ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON BİRİMİ
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ TEZLER (SAN-TEZ) PROJELERi
TANITIMI
Prof.Dr.Süha BERBEROĞLU
Ç.Ü. Rektörlüğü
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
PROGRAMIN AMACI
 SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin
kurumsallaştırılması
 Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması,
 Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek
ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki
rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün
ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi
 Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması
amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek
yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının
desteklenmesidir.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
ÜNİVERSİTEMİZ ve BÖLGE İÇİN ÖNEMİ
1. Araştırmaların uygulamaya aktarılması
2. Desteklenme oranı yüksek
3. Bütçe imkanları yüksek
4. Öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencilerine maddi katkı
5. Teknoloji Transfer Ofisi Başvurusu
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Kimler katılabilir? Katkı miktarları?
Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler Üniversitelerle
Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin San-Tez Programına
Müracaat Edebilirler
Bakanlık
Katkısı
max. % 75
Hibe
Firma
Katkısı
min. % 25
Nakti
Üniversite
Katkısı Ayni
(laboratuar
v.b.)
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
San-Tez Süresi ve Bütçe Kalemleri
 Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir.
 Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber,
projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek
projelere karar verilmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
Makine-Donanım
Sarf Malzemesi
Hizmet Alımı
Seyahat Gideri
Personel Ödemeleri
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Proje Personeli Ödemeleri
 Proje Yürütücüsüne : 1150,00 TL/ay
 Yardımcı Araştırmacıya : 950,00 TL/ay
 Yardımcı Personele : 600,00 TL/ay
Tez Öğrencisine:
 Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay
 Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00
TL/ay
 Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00
TL/ay
 Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00
TL/ay
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Proje Başvuru Tarihleri
Ne Zaman Başvurulabilir?
SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i,
ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15’i olarak
belirlenmiştir.
1. Dönem Son Başvuru Tarihi
15 Mart
2. Dönem Son Başvuru Tarihi
15 Ağustos
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
San-Tez Proje Süreçleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Proje Başvurusu
Ön değerlendirme
Değerlendirme
Sözleşme
Ödeme İşlemleri
İzleme ve Denetim
Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve
Kapanış
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Proje Başvurusunun Hazırlanması
 Proje Başvuru Formları http://sagm.sanayi.gov.tr/
adresinde mevcuttur (Dokümanlar bölümünde).
 Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru
dönemlerinde biltek.sanayi.gov.tr üzerinden elektronik
olarak yapılacaktır (e-Devlet şifresi ile). Ayrıca
dokümanlar posta ile Bakanlığa gönderilecektir.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Proje Başvurusunun Hazırlanması
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Ön Değerlendirme Aşaması
Temel araştırmaya yönelik projeler,
Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim
tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına
yönelik projeler değerlendirmeye
alınmamaktadır.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Değerlendirme Aşaması
 Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde
yapılmaktadır,
 Proje konusunda uzman en az 3 En fazla 5
Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından
değerlendirilmektedir.
 Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje
hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması
istenen konularda bilgi vermektedir.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Proje Değerlendirme Kriterleri
PUAN
(REFERANS)
PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE
TEKNOLOJIK YÖNÜ
0-15
PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE
YAYGIN ETKİSİ
0-15
Desteklenmektedir.
PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI
0-15
İZLENECEK YÖNTEM
0-14
PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN
KURULUŞUN YETERLİLİĞİ
0-13
PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI
0-13
BÜTÇE VE GEREKÇELERİ
0-15
GENEL TOPLAM
70 ve Üzeri Puan
Alan Projeler
0-100
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
İzleme ve Raporlama Aşaması
Raporlama
3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü)
6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü)
İzleme ve Denetim
6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi)
hazırlanarak Bakanlığa gönderilir
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
San-Tez Projeleri Sonuçlandırma Aşaması
 Proje Sonuç Raporu Hazırlanır (Proje Yürütücüsü)
 Proje Harcama Belgelerinin Kopyası Bakanlığa Gönderilir
(Üniversite )
 Proje Hesabında Kalan Para Sözleşmeye Uygun Olarak
Bakanlık/Firma Hesabına İade Edilir (%75 / %25),
 Satın Alınan Cihaz-Donanımlar Bakanlıkça, Üniversite ve
Firmaya Makina-Cihaz Paylaşım Protokolüne göre
Devredilir.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
2006-2012 San-Tez Projeleri
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOPLAM
Proje
Başvuru
Sayısı
42
183
118
176
246
415
489
1669
Desteklen
en Proje
Sayısı
17
68
45
76
111
191
157
665
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
2006-2012 San-Tez Projeleri
Sıra No
İli
Adana
1
Sayı
22
Sıra No
İli
Sayı
21
İzmit
2
2
Adapazarı
1
22
Kahramanmaraş
7
3
Afyonkarahisar
3
23
Karabük
5
4
Aksaray
1
24
Karaman
1
5
Ankara
147
25
Kayseri
15
6
Antalya
3
26
Kırıkkale
9
7
Aydın
1
27
Kocaeli
20
8
Balıkesir
2
28
Konya
20
9
Bilecik
1
29
Kütahya
4
10
Bolu
1
30
Manisa
1
11
Bursa
19
31
Mersin
1
12
Çanakkale
3
32
Niğde
2
13
Düzce
2
33
Ordu
1
14
Elazığ
1
34
Sakarya
1
15
Erzurum
1
35
Samsun
2
16
Eskişehir
13
36
Tekirdağ
7
17
Gaziantep
12
37
Tokat
2
18
Isparta
5
38
Trabzon
19
İstanbul
107
39
Van
2
20
İzmir
69
40
Yalova
1
11
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
2006-2012 San-Tez Projeleri
Sıra No
Sektörü
Sayı
Sıra No
Sektörü
Sayı
2
18
Madencilik
1
24
19
Makine İmalatı
59
3
Ayakkabıcılık
Bilgisayar ve İletişim
Teknolojileri
Çevre
1
20
Malzeme
21
4
Dayanıklı Tüketim Malları
14
21
Medikal
37
5
Demir Ve Demir Dışı Metaller
1
22
Metal Kaplamacılık
3
6
Denizcilik
2
23
Orman Endüstrisi
1
7
Dökümcülük
4
24
Otomotiv
20
8
Elektrik-Elektronik
57
25
Otomotiv Yan Sanayi
19
9
Biyoteknoloji
3
26
Petrokimya Ve Lastik Plastik
5
10
Enerji
20
27
Savunma Sanayi
25
11
Gıda
27
28
Seramik
8
12
Havacılık
10
29
Tarım
15
13
Hayvancılık
1
30
Tekstil
40
14
İklimlendirme
3
31
Telekominikasyon
10
15
İlaç Kozmetik
10
32
Yazılım
39
16
İnşaat
11
33
Yenilenebilir Enerji
4
17
Kimya
31
1
2
,
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
2006-2012 San-Tez Projeleri
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Üniversitemizde 2006-2013 arasında tamamlanan ve devam eden San-Tez Projeleri
 Toplam Bütçe 7.500.000 TL
Proje Sayısı
14
12
12
10
8
6
4
4
2
1
3
3
1
0
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
San-Tez Projelerinde Önemli Konular
 Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün
akademik alanı uyumlu olmalı,
 Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut,
net ve kısa yazılmalı,
 Proje bütçesi belirlenirken piyasada hizmet alımı ile
yapılacak işler için takım-tezgah v.b. alımlar yazılmamalı,
 Üretim amaçlı yatırım tesisi kurmaya yönelik veya teorik
çalışmaları içeren temel araştırma projeleri (ürüne
dönüşmeyecek) tez konuları San-Tez Programı kapsamında
desteklenmemektedir.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
San-Tez Projelerinde Önemli Konular
 Makine-donamım kaleminde öngörülen masrafların firma
ya da üniversite lehine tek taraflı bir faydaya
dönüstürülmemesi gereklidir,
 Uygulanacak yönteme ilişkin yeterli literatür atıflarının yer
verilmesi,
 Proje, iş paketlerine bölünmüş olup her iş paketi için makul
süreler öngörülmeli,
 Bütçenin önemli bir bölümünün ilk dönemlerde talep
edilecek şekilde organize edilmesi.
SAN-TEZ Projeleri Bilgilendirme Toplantısı, Adana Sanayi Odası, 24 Şubat 2014
Ç.Ü. BAP Bütçe Hazırlama ve Kullanım İlkeleri
6. Sanayi İşbirliği Projeleri (SAN)
a) Sanayi kuruluşunun desteği Bireysel Araştırma Projeleri bütçesinin iki
katından az olamaz. Bu katkı Strateji Geliştirme Dairesi tarafından belirtilen
hesaba yatırılır.
b) Proje kapsamındaki ek destek miktarları Üniversite katkısının %20’si ile
sınırlıdır.
c) Ortak Sanayici desteği sağlandığı takdirde lisansüstü tezler SAN projesi
olarak verilebilir, bu tür projelere ek olarak TEZ desteği verilmez.
d) BAPKOM tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Müşteri
Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak
anılan Çukurova Üniversitesi arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalanır.
23
Ç.Ü. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)
http://aves.cu.edu.tr/
24
Ç.Ü. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)
Araştırma işbirliklerine katkı sağlayacak araçlar.
Web üzerinden araştırmacılara kolay erişim.
Çeşitli kriterlere uyan araştırmacıların belirlenebilmesi.
Araştırma alanlarına göre araştırmacılara erişim.
Herhangi bir yabancı dili bilen araştırmacılara erişim.
25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON BİRİMİ
İlginize Teşekkür Ederim
Download

SAN-TEZ - Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi