Tarım Bilimlerinde Araştırma Projesi
Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
7-9 Nisan 2014
Eğirdir-Isparta
PROJE HAZIRLAMA-I
Doç. Dr. Fatma Handan Giray
İÇERİK
• Proje kavramı (tanım, amaç, çeşit, ilişkiler)
• Genel bilgiler (başlık, özet, anahtar kelimeler, amaç, konu, kapsam, literatür
özeti, materyal ve yöntem, yaygın etki/katma değer)
•
•
•
•
•
Yaklaşım (Oyun)
Proje Yönetimi
Proje Döngü Yönetimi + Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje Planlama
Uygulama(Hibrid bir yöntem)
[ZOPP + LFA + WORLCAFE + Brainwriting 635]
PROJE KAVRAMI
Proje Kavramı
Proje Nedir ?
Proje Nedir ?
Belirli bir süre içinde
[zaman]
Belli hedeflere ulaĢmak için
[hedef]
Belli hedeflere ulaşmak için
[hedef]
Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]
17.04.2014
4
Amaç
Niçin
ProjeYaparız
Yaparız
Niçin Proje
? ?
Mevcut sistemde değişiklik ortaya çıkarmak !
Sistem
Sosyo-ekonomik
İyi bir proje planlaması
17.04.2014
Mevcut sistemin analizi
5
Hazırlanış şekline göre projeler
• Masabaşı (blueprint) projeler
• Süreç (process) projeler
17.04.2014
6
Masabaşı Projeler
• Sonuca endeksli
• Hedef grup katılımı az
(yukarıdan aşağı planlama)
• Ölçümü kolay
17.04.2014
7
Süreç Projeleri
• Ölçümü zor
• Esnek
• Daha masraflı
• Hatalardan ders almaya dayanır
• Yöntem endeksli
• Hedef grup katılımı çok fazla
(aşağıdan yukarı planlama)
17.04.2014
8
Hangi Proje Çeşidi?
17.04.2014
9
İlişkiler: Politika/Program/Proje
17.04.2014
10
Öncelikle başvurduğunuz projenin rehberini okuyunuz. Daha önce
hazırlanmış olan projeleri değil (kabul bile olmuş olsalar!)…
GENEL BİLGİLER
BAŞLIK-ÖZET-ANAHTAR KELİMELER
BAŞLIK: Projeyi yansıtmalı, anlaşılır, kısa ve farklı olmalı…
ÖZET: Konunun önemi, özgün değeri ve amacını anlatmalı…
Diğer kısımları okumadan da kısaca projeyi tanıtabilmeli…
ANAHTAR KELİME: Önemli ama neden? Arandığında
bulunabilmeli, ürünü satmalı…
PROJE AMACI
• Projenin amacı/amaçları ve erişilmek istenen
sonuçlar net
• olarak belirtilmelidir.
• – Proje konusunun önemi vurgulanıp
• amaç-proje çıktıları ilişkilendirilmelidir.
• – Çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.
PROJE KONUSU/KAPSAMI
• Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça
ortaya konulmalıdır.
• Gerekli literatür taramasıyla desteklenerek net olarak
anlatılmalıdır.
• Amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
• Konuyla ilgili görsel materyallerden faydalanılmalıdır.
• Gereksiz kitabi bilgi verilmemelidir.
• Türkçesi düzgün ve anlaşılır olmalıdır.
LİTERATÜR ÖZETİ
• Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri
açıkça ortaya konulmalıdır.
• Gerekli literatür taramasıyla desteklenerek net
olarak anlatılmalıdır.
• Amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
• Konuyla ilgili görsel materyallerden
faydalanılmalıdır.
• Gereksiz kitabi bilgi verilmemelidir.
• Neden literatür taraması yapıyoruz?
ÖZGÜN DEĞER?
ÖZGÜN DEĞER
• Projenin özgünlüğünü oluşturan hususlar net
açıklanmalıdır.
• Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok
iyi düşünülmüş ve alternatifler göz önüne alınmış
olmalıdır.
• Projenin bilimsel ve teknolojik liyakati çok iyi
vurgulanmalıdır.
• Önerilen yeni fikir, teknoloji, metot veya kuramın
literatüre nasıl bir katkısı olduğu açıklanmalıdır.
MATERYAL VE YÖNTEM
• Amaç ve proje kapsamına uygun yöntemler seçilmelidir.
• Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek
üzere seçilen parametreler, uygulanacak yöntem ile kullanılacak
materyaller, yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler) ve
kurulacak ilişkiler, ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
• Disiplinler-arası çalışmalarda iş paketleri uygun bir düzende
sıralanmalı ve ilişkilendirilmelidir.
• Yapılacak istatistiksel çalışmalar (ön analizler ve belirlenen yöntemler)
mutlaka anlatılmalıdır.
• Varsa ilgili görseller ile zenginleştirilmelidir.
YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER
Projenin gerçekleştirildiğinde,
• Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkısı,
• Toplumun sorunlarına çözüm üretme potansiyeli,
• Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği,
• Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliği,
• Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine
katkısı,
• Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim
insanı yetiştirilmesi ve yeni projeler üretme potansiyeli
yeterince açıklanmalıdır.
PROJE HAZIRLAMAYA DAİR BAZI İPUÇLARI
 “Faaliyet” değil “proje” önerisi sunulmalıdır.
 Projenin gerçek ihtiyaçlar üzerine kurgulanmalı ve net
olmadır.
 Karmaşıklık yerine basit ve samimi ifadeler ile
açıklanmalıdır.
 Somut çıktıları olmalıdır.
 Proje gerekçesi istatistikler ve bilimsel araştırma
sonuçları ile desteklenmelidir.
 Proje faaliyetleri, proje sonuçlarını destekleyecek
mahiyette olmalıdır.
 Yazılan her bir bütçe kalemi, proje faaliyeti olarak
açıklanmalıdır.
 Uygulanabilirliğine ikna edici olmalıdır.
OYUN
YAKLAŞıM
OYUN II/1
30 saniye içinde 1’den başlayarak takip eden sayıyı daire içine alıp bir
çizgi ile birleştirin.
Amaç: En fazla sayıya tarif edildiği şekilde ulaşmak…
Oyun I/2
30 saniye içinde 1’den başlayarak takip eden sayıyı daire içine alıp bir
çizgi ile birleştirin.
Amaç: En fazla sayıya tarif edildiği şekilde ulaşmak…
Çok kısa…
PROJE YÖNETİMİ
Proje Yönetiminin Kısa Özgeçmişi
CPM(Critical Path Method = Kritik Hat Metodu)
1957’de du Pont ve Remington Rand Univac
firmalarının ortak bir projesiyle ortaya çıkar
Projenin amacı fabrikadaki rutin bakım onarım ve
tesis süresini en aza indirmektir.
Biraz uzun…
PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ
Proje Döngüsü
Bir projenin fikir olarak doğuşundan
hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına,
uygulanması ve işletmeye alınmasına ve nihai
olarak uygulama sonrası değerlendirilmesine
kadar geçen aşamaların bütününe PROJE
DÖNGÜSÜ,
Bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin
bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETIMI
denmektedir.
17.04.2014
27
Proje Döngüsü
17.04.2014
28
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
(Logical Framework – Log Frame)
• Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve
mantıksal tutarlılık içinde verilmesi
• Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının
kurulması
• Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
kontrolü
• Proje dışında herhangi faktörlerin projenin başarısını
etkileyebileceğinin görülmesi
17.04.2014
29
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
• Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve
mantıksal tutarlılık içinde verilmesi
• Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması
• Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü
• Proje dışında herhangi faktörlerin projenin başarısını
etkileyebileceğinin görülmesi
17.04.2014
30
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Proje adı:
Tarih:
Açıklama:
Proje süresi:
Proje unsurları
GeliĢme
göstergeleri
Kanıtlama
araçları
Genel Amaç
Genel amaç için gösterge
Genel amaç için
varsayımlar
Proje hedefi
Proje hedefi için
gösterge
Proje amacı için
varsayımlar
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
17.04.2014
Varsayımlar
Sonuçlar için varsayımlar
Faaliyetler için
varsayımlar
Girdiler ve bütçe
31
ÖN KOŞUL !
Genel Amaç
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Projenin doğrudan hedefini aĢan,
daha geniĢ kapsamlı üst amaç !
Girdiler ve
bütçe
Örnek:
“Batı Akdeniz Bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın
sağlanması.
17.04.2014
32
Proje hedefi
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Girdiler ve
bütçe
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Projenin gerçekleĢtirilmesiyle
eriĢilecek olan ve hedef kitle
üzerindeki faydalı etkilerin proje
bittikten sonra da sürmesi
beklenen durumu !
Örnek:
“Isparta ilinde organize sanayi sitesinin
kapasitelerinin artırılması.”
17.04.2014
33
Sonuçlar / Çıktılar
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Girdiler ve
bütçe
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Bir araya geldiklerinde proje
hedefinin gerçekleĢtirilmesini
sağlayan faaliyetlerin
“ürünleridir”.
Alt projecikler veya alt hedefler !
Örnek:
• Ç-1: GeniĢleme planlarının çıkarılması
• Ç-2: Mevcut altyapının iyileĢtirilmesi
• Ç-3: Ġnsan kaynaklarının geliĢtirilmesi
17.04.2014
34
Faaliyetler
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Girdiler ve
bütçe
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Sonuçları / çıktıları elde etmek çin
yapılması gereken iĢler.
Örnek:
Ç-1 için faaliyetler: “GeniĢleme planlarının çıkarılması”
• Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi
• Potansiyel geniĢleme alanlarının tespiti
• Potansiyel geniĢleme alanlarına ait planların hazırlanması
• ........
17.04.2014
35
Doğrulanabilir Göstergeler
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Girdiler ve
bütçe
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Proje sona erdiğinde eriĢilecek
durumu yansıtan sayısal ve
ölçülebilir açıklamalardır.
Örnek:
Proje hedefi için baĢarı göstergesi:
Proje baĢlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer
alan iĢletmelerin sayısında % 40 lık artıĢ.
17.04.2014
36
Göstergeler
•
Hedeflerin “Nitelik” ve “Nicelik” açısından
detayları.
•
Proje sona erdiğinde eriĢilen durumu yansıtan
sayısal ve ölçülebilir açıklamalar. PROJE SONRASI
DURUM
BAġLANGIÇ
DURUMU
17.04.2014
37
Göstergeler
Ne kadar?
Nicelik
Nasıl bir değiĢim?
Nitelik
Kim?
Hedef grup
Ne zaman ?
Zaman
Nerede?
Yer
Kanıtlama Araçları
(Doğrulama Kaynakları)
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Girdiler ve
bütçe
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Sayısal ve ölçülebilir göstergelerin
kontrol edilme ve doğrulama
kaynaklarını belirtilir.
Örnek:
Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız
raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.
17.04.2014
39
Varsayımlar
Proje adı:
Tarih:
Proje
unsurları
Açıklama:
Proje süresi:
GeliĢme
göstergeleri
Genel Amaç
Proje hedefi
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Kanıtlama
araçları
Varsayımlar
Projenin doğrudan kontrolü dıĢında
bulunan ancak projenin baĢarısını
önemli ölçüde etkileyecek
Girdiler ve
bütçe
“dıĢsal faktörlerdir”.
Örnek:
Bölgenin ve ülkenin ekonomik koĢullarında olağanüstü olumsuz
koĢulların gerçekleĢmemesi.
17.04.2014
40
Varsayımlar
DıĢsal faktör önemli mi?
Evet
Hayır
GerçekleĢme ihtimali nedir?
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Kesine Yakın
Orta düzeyde
Varsayım olarak ekle
Ġhtimal DıĢı
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
projeyi yeniden dizayn et; eğer
gerekiyor ise proje amacını
yeniden formüle et
DıĢsal faktörü etkileyecek Ģekilde
proje yeniden dizayn edilebilir mi?
Evet
Hayır
Proje yapılabilir değil
Yatay – Dikey Mantık
Proje adı:
Tarih:
Açıklama:
Proje süresi:
Proje unsurları
GeliĢme
göstergeleri
Kanıtlama
araçları
Genel Amaç
Genel amaç için gösterge
Genel amaç için
varsayımlar
Proje hedefi
Proje hedefi için
gösterge
Proje amacı için
varsayımlar
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Sonuçlar için varsayımlar
Faaliyetler için
varsayımlar
Girdiler ve bütçe
“.. EĞER sonuçlar alınırsa VE varsayımlar gerçekleĢirse
ARDINDAN proje amacına ulaĢılabilir.”
17.04.2014
Varsayımlar
42
ÖN KOŞUL !
PROJE PLANLAMA
17.04.2014
43
Planlama
 Mantıksal çerçevenin oluşturulması
 Faaliyetlerin detaylandırılması
 İş planının çıkarılması
(iş, zaman, kişi, araç, bütçe)
17.04.2014
44
Proje Planlama Adımları
 Durum Analizi
 İlgililerin analizi
 Sorun analizi
 Hedef analizi
 Strateji analizi
 Planlama
17.04.2014
45
İlgililerin Analizi
Projeden;
Doğrudan veya dolaylı etkilenenlerin, ilgili aktörlerin
çıkarları ve faaliyetlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin,
korkularının tespit edilmesidir.
17.04.2014
46
İlgililerin Analizi
Potansiyel
Ġlgili
Ġlgisi
Güçlü yanlar
(beklentiler)
1.
2.
3.
4.
17.04.2014
47
Zayıf yanlar
(korkular)
Dizayn için
hareket
tarzı
Sorun Analizi
 Sorunların tespit edilmesi
 Ana sorunun tespit edilmesi
 Sorunlar arasında neden/sonuç bağlantısının
kurulması
 Sorun hiyerarĢisinin oluĢturulması
17.04.2014
48
Sorun Analizi
Bu aşamada kendimize sormamız gereken sorular:
Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da sorun
olarak gördüğümüz şey nedir?
 Bu sorunun kaynağı nedir?
 Sorunlar arasında neden-sonuç analizi yapıldı mı?

Sorun Analizi
SONUÇLAR
ANA SORUN
SEBEPLER
17.04.2014
50
Sorun Analizi
Örnek
SONUÇLAR
ANA SORUN
Otobüs Ģirketlerine olan güven
azalıyor
SEBEPLER
Yolcular yaralanıyor
Yolcular geç kalıyorlar
Sık sık otobüs kazası oluyor
Sürücüler dikkatsiz
Araçların durumu kötü
Araçlar çok eski
17.04.2014
Yolların durumu kötü
Araçların bakımı yetersiz
51
Hedef Analizi
 Ana sorunun çözülmüş biçimi proje hedefidir
 Sorunlar çözüldüğünde ortaya nasıl bir
fayda çıkacak (fayda)
 Nedenler ise proje faaliyetleridir.
17.04.2014
52
Hedef Analizi
FAYDALAR
PROJE HEDEFİ
FAALİYETLER
17.04.2014
53
Hedef Analizi
Örnek
FAYDALAR
PROJE HEDEFİ
ġirketlerin müĢteriler
üzerindeki imajı:GÜVENĠLĠR
FAALİYETLER
Az yolcu yaralanıyor
Yolcular geç kalmıyor
Otobüs kazaları azaldı
Sürücüler dikkatli
Araçların durumu iyi
Araçlar yenilendi
17.04.2014
Yolların durumu iyi
Araçların bakımı yeterli
54
Strateji Analizi
 Hedef kolları yada sütunları
 Proje hedefine ulaşmak için mümkün olan
stratejilerin tespiti
 Strateji seçimi
17.04.2014
55
Strateji Analizi
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler
 Maliyetler
 Politik Yapılabilirlik
 Farklı Paydaşların Bakış
 Verimlilik ve Etkinlik
Açıları
 Faydaların Zaman
Perspektifi
 Mevcut Kaynaklar
 Mevcut Potansiyel ve
Kapasiteler
 Sosyal Kabul Edilebilirlik
17.04.2014
 Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek)
Giderilmesine Katkısı
 Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
 Aciliyet
56
Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
 Hedef ağacından arzu edilmeyen amaçlar elenir
 Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
 Bir veya birden fazla strateji seçilir
 Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre
optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda
değerlendirme yapılır
 Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
 Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek,
projenin kapsamı belirlenir
Strateji Analizi
FAYDALAR
STRATEJİ
ÇIKTI 1
17.04.2014
PROJE HEDEFĠ
ÇIKTI 2
ÇIKTI 3
FAALĠYETLER
FAALĠYETLER
FAALĠYETLER
FAALĠYETLER
FAALĠYETLER
FAALĠYETLER
58
Yaklaşım
13
14
11
12
8
9
10
7
6
5
17.04.2014
59
İş / Faaliyet Planı
 Görev analizi
 Görev sorumluluk matrisi
 Proje zaman planı
 Bütçe
17.04.2014
60
İş / Faaliyet Planı
Mantıksal Çerçeve
Faaliyet Planı ve Bütçe
Bütçe
Faaliyet Planı
Bütçe
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
17.04.2014
61
5000
1250
3750
750
400
850
2300
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Görev Analizi
Çıktılar
Faaliyetler
Görevler
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
17.04.2014
2.2.1......
62
Gantt Diyagramı
• Proje kapsamında gerçekleşecek işlem
adımları belirlenir
• İşlemler birbirinden farklı ve ayrıntı seviyeleri
yaklaşık eşit olmalıdır
• Projenin planlandığı şekilde ilerleyip
ilerlemediği izlenir
Proje Zaman Planı
Çıktı
Faal
Aylar
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
17.04.2014
64
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12
20
ÖRNEK GANTT DİYAGRAMI
http://idea.metu.edu.tr/programlar/btp/dersler/ygp/ders/proje-arsiv/grup7/s07033/analiz.html
Konu: Türkiye tarımının sorunları ve güçlü yanları
Nasıl?: Türkiye tarımının durum analizini (sorun ağacı ve hedef ağacı) yapmak
Amaç: Tarımsal araştırma/proje konularını ve kapasitesini belirlemek
UYGULAMA I
YÖNTEM: HIBRID
[ZOPP (HEDEF ODAKLI PROJE PLANLAMA) + [(LFA (MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI]
SÜRE: 40 DAKIKA
Sorun analizi sırasında neler yapılmalı?
Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı
istenmeyen durumları gelişigüzel sıralayın.
Ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu doğrudan
etkileyen sorunları sıralayın.
Sorun ağacında yer alan sorunların hepsinin gerçek
olmasına ve gelecekte ortaya çıkması beklenen
sorunların belirtilmemesine dikkat edin.
Sorun ağacı içerisindeki genel sorunları sorun
ağacından ayıklayın.
Sorunları Hiyerarşik
Sırada Düzene Koymak




Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla
Bir başlangıç sorunu seç
Başlangıç sorunu ile bağlantılı diğer sorunları araştır
Neden-sonuç ilişkisini kur
Başlangıç sorununa doğrudan sebep olan sorunları aşağı yaz
Başlangıç sorunundan doğrudan etkilenen sorunları yukarı yaz
 Benzer şekilde diğer tüm sorunları birbirleriyle karşılaştırarak yerleştir
 Sorunları sebep-sonuç oklarıyla ilişkilendir
 Ağacın tamamını gözden geçir ve tamamlılığını ve geçerliliğini kontrol et
Sıkça Yapılan Hatalar
Dışarıda bırakılan adımlar
Birçok sorunun tek bir sorun olarak sunulması
Sorunun yeterli ayrıntıda belirtilmemesi
Gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir sorunun sorun ağacına
eklenmesi
• Genel düzeydeki sorunların dahil edilmesi
• Bölgenin koşullarına uygun yapılmaması
• İfadelerin yoruma açık olması
•
•
•
•
Problem Ağacı
ANA PROBLEM
ALT PROBLEM 1
SONUÇ
ALT PROBLEM 2
KÖK PROBLEMLER
NEDEN
Hedeflerin Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel
çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır ?
 sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir
 sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması
gerekenler yeniden ifade edilir
 Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma
yapılması gereken hususlar tamamlanır
 Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı
oluşturulur
Hedef Ağacı
Olumsuz durumların gelecekte olması arzu edilen ancak
gerçekçi olan durumlara çevrilmesi
AMAÇ
ARAÇ
Konu: Türkiye’nin 2023hedeflerine ulaşmak için tarımda yapılması gerekenler…
Amaç: Kısa sürede çok fazla sayıda fikir geliştirmek
UYGULAMA II
YÖNTEM:BRAINWRITING
SÜRE: 30 DAKIKA
BRAINWRITING 635 YÖNTEMİ
Problem/Konu/Teşhis:
Tur:
Katılımcı
1
2
3
4
5
6
Fikir 1
Fikir 2
Fikir 3
Konu: Uygulama I ve II’den çıkan sonuçlara yönelik proje konuları geliştirmek
Amaç: Tarımsal araştırma/proje konularını önceliklendirmek
UYGULAMA III
YÖNTEM: WORLDCAFE
SÜRE: 45 DAKIKA
http://www.theworldcafecommunity.org/forum/topics/department-of-conservation-cafe-etiquette-in-new-zealand
NOT OLARAK VERİLECEK BİLGİ
PROJE DÖNGÜ YÖNETIMINI
TAMAMLAMAK ISTEYENLER IÇIN
İzleme ve Değerlendirme
 Politika analizi ve formulasyonu etkiler
 Kaynak tahsisi ve bütçe sürecini iyileĢtir
 Yatırım programlarını ve projelerini iyileĢtirir
 Bürokratik ve kurumsal yapıyı geliĢtirir
17.04.2014
78
İD ne Değildir?
 MüfettiĢlik
 Hata bulma
 Denetleme
17.04.2014
79
Etkin bir İD için:
 Proje yada programlar için ölçülebilir ve net
ifade edilmiĢ hedefler
 BaĢarı göstergeleri ve doğrulama araçları
 Veri toplama araçları
 ĠD organizasyonu – kurumsal düzenlemeler
17.04.2014
80
İzleme ve Değerlendirme
1. Uygunluk: Hedef grubun sorunlarına ne kadar cevap veriyor?
2. Verimlilik: Projenin günlük yönetimi (finansal, idari, teknik, risk,); paydaşlarla
iletişim ve işbirliği, maliyet ve yaratılan değerin kıyaslaması
3. Etkinlik: Planlanmış olan hedeflere ne kadar ulaşıldı? Elde edilen faydalar nasıl
paylaşıldı? (proje içeriyorsa) ilgili gruplarda davranış değişiklikleri oluştu mu? Riskler ve
varsayımlara yönelik ne kadar esnek bir yönetim biçimi uygulandı?
4. Etki: Proje genel hedefine ne derecede katkı sağladı? Proje cinsiyet ayrımcılığı, çevre
ve yoksulluk gibi genel değerleri ne kadar dikkate aldı ve ne gibi etkiler oluşturdu?
5.Sürdürülebilirlik: Hedeflere ve ulaşılan sonuçlara sahiplenme? Politik destek ne
kadar alabildi? Katılan grupların kurumsal kapasitelerindeki değişim? Sosyo-kültürel
etkenler, yerel beklentileri karşılama başarısı. Finansal sürdürülebilirlik sağlanacak mı?
17.04.2014
81
İzleme Nedir?
Uygulanmakta olan bir projenin değerlendirilmesi
amacıyla, iş akımı (iş planı) ile proje girdi ve
çıktılarının plana uygunluğu sistematik olarak
gözlemlenmesi sürecidir.
17.04.2014
82
İzlemede Amaç Nedir?
17.04.2014
83
Değerlendirme Nedir?
Yürüyen veya tamamlanmış bir proje program
yada politikanın uygulanmasının ve
sonuçlarının olabildiğince sistematik ve objektif
olarak incelenmesidir.
17.04.2014
84
Değerlendirme Amaç Nedir?
 Başarının ölçülmesi
 Amaçların başarılma durumunun ve
uygunluğunun belirlenmesi, etkinliğin,
etkililiğin, etkinin ve sürdürülebilirliğin
geliştirilmesi
 Hesap verme
 Öğrenme
 Girdilerin yeniden yönlendirilmesi
17.04.2014
85
Bütçe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
İnsan Kaynakları
Seyahat
Teçhizat ve Malzeme
Yerel Ofis
Diğer Giderler, Hizmetler
Diğer Giderler
Ara Toplam (1-6)
Yedek Akçe (7 x %5)
Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+8)
Genel İdari giderler (9 x %7)
Toplam uygun proje maliyeti (9+10)
17.04.2014
86
Download

Proje mantıksal kavram