İstanbul Kültür Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP)
Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARP)
Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri
Programın Amacı
Madde 1: Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi,
bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel
esaslara uygun olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları desteklemektir.
Kimler Başvurabilir
Madde 2: Proje ekibinde yer alacak yürütücünün İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kadrolu
öğretim elemanı ve doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olması gerekmektedir.
Destek Koşulları
Madde 3. a) Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özgeçmişlerinin istenilen formatta
hazırlanmış (YÖK formatına uygun) ve güncellemiş olması,
b) Başvuru formunda (ARP–Ek.1) yer alan tüm konu başlıklarının içeriklerinin tam olması,
c) Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka
olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda
ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.),
ç) Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda
bulunulmaması,
d) Proje yürütücüsü yürümekte olan bir projeye ilaveten, aynı veya başka bir programdan
ikinci bir proje başvurusu yapacaksa, birinci projenin yarı süresinin geçmiş olması, bu süre
içinde gerekli olan raporların gönderilmiş olması, son üç yıl içinde Doçentlik ölçütlerini
karşılıyan yayınlar kapsamında en az 2 adet çalışmasının yayınlanmış olması, koşullarını
tamamlamış olması,
e) Daha önce kabul edilmemiş bir proje için tekrar başvuruda bulunulduysa tüm belgelerin
tekrar sunulması,
gerekmektedir.
Proje Süresi ve Destek Miktarı
Madde 4. Proje süresi en fazla 24 aydır. Gerektiği taktirde BAP Komitesinin görüşü alınarak
en fazla 6 ay uzatılabilir. Proje başına verilecek destek için üst limit “300.000 x memur aylık
katsayısı (Güz yarıyılı başlangıç tarihi esas alınır) TL” dir.
Başvuru Dönemi
Madde 5. Son başvuru tarihi olarak güz yarıyılı başlangıç tarihi esas alınır.
Nereye ve Nasıl Başvurulabilir
Madde 6. Destek başvuruları öğretim elemanın bağlı bulunduğu Bölüm/Program
Başkanlığı’na yapılır. Bölüm/Program Başkanlığı’nın hazırlayacağı Hakem Öneri Formu
(ARP–Ek.2) ile birlikte tüm belgeler Dekanlığa / Müdürlüğe sunulur.
Dekanlık/Müdürlük bütün belgeleri BAP yürütücü sekreterliğine, başvurunun incelenmesi
için yollar. BAP yürütücü sekreterliği ilgili yönerge bağlamında işleri yürütür.
ARP Sayfa 1 / 2
Proje Başvurusunda Gönderilmesi Gereken Belgeler
Madde 7. a) Başvuru Formu Çıktısı (ARP–Ek.1) ve formda istenilen belgeler.
b) Eğer gerekli ise “Etik Kurul Onay Belgesi (Bak : Tübitak)”. Etik Kurul Onay Belgesi’nin
aslının son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
c) Eğer gerekli ise “Yasal/Özel İzin Belgesi (Bak: Tübitak).
d) Eğer başvurulan proje BAP haricinde herhangi bir kurum ve/veya kuruluştan da destek
alacaksa, destek mektubu.
Başvurunun Değerlendirilme Süresi
Madde 8. a) Proje önerileri, BAP Yönergesi doğrultusunda değerlendirilir. Proje önerilerinin
değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 6 aydır. Bu süreçte, proje
önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce BAP Yürütücü Sekreterliği tarafından ön
incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler
değerlendirilmek üzere ilgili Hakem Gruplarına değerlendirmeleri için (ARP–Ek.3)
iletilmektedir.
b) Ön inceleme sırasında yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu
kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan
iade edilir.
Kabul Edilmiş Desteklerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Madde 9.a) Proje ile ilgili tüm harcama İdari-Mali İşler Daire Başkanlığı’nın kontrolü ile
yapılır.
b) Projesi kabul edilen yürütücü BAP Yürütücü Sekreterliği aracılığla proje sözleşmesini
imzalar.
c) ARP çerçevesinde satın alınan cihazlar üniversitemizin diğer araştırmacılarının kullanımına
açık olacaktır.
ç) Proje sonuçlarının, proje bitim tarihinden sonra en geç iki yıl içinde Proje yürütücüsünün
Doçentlik ölçütlerini karşılayan, uygun yayının (yayınların) yapılması gerekmektedir. Proje
yürütücüsü bu yayınları BAP’a bildirmekle yükümlüdür.
d) Proje kapsamında yapılan çalışmalar altı aylık dönemlerde BAP Yürütücü Sekreterliğine
rapor olarak sunulur ve BAP komisyonu tarafından izlenerek uygun görülmeyen projeler
durdurulur.
e) Proje bitiminde en geç altı ay içinde yürütücü kesin raporu teslim eder. Bu süreden sonra
proje ile ilgili olan her yeni gelişmeyi BAP Yürütücü Sekreterliğine rapor eder.
f) Destek sonucu yapılan yayınlarda araştırmacının aşağıdaki örnekte olduğu gibi “İstanbul
Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklendiğini” belirten
bir notun bulunması zorunludur.
Örnek: This work was supported by The Scientific Research Projects Unit of the Istanbul
Kültür University (Project number ...).
ARP Sayfa 2 / 2
Download

Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARP)