silindir seçilir
Select objects: 1 found
Select objects:
Command: _ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: _3
Specify new origin point <0,0,0>: 0,0,-100
Specify point on positive portion of X-axis <1.0000,0.0000,-100.0000>: 30,0,-100
Specify point on positive-Y portion of the UCS XY plane
<0.0000,1.0000,-100.0000>: 0,0,0
Command: _cylinder
Current wire frame density: ISOLINES=4
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 15,50,0
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 5
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50
3.1.4- EXTRUDE FACES: Katı objenin seçilen yüzeyini belirlenen miktar ve açıda uzatır. Kullanımı
Draw>Solids>Extrude ile aynıdır.
Örnek:Aşağıda ortadaki küpün kırmızı yüzeyi 30 derece yönünde (YZ düzleminde 30 derece) 10 birim, sağdaki
küpün kırmızı yüzeyi -30 derece yönünde (-YZ düzleminde 30 derece) uzatılmıştır.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _extrude
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Kırmızı yüzey seçildi
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify height of extrusion or [Path]: 10
Specify angle of taper for extrusion <0>:
ilk seferinde 30 ikinci seferde -30 yazıldı
Solid validation started.
Solid validation completed.
3.1.5- MOVE FACES: Katı objeyi belirtilen ölçüde taşır. Taşıma sadece dik yönlerde yapılabilir. Eğer katının
sadece bir yüzeyi seçildiyse yüzey taşınırken diğer yüzeyler sabit kalacağından objenin boyutu değiştirilmiş olur.
Örnek: Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sağdaki küpün kırmızı yüzü 30 birim uzatılmıştır.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _move
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Taşınacak obje seçildi
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify a base point or displacement:
Taşınma yönü fare ile belirlendi
Specify a second point of displacement: 50
Taşınma miktarı
Solid validation started.
Solid validation completed.
Şekil-a öne, Şekil-b arkaya, Şekil-c aşağıya ve Şekil-d yukarıya taşınmıştır. Yönler fare ile gösterilmiştir.
a
a
b
c
b
d
c
d
Örnek: Aşağıdaki şekilde sağdaki objenin sadece ön yüzeyi seçildiğinden ön yüzey taşınmıştır. Diğer yüzeyler
sabit kaldığından objenin boyu öne doğru uzamıştır.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _move
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Ön yüz seçildi
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
enter
Specify a base point or displacement:
ön yüzden bir nokta seç
Specify a second point of displacement: 50 uzama miktarı
Solid validation started.
Solid validation completed.
3.1.6- OFFSET FACES: Katı objenin seçilen yüzünü belirtilen ölçüde uzatır. Uzatma seçilen yüzeyin normal
vektörü yönünde veya pozitif yönde yapılır.
Örnek: Aşağıdaki soldan ikinci objenin ön yüzü, üçüncünün üst ve sonuncunun sağ yüzü seçilmiştir.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _offset
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Uzatılacak yüzey seçildi
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
enter
Specify the offset distance: 50
Uzama miktarı
Solid validation started.
Solid validation completed.
3.1.7- DELETE FACES: Filet ve Chamfer ile düzenlenmiş yüzeyleri siler.
Örnek:
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0,0
Specify corner or [Cube/Length]: C
Specify length: 50
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 2.0000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Base surface selection...
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:
Specify base surface chamfer distance <2.0000>: 5
Specify other surface chamfer distance <2.0000>: 5
Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]:
Objenin bir yüzü Chamferla diğer yüzü ise
Filetle düzenlendi.
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Enter fillet radius <10.0000>: 5
Select an edge or [Chain/Radius]:
Edge has already been picked.
Select an edge or [Chain/Radius]:
1 edge(s) selected for fillet.
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _delete
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Solid validation started.
Solid validation completed.
Enter a face editing option
Chamfer komutu ile düzenlenmiş yüzey silindi.
3.1.8- ROTATE FACES: Objeyi döndürmek için kullanılır.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _rotate
Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis] <2points>: X dönme ekseni belirtilir
Specify the origin of the rotation <0,0,0>: 0,0,0
Specify a rotation angle or [Reference]: 30
dönme açısı
Solid validation started.
Solid validation completed.
Enter a face editing option ESC
Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis] <2points>: Dönme ekseni seçilir.
Axis by Object: Seçilen bir objeyi dönme ekseni olarak kabul eder.
View: Bakış açısı ile belirtilen noktayı birleştir ve bunu dönme ekseni olarak kabul eder.
X/Y/Zaxis: X/Y/Z-eksenini dönme ekseni olarak kabul eder.
2points: Belirtilen iki noktayı birleştiren doğruyu dönme ekseni olarak kabul eder.
Specify a rotation angle or [Reference]: Döndürme açısı girilir.
3.1.9- TAPER FACES: Objenin seçilen yüzünü, iki nokta ile belirlenen doğrultuda ve belirlenen açı ile deforme
eder. Açı -90 ile 90 derece arasında değişir.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _taper
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify the base point: 0,0,0
Specify another point along the axis of tapering: 0,0,20
Specify the taper angle: 30
Solid validation started.
Solid validation completed.
Enter a face editing option ESC
Orijinal Obje
30 derece ile deforme edilmiş
-30 derece ile deforme edilmiş
3.1.10- COLOR FACES: Objenin seçilen yüzünün rengini değiştirir.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _color
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Yüzey seçildiğinde enter’a basılınca çıkan pencereden
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
istenen renk uygulanır.
3.1.11- COPY FACES: Objenin seçilen yüzünü belirtilen yere kopyalar.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _copy
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Taşınacak yüzey seçilir.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify a base point or displacement: 50,0,0
Yüzey üzerinden bir taşınma noktası belirlenir.
Specify a second point of displacement: 50
Taşıma miktarı girilir. Taşıma yönü fare ile gösterilir.
Miktar yerine taşınacak noktanın koordinatı da girilebilir.
3.1.12- COLOR EDGES: Objenin seçilen kenarını (yüzey değil) renklendirir.
3.1.13- COPY EDGES: Objenin seçilen kenarını (yüzey değil) istenen konuma kopyalar.
3.1.14- IMPIRINT: İkinci seçilen objenin izini ilk seçilen objenin üzerine çıkartır.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _imprint
Select a 3D solid:
Küp seçildi
Select an object to imprint:
Çember seçildi
Delete the source object <N>: N
Çember silinmesin
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: ESC
3.1.15- CLEAN: Seçilen obje üzerinde IMPRINT komutu ile oluşturulmuş tüm izleri temizler.
3.1.16- SHELL: Objenin etrafında belirtilen kalınlıkta kabuk oluşturur.
Örnek:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _shell
Select a 3D solid:
Remove faces or [Undo/Add/ALL]:
Enter the shell offset distance: 5
Kabuk klaınlığı. + değerler kabuğu yüzeyin içinde, – değerler ise
Solid validation started.
yüzeyin dışında oluşturur.
Solid validation completed.
3.2- 3D Operation:
3.2.1- 3D ARRAY: Objenin belirli bir düzende çoğaltılmasını sağlar.
Örnek:
Command: _3darray
Select objects: 1 found
Çoğaltılacak obje seçilir
Select objects:
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:R Çoğaltma yöntemi belirlenir
Enter the number of rows (---) <1>: 2
Satır sayısı (X-ekseni)
Enter the number of columns (|||) <1>: 2
Sütun sayısı (Y-ekseni)
Enter the number of levels (...) <1>: 2
Seviye sayısı (Z-ekseni)
Specify the distance between rows (---): 60
Satırlar arası mesafe
Specify the distance between columns (|||): 60
Sütunlar arası mesafe
Specify the distance between levels (...): 60
Seviyeler arası mesafe
Örnek:
Command: _3darray
Initializing... 3DARRAY loaded.
Select objects: 1 found
Select objects:
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:P
Enter the number of items in the array: 10
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:
Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:
Specify center point of array: 0,0,0
Specify second point on axis of rotation: 60,0,0
Objeyi 0,0,0 ve 60,0,0 noktalarından geçen doğru etrafında (X-ekseni etrafında) 10 adet çoğaltır. Objeler arasında
36’lik (360/10=36) açı bulunur.
Rotate arrayed objects? [Yes/No]: Çoğaltılan obje kendi ekseni etrafında döndürülecek mi?
3.2.2- MIRROR 3D: Objenin ayna görüntüsünü çizer.
Command: _mirror3d
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: Ayna düzlemi belirlenir
Zaxis: Ayna düzlemi, üzerinde bulunan bir nokta ve düzleme normal bir nokta ile belirlenir.
Specify point on mirror plane: 60,25,30
Ayna düzlemindeki bir nokta
Specify point on Z-axis (normal) of mirror plane: 70,25,40 Düzlemin normali olan nokta, bu noktadan
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
düzleme dik çizilir.
L: Ayna düzlemi, en son tanımlanan ayna düzlemi olarak belirlenir.
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: L
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
O: Ayna düzlemi, seçilen bir düzlemsel objedir.
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: O Objenin üzerindeki dikdörtgen seçildi.
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
V: Bakış yönümüz ayna düzleminin normalidir. Ayna düzlemi seçilen noktaya koyulur.
Command: _3dpan Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display
(Objeye soldan bakıyoruz. Ayna düzleminin normali –X’den +X’e doğrudur.)
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: V
Specify point on view plane <0,0,0>: 60,60,60
Ayna düzlemi bu noktadadır.
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
XY/ YZ/ ZX: Ayna düzlemi standart XY/ YZ/ ZX düzlemidir. Ayna düzlemi belirtilen noktadadır.
3Points: Ayna düzlemi belirtilen üç noktadan geçecek şekilde belirlenir.
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: 60,60,60
Specify second point on mirror plane: 70,60,0
Specify third point on mirror plane: 70,0,0
Delete source objects? [Yes/No] <N>:
3.2.3- ROTATE 3D: Objeyi bir eksen etrafında istenen bir noktadan döndürür. Dönüş yönü sağ el kuralı ile
belirlenir. Başparmak pozitif eksen yönünü gösterirken diğer parmakların kıvrılması dönüş yönünü verir.
Command: _rotate3d
Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:
Döndürme ekseni belirlenir.
O: Döndürme ekseni seçilen objedir.
L: Döndürme ekseni en son seçilen eksendir.
V: Döndürme ekseni bakış açısından belirtilen noktaya çizilen doğru parçasıdır.
Xaxis/Yaxis/Zaxis: Döndürme ekseni seçilen eksendir.
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: X
Specify a point on the X axis <0,0,0>: 30,30,30
Specify rotation angle or [Reference]: 30
2P:
Döndürme
ekseni belirtilen iki noktadan geçen doğru parçasıdır.
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: 2
Specify a point on the X axis <0,0,0>: 30,30,30
Specify rotation angle or [Reference]: 30
SOLID yüzey kalitesi ISOLINES ile ayarlanır ve değer verirken çok büyük rakamların yüzeylerin ve
katıların oluşturulmasını yavaşlatacağı unutulmamalıdır.
Çalışma: Aşağıda üst ve ön görünümü verilen 3B modeli çizin.
Çözüm:
Rectang ile 145 birim uzunluğunda ve 10 birim genişliğinde bir dörtgen çizilir.
Copy & paste ile y yönünde 80 birim uzağa kopyalanır. ( 0,80,0 )
Extrude ile5 birim yükseltilirler.
View3D View SEİSOmetric ile görünüm aşağıdaki gibidir.
ToolsMove Ucs ile eksenler 5 birim (0,0,5) yukarı alınır.
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 145,45
Specify radius of circle or [Diameter] <45.0000>: 45
Break ile çemberin yarısı kesilip çıkartılır.
Pline ile kalan kısım çizilir.
PeditJoin ile taban tek parça haline getirilir.
Extrude ile 10 birim yükseltilir.
145,45 merkezli ve 25 yarıçaplı çember çizilir.
Extrude ile çember en az 10 birim yükseltilir. Subtraction ile
tabandan çember çıkartılır.
ToolsMove Ucs ile eksenler 10 birim (0,0,10) yukarı alınır.
Command: _ai_wedge
Specify corner point of wedge: '_dsettings
Specify corner point of wedge: 10,40
Specify length of wedge: 100
Specify width of wedge: 10
Specify height of wedge: 40
Specify rotation angle of wedge about the Z axis: 0
New Ucs  3 Point ile eksenler değiştirilir.
Wedge ile
sol-alt kenarı 10,40 noktasında olan,
uzunluğu 100,
genişliği 10,
yüksekliği 40
olan takoz çizilir.
45,50 merkezli ve 20 birim yarıçaplı çember çizilir. Pline ile tabanın köşelerinden çembere teğet (Tangent)
doğrular çizilir.
Trim ile çemberin fazlalığı atılır. PeditJoin ile çemberden arta kalan ile kenar çizgiler bütünleştirilir.
DrawSolidsExtrude ile 10 birim yükseltilir.
Download

Öğr.Gör. Burçin ER Ders Notları