KADIN STRES TİP ÜRİNER
İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE
GÜNCELLEME
STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN MEDİKAL TEDAVİSİ:
DULOKSETİN
Dr.Ömer BAYRAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji AD.
SÜİ TEDAVİSİ
DULOKSETİN
• Selektif serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü
• Avrupa’ da kadın SUI farmakolojik tedavisinde onaylanmış tek
ilaç
• 40 mg (2x1)
Etki Mekanizması
• Duloksetin etkisini, yüksek yoğunlukta serotonin ve noradrenalin
reseptörü içeren, sakral spinal kordda yer alan Onuf çekirdeği üzerinden
gösterir.
• Noradrenalin ve serotonin varlığında, Onuf çekirdeğinde lokalize pudendal
nöronlar uyarılır ve üretral sfinkter kontrakte olur.
• Duloksetin presinaptik aralıkta serotonin ve noradrenalin geri alımını
inhibe ederek üretral sfinkter kas tonusunu arttırır
DULOKSETİN
ENDİKASYONLARI
•PTKE’ ne ilaveten
•PTKE’ leri başarısız yada tam motive olamayan
•Cerrahi sonrası destek amacıyla
•Cerrahi tedavi istemeyen
•Cerrahi tedaviyi kaldıramayacak, multipl komorbiditesi olan
•Özel durumlarda ara sıra idrar kaçıran
•Gebelik planlayan
• İlk yapılan hayvan çalışmalarında, duloksetinle;
– Mesane dolum fazında çizgili üretral sfinkterin
sinir stimülasyonunda artış sayesinde EMG kas
aktivitesinde 8 kat yükselme
•
•
•
•
Yaşları 22-84 arası 683 hasta
Randomize (duloksetin-plasebo)
İnkontinans epizotlarında azalma (%50, %27, p=0.001 )
Hayat kalitesinde artış (11.0 vs 6.8, p=0.001)
%20 vakada
cerrahide
azalma
From the whole group, 20% of patients cancelled
surgery after 2 months on duloxetine.
•
Ghoniem GM ve ark.’ nın yaptığı bir çalışmada; kadınlarda SUI tedavisinde duloksetinin
etkinliği araştırılmıştır.
•
Hastalar 4 gruba ayrılmış;
– 1. gruba 80 mg duloksetin,
– 2. gruba pelvik taban kas ekzersizleri (PTKE),
– 3. gruba duloksetin ve PTKE önerilmiş,
– 4. gruba ise plasebo verilmiştir.
•
Duloksetinin, PTKE ve plaseboya göre inkontinansı azalttığı saptanmıştır.
•
Semptomlarda iyileşme ve hayat kalitesi artışı kombine tedavi alan grupta daha yüksek olarak
saptanmış.
PTKE ve tedavi almayan plasebo grubu arasında anlamlı farklılık izlenmemiştir
•
• 18 yaş üstü, 50 kadın hasta
• Haftada 7 ve üstü inkontinans epizodu,
• Öksürük stres testi (+)
• 20 mg (2x1) duloksetin, 12 hafta
•
Li ve ark.’ nın yapmış olduğu güncel sistematik derleme ve metaanalizde, 10
çalışmada değerlendirilmiş 5738 hasta duloksetin ve plasebo grubuna randomize
edilmiş.
•
SUI epizotlarında en az %50 azalma olan hasta oranı duloksetin grubunda %52.5,
plasebo grubunda %33.7 olarak tespit edilmiştir (p<0.00001).
•
Yan etki oranları sırasıyla %62.7, ve %45.3 olarak hesaplanmış olup, ciddi
boyutlarda olmamakla beraber mide bulantısı, kabızlık, ağız kuruluğu ve yorgunluk
en sık gözlenen yan etkiler olarak rapor edilmiştir
•
RP sonrası üriner inkontinans ile başvuran
hastaların %95’ inde ürodinamik olarak SUI
gösterilmiş olup, erkek SUI tedavisinde
onaylanmış bir farmakolojik ajan
bulunmamakta
•
Bayanlarda SUI tedavisi için Avrupa ülkelerinde
onaylanmış bir molekül olan duloksetinin,
erkek hastalarda da etkinliğiyle ilgili
literatürdeki çalışma sayısı gün geçtikçe
artmakta
• Filocamo ve ark.’ nın postprostatektomik inkontinansı olan
hastalarda yaptıkları çalışmada; 8 hafta PTKE sonrası,
– 1. grup hastaya PTKE ve duloksetin,
– 2. grup hastaya PTKE ve plasebo 16 hafta boyunca
• 112 hasta 2 gruba randomize edilmiştir. Onaltıncı haftanın
sonunda 39 hastanın 27’ sinde üriner inkontinans olmadığı
saptanmış (p=0.007).
• Duloksetin uygulanan grupta iyileşmenin daha kısa sürede
gerçekleştiği, ancak çalışma sonrası 2 grup arasında kür
oranları açısından fark saptanmadığı bildirilmiştir.
• Serra ve ark. ise RP sonrası 1 yılın üzerinde SUI inkontinansı olan
hastalarda, kullanılan günlük ped sayısı ICIQ-SF ile duloksetinin etkisini
araştırmışlardır.
• 68 hasta, median yaş 68 (52-79)
• Duloksetin dozu günlük 30 mg ile başlanıp 60 mg’ a kadar çıkartılmış, ve
median 5.56 ay boyunca hastalar tarafından kullanılmıştır.
• Çalışmanın sonuçlarına göre, ICIQ-SF skorlarında ve günlük
kullanılan ped sayısında sırasıyla %74 ve %57 oranlarında
azalma saptanmıştır.
80 mg duloksetin ve PTKE
kombine tedavisinin RP
sonrası erkek hastalardaki
etkinliği değerlendirilmiştir.
Oniki hafta tedavi sonrasında, inkontinans epizotlarında
%52.2 oranında azalma saptanmıştır.
Qmax ve PVR’ de anlamlı bir değişiklik yok.
Yan Etkileri
• Yan etkileri nedeniyle;
• kısa dönem çalışmalarda hastaların %20-40’ ı ilaç kullanımını terketmekte
• Tedaviyi yüksek oranda yarıda kesme nedenleri olarak
• gastrointestinal sistem (hastaların %40’ ında bulantı-kusma)
• SSS yan etkileri
• Suicid riski?
Gözlemsel bir çalışmada; 3233 hastanın
hiçbirisinde böyle bir girişim saptanmamış.
• DOZ BAĞIMLI ETKİ VE YAN ETKİ
• Yan etkileri nedeniyle doz titrasyonu gerekebilmektedir.
• Plasebo, 20-40-80 mg Duloksetin
• İnkontinans sıklığında azalma; %41, %54 - %59 - 64%
• İlacı bırakma; %5, %9 - %12 - 15%
• 6 çalışmanın derlemesi
• En sık YE: Bulantı; %23-25
• YE nedeniyle ilacı terketme:
– Plasebo grubunda: %4
– Duloksetin grubunda: %17
• National Institute of Clinical Excellence Raporu (2013)
– cerrahi tedaviye alternatif olarak farmakolojik
tedaviyi tercih edenlerde,
– cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalarda göz
önünde bulundurulması gereken bir tedavi olduğu
– duloksetinin rutin olarak SUI 2. basamak
tedavisinde kullanılmaması gerektiği
KILAVUZ BİLGİLERİ
• 80 mg duloksetinin;
– SUI ve karışık tip inkontinansı olan bayan hastalarda ve
ve
– SUI olan erkek hastalarda semptomatik iyileşme
sağladığı
– inkontinans semptomlarında geçici iyileşmeyi isteyen
hastalara teklif edilebileceği
– Kadın veya erkek SUI olup kür bekleyen hastalara
önerilmemesi gerektiği bildirilmektedir.
– Duloksetin tedavisi, SUI olan hastalarda ilaç kullandığı
süre boyunca hayat kalitesini arttırmaktır.
Duloksetin Semptomları İyileştirir
SÜİ TEDAVİSİ
TEŞEKKÜRLER…
Download

stres üriner inkontinansta medikal tedavi: duloksetin