SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI
(SAN­TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
05.03.2014
San‐Tez Programı
• Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.
• San‐Tez Programı ile üniversite­sanayi işbirliği ile yürütülen Ar‐Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir. San‐Tez Programının Hedefi •
Sanayiye Yönelik Ar‐Ge Personeli Sayısının Artırılması,
•
Kamu‐Üniversite‐Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması,
•
Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi,
•
Akademik Bilginin Ticarileşmesi,
•
Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Oluşturulması. San‐Tez Programına Başvurular
• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm işletmeler San‐Tez programından istifade edebilirler.
• Portal üzerinden sürekli başvuru yapılabilmektedir.
San‐Tez Projeleri Destek Oranları
• San‐Tez kapsamında sağlanan destekler geri dönüşümsüz ve hibe
olarak verilmektedir.
İşletme Büyüklüğü
Bakanlık Katkısı
Firma Katkısı
Mikro İşletme
% 85
% 15
Küçük İşletme
% 80
% 20
Orta Büyüklükte İşletme
% 75
% 25
Büyük İşletme
% 65
% 35
Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40 oranında kısmi destek uygulanabilmektedir.
Proje Kurum Hissesi
• Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutardır.
• Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar‐Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. San‐Tez Projeleri Bütçe Kalemleri
Makine‐
Donanım
Hizmet Alımı
Bütçe Kalemleri
Seyahat Giderleri
Sarf Malzemeleri
Personel Giderleri
Proje Personel Ödemeleri (Brüt)
Proje Yürütücüsü
1.150,00 TL/ay
Yardımcı Araştırmacı
950,00 TL/ay
Yardımcı Personel
600,00 TL/ay
Herhangi Bir Kurumda Çalışmayan
Herhangi Bir Kurumda Çalışan
Doktora
1.750,00 TL/ay
750,00 TL/ay
Yüksek Lisans
1.500,00 TL/ay
600,00 TL/ay
TEZ ÖĞRENCİSİ
Proje Personel Ödemeleri Üst Sınırları
Bir projede;
• Birden fazla tez öğrencisinin görevlendirilmesi durumunda;
¾ Tez öğrencilerine ödenecek aylık toplam tutar 3.500,00 TL’yi,
• Birden fazla yardımcı araştırmacı çalışması durumunda;
¾ Bu personele ödenecek aylık toplam tutar 2.300,00 TL’yi,
• Birden fazla yardımcı personel çalışması durumunda;
¾ Bu personele ödenecek aylık toplam tutar 2.300,00 TL’yi,
• Projenin belirli bir bölümü için danışmanlık hizmeti
alınması gerekmesi halinde;
¾ Danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret 2.300,00 TL’yi
geçemez.
San‐Tez Proje Aşamaları
Başvuru
Desteklenen
projelerin süresi en fazla 24 ay olup,
gerekli olması halinde
6 ay ek süre verilebilir.
Ön Değerlendirme
Değerlendirme
Sözleşme
Ödemeler
İzleme
Tamamlama
San‐Tez Proje Hazırlama Süreci
•
Sanayici tarafından Ar‐Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik
sorununun belirlenmesi,
•
Bu sorunun proje konusuna dönüştürülmesi ve tez olarak
üniversitede kabul edilmesi,
•
Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San‐Tez Proje Başvuru
Dokümanına uygun şekilde hazırlanması,
•
Başvuru dönemleri içerisinde,
Ar‐Ge Web Portal
(biltek.sanayi.gov.tr) üzerinden Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü’ne başvurunun yapılması gerekmektedir.
San‐Tez Projelerinin Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Süreci
Ön Değerlendirme
• Teknoloji alanlarına göre oluşturulan San‐Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılır.
• San‐Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilen 5 üyeden oluşmaktadır.
Değerlendirme
• San‐Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır. • San‐Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilir.
San‐Tez Proje Sözleşmesi
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen
projeler
Proje Sözleşmesi için
Bakanlık,
Üniversite,
Yürütücüsü
arasında “Proje Sözleşmesi”
imzalanmaktadır.
Firma,
…………………..
…………………..
………………….
Proje
1.
2.
3.
4.
Bakanlık
Firma
Üniversite
Proje Yürütücüsü
San‐Tez Projeleri Fikrî ve Sınai
Mülkiyet Hakları
Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikrî ve
sınai mülkiyet haklarının paylaşımı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşım Protokolü
için proje yürütücüsü ile firma arasında
protokol yapılmaktadır.
…………………..
…………………..
………………….
1. Firma
2. Proje Yürütücüsü
San‐Tez Projesi Kapsamında Satın Alınan Makine‐Donanımın Mülkiyeti
Satın alınan makine‐donanımlar;
Makine­Donanım
Paylaşım Protokolü
Proje sonunda üniversite‐firma arasında
düzenlenen makine‐donanım paylaşım
protokolüne uygun olarak firma ve/veya
üniversiteye devredilmektedir.
…………………..
…………………..
………………….
1. Firma Yetkilisi
2. Üniversite Yetkilisi
San‐Tez Proje Ödemeleri ve Harcamalar
•
Bakanlık ve proje ortağı firma; proje ödemelerini 3’ er aylık
dilimler halinde, üniversite tarafından açılan proje özel hesabına
yapmakta ve proje harcamaları bu hesaptan yapılmaktadır.
•
Bakanlık ve firma tarafından proje özel hesabına yatırılan proje
ödemeleri üniversitelerin döner sermayesi dışında olup, proje
gideri dışında herhangi bir harcama için kullanılamamaktadır.
Projenin İzlenmesi ve Raporlama Aşaması
¾ Raporlama (Proje Yürütücüsü Tarafından)
¾ 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu
¾ İzleme ve Denetim (Proje İzleyicisi Tarafından)
¾ 6 ayda bir İzleme Raporu
hazırlanarak Bakanlığa iletilir.
San‐Tez Projeleri İle İlgili İstatistikî Bilgiler
Ayrılan Ödenek (milyon TL)
Bakanlık Ödemesi (milyon TL)
Proje Başvuru Sayısı
(Adet)
Desteklenen Proje Sayısı (Adet)
Destekleme Yüzdesi (%)
Milyon TL
TOPLAM
2006
2007
2008
2009 2010
2011
2012
2013
5,0
10,0
15,0
20,0
22,0
30,0
61,0
65
228
0
6,2
9,9
13,5
18,7
43,8
28,5
34.971
158.4
42
183
118
176
246
415
495
614
2.289
17
68
45
76
111
192
157
214
880
40
37
38
43
45
46
32
34,85
‐
Projelerin Üniversitelere Göre Dağılımı (2006‐2013)
KABUL EDİLEN PROJE SAYILARININ ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI
90
84
80
74
70
60
54
50
45
40
40
40
38
30
30
26
25
24
23
20
20
10
0
18
17
16
15
13
12
12
12
12
11
11
11
10
San‐Tez Proje Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Basılı Olarak Gönderilmesi Gereken Belgeler
• Panellerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Faydalı Bilgiler
Basılı Olarak Gönderilmesi Gereken Belgeler
•
Proje başvuru dilekçesi
•
Projenin Ar‐Ge web portalından (biltek.sanayi.gov.tr)
girişinin yapıldığına dair özet proje bilgisi
•
Projeyi destekleyen firmanın kabul ve taahhüt beyan formu
•
Proje ekibinin kabul ve taahhüt beyan formu
Panellerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Proje doğru kurgulanmalı, proje amacı ve konusu yeterince özgün olmalı veya özgünlüğünün yeterince vurgulanmalı,
• Projenin Ar‐Ge içeriği ve yenilikçi yönü güçlü olmalı ya da iyi ortaya konmalı,
• Proje sonuçlarının ekonomiye olan katkısı ve yaygın etkisinin tam olarak ortaya konmalı (ihtiyacı karşılama kapasitesi, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame şansı, ihracat fırsatları, cari açığın kapatılmasına olan katkısı vb.)
• Proje sonucunda ortaya çıkacak ürün ile ilgili yeterli fizibilite, piyasa ve pazar araştırmasının yapılmış olmalı • Proje ekibi doğru oluşturulmalı (proje ekibi yeterli olmalı, iyi seçilmeli ya da gereğinden fazla proje personeli ihtiva etmemeli) Panellerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Proje bütçesinde, proje ekibinin yeterliliğini ve projenin yapılabilirliğini gölgeler nitelikte hizmet alımı taleplerinin bulunmamalı
• Özellikle disiplinler arası proje önerilerinde sunum sırasında her bir disiplinin iyi temsil edilmeli (sadece yürütücünün katıldığı sunumlarda tüm disiplinler adına verilecek cevapların doyurucu olmayabilir)
• Proje sunumlarında proje ortağı firma doğru temsil edilmeli, firma katkısı yeterince izah edilmeli, tarafların (üniversite‐sanayi) zorlamayla bir araya gelmiş olma izlenimi olmamalı,
• Proje ortağı firmanın finansal yapısının projeyi yürütecek kapasiteye sahip olmalı Panellerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Proje kapsamında uygulanacak yöntem yeterli detaylandırılmalı veya gereksiz ayrıntıya girilmemeli
• Proje İş planı çerçevesinde doğru sayıda iş paketi belirlenmiş olmalı, iş paketi faaliyetleri yeterince detaylandırılmalı
• Proje çıktısının, varsa ara çıktıların ve başarı ölçütleri iyi tanımlanmalı, projenin uygulanabilir ve yeterli bir B planının/planlarının olmalı • Proje bütçesinin gereksiz yere artırılmaması, üretime ve altyapıya veya pilot üretim tesisi oluşturmaya yönelik istemler projede yer almamalı (Proje bütçesini oluşturan, özellikle malzeme ile makine teçhizat kalemlerindeki alımlarda aşırıya kaçılmaması yatırım kalemlerinin Ar‐Ge’nin önüne geçmemesi)
Faydalı Bilgiler
• Proje hazırlamak, sunmak ve yürütmek bir birikim ve tecrübe gerektirmektedir. İlk kez proje başvurusu yapacak olanların önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle başlaması tavsiye edilir. • Proje yazımında akıcı, anlaşılır ve kurallara uygun bir dil kullanılmalıdır. Eksik ya da aşırı bilgi vermekten, tekrarlardan ve tutarsız ifadelerden kaçınılmalıdır.
• Proje konusu özgün olmalı ve rutin mühendislik faaliyetleri, birbirini tekrarlayan çalışmalar veya mevcut ürünleri kopyalayan çalışmalar ihtiva etmemelidir.
Faydalı Bilgiler
• Proje konusu olarak ülkemizin öncelikli alanlarının dikkate alınması ve yüksek veya en azından orta üstü teknoloji alanlarının seçilmesi projenin desteklenme şansını artıracaktır.
• Proje konusu ürünün ticarileşme potansiyeli, ekonomik katkısı ve yaygın etkisi yüksek ise desteklenme potansiyeli de yüksek olacaktır.
• Proje; yeterli sayıda resim, grafik ve özet tablolar ile desteklenmelidir.
• Proje önerisi veya yöntemleri üzerine ön çalışma, makale, bildiri vb. deneyim varsa bunlar mutlaka belirtilmelidir.
• Proje bütçesi, firmanın ekonomik gücü/finansal yapısı ile doğru orantılı belirlenmiş olmalıdır (Firma katkısının yatırılamaması halinde projenin sürdürülemeyeceği unutulmamalıdır).
Teşekkürler
İletişim:
Önder BELGİN
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Ar­Ge ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 (312) 201 52 81
e­posta: [email protected]
Download

San-Tez Bilgilendirme Günü Sunumu İçin Tıklayınız