IIBA® Metodolojisi ile
İş Analizi Planlama ve İzleme
14 Ekim 2014
Beşiktaş / İstanbul
Eğitim İçeriği
Bölüm 1: Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®)
Bölüm 2: İş Analizi Planlama ve İzleme
Bölüm 3: CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
Bölüm 1:
Business Analysis Body of
Knowlege (BABOK®)
Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®)
Bilgi Alanları, Görevleri ve Teknikleri
İşletme
(Girişim)
Analizi
Bilgi Alanı
6
Yetkinlikler
6
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
Görev
Çözüm
Değerlendirme
ve Onay
İş Analizi
Planlama ve
İzleme
Gereksinim
Yönetimi ve
İletişim
Gereksinim
Toplama
32 / Planlama ve İzleme 6
Teknikler
Gereksinim
Analizi
34 / Planlama ve İzleme 23
Bölüm 3:
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Business Analysis Planning & Monitoring
Amaç
Bir proje, girişim veya çalışma kapsamındaki iş analizi
faaliyetlerinin planlanmasıdır.
Bilgi alanı kapsamında;
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
Paydaşların tespit edilmesi,
İş Analizi faaliyetlerinde paydaşların rol ve sorumluluklarının tanımlanması,
İş Analizi faaliyetleri için efor tahminlemesi yapılması,
Paydaşlar ile iş analistlerinin iletişimin nasıl gerçekleşeceğinin planlanması,
Gereksinim yaklaşımının nasıl olacağı, nasıl izleneceği ve nasıl önceliklendirileceği,
İş Analistlerinin üreteceği teslimatların planlanması,
İş Analizi süreçlerinin belirlenmesi ve tanımlanması,
İş Analizi faaliyetlerinin performansının hangi ölçütlere göre ölçüleceği ve nasıl izleneceği,
yer alır.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Girdi / Çıktı Diyagramı
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Görevler
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Yaklaşımının Planlanması – Plan Business Analysis Approach
ü  İş Analizi yaklaşımları bir proje, girişim veya
çalışmanın iş analizi faaliyetlerinin yerine
getirilmesi sırasında kullanılacak süreci, görevlerin
ne zaman ve nasıl yerine getirileceğini,
kullanılacak teknikleri ve teslimatları
tanımlamaktadır.
ü  İş Analizi yaklaşımının belirlenebilmesi için iş
analistinin kurumsal süreç varlıklarına başvurması
gerekmektedir. Kurumsal süreç varlıkları uyulması
gereken süreçler, düzenlemelere uyum,
kullanılacak yönetim çerçevesi gibi yönlendirici
kurallar içerebilir.
ü  Çoğu kurumda iş analizi faaliyetlerinin nasıl
yürütüleceği ile ilgili yazılı veya yazılı olmayan
standartlar bulunmaktadır. Standartlar, proje,
girişim veya çalışmanın ihtiyacına göre
özelleştirilebilmelidir. Bu özelleştirmeler için yetkili
kişilerden gerekçeleri ile birlikte onay alınmalıdır.
ü  İş analiz yaklaşımı genellikle proje, girişim veya
çalışma kapsamında uygulanacak proje yönetim
yaklaşımına bağlıdır. Ancak bazı durumlarda
bağımsız olarak da belirlenebilmektedir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Yaklaşımının Planlanması – Plan Business Analysis Approach
ü  Plan Odaklı yaklaşımlar, başlangıç aşamasında belirsizlikleri en az indirgemeyi ve gerçekleştirme
başlamadan önce çözümün tamamen tanımlanmış olmasını hedeflemektedir.
ü  Plan Odaklı yaklaşımlar çalışmalar üzerindeki kontrolü artırmayı ve yeniden çalışma riskini en az
indirgemeyi amaçlamaktadır.
ü  Plan Odaklı yaklaşımlar, gereksinimlerin gerçekleştirme başlamadan önceden etkin bir biçimde
tanımlanması mümkün olduğunda seçilebilir. Hatalı gerçekleştirme risklerinin kabul edilmesinin mümkün
olmadığı veya paydaş etkişimlerini yönetmenin zor olduğu proje, girişim veya çalışmalarda kullanılması
önerilir.
ü  Değişim Odaklı yaklaşımlar iş değerine hızlı katkı sağlamak üzere kullanılmaktadır. Kısmi teslimatlar
üzerine odaklanan bu yaklaşımda nihai çözüm ile ilgili yüksek düzeyde belirsizlik bulunmaktadır.
ü  Değişim Odaklı yaklaşımlar, daha çok araştırma amaçlı veya mevcut bir çözüm üzerinde yapılacak sürekli
iyileştirmeleri içeren proje, girişim veya çalışmalarda tercih edilmelidir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Yaklaşımının Planlanması – Plan Business Analysis Approach
ü  Seçilen yaklaşıma bağlı olarak İş Analizi faaliyetleri aşağıda belirtilen konularda etkilenmektedir;
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
İş Analizi çalışmalarının gerçekleştirilme zamanı,
İş Analizi teslimatlarının formalite ve detay düzeyi,
Gereksinimlerin önceliklendirilmesi yöntemi,
Kapsam ve Gereksinim Değişiklik yönetimi,
İş Analizi faaliyetlerini planlama süreci,
Paydaşlarla iletişim,
Gereksinim analizi ve yönetimi araçları,
Proje karmaşıklığı.
ü  Görev kapsamında Karar Analizi tekniği kurumun ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda kullanılacak en uygun yaklaşımı
belirlemek amacıyla uygulanabilir.
ü  Süreç Modelleme tekniği, iş analiz yaklaşımını modelleme ve dokümante etme amacıyla kullanılabilir.
ü  Yapılandırılmış gözden geçirme çalışması ise, tasarlanan, seçilen veya özelleştirilen iş analizi yaklaşımını kontrol etmek
onaylamak amacıyla kullanılabilir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi – Conduct Stakeholder Analysis
ü  Paydaş analizi bir iş ihtiyacı belirlendiği zaman
başlar ve genellikle iş analizi faaliyetleri boyunca
devam eder.
ü  Paydaş analizi bir ihtiyacı bulunan veya geliştirilecek
yeni çözümden etkilenecek paydaşları belirleme ile
başlar.
ü  Paydaşlar, proje, girişim veya çalışmaya ilgi veya
katılım düzeylerine göre gruplandırılabilir.
ü  Her bir paydaş veya paydaş grubu için, bir proje,
girişim veya çalışmanın gereksinimleri ile ilgili rol,
sorumluluk ve yetki düzeyleri açık bir şekilde
tanımlanmalıdır.
ü  Paydaş analizi aynı zamanda paydaşların proje,
girişim veya çalışmaya etkisi ve tutumunu, olumlu
veya olumsuz davranışların çıktı veya çözümün
kabulü üzerine etkilerini anlamayı da içermektedir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi – Conduct Stakeholder Analysis
ü  Gereksinim teslimatlarının zamanında gerçekleşmesi için, paydaşların rolleri proje, girişim veya çalışmanın başlangıç
aşamasında belirlenmelidir.
ü  Sorumluluk Atama Matrisi (RACI Matrix) iş analizi faaliyetlerinde yer alacak bireylerin rolleri tanımlamaktadır.
ü  RACI İngilizce Responsible, Accountable, Consulted, Informed kelimelerinin ilk harflerinden üretilmiştir.
ü  Sorumluluk Atama Matrisinde “R” bir faaliyeti yerine getiren kişi veya kişiler için kullanılır.
ü  Sorumluluk Atama Matrisinde “A” bir faaliyet için karar verici olan kişi için kullanılır. Bir faaliyet ile ilgili tek bir karar
verici olabilir.
ü  Sorumluluk Atama Matrisinde “C” bir faaliyet öncesinde danışılacak ve girdi verecek kişi veya kişiler için kullanılır.
ü  Sorumluluk Atama Matrisinde “I” çıktı ile ilgili bilgi verilecek kişi veya kişiler için kullanılır.
ü  Paydaş Haritası paydaşların çözüm ile ve birbirleri ile olan ilişkilerini görsel bir diyagram ile göstermak amacıyla kullanılır.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması – Plan Business Analysis Activities
ü  Yürütülecek iş analizi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl
yürütüleceği, iş analizi faaliyetlerine ait teslimatların ve çözümün
hem kalitesini hem de süresini belirleyecektir.
ü  İş analizi faaliyet planları, bir çözümün gerçekleştirilebilmesini
destekleyen açık ve tamamlanmış gereksinimleri üretmek için
gereken faaliyetleri ve kaynakları tanımlamayı ve planlamayı
içermektedir.
ü  İş analizi faaliyet planları proje, girişim veya çalışma döngüsü
boyunca değişen iş koşulları, iş analisti veya ekip üyelerinin
karşılaştığı sorunlar, iş analizi faaliyetlerinin yerine getirilmesi
sırasında alınan dersler veya değişen koşullar nedeniyle
güncellenecektir.
ü  Yaklaşan dalga yöntemi yakın zaman faaliyetlerinin detay
planlamasını, uzun vadeli faaliyetler için yüksek seviye
planlamayı içermektedir. Bu yaklaşım, detay bilgiler elde
edildikçe uzun dönem planlamasının değişeceğini
vurgulamaktadır. Diğer bir yaklaşım ise belirlenen zaman kısıtları
ve tanımlanmış süreçler dahilinde tamamlanabilecek çalışmalara
odaklanmaktır. Bu yaklaşımda uzun dönemli bir yol haritası
beklentileri belirlemek için kullanılabilir, ancak öncelikler
değiştikçe yol haritasının güncellenmesi gerekmektedir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması – Plan Business Analysis Activities
ü  İş Analiz Faaliyet Planları oluştururken aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır;
ü 
ü 
ü 
ü 
Paydaşların coğrafik dağılımı,
Proje, girişim veya çalışmanın türü,
İş analizi teslimatları,
İş analizi aktiviteleri.
ü  İş Analizi aktiviteleri bir çalışmanın kapsamını ve efor tahminlemesini gerçekleştirebilmek için
kullanılmaktadır.
ü  İş analiz aktiviteleri, İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure (WBS)) yöntemiyle çalışmanın yönetilebilir
en küçük parçalara bölünmesi yoluyla oluşur.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi İletişiminin Planlanması – Plan Business Analysis Communication
ü 
İş Analizi İletişiminin planlanması paydaşlardan bilgi
alma, paydaşlara bilgi dağıtma, paydaşlara erişim
yöntemleri gibi paydaş iletişimi için geçerli kuralları içerir.
ü 
Bir proje, girişim veya çalışma ve onun paydaşlarına
uygun formatta, açık, tamam, tutarlı ve uygun detayda
gereksinimlerin sunulmasını tanımlamaktadır.
ü 
İş Analiz İletişim planı oluşturulurken şu soruların
cevapları aranmalıdır;
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
ü 
Kimlerle iletişim kurulmalıdır?
Uygun bilgi dağıtım yöntemleri nedir?
Hedef kitle kimlerden oluşmaktadır?
İletişim ne zaman gerçekleşmelidir?
Coğrafi konum ve zaman dilimi farklılıkları var
mıdır?
Uygun iletişim yöntemi alternatifleri nelerdir?
Ne tip bilgiler paylaşılmalıdır?
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
Gereksinimlerin Yönetilmesi Sürecinin Planlanması – Plan Requirements Management Process
ü  Bir proje, girişim veya çalışma kapsamında
gereksinimlerin yönetimi sürecini
tanımlamaktadır.
ü  Gereksinim değişiklik yönetimi sürecini, değişiklik
onayını verecek paydaşların tanımlanmasını,
değişiklik talepleri ile ilgili olarak kimlere
danışılacağı ve kimlere bilgi verileceğini ve
değişiklik yönetimi sürecine kimlerin dahil
edileceğini içermektedir.
ü  Görev kapsamında gereksinim izlenebilirlik
ihtiyacının belirlenmesi ve kullanılması gereken
gereksinim niteliklerinin belirlenmesi de
bulunmaktadır.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Planlama ve İzleme
İş Analizi Faaliyetlerinin Performansının Yönetilmesi – Manage Business Analysis Performance
ü  İş analisti tarafından gerçekleştirilen çalışmaların
performansının ölçülmesi için kullanılacak ölçütleri
belirlemek görevin kapsamındadır.
ü  İş analiz çalışmalarının kalitesinin nasıl takip edileceği,
nasıl değerlendirileceği ve nasıl raporlanacağı da bu görev
kapsamında belirlenmektedir.
ü  Görev kapsamında tespit edilen sorunlar ile ilgili olarak
alınacak önleyici ve düzenleyici aksiyonlar da
belirlenmektedir.
ü  Ölçütler kurumsal süreç varlıkları içerisinde yer alabileceği
gibi iş analiz faaliyet planları kapsamında da belirlenmiş
olabilir.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
Bölüm 4:
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon
Sınavı Soru Örnekleri
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 1
Soru 1
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde İş Analizi Planlama ve İzleme bilgi alanındaki görevler doğru sıralanmıştır?
A.  İş Analizi İletişiminin Planlanması, İş Analizi Faaliyetlerinin Performansının Yönetilmesi,
İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması, Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi.
B. İş Analizi Yaklaşımının Planlanması, Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi,
İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması, İş Analizi Faaliyetlerinin Performansının Yönetilmesi.
C. Gereksinim Yönetimi Sürecinin Planlanması, İş Analizi Faaliyetlerinin Performansının Yönetilmesi,
İş Analizi Yaklaşımının Planlanması, Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi.
D. Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi, İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması,
İş Analizi İletişiminin Planlanması, İş Analizi Yaklaşımının Planlanması.
Cevap : B.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 2
Soru 2
İş Analisti bir Projede Paydaşlar ile nasıl iletişim kuracağı ve Paydaşlardan Gereksinim Bilgilerini nasıl toplayacağı ile ilgili
belirsizlikler yaşamaktadır. İş Analisti aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan görevi tamamlamalıdır?
A. Gereksinimler atöyle çalışmalarını gerçekleştirmek.
B. İş Analizi İletişim Planının hazırlanması.
C. Gereksinim Risk Yönetimi Yaklaşımının belirlenmesi.
D. Takım üyesi rollerinin belirlenmesi.
Cevap : B.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 3
Soru 3
Kabul ve Değerlendirme kriterlerinin test edilebilir şekilde tanımlanması diğer gereksinim tiplerinin test edilebilir şekilde
tanımlanmasından çok daha önemlidir. Bu nedenle, bu tekniğin aşağıdaki seçeneklerde verilen Yazılım Geliştirme
yaklaşımlarından hangisinde kullanılması en faydalıdır?
A. Su Şelalesi.
B. Tekrarlı.
C. Çevik.
D. RUP (IBM Rational Unified Process).
Cevap : C.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 4
Soru 4
İş Analizi Faaliyetleri Performansının Yönetilmesi görevi aşağıda verilen seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisini
tanımlar?
A. İş Analizi çalışmalarının nasıl takip edileceğini ve değerlendirileceğini.
B. Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin performansının nasıl yönetileceği.
C. Gereksinim temel çizgisi değişikliklerinin nasıl yönetileceğini.
D. Gereksinim iletişiminin nasıl yapılacağını ve gereksinimlerin değişikliklerinin nasıl yönetileceği.
Cevap : A.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 5
Soru 5
İş Analizi Faaliyetlerinin planlanmasında kullanılan teknikler aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Varsayımlar, Bağımlılıklar, Kısıtlar.
B. Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, Kapsam Diyagramları.
C. Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, Risk Analizi.
D. Varsayımlar, Tahminleme, Kapsam Diyagramları.
Cevap : C.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 6
Soru 6
Ahmet bir projede gereksinim toplamak üzere atölye çalışması gerçekleştirmektedir. Çalışma sırasında Proje Yöneticisi
Ayşe, katılımcıların projenin neden gerekli olduğunu anlamadığını gözlemlemiştir. Bu durumun nedeninin Ahmet’in paydaşlar
ile paylaşmayı unuttuğu 2 önemli doküman olduğu Ayşe ile Ahmet arasında yapılan konuşma neticesinde anlaşılmıştır. Bu
durumun oluşmaması için Ahmet aşağıdaki seçeneklerde yer alan dokümanlardan hangilerini çalışma öncesinde Paydaşlar
ile paylaşmış olmalıydı?
A. İş İhtiyacı ve İş Gerekçesi.
B. İş Gerekçesi ve Gereksinim Yönetim Planı.
C. İş İhtiyacı ve Kurumsal Süreç Varlıkları.
D. İş Gerekçesi ve Kurumsal Süreç Varlıkları.
Cevap : B.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 7
Soru 7
Alınan Dersler toplantısına hazırlanıyorsunuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Alınan Dersler toplantısı için en doğru
ifadedir?
A. Toplantı genellikle genel konular ile ilgilidir.
B. Toplantı resmi değildir.
C. Toplantı paydaşların tüm ihtiyaçları ile ilgilidir.
D. Toplantı anahtar paydaşlar için sonuç üretecek herhangi bir şablon veya ortam ile gerçekleştirilebilir.
Cevap : D.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
CBAP® - CCBA® Sertifikasyon Sınavı Soru Örnekleri
Soru 8
Soru 8
Alınan Dersler çalışması yapılmasının avantajlarından biri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Çalışmanın bir suçlama seansına dönüşmesi olasıdır.
B. Çalışmanın bir yakınma seansına dönüşmesi olasıdır.
C. Çalışmanın zor bir projenin ardından ekip moralini yükseltmesi olasıdır.
D. Çalışma proje ekibine nefes alma fırsatı sunar.
Cevap : C.
IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme
[email protected]
www.thebasolutions.com
Download

IIBA® Metodolojisi ile İş Analizi Planlama ve İzleme