TMMOB
Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
“Adana Gerçeği” Konulu Fotoğraf Yarışması
Konusu ve Amacı:
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) bünyesinde 23-25 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan “Adana
Kent Sorunları Sempozyumu III” kapsamında “Adana Gerçeği” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
Adana; yanlış yatırımlar, yerel ve merkezi yönetimlerin kente uygun olmayan ulaşım ve kentleşme
politikaları, plansızlık, azalan kamu yatırımları, işsizlik ve yoksulluğun neden olduğu sorunlar ile boğuşan bir
kimliksiz ve kişiliksiz kent haline dönüşme tehdidi altında kalmakta ve siyasal, sınıfsal, coğrafi, ekonomik, mimari
kısacası her alanda yaşadığı bölünmeler sonucu ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Çok hızlı gelişen bu süreç,
Adana’da birçok fiziksel ve sosyo-ekonomik sorunu da beraberinde getirmiş ve Adana kadim kültürü ile küresel
güçlerin kendisine hazırladıkları muhtemel geleceği arasına sıkışmış bir kent olma tehdidi altındadır.
Öte yandan sahip olduğu coğrafi konumu; ovası, nehirleri ve denizi; iklimi; doğal, kültürel ve tarihsel
birikimleri ile her anlamda potansiyeli hayli yüksek Adana hiç şüphesiz düştüğü bu durumu hak etmemektedir.
Bütün bu değerlendirmelerin fotoğraf karelerinden bize ve geleceğe ulaşması hedeflenmektedir.
Yarışma Kategorisi:
Yarışmamız baskı fotoğraf dalındadır. Yarışmaya Siyah-Beyaz veya Renkli baskı fotoğraflar kabul
edilecektir.
Katılım ücretsizdir.
Yarışma seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci derecedeki yakınları dışında amatör profesyonel
tüm sanatçılara açıktır.
Yarışmacılar en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla katılabilirler.
Baskılar paspartusuz ve herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış olacaktır. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin
isim, imza, logo ve tarih bilgileri olmayacaktır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflarda; (krop, kontrast, renk ayarı dışında) gerçeği değiştiren müdahaleler kabul
edilmeyecektir.
Baskı boyutları 20 cmx30 cm olmalıdır.
Fotokopi ve bilgisayar yazıcısı çıktısı baskılar kabul edilmez.
Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
Katılımcı kendisine 6 (altı) rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaktır.
Fotoğrafların arka sağ alt köşesine rumuz, sıra numarası, çekim yeri, yılı, gerekiyorsa semti ve yazılacaktır:
Örneğin 123456-1-Adana-Seyhan. Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte
aynı paket içerisine konulacaktır. Zarfın üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazılacaktır.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, TMMOB Adana İKK tarafından sergilemek için tekrar basılacağından
fotoğrafların birer sayısal (70 cmx100 cm ebadında basılacağı hesaplanarak her fotoğraf 254 dpi olacak şekilde)
kopyaları JPEG formatında CD/DVD içinde fotoğraflarla birlikte teslim edilecektir. CD/DVD üzerine sadece
rumuz yazılmalı içeriğindeki fotoğraflar baskılarla aynı sıra ve şekilde işaretlenmelidir.
Fotoğraflar ve CD/DVD aynı zarfa konulacak, zarf üzerine sadece rumuz yazılarak ağzı kapatılacaktır.
Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı ağzı kapatılmış zarf, birlikte aynı paket içerisine konulacaktır. Zarfın
üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazılacaktır. Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun
1
eksiksiz olarak doldurulması ve bu dosyanın gönderilecek CD/DVD’ye eklenmesi gerekmektedir. Katılımcı ismi
yazılan fotoğraf ve CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır
Fotoğraflar Posta/Kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte Yarışma
Sekreterliği’ne, teslimat en son “Son Katılım Tarihi” saat 17.00’de olacak biçimde gönderilecek ya da elden teslim
edilecektir. Posta ve Kargoda meydana gelebilecek hasar, kayıp ve gecikmelerden düzenleyici kurum sorumlu
olmayacaktır.
Bu yarışmayı TMMOB Adana İKK adına AFAD yürütecektir. Yarışmanın asıl sahibi ve yükümlüsü
TMMOB Adana İKK’dir. AFAD bu yarışmanın sanatsal etik içinde ve yeterli teknik destekle yapılmasını
sağlayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer
hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların ve yarışmaya
gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişilerin elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme
almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan
ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin
ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana
unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara
katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF
onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
Kullanım Hakkı:
Derece ve mansiyon alan yapıtlar TMMOB Adana İKK’nin tanıtım için hazırlanacak albüm, dergi, katalog,
broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile Web sitesinde fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecek ve
ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı İKK ve eser sahibine ait olacaktır.
Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını
olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
Yarışma katılımcılarının eserleri iade edilmeyecektir.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışma takvimi:
Son Katılım Tarihi
: 01 Mayıs 2015, Cuma, saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi
: 02 Mayıs 2015, Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi
: 04 Mayıs 2015, Pazartesi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi
: (Sergileme sempozyum öncesi farklı mekanlarda ve sempozyum
süresince olacağı için tarih daha sonra bildirilecektir.)
2
Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Hasan Emir KAVİ
TMMOB İKK Sekreteri
Sefa AYDOĞAN
AFAD YK Başkanı
Selami BÜYÜKNİSAN
AFIAP
Selçuk KADIOĞLU
AFIAP
Serdar AKYAY
UPI HERMES, SSS-B
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER
Ödüller:
Birinci
:
1.750.- TL
İkinci
:
1.250.- TL
Üçüncü
:
750.- TL
TMMOB Özel Ödülü
:
Sergileme (En fazla 25 adet)
:
30.- TL
Yarışma Sekreteri:
Dr. Esin GÜVERCİN ALTIOKKA
Gsm
: 0530 543 43 32
E-posta : [email protected]
Adres
: MMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. No: 37/A
01170 ÇUKUROVA – ADANA
Tel: (+90) 322 232 64 20 (Dahili: PBX) - Faks: (+90) 322 232 64 19
Yarışmamız TFSF 2015/018 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(2015/018)
3
TMMOB
Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK)
“Adana Gerçeği” Konulu Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Katılımcının
Rumuzu
:
Adı Soyadı
:
Doğum Yeri ve Tarihi
:
Telefon
:
Faks
:
Mesleği
:
E-posta
:
Adres
:
□□□□□□
Fotoğrafın
Rumuz
Sıra
No:
Adı
Çekildiği Yer
1
2
3
4
Yarışma şartnamesini okudum. Koşulları kabul ediyorum.
Tarih:
İmza:
4
Download

Katılım Formu