Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu
EĞİTİM SÜRESİ :
EĞITIMİN KONU BAŞLIKLARI:
3 gün
KATILIMCI PROFİLİ:
Bu eğitimi almak isteyenlerin aşağıdaki katılımcı
profilinde olması tavsiye edilir:
PMI® metodolojisinin anayasası sayılan PMBOK®
5. versiyon baz alınarak hazırlanan bu eğitim,
proje yönetimi disiplini alanında uzmanlaşmak
isteyen tüm profesyonelleri hedeflemektedir.
ÖN KOŞULLAR:
Bu eğitim için herhangi bir ön koşul
bulunmamaktadır.
EĞITIM HEDEFİ :
Bu eğitim aşağıdaki uzmanlık hedeflerini
içermektedir:

İş Analisti

İş Profesyoneli

Proje Yöneticisi

Sistem Analisti

Test Uzmanı
© 2013 Neyasis














Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji
Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü
Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi
Alanları
Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje Kaynak Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Satınalma Yönetimi
Proje İletişim Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
Sayfa 1 / 5
Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu
MODÜLLER:
Modül 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji
Proje,program, portföy tanımları
Projeler vs. Operasyonlar
Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
Projelerde başarısızlık nedenleri
Proje başarı faktörleri
Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
Projelerde paydaşlar
Proje kısıt üçgeni
Proje yönetimi metodolojisi
Proje yaşam döngüsü
Proje yönetimi vs. Program yönetimi
Proje portfolyo yönetimi (PPM)
PPM modelinin riskleri
Modül 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi
Stratejiler vs. Projeler
Projelerin sınıflandırılması
Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)
Modül 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü
Proje yönetiminde organizasyon yapıları
Fonksiyonel organizasyon yapısı
Proje tabanlı organizasyon yapısı
Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması
Modül 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
Proje yaşam döngüsü
PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
Projenin başlatılması
© 2013 Neyasis
Sayfa 2 / 5
Projenin planlanması
Projenin yürütülmesi
Projenin izlenmesi ve kontrolü
Projenin kapatılması
PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki
Modül 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje beratı hazırlama
Proje yönetim planları
Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
Projelerin kapatılması
Modül 6 : Proje Kapsam Yönetimi
Proje hedeflerinin belirlenmesi
Proje gereksinimlerinin analizi
Kapsam tanımlama dokümanı
Kapsam genişlemesi ve yönetimi
Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
Proje planı oluşturma
İş Ayrışım Yapısı (WBS)
WBS yapısı ve oluşturma teknikleri
Modül 7 : Proje Zaman Yönetimi
Çizelgeleme Araçları
Bar şemaları ve ağ diyagramları
Milestone(kilometretaşı) kavramı
Gantt şeması oluşturma teknikleri
Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
Aktivite ilişkilendirme metotları
Kritik yol hesaplama teknikleri
Bolluk hesaplama yöntemleri
PERT ve diğer tahminleme teknikleri
Modül 8 : Proje Maliyet Yönetimi
Proje kontrolü
Proje gelişiminin izlenmesi
Durum raporları
Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
EVM’nin özellikleri
© 2013 Neyasis
Sayfa 3 / 5
EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
EVM formülleri
EVM tekniğinin projelerde uygulanması
EVM grafiksel analizi
EVM tekniğinin sağladığı faydalar
Modül 9 : Proje Kalite Yönetimi
Kalite tanımları
Kalite yönetim planı
Kalite planlama
Kalite güvence
Kalite kontrol
Deney tasarımı (Design of experiments)
Pareto analizi
Kalite ve 6 Sigma felsefesi
DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
IT projelerinde test süreci
Test tipleri
Kalite maliyetleri
Proje kalitesinin iyileştirilmesi
Modül 10 : Proje Kaynak Yönetimi
Proje takımının oluşturulması
Takım oluşturma aşamaları
Sorumluluk atama matriksi
Yetkinlik matriksi
Kadro yönetim planı
Proje takım tipleri ve yapıları
Modül 11 : Proje Risk Yönetimi
Risk yönetimi süreci
Risk yanıt stratejileri
Olasılık ve etki matriksi
Risk kategorileri ve türleri
Risklerin tanımlanması
Risklerin analiz edilmesi
Risklerin önceliklendirilmesi
Kalitatif risk analizi
Kantitatif risk analizi
© 2013 Neyasis
Sayfa 4 / 5
Risklerin kontrol edilmesi
Risk yönetim planı
Modül 12 : Proje Satınalma Yönetimi
Satınalma yönetimi süreçleri
Satınalma planlaması
Pazar koşullarının değerlendirilmesi
“Satın al” ya da “Yap” kararı
Kontrat tipleri
Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
Tedarikçi seçim kriterleri
Satınalma detayları
Modül 13 : Proje İletişim Yönetimi
İletişim ve proje yöneticisi
İletişim yönetimi süreci
İletişim tipleri
İletişim stratejileri
İletişim planının oluşturulması
Toplantı yönetimi
Yıkıcı takım profilleri
Modül 14 : Proje Paydaş Yönetimi
Paydaş tanımı
Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
Paydaşlar arası iletişim
© 2013 Neyasis
Sayfa 5 / 5
Download

Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu