TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
1. KONU VE AMAÇ:
2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında toplu ölümler olması nedeniyle 2012
yılında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkartıldı. Henüz yasanın yürürlüğe girmesinin
üzerinden 2 yıl geçmiş iken son 2 yıl içinde gerçekleşen iş kazaları ve ölümler artan bir ivmeyle
devam etmektedir. 2013 yılında sayı artarken 2014 yılında Soma cinayeti ile tarihin en büyük
iş kazalarından birisi gerçekleşmiştir. Aynı zamanda çocuk işçi cinayetlerine de tanık
olmuşuzdur.
Bütün bu olumsuzlukların gölgesinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından topluma bir
nebze eğitim vermek, yapıcı ve yaratıcı önerilerle yeni güvenlik projelerinin önünü açmak,
yetkilileri fotoğrafla uyarmak, fotoğraflarla farkındalık yaratabilmek için ''önce iş güvenliği''
konulu fotoğraf yarışması düzenledik.
2. YARIŞMA ŞARTLARI:
Yarışmamız baskı fotoğraf dalındadır. Yarışmaya Renkli veya Siyah-Beyaz baskı fotoğraflar
kabul edilecektir.
Katılım ücretsizdir.
Yarışmaya; Seçici kurul ve düzenleme kurulu üyeleri ile TFSF temsilcisi dışında tüm
fotoğrafçılar katılabilir.
Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı,
mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir. Sergileme almış veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılıma engel değildir.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz baskı fotoğrafla
yarışmaya başvurabilir.
Fotoğraflar 20 cm X 30 cm boyutunda fotoğraf kağıdına basılı olmalıdır. Farklı boyutta
olan ve bilgisayar yazıcısı çıktısı baskılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Fotoğraflar herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalı, etrafında çerçeve ya da paspartu
oluşturacak biçimde boşluk ya da çizgi bulunmamalıdır.
Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, logo, imza ve tarih bilgisi
bulunmamalıdır.
Fotoğraf üzerinde ışık, kontrast gibi kabul edilebilir nitelik, ölçü ve kriterlere uygun
temel ayarlar dışında hiçbir dijital müdahale (Photoshop veya başka grafik resim fotoğraf
işleme programı uygulamaları) kabul edilmeyecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi yapılır.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada
ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon almış fotoğraflar kabul
edilmeyecektir. Fotoğrafın ulusal yarışmalarda sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve
sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon, almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül
verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya
da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma
ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
3. ESERLERİN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Katılımcı kendisine 5 (beş) harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaktır.
Gönderilecek her bir fotoğrafın arkasına, sağ alt köşesine bir etiket yapıştırılarak rumuz,
sıra numarası, fotoğrafın adı katılım formundaki sırada ve aynı adda yazılacaktır. Örneğin
“49gem-1-güvenlik”, “49gem-2-yok yere”, … gibi.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, MMO ve ATO tarafından sergilemek için tekrar
bastırılacağından fotoğrafların birer sayısal (70 cmx100 cm ebadında basılacağı hesaplanarak
her fotoğraf 254 dpi olacak şekilde) kopyaları jpg/JPEG formatında CD/DVD içinde
fotoğraflarla birlikte teslim edilecektir. CD/DVD üzerine sadece rumuz yazılmalı içeriğindeki
fotoğraflar baskılarla aynı sıra ve şekilde işaretlenmelidir.
Katılım formu küçük bir zarfa konularak ağzı kapatılacak ve bu zarfın üzerine yalnızca
yarışmacı tarafından belirlenen rumuz yazılacaktır. Katılımcı ismi yazılmış zarf, CD/DVD ve
fotoğraflar yarışmaya katılamayacaktır.
Katılım formunun bulunduğu zarf, CD/DVD ve fotoğraflar, ulaşım sırasında hasar
görmeyecek biçimde paketlenip aşağıda belirtilen adrese son teslim tarihi saat 17.00’ye kadar
posta veya kargo ile gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. Posta/Kargo’daki gecikmeler
ve olası hasarlardan düzenleme kurumu sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmez.
4. TELİF (KULLANIM) HAKKI:
TMMOB Makina Mühendisleri Odası katılımcıların ödül ve sergileme alan fotoğrafları
ile ilgili izinler ve telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Katılımcı, yarışmada
ödül ve sergileme alan fotoğraflarının, isminin ve eser adının belirtilmesi koşuluyla, TMMOB
ve TTB yayınlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim, sanat vb etkinliklerde kullanım
hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin
çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için TMMOB ve
TTB'ye izin verdiğini kabul eder. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakkı eser
sahibi ile birlikte TMMOB ve TTB’nin olacaktır.
Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde
yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş
sayılırlar.
5. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi
: 31 Mart 2015 Salı saat 17.00
Değerlendirme Tarihi
: 03 Nisan 2015
Sonuçların Duyurulması
: 07 Nisan 2015
Ödül Töreni
: 18 Nisan 2015
6. ÖDÜLLER:
Birinci
: 1000.- TL
İkinci
:
750.- TL
Üçüncü
:
500.- TL
MMO Özel Ödülü
: MMO armağan paketi ve plaket
Adana Tabip Odası (ATO) Özel Ödülü : ATO armağan paketi ve plaket
Sergileme (En fazla 30 adet)
:
50.- TL
7. SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Can Mustafa EREN
(Adana Tabip Odası, AFAD)
Hakan KALIPÇIOĞLU
(İş Güvenliği Uzmanı)
Hüseyin ATICI
(MMO Adana Şubesi)
Selami BÜYÜKNİSAN
(AFIAP, AFAD)
Selçuk KADIOĞLU
(FOTOĞRAFYA)
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER
8. YARIŞMA SEKRETERYASI:
Elif DOĞRUYOL
“İSİG Kongresi Fotoğraf Yarışması”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. No: 37/A
01170 ÇUKUROVA – ADANA
Tel: (+90) 322 232 64 20 FAKS: (+90) 322 232 64 19
E-posta: [email protected]
9. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/002
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2015/002)
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Yarışmacının
Rumuzu
:

Adı Soyadı :
Mesleği
:
Görev yeri
:
Telefon (iş) :
GSM
:
E-posta
:
Adresi
:
Fotoğrafın
Rumuz
Sıra
No:
Adı
1
2
3
4
Katılım koşullarını okudum. Kabul ediyorum.
Tarih:
İsim:
İmza:
Çekildiği yer-Yıl
Download

Katılım Formu