BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞINDAN
BURSA SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ SINAVINA BAġVURUDA BULUNAN
ADAYLARA DUYURULUR

BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONUNCA
YAPILACAK OLAN SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ SINAVINA BAġVURAN VE
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARI GÖSTERĠR ADAY TESPĠT
LĠSTESĠ ĠÇĠN TIKLAYINIZ.
Bursa SözleĢmeli Zabıt Katipliği
dikkatine;

Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adayların
SözleĢmeli Zabıt Katipliği uygulamalı sınavı 21 ġubat 2015 Cumartesi günü
Saat:09:00'da Bursa Adalet Sarayı (merkez) binasında yapılacaktır. Uygulamalı sınava
girecek adayların sınava gelirken kimlikleri ve sınav giriĢ belgeleri ile birlikte gelmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracatlarda 1 adet vesikalık fotoğraf ilgililerden
alınmak sureti ile sınav giriĢ belgeleri sınav günü kimlik karĢılığı teslim edilecektir.)
Kimlik ve fotoğraflı sınav giriĢ belgesini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak
olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu tebliğ ve ilan olunur. 13/02/2015
BURSA ADALET KOMĠSYONUMUZA POSTA ĠLE YAPILAN MÜRACAATLARDA
ADAYLARDAN SINAVA HANGĠ KLAVYE TÜRÜNDEN GĠRMEK ĠSTEDĠKLERĠNĠ
BELĠRTMEYENLERĠN KLAVYE TÜRLERĠ RE'SEN Q KLAVYE OLARAK GĠRĠġ
YAPILMIġTIR.
KLAVYE TÜRÜNÜ DEĞĠġTĠRMEK ĠSTEYEN ADAYLAR 20 ġubat 2015 CUMA
GÜNÜ MESAĠ BĠTĠMĠNE KADAR 0224 272 50 04 Dahili : 1337-1164-1328-1518 NO.LU
TELEFONLARI ARAYARAK KLAVYE TÜRLERĠNĠ DEĞĠġTĠREBĠLĠRLER.

SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ UYGULAMA SINAVINA F KLAVYE TÜRÜNDEN
GĠRECEK OLAN ADAYLARI GÖSTERĠR LĠSTE ĠÇĠN TIKLAYINIZ.

SÖZLEġMELĠ ZABIT KATĠPLĠĞĠ UYGULAMA SINAVINA Q KLAVYE TÜRÜNDEN
GĠRECEK OLAN ADAYLARI GÖSTERĠR LĠSTE ĠÇĠN TIKLAYINIZ.
Download

Bursa Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Başvuru Listesi.