ÖZET
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme çabalarının arttığı ve demokrasinin
yerleşmesi yönünde köklü reformlara girişildiği bu dönemde, geleneksel olarak
geçerli olan polis sisteminin de bunlarla uyumlu olacak şekilde reforma tabi
tutulması, atılacak demokratikleşme adımlarının başarıya ulaşması bakımından
hayati öneme sahiptir. Devletin temel görevlerinden biri olarak kabul edilen güvenlik
hizmetleri toplum yaşantısı için vazgeçilmez bir zorunluluktur.
Bu tez kapsamında, Avrupa Birliği’ne girme gayreti içerisinde bulunan
Türkiye’nin yaşamakta olduğu hızlı değişim içerisinde önemi her geçen gün giderek
artan Türk Polis Teşkilatı’nın halkla ilişkiler noktasındaki durumu incelenmeye
çalışılmıştır.
Polis-Halk ilişkileri, polis ile halk arasındaki iletişimin kalitesini,
aksaklıklarını ve nasıl olması gerektiğini ifade eden geniş bir kavramdır. Polisin
halkla olan ilişkileri, polisliğin geçirmiş olduğu deneyim ve değişik zaman
dilimleriyle yakından ilgilidir. Bu noktadan bakıldığında çalışmanın ana konusunu,
“polis halk ilişkilerinin dönemsel özellikleri ile polisin deneyimleri oluşturmaktadır”
denilebilir.
Polis halk ilişkileri kavramı, dünya polislik literatüründe çok sık
rastlanılmayan bir terimdir. 1970’lerin sonlarına doğru, suçla mücadelede toplumun
yadsınamaz rolü anlaşılmış ve toplum destekli polislik, hem polislik konusunu
çalışan bilim adamlarında hem de polislerin bizzat kendilerinde bir gereklilik olarak
hissedilmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında, ülkemizde polis halk ilişkileri olarak
adlandırılan
kavram,
diğer
ülkelerde
ii
Toplum
Destekli
Polislik,
Problem Odaklı Polislik gibi kavramlarla ifade edilir olmuştur. Bu nedenle
çalışmada, polis halk ilişkilerle ilintili olan toplum destekli polislik, polis-halkla
ilişkilerin somutlaşmış olması yönüyle ele alınmış olacaktır.
Çalışma genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Avrupa
Birliği’nin genel yapısı, işleyişi, mekanizmaları ve organlarına değinilecek ayrıca
Avrupa Birliği Kriterleri doğrultusunda yapılan değişiklikler ve Polis Teşkilatına
etkileri irdelenecektir.
İkinci bölümde Halkla İlişkiler kavramı ve tarihçesi ve Polis-Halk
İlişkilerinin yapısı incelenmeye çalışılacaktır. Bu noktadan hareketle, Türk Polisinin
halkla ilişkiler noktasında ne konumda olduğu, ülkemizde polis-halk ilişkisinin
gelişimi ve şu an içinde bulunduğu dönem irdelenmeye çalışılacaktır.
Avrupa Birliği ülkelerinin polisi ile karşılaştırıldığında ne aşamada olduğu
incelenmeye çalışılacaktır
Üçüncü ve son bölümde ise halkla ilişkiler yöntemi olarak toplum destekli
polislik; polis-halk ilişkilerinden duyulan halk memnuniyetinin ve polisin
uygulamalarına duyulan güvenin bir başka adıdır. Polisin, halkla iyi ilişkiler
kurabilmek ve polis hizmetlerinden duyulan memnuniyeti artırabilmek için ne tür
faaliyetler gerçekleştirdiği incelenmeye çalışılacaktır.
iii
Download

Avrupa Birliği Sürecinde Polis