HARRAN ÜNIVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-15 YILI BAHAR DÖNEMİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ İZLENCESİ
Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dersin Sorumlusu: Dr. Sedat ŞEN
Ofis: E 215
Tel: 0414 318 3652
e-posta: [email protected]
web: sedatsen.com
Dersin İçeriği:
Bilim nedir, bilimin işlevleri ve nitelikleri nelerdir, bilimsel araştırmada temel
kavramlar, nicel araştırma yaklaşımına dayalı yöntemler, nitel araştırma yaklaşımına dayalı
yöntemler, karma yöntemi araştırması, eleştirel kurama dayalı yöntemler ve bilimsel araştırma
süreci ve etik kuralları bu ders boyunca değinilecek konular arasındadır.
Dersin Kaynağı:
Metin, Mustafa. (2014). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Tarihler
17 ŞUBAT 2015
Konu
GİRİŞ
24 ŞUBAT 2015
BİLİM NEDİR? BİLİMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ NELERDİR?
TEMELKAVRAM İLKE ve
YAKLAŞIMLAR
PROBLEMİN TANIMLANMASI,
HİPOTEZLERİN, DEĞİŞKENLERİN ve
ÖREKLEMİN BELİRLENMESİ
DENEYSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
TARAMA YÖNTEMİ
İLİŞKİSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve METAANALİZ
NİCEL VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
ARA SINAV
3 MART 2015
10 MART 2015
17 MART 2015
24 MART 2015
31 MART 2015
7 NİSAN 2015
14 NİSAN 2015
Açıklama
Tanışma, dersin amacı, içeriği
ve kaynaklarının tanıtılması.
21 NİSAN 2015
28 NİSAN 2015
5 MAYIS 2015
12 MAYIS 2015
26 MAYIS 2015
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÖĞRENCİ SUNUMLARI
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÖĞRENCİ SUNUMLARI
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÖĞRENCİ SUNUMLARI
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ÖĞRENCİ SUNUMLARI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA
SÜRECİ; RAPORLAŞTIRMA ve ETİK
KURALLARI
FİNAL
Sunum1, Sunum2
Sunum3, Sunum4, Sunum5
Sunum6, Sunum7
Sunum8, Sunum9
Sunum1: ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA (KÜLTÜR ANALİZİ)
Sunum2: TEMELLENDİRİLMİŞ TEORİ
Sunum3: DURUM ÇALIŞMASI
Sunum4: OLGU BİLİM ARAŞTIRMASI
Sunum5: GELİŞİMSEL ARAŞTIRMA
Sunum6: NİTEL VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Sunum7: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
Sunum8: ELEŞTİREL KURAMA DAYALI YÖNTEMLER
Sunum9: EYLEM ARAŞTIRMASI
Değerlendirme:
Vize
Sınav
%40
Final*
Sınav + Sunum
%60
*Final sınavlarından en az 55 puan almak zorunludur.
Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
FZ
Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Puan
90-100
85-89
75-84
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
00-49
Durum
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Şartlı Başarılı
Şartlı Başarılı
Başarısız
Başarısız
Devamsız
UYARILAR:
-Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin %30’unu aşan öğrenciler, o derse
devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmazlar.
-Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek YÖK kanununa göre kınama cezasını gerektiren bir
suçtur.
-Sınavlarda kopya çekmek YÖK kanununa göre üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma
cezasını gerektiren bir suçtur.
Download

Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi İZLENCESİ