DÖNEM VI ÖĞRENCİ ( İNTÖRN) KARNESİ
2014-2015
1
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM VI ÖĞRENCİ KARNESİ
KARNE SAHİBİNİN
Adı-Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Adres
Tel
e-mail
İmza
Fakültemizde tıp eğitimi yapan hekim adaylarının Dönem VI eğitimleri boyunca gerçekleştirdikleri
tüm etkinlikleri içeren bir belgedir.
Dönem VI eğitiminin aşamaları ve kapsamı konusunda da öğrenciye bilgi veren ve aynı zamanda
yol gösteren bir rehber olarak da değerlendirilebilir.
İntörn Karnesi aynı zamanda tıp eğitiminin fakültemizde asgari standartlara kavuşması için de etkili
bir araç olacaktır. Karnenin yakından izlenmesi ile eğitimdeki eksikliklerin gecikme olmaksızın
belirlenmesi ve çözüm aranması mümkün olabilmektedir.
Karne, hekim adayı ile ilgili kişisel bilgiler, ilgili anabilim dalları hakkındaki temel bilgiler, eğitim
programı, katılması beklenen etkinlikler, yapması beklenen uygulamalardan oluşmaktadır. Tüm
eğitim birimleri için standart veriler yanında her anabilim dalına özgü kısımlar da yer almaktadır.
İntörn Karnesi Nasıl Doldurulur?
Fakültemizde tıp eğitimini sürdüren herkes, bu karneyi doldurmak ve saklamakla sorumludur.
Dönem VI öğrencisi, her aşamada eğitim danışmanları veya sorumlu öğretim üyelerinin onayını
alarak karneyi doldurur.
Aynı zamanda bir tür eğitim programı niteliği taşıdığından Dönem VI öğrencilerinin karneyi sürekli
yanlarında bulundurmaları uygun olacaktır.
Eğitim ve bilimsel etkinliklerinin bitiminde günü gününe kaydedilmesine özen gösterilir. Bu kayıtlar
üzerinden zaman geçirilmeden öğretim üyeleri ve eğiticilere onaylatılır. Eğitiminden sorumlu
öğretim üyesi belirli aralıklarla bu kayıtları gözden geçirerek önerilerini dönem VI öğrencisine
bildirir.
Her yıl sonunda intörn karneleri toplanarak dekanlık onayına sunulur.
2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DVI (İntörnlük Dönemi) Eğitimi Yönergesi Amaç Madde-­‐1 Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi(KOÜTF) Dönem VI eğitim döneminin (İntörnlük Dönemi) genel çerçevesini, uygulama esaslarını ve ilkelerini belirlemek, fakültenin hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, “İntörn Doktor”ların haklarını ve yükümlülüklerini, görev ve sorumluluklarını tanımlamak için hazırlanmıştır. Kapsam Madde-­‐2 Bu yönerge, KOÜTF Dönem VI eğitim programı çerçevesinde eğitim alan tıp fakültesi son sınıf öğrencilerini ve bu eğitimin yapıldığı anabilim/bilim dallarını kapsar. Dayanak Madde-­‐3 Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-­‐Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitimin kapsamı, amaçları ve “İntörn Doktor Kimliği” Madde-­‐4 Dönem VI eğitimi, stajlar halinde, servis ve polikliniklerde bizzat bir hastanın sorumluluğunu alarak, araştırma görevlileri gibi çalışarak, “Birincil Hasta Sorumluluğu ” esasına göre yapılır. Hekim adayları, bu eğitim döneminde kıdemli araştırma görevlilerinin ve öğretim üyelerinin gözetiminde/“mentor”lüğünde uygulamalı eğitim görürler. Bu anlamda “İntörn doktorluk” dönemi bir “ön hekimlik dönemi” olarak da adlandırılabilir. İntörn doktorlar, eğitim alan ve sağlık hizmeti sunan (iki nitelikli) son sınıf öğrencisi olarak da tanımlanabilir. Bu çerçevede intörn doktorlara ilgili mevzuat çerçevesinde ücret ödenir, ücretsiz yemek yemeleri ve ulaşım servislerinden yararlanmaları ve hastanede çalışmaktan dolayı karşılaşacakları risklerle ilgili korunma sağlanır. Dönem VI eğitim döneminin amacı, daha önceki dönemlerde edinilen bilgilerin klinik uygulamalarla pekiştirilmesi, hekimlikle ilgili mesleki değerlerin kazandırılması ve hekim adayının hekimlik sanatını en iyi şekilde uygulayabileceği düzeye getirilmesidir. Bu dönemde kazanılacak bilgi, beceri ve tutumlar UÇEP çerçevesinde belirlenir. Bu çerçevede Dönem VI eğitiminin amaçları: a) Türkiye’nin sağlık sorunlarını ve sık görülen hastalıkları bilen ve bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, b) Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, c) Mesleğini etik kurallara uyarak uygulayan, d) Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren hekimler yetiştirmektir. Eğitim ve uygulama ile ilgili ilkeler Madde-­‐5 a) D VI eğitim dönemi, aralıksız 12 ayı kapsar ve fakülte kurulu tarafından belirlenen anabilim dallarında/bilim dallarında yapılır. İntörn eğitiminde görev alan anabilim dallarının katkıları ile , UÇEP ve anabilim dalının eğitim amaçları doğrultusunda bir “İntörn Eğitim Karnesi” hazırlanır ve bu karneye fakülte web sayfasında “İntörnlük Dönemi Eğitimi” penceresinden ulaşım sağlanır. “İntörn Eğitimi Karnesi” pdf olarak eğitime başlayan bütün VI öğrencilerine e-­‐
posta ile ulaştırılır. Gerekli durumlarda “İntörn Eğitimi Karnesi” güncellenir. b) Seçmeli staj dışındaki stajlar fakültemizde yapılır. Kendi bağlantı ve gayretleri ile yurtdışında dönem 6 stajlarına denk eğitim yapmış öğrencilerimizin her birinin durumu bireysel olarak eğitim komisyonu ve fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir. c) İntörn hekimler, “Birincil Sorumlu” oldukları hastaların işlerinin yanı sıra çalıştıkları birimlerde hastalarla ilgili işlerin yapılmasına katkıda bulunurlar. Bununla birlikte intörnlük döneminde, öğrencilere hasta sorumluğu verilmeden yalnızca servis veya polikliniklerin rutin/minör işleri ve angarya yaptırılamaz ya da serbest zaman geçirmelerine izin verilemez. d) Dekanlık, her yıl, intörnlük dönemi başlamadan önce, intörnlük eğitiminin özellikleri, hastane rutinlerinin ve 3
altyapısının tanıtımı, intörnün görev ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
sorumluklarını kapsayan uyum eğitimi düzenler. e) İntörnlük döneminde eğitiminin disiplini ve uygulaması anabilim/bilim dalı başkanları tarafından sağlanır. Her anabilim/bilim dalında “İntörn Eğitim Sorumlusu” belirlenir ve bu sorumlu DVI koordinatörü ile yakın bir işbirliği ve iletişim içinde intörnlerin anabilim dalı eğitim amaçlarına uygun eğitilip eğitilmediklerini izler ve değerlendirir. f) Her anabilim/bilim dalı, yeni başlayan intörnlere rotasyonun başladığı ilk gün anabilim/bilim dalı ve klinik hakkında bilgi veren, intörn hekimlerden beklentileri, çalışma düzeni, görev tanımları konularını içeren karşılıklı bilgi alışverişinin olduğu bir bilgilendirme toplantısı yapar. Bu toplantıya servis sorumlu hemşiresi ve kıdemli asistanın da katılması sağlanır. g) Klinik hizmet sunumunda veya çalışmakta oldukları ortamda ekip çalışanı olarak çalışma ilke ve kurallarına ve meslek etiği uyarlar. h) İntörn doktorlar önlük giymekle yükümlüdürler, diğer doktorlar gibi temiz ve düzenli giyinirler. Önlüklerinde uygun bir yerde fakülte logosunu ve “İntörn Dr..........” şeklinde isimlerini yazan bir yaka kartı taşırlar. Bu kart her öğrenciye dekanlık tarafından sağlanır. i) Çalışma Süreleri: Dönem VI eğitim programındaki öğrenciler çalıştıkları yerlerdeki ilk yıl asistanlarına benzer şekilde 08.00-­‐17.00 arasında çalışırlar. Ancak hasta yararı veya yapılan sağlık hizmetinin gerektirdiği hallerde bu süre aşılabilir. Nöbet sistemi içinde çalışan bölümlerde çalışma süresi sabah ve akşam dilimi, devir sürelerine göre AD tarafından düzenlenir. Bu dönemde hekim adayı, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi veya kıdemli asistanlar gözetiminde çalışır ve eğitim gördüğü anabilim dalı/bilim dallarının koşullarına uyar. j) Eğitim programlarına katılım: İntörn doktorlar anabilim dallarının eğitim programlarına ve kendileri için ayrıca düzenlenmiş eğitim programlarına katılırlar. Her intörn doktorun eğitimi, o anabilim dalı için belirlenmiş minimum eğitim amaçlarına ulaşma bakımından değerlendirilir. Eğitimde en sık görülen hastalıkların ve en gerekli uygulamaların/girişimlerin öğretilmesine öncelik verilir. k) Nöbetler: Dönem VI eğitim programı içinde intörn hekimler anabilim/bilim dalı planları çerçevesinde nöbet tutarlar. İntörnlerin tutacağı nöbet sayısı “üç günde bir” den fazla olamaz. Nöbete ilişkin düzenlemeler ilgili anabilim/bilim dalı tarafından belirlenir. Ancak, zorunlu haller dışında nöbet değişimi yapılamaz. Nöbet değişimi –acil haller dışında-­‐ üç gün öncesinden İntörn eğitimi sorumlusu öğretim üyesine bildirilir ve onaylaması halinde yapılır. Bir başka anabilim dalında staj yapan intörn doktorlar ile nöbet değişimi kesinlikle yapılamaz. Nöbetlere devam ve nöbet listelerinin güncelliği anabilim/bilim dalı tarafından denetlenir. l) Seçmeli stajlarda intörnlerin eğitimi ve uyacakları kurallar diğer stajlarla aynıdır. Seçmeli stajlara da devam zorunludur ve staj sonunda değerlendirme formu doldurularak dekanlığa gönderilir. Değerlendirme Madde-­‐6 Yeterlilik: Bu dönemde öğrenciler Ek’teki form doldurularak intörn eğitimi sorumlusu tarafından değerlendirilir ve sorun olan durumlarda anabilim dalı akademik kurulunun görüşü alınır. Değerlendirme sırasında hasta sorumluluğu alma, anabilim dalı için öngörülen bilgi ve becerileri kazanma ve genel hekimlik değerleri gibi noktalar dikkate alınır. Devamsızlık: İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve sorumlulardan izin almadan devamsızlık yapamazlar. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan fazla olamaz. Süre açısından eksik kalan ya da beceri kazanma açısından yetersiz olan stajın nasıl tekrar edileceği “yetersizlik” başlığında tanımlanmıştır. Yetersizlik: Çalışmaları yeterli bulunmayan intörn doktorlara staj tekrar ettirilir. Staj tekrarları (devamsızlık ve yeterlilik ile ilgili ölçütlere bağlı olarak), staj içinde rotasyon yapılan bölümün / birimin süresi kadar ya da stajın süresinin tamamı kadar olabilir. Tekrar edilecek bölümün/birimin adını, süresini ve tekrar gerekçelerini anabilim dalı belirler ve bir yazı ile Dönem VI koordinatörlüğüne bildirir. Tekrar süresi tüm stajların bitmesini izleyen dönemde uygulanır. Anabilim/bilim dalları tekrar dönemleri için eğitim programlarında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yaparlar. 4
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
D VI Eğitim Dönemi Stajları Madde-­‐7 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi D VI Eğitim Dönemi Dilimler Staj ismi Süre İç Hastalıkları Dilimi İç Hastalıkları AD 8 hafta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 8 hafta Dilimi 4 hafta Psikiyatri AD 2 hafta Psikiyatri -­‐ Seçmeli Dilimi Klinik Farmakoloji 2 hafta Seçmeli 4 hafta Kadın Hastalıkları ve doğum Genel Cerrahi AD Kadın hastalıkları ve Cerrahi Göğüs Cerrahi 4 hafta Dilimi Plastik Cerrahi Çocuk Cerrahisi 8 hafta Toplum Sağlığı Dilimi Halk Sağlığı AD 8 hafta Acil Tıp Dilimi Acil Tıp AD Seçmeli Staj Madde-­‐8 Dönem VI eğitiminin seçmeli dilimi, fakülte içi ya da dışında yapılabilir. Fakülte dışında staj yapabilmek için Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gerekir ve bu onay ile yurtiçi veya yurtdışında eğitim veren sağlık kuruluşlarında da staj yapılabilir. Yurtdışından alınan belgelerin geçerliliğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az 2 hafta önce Dönem VI Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile bildirmek zorundadır. Seçmeli dilimlerde başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dilimleri değiştirmek isterlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler. Seçmeli stajlarda uygulama kuralları diğer stajlarla aynıdır. Bu stajlara da devam zorunludur. Seçmeli staj yapılacak anabilim/bilim dalları, her yıl intörn eğitim döneminin başında fakülte kurulu tarafından belirlenir. Dönem VI Koordinatörlüğünün görevleri Madde-­‐9 Koordinatör, Dönem VI eğitim sürecinin Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim hedefleri ve müfredata uygun biçimde yürütülmesinden sorumludur. a) Her eğitim yılı başında anabilim/bilim dallarının eğitim hedeflerini, araç ve yöntemlerini belirlemelerini, gözden geçirmelerini sağlar. b) “Staj gruplarını” belirler. c) Her eğitim dönemi başlangıç gününde “İntörn Doktorluk Uyum Kursu” programını hazırlar ve yürütür. d) Ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, geliştirilmesini, kullanılmasını sağlar ve izler. e) İntörn eğitim dönemi başında ve sonunda anabilim/bilim dalı intörn eğitim sorumluları ve intörn temsilcilerinin katılımı ile değerlendirme toplantıları yapar. f) Yetersizlik durumlarında stajların uygun görülen sürelerle tekrar edilmesini düzenler ve sağlar. g) İntörn doktorların sağlık çalışanının sağlığı bakımından karşılaşabilecekleri risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. h) Yurt içi ve yurt dışı seçmeli staj ile ilgili anabilim dalları ve intörn doktorlardan gelen önerileri ve istekleri değerlendirir, Dekanlık oluruna sunar ve yürütülmesini izler. i) Mezuniyet süreci hazırlıklarını izler ve yürütür. Mezuniyet töreninin düzenlenmesini koordine eder. 5
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
j) Mezuniyet ile ilgili belgelerin tamamlanmasını ve dekanlığa zamanında iletilmesini sağlar. k) Her staj sonrası intörn doktorlardan gelen geri bildirimleri rapor haline getirir ve anabilim dalı intörn sorumluları ile staj değerlendirme toplantısı yapar. Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı Sorumlulukları Madde-­‐10 a) Dönem VI eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları, yeni dönem başlamadan anabilim dalı intörn doktor sorumlu öğretim üyesini belirleyerek dekanlığa bildirirler. b) Anabilim dalı/bilim dalı başkanları, intörnlerin kendi başlarına/bizzat hasta sorumluluğu alarak eğitim yapmalarını sağlarlar. Bunun için anabilim dalı poliklinik ve kliniklerinde gerekli düzenlemeleri yaparlar. c) İntörn doktorların hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde rol ve sorumluluk almaksızın yalnızca “rutin” iş (EKG çekmek, kan almak, NST izlemi, epikriz yazmak vs) yaparak staj sürelerini geçirmelerini önlerler. d) İntörn eğitiminde anabilim dalı başkanı ile “intörn eğitim sorumlusu” birlikte sorumluluk yüklenirler. e) İntörnlerin değerlerdirilmeleri daha önce belirtilen şekilde yapılır. İntörnlerin staj sonu durumunu gösteren değerlendirme formu dekanlığa iletilir. İntörn doktor eğitim sorumlusunun görev ve sorumlulukları: Madde-­‐11 a) İntörn doktorların birimdeki eğitim ve rotasyon programlarını düzenlemek b) Programlanan eğitim faaliyetlerine aktif olarak katılmalarını sağlamak c) İntörn doktorların çalışma düzenini takip etmek, ortaya çıkan sorunların çözümü için anabilim dalının bilgisi dahilinde önlem almak d) İntörn doktorlarla staj başında yapılması gereken staj bilgilendirme toplantısını organize etmek e) Staj bitiminde intörn doktorların devam ve başarı durumlarını değerlendirerek yeterlilikle ilgili karar oluşturmak ve bu kararı anabilim/bilim dalı başkanına sunmak, gerekli durumlarda akademik kurulda tartışılmasını sağlamak. f) Her stajın sonunda “İntörn Doktor Geri Bildirim Toplantısı” düzenler ve Ek-­‐2’deki “ İntörn Doktor Geri bildirim Formu”nun doldurulmasını sağlar. Toplantı ve geri bildirim formu ile elde ettiği bilgileri, anabilim dalı akademik kurulu ve D VI koordinatörlüğü ile paylaşır. g) Dönem VI koordinatörlüğü ve intörn temsilcileriyle yapılan değerlendirme toplantılarına katılmak İntörn doktorların görev tanımı ve sorumlulukları Madde-­‐13 a) Programlanan eğitim ve araştırma etkinliklerine aktif olarak katılmak b) Kendisine verilen nöbet ve çalışma düzenine uymak c) Nöbetlere zamanında gelmek ve nöbet devrini yaparak hastaneden ayrılmak d) Hastaları düzenli muayene etmek, saptadığı sorunları klinik düzeni içindeki sorumlulara aktarmak e) Hastaları vizite hazırlamak ve vizitte kararlaştırılan önerileri yerine getirmek f) Hasta dosyalarına düzenli izlem notu koymak, tanı ve tedavi ile ilgili tartışmaları ve kararları yazmak g) Hasta çıkış özetini ayrıntılı olarak düzenlemek h) Hasta istemlerini zamanında vermek ve tedavi ile ilgili olarak hemşirelerle işbirliği yapmak i) Hastane işletmesi bakımından zorunlu olan ve idarece bildirilen mevzuatın gereğini yerine getirmek j) Hasta ve hasta yakınlarına hastalıkları ve gidişi konusunda hasta haklarını gözeterek anlaşılır bir şekilde bilgi vermek k) Hekimlik hizmetlerini hasta haklarına uyarak yürütmek ve hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çaba göstermek l) Kurumla ilgili hizmet içi eğitimlere katılmak m) Ana bilim dallarınca hazırlanan “İntörn Doktor Karnesi” olarak isimlendirilen mesleki bilgi eğitimi, beceri eğitimini kapsayan işlemleri yapmak, tamamlamak ve anabilim dalındaki süre bitiminden önce Anabilim Dalı Başkanlığına vermek, Eğitimi sırasında karnesinde öngörülen işlemleri ve eğitim aktivitelerini yeterli miktarda yapmak ve bunları düzenli olarak karnesine kaydetmek, 6
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
n) Klinikte kullanılan araç, gereç ve malzemeleri; hasta dosyaları ve hastaneye ait olan evrakı korumak o) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-­‐Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara uymak p) Kurumun belirlediği kılık kıyafet kurallar ve işe devam konusunda titiz davranmak q) Meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile ilişkilerinde işbirliğine kolaylaştıracak tutumda ve etik kurallara uygun davranmak. r) Hastanın sevk ve nakil işlemlerinde verilen görevleri yerine getirmek s) Kendisine görev olarak verilen çeşitli tıbbi girişimleri aksatmadan yapmak t) Hastalardan gerekli tetkik materyallerini usulüne uygun şekilde almak u) Hastane içindeki çalışmalarında kalite belgelerine uymak v) Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin gizliliği w)
x)
y)
z)
ilkesine uymak Hastane dışında yürütülen stajlarda ilgili Anabilim Dalı ve staj yaptığı kurumun belirlediği sınırlar içinde hizmetlere katılmak (aşılama, okul taramaları, periyodik muayene, işe giriş muayenesi, filyasyon çalışması, işyeri denetimleri vb.) ve ilgili kurumun çalışma saatlerine uymak Topluma sağlık eğitimleri vermek, aile planlaması vb. konularda danışmanlık yapmak Hizmet verdiği toplumda hizmet verilen kişiler ve diğer sağlık çalışanları ile doğrudan ve uygun iletişim kurmak Kendisine verilen seminerlerin uygun biçimde hazırlanmak ve etkili bir şekilde sunumunu yapmak. Fakülte düzeyinde “İntörn” eğitiminin değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Madde 14. a) Anabilim/bilim dalı intörn eğitimi her staj sonunda alınan geri bildirim formu (Ek-­‐2) ile değerlendirilir. b) Fakültedeki intörn eğitimini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla önceki D VI koordinatör ve yardımcıları ile mevcut koordinatör ve yardımcıları ve intörn temsilcisi iki öğrenciden oluşan bir “İntörnlük Eğitimi Kurulu”oluşturulur. Bu kurul birisi, intörn eğitim döneminin başında olmak üzere yılda en az iki kez dekanın başkanlığında toplanır ve hazırladıkları raporu, eğitim komisyonuna ve dekanlığa iletir. c) İntörn eğitimi ile ilgili pratik konular yıl içinde her 2 ayda bir yapılan toplantılar ile değerlendirilir. Bu toplantılara D VI koordinatörü başkanlığında, D VI koordinatör yardımcıları ve anabilim/bilim dalı intörn eğitim sorumluları katılır. Yürürlük Madde 15-­‐ Bu Yönerge üniversite senatosunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16-­‐ Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 7
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
EK-1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI/BİLİM DALI İNTÖRN DOKTOR DEĞERLENDİRME FORMU
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen yeterliliklere
ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda aktif
katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik çalışmalarında
başarılıydı
Devam problemi
yaşamadı
SONUÇ
DEVAM DURUMU :
STAJ NOTU
SONUÇ
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Dönem VI sorumlu öğretim üyesi:
8
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
PEDİATRİ SERVİSİ
: 2.KAT
YENİDOĞAN SERVİSİ
: 2.KAT
POLİKİLNİK
: Morfoloji Binası Zemin Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Metin Aydoğan
BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ
ENFEKSİYON BİLİM DALI
: Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Doç. Dr. Selim Öncel
ENDOKRİN BİLİM DALI
: Prof. Dr. Şükrü Hatun
Doç. Dr. Filiz Çizmecioğlu
YENİOĞAN BİLİM DALI
: Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp
Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy
Prof. Dr. Gülcan Türker
Doç. Dr. Ayla Günlemez
NEFROLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Zelal Bircan
Prof. Dr. Kenan Bek
HEM ATOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Nazan Sarper
Doç.Dr.Emine Zengin
ONKOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu
KARDİOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Kadir Babaoğlu
NÖROLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Bülent Kara
ALLERJİ-KLİNİK İM M ÜNOLOJİ
: Prof. Dr. Metin Aydoğan
GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI
:
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI :
Doç.Dr. Ayşen Aydoğan
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan
: Doç.Dr.Zühal GÜNDOĞDU
AM AÇ
9
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Bu stajın amacı, ülkemizin çocuk sağlığı sorunlarını bilen, koruyucu, önleyici hekimliği önemseyen,
sık karşılaşılan ve acil çocukluk çağı hastalıklarının tedavisini yapabilen hekimler olarak
yetişmelerini sağlamak
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Aile ile duyarlı iletişim
2. Öykü alabilme
3. Fizik muayene
4. Öykü ve muayene bulgularını Kaydetme
5. Vizitte sunabilme
6. Hasta İzlemi
7. Epikriz / rapor yazabilme
8. Soruna yönelik yaklaşım yapabilme
9. Sorunları tanıma ve önemine göre sıralayabilme, kaydetmeyi yapabilme
10.
Ön tanıya / tanılara varabilme
11.
Laboratuvar verilerini bilinçli bir sırada isteme ve değerlendirme
12.
Tedavi planlama, tedavinin yararını değerlendirme ve izleme
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve sorumlu öğretim üyesi gözetiminde
yapacaktır.
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Sağlam Çocuk
Sağlam çocuk izlenimi bilme
Çocukluk çağında beslenme prensiplerini bilme
Çocuk Enfeksiyon
Çocuklarda aşılama takvimini ve prensiplerini bilme
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşımı bilme
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarına yaklaşımı bilme
Çocukluk çağı tüberkülozuna yaklaşımı bilme
İshalle getirilen çocuğa yaklaşımı bilme
Ateşle getirilen çocuğa yaklaşımı bilme
Çocukluk çağı parazitozlarına yaklaşımı bilme
Çocukluk çağı döküntülü hastalıklarına yaklaşımı bilme
10
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Çocuk Yenidoğan
Doğum salonunda yenidoğanın bakımını bilme
Yenidoğanın izlemi ve prematürelik sorunlarını bilme
Çocuk Endokrin
Boy kısalığına yaklaşımı bilme
Tip 1 diyabet tanısı ve acil tedavisini bilme
D vitamini yetersizliği tanı ve tedavisini bilme
Hipotiroidizme yaklaşımı bilme
Obezite ve insülin direncine yaklaşımı bilme
Çocuk Nefroloji
Akut böbrek yetersizliğine yaklaşımı bilme
Üriner sistem enfeksiyonlarına (ÜSE)yaklaşımı ve tedavilerini bilme
Çocukluk çağı hipertansiyona yaklaşım ve tedavisini bilme
Çocukluk çağı artritleri tanı ve yaklaşımı bilme
Sıvı elektrolit tedavisinin genel ilkelerini bilme
Çocuk Onkoloji
Çocukluk çağında lenfadenopatilere yaklaşımı bilme
Çocukluk çağı kanserlerinde genel belirti ve bulgular, ayırıcı tanı ve yaklaşımda ipuçlarını bilme
Çocuk Hem atoloji
Nutrisyonel ve hemolitik anemilerde tanı ve tedavisini bilme
Kanama bozukluklarına yaklaşımı bilme
Transfüzyon ilkelerini bilme
Çocuk Nöroloji
Akut bilinç değişikliğine yaklaşımı bilme
Akut nöbete yaklaşımı bilme
Akut yürüme güçlüğüne yaklaşımı bilme
Febril konvulziyona yaklaşımı bilme
11
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Çocuk Alerji-Klinik İm m ünoloji ve Çocuk Göğüs hastalıkları
Astım tanı ve tedavisini bilme
Hışıltılı çocuğa yaklaşımı bilme
Alerjik acillere yaklaşım ve tedavisi (akut astım tedavisi, ürtiker-anjioödem, anafilaksi)
İmmün yetersizliklere yaklaşımı bilme
Kronik akciğer hastalıklarına yaklaşımı bilme
Çocuk Kardioloji
Üfürümleri tanımlamayı bilme
Konjestif kalp yetersizliği tanı ve tedavini bilme
Akut romatizmal ateş tanı ve tedavi yaklaşımını bilme
Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşımı bilme
Çocuk Gastroenteroloji
Hepatitlere yaklaşımı bilme
Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşımı bilme
Malnütrisyon tanı ve tedavisini bilme
Çocuk Yoğun Bakım
Solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisini bilme
Şokun tanımlanması ve tedavisini bilme
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Kapiller Kan Alma
Venöz Kan Alma
Arteryel Kan Alma
Damar Yolu Açma
Nazogastrik Aspirasyon
Boğaz Kültürü Alma
Glukometre Kullanarak Kan Şekeri Ölçümü
Guthrie Kartına Metabolik Hastalık Tarama İçin Kapiller Kan Örneği Alma (2)
Akciğer Grafisini Doğru Olarak Yorumlama
12
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI
ÇALIŞM A SİSTEM İ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı intörn doktor eğitimi 2 aylık bir dönemi kapsar. Bu
dönem içinde intörn doktorlar bir ay genel pediatri servisi, yenidoğan servisi, acil servislerinde kura
ile belirlenecek şekilde servis çalışması yapar. Diğer ayda ise genel poliklinik, yandal
polikliniklerinde çalışırlar.
Servis Çalışm aları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servislerde çalışan intörn doktorlar kıdemsiz asistan konumunda kıdemli doktorun gözetiminde
çalışırlar.
Sabah en geç saat 0800’de servise gelerek sorumlu oldukları hastaların muayenesini yaparlar,
kıdemli asistan ile servisi dolaştıktan sonra, sabah toplantısına katılırlar.
İntörn doktorlar sorumlu oldukları hastalar dışındaki hastaların da tanı, tedavi ve sorunlarını
bilmekle yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaların yakınlarına kendilerini tanıtmak ve hastalık hakkında
onların anlayabileceği bir dille bilgi vermek sorumluluğunu taşırlar.
İntörn doktorlar öğretim üyesi vizitlerinde kendi hastalarını sunarlar.
İntörn doktorlar, serviste izledikleri hastaların acil sorunları olmadıkça, anabilim dalının eğitim
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaları akşam yapılan nöbet vizitinde teslim etmeden servisten
ayrılamazlar. Teslimler nöbetçi asistan ekibiyle birlikte toplu halde yapılır, intörn doktorlar kendi
aralarında nöbet teslimi yapamazlar.
İntörn doktorlar çıkışını yapacakları hastaların epikrizini bilgisayarda yazarlar, servis kıdemli
asistanına ve servis sorumlu öğretim üyesine imzalatırlar. Epikrizi yazılmayan veya imzasız
olan hastaların çıkışları yapılmamaktadır.
İntörn doktorlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın eğitim toplantılarına katılırlar.
Eğitim toplantılarının günü ve saatleri aşağıdadır.
Her sabah
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
(saat 08.30)
Gece yatan hastaların tartışılması
(saat 13 00)
Öğretim üyesi semineri
(saat 13 00)
Olgu sunumu
(saat 12 30)
Makale sunumu / Radyoloji toplantısı (dönüşümlü)
(saat 13 00)
İntörn doktorın katıldığı interaktif eğitim toplantıları
(saat 13 00)
İntörn doktorın katıldığı interaktif eğitim toplantıları
Cuma
13
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
2 toplantı
2 toplantı
Konu
Nutrisyonel ve hemolitik anemilerde tanı ve
tedavisi
Kanama bozuklukları
Transfüzyon
Hepatitlere yaklaşım
Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
Malnütrisyon tanı ve tedavisi
Çocuklarda aşılama
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
Çocukluk çağı tüberkülozu
ishalle getirilen çocuğa yaklaşım
ateşle getirilen çocuğa yaklaşım
Çocukluk çağı parazitozları
Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları
Akut bilinç değişikliği
Akut nöbet
Akut yürüme güçlüğü
Febril konvulziyon
Sağlam çocuk izlemi
Çocukluk çağında beslenme prensipleri
Astım tanı ve tedavisi
Hışıltılı çocuğa yaklaşım
Alerjik acillere yaklaşım ve tedavisi (akut astım
tedavisi, ürtiker-anjioödem, anafilaksi)
İmmün yetersizliklere yaklaşım
Kronik akciğer hastalıklarına yaklaşım
Akut böbrek yetersizliğine yaklaşım
Üriner sistem enfeksiyonlarına (ÜSE)yaklaşımı
ve tedavileri
Çocukluk çağı hipertansiyona yaklaşım ve
tedavisi
Çocukluk çağı artritleri tanı ve yaklaşım
Sıvı elektrolit tedavisi
Üfürümleri tanımlama
Konjestif kalp yetersizliği tanı ve tedavi
Akut romatizmal ateş tanı ve tedavi yaklaşım
Konjenital kalp hastalıklarına yaklaşım
Boy kısalığına yaklaşım
Tip 1 diyabet tanısı ve acil tedavisi
D vitamini yetersizliği tanı ve tedavisi
Hipotiroidizm
Obezite ve insülin direnci
Çocukluk çağında lenfadenopatilere yaklaşım
Çocukluk çağı kanserlerinde genel belirti ve
bulgular, ayırıcı tanı ve yaklaşımda ipuçları
Doğum salonunda yenidoğanın bakımı
Yenidoğanın izlemi ve prematürelik sorunları
Solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nazan
Sarper
Doç.Dr. Ayşen
Aydoğan
Prof.Dr. Emin Sami
Arısoy
Doç.Dr. Selim Öncel
Prof.Dr. Bülent Kara
Prof.Dr. Ayşe Sevim
Gökalp
Prof.Dr. Metin
Aydoğan Doç.Dr.
Seda Uyan
Prof.Dr. Zelal Bircan
Prof.Dr. Kenan Bek
Prof.Dr. Kadir
Babaoğlu
Prof.Dr.Şükrü Hatun
Doç.Dr. Filiz
Çizmecioğlu
Prof.Dr. Funda
Çorapcıoğlu
Prof.Dr. Ayşe Sevim
Gökalp
Prof.Dr. Ayşe Engin
Arısoy
Prof.Dr. Gülcan
Türker
Doç.Dr. Ayla
Günlemez
Doç.Dr. Seda Uyan
Şokun tanımlanması ve tedavisi
14
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
NÖBET
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda her gün en az üç intörn doktor nöbete kalmaktadır.
Nöbetler, her serviste bir intörn doktor olmak üzere, pediyatri servisi, acil servis ve hematolojionkoloji servisinde tutulmaktadır.
Nöbetçi intörn doktorlar nöbet sırasında kıdemli nöbetçi asistanın sorumluluğu altında çalışırlar,
nöbetçi kıdemli asistan gerekli gördüğünde nöbet yerlerinde değişiklik yapabilir.
Nöbet listesi intörn doktorların kendi arasında belirlediği kişi tarafından düzenlenir.
Nöbet listesinde yapılacak değişiklikler, nöbet listesinden sorumlu öğrenciye ve sorumlu öğretim
üyesine en az bir gün öncesinden bildirilmelidir.
Geçerli bir gerekçe olmaksızın nöbete gelmemenin veya geç gelmenin telafisi olmayıp, staj tekrarı
gerektirir.
Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla sorumludur.
Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16 00’da, hafta sonunda saat 09 00’da başlamaktadır.
Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi kıdemli asistana bilgi
vermekle yükümlüdür.
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
15
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik
çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUM U
:
STAJ NOTU
SONUÇ
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim Üyesi:
Anabilim Dalı Başkanı:
16
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI DİLİM İ STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERLERİ
:
ENDOKRİNOLOJİ-HEM ATOLOJİROM ATOLOJİ SERVİSLERİ
: 5.KAT
NEFROLOJİ-GASTROENTEROLOJİ
SERVİSİ
: 4.KAT
ONKOLOJİ SERVİSİ ve POLİKLİNİĞİ : Morfoloji Binası
POLİKLİNİK
: Hastane Poliklinikleri Zemin Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yard. Doç. Dr. Necmi EREN
BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ
NEFROLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Betül KALENDER
Prof. Dr. Itır Yeğenağa
Doç.Dr.Erkan DERVİŞOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Necmi EREN
ENDOKRİNOLOJİ ve M ETABOLİZM A
BD:
Prof. Dr. Berrin Çetinarslan
Prof Dr. Zeynep Cantürk
Prof.Dr.Dr. İlhan Tarkun
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI : Prof. Dr. Sadettin Hülagü
Prof. Dr. Ömer Şentürk
Doç. Dr. Altay Çelebi
HEM ATOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Abdullah Hacıhanefioğlu
Yrd.Doç .Dr. Elif Birtaş
Yrd.Doç.Dr.Pınar TARKUN
ROM ATOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Ayşe Cefle
Yrd.Doç.Dr.Ayten YAZICI
ONKOLOJİ BİLİM DALI
: Prof. Dr. Kazım Uygun
Doç.Dr.Umut Kefeli
Yrd.Doç.Dr.Devrim Çabuk
GÖĞÜS HASTALIKLARI AD
: Prof.Dr.Füsun Yıldız
Prof.Dr.Ahmet Ilgazlı
Prof.Dr.Haşim Boyacı
Prof.Dr.İlknur Başyiğit
Yrd.Doç.Dr.Serap Argun Barış
17
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KARDİYOLOJİ AD
: Prof.Dr.Ahmet Vural
Prof.Dr.Dilek Ural
Prof.Dr.Ertan Ural
Doç.Dr.Ayşen Ağır
Doç.Dr.Göksel Kahraman
Doç.Dr.Tayfun Şahin
Doç.Dr.Teoman Kılıç
Doç.Dr.Halil Ulaş Bildirici
Doç.Dr.Y.Umut ÇELİKYURT
AM AÇ
Bu stajın amacı, ülkemizde iç hastalıkları ile ilgili olan, özellikle sık karşılaşılan hastalıkları
tanıyabilen ve uygun tedavi edebilen hekimler olarak yetişmelerini sağlamak
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Öykü alabilme
2. Fizik muayene
3. Öykü ve muayene bulgularını Kaydetme
4. Vizitte sunabilme
5. Hasta İzlemi
6. Epikriz / rapor yazabilme
7. Soruna yönelik yaklaşım yapabilme
8. Ön tanıya / tanılara varabilme
9. Laboratuvar verilerini bilinçli bir sırada isteme ve değerlendirme
10. Tedavi planlama, tedavinin yararını değerlendirme ve izleme
11. Makaleye ulaşma, sunum ve yorumlama becerisi
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve sorumlu öğretim üyesi gözetiminde yapacaktır.
18
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Dahiliye Nefroloji
Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların tanı ve ayırıcı tanıları, diyaliz
endikasyonları, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamalarına hazırlık.
Volüm yüklenmesi ve volüm açığı bulunan hastaların tanısı ve tedavisi
Asit-baz dengesi bozukluklarının tanınması ve tedavisi
Sodyum ve potasyum dengesi bozukluklarının tanı ve tedavi yaklaşımlarının öğrenilmesi
Karaciğer-böbrek hastalıklarının tanı yaklaşımının öğrenilmesi
Hemodiyaliz hastalarının takibinde dikkat edilecek hususların öğrenilmesi, akut hemodiyaliz
komplikasyonlarının tanınması ve bilinmesi
Nefrolojide yapılan invaziv girişimleri (böbrek biyopsisi, periton diyaliz kateteri, subklavian
ve intörnal juguler kateter koyma) gözleme ve izleme
Akciğer grafisi, telekardiyogram ve EKG’yi okuyabilme
Hemodiyaliz hastasının aylık laboratuvar incelemelerini değerlendirebilme
Dahiliye Hem atoloji
Hematolojideki major klinik sendromları tanıma veya hematolojik hastalıkların tanınması
Hematolojik hastalıkların fizyopatolojisi
Hematolojik hastalıkların tanısında hangi tetkiklerin kullanılacağını bilme
Sık görülen selim hematolojik hastalıkların tedavisini planlama (demir eksikliği, B12
vitamini eksikliği, otoimmün trombositopeni vs.)
Anemili hastalara tanı koyabilme ve ayırıcı tanı yapabilme
Sistemik hastalıklardaki hematolojik bulguların bilinmesi
Nötropenik hastanın takibi ve tedavisi
Kan ve kan ürünlerinin tanınması ve kullanım endikasyonlarının bilinmesi
Kan transfüzyonu takibi ve transfüzyon komplikasyonları
Hematolojik hastalıklarda kullanılan temel ilaçları tanıma, bunların etkileri ve yan etkilerini
bilme
19
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Dahiliye Endokrin
Hipoglisemik ve hiperglisemik acil durumları tanıyabilme ve değerlendirme, tedavi
edebilme
Öykü, fizik muayene bulgularını değerlendirebilme, ayırıcı tanı yapabilme
Tiroid fonksiyon testlerini yorumlayabilme
Tiroid ultrasonografi bulgularını yorumlayabilme
Tiroid sintigrafisini değerlendirebilme
Diyabetik hastaların günlük kalori ihtiyaçlarını belirleyebilme, sağlıklı beslenme eğitimi
verebilme
Oral antidiyabetik seçimi ve dozlarını ayarlama becerisi
İnsülin tedavisine karar verebilme, doz hesaplanması ve kan şekeri regülasyonu
yapabilme becerisi
Kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi, osteoporoz tanısı
Dahiliye Onkoloji
Onkolojik hastalıkların tanınması ve değerlendirilmesi
Meme kanseri hastalarının tedavi ve takibinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Akciğer kanseri hastalarında tedavide Kemoterapi ve radyoterapinin yeri,
Kolorektal kanserlerde genel yaklaşım ve metastatik hastaların takibi
Tümör belirteçlerinin klinikte kullanımı
Onkoloji hastalarında takip süreleri ve tetkik türleri
Onkoloji de radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanımı
İleri evre malignite hastalarına yaklaşım
Paraneoplastik sendromlara ve onkolojik acillere ve tedavi komplikasyonlara yaklaşım
Onkoljide kullanılan temel ilaçları tanıma, etki ve yan etkilerini değerlendirme
Hipotiroidizme yaklaşımı bilme
20
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Dahiliye Gastroenteroloji
Üst ve alt GIS kanamalarına acil müdahale ile birlikte tanı yöntemleri, tedavi ve takibinin
öğrenilmesi.
Karın ağrısı ile gelen hastanın ayırıcı tanısının yapılabilmesi
Kronik diyare ile gelen hastanın ayırıcı tanısının yapılabilmesi
Konstipasyonlu hastanın değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı
GİS semptomları ile gelen hastalarda alarm semptomlarını ve endoskopi
endikasyonlarını öğrenmek.
Sarılıkla gelen hastanın değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı.
H. pylori eradikasyon kriterlerini ve eradikasyon tedavi protokollerini öğrenme
Kolorektal kanserde toplum taramasında önerilen kılavuz bilgilerinin öğrenilmesi.
Hepatit B ve C’li hastaların değerlendirilmesi, virolojik belirteçlerin yorumlanabilmesi.
Transaminaz yüksekliği ile gelen hastalarda ayırıcı tanı
Asitli hastalarda klinik yaklaşım-tanı ve temel tedavi prensipleri.
Hepatik ensefalopatide hasta takibi ve tedavi
Dahiliye Rom atoloji
Artralji ve artrit arasındaki farkları bilmek
Artrit olası nedenlerini sınıflandırmak amacı ile, patofizyolojinin anlaşılmasına dayalı
sistematik yaklaşımı bilmek
Artritin sık görülen nedenlerine yönelik, anahtar tanı kriterlerini bilmek
Artritli hastaların değerlendirilmesinde kullanılacak laboratuar testlerinin bilmek
Artrosentez uygulama endikasyonlarını bilmek
Enflamatuar ve mekanik bel ağrısını ayırt edebilmek
Raynaud fenomeni anamnezi alabilmek
Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılacak temel tedavi tipleri ve yan etkilerini
bilmek
Hangi durumlarda istirahat, NSAİİ, kortikosteroid, antibiyotik, yardımcı malzemeler ve fizik
tedavi önerileceğinin belirlenmesi
21
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Kapiller Kan Alma
Venöz Kan Alma
Arteryel Kan Alma ve sonucu değerlendirebilme
Damar Yolu Açma
Nazogastrik sonda takabilme ve aspirasyon
Glukometre Kullanarak Kan Şekeri Ölçümü
Akciğer Grafisini Doğru Olarak Yorumlama
Başta artrosentez olmak üzere girişimin hastaya açıklanması ve yapılmasına yardımcı olunması
İdrar tetkiki yapabilme
Direkt üriner sistem ve intravenöz pyelografi değerlendirebilme
Torasentez, parasentez işlemleri gözleme ve uygulama
Subklavian, intörnal juguler tünelsiz hemodiyaliz kateterini çıkartma
Kan kültürü alabilme
Periferik yayma hazırlama
Periferik yaymada eritrosit morfolojisi ile ilgili sık görülen anormallikleri tanıyabilme, normal ve
normal olmayan periferik yaymayı ayırt edebilme
Pıhtılaşma testleri ile ilgili birinci basamak tetkikleri yorumlayabilme (PT, aPTT, TT, trombosit
sayımı anormallikleri)
Oral glukoz tolerans testi yapabilme yorumlayabilme
Diyabetik ayak yarasını değerlendirip yara bakımını yapabilme
Tümör belirteçlerinin malignite tipine göre yorumlanması
Onkolojik acillerde klinik bulguların gözlenmesi ve tedavisi
Hasta takiplerinde acil müdahalelerin öğrenilmesi
Destek tedavisi uygulayabilmek, ağrı basamak tedavisi uygulama
Terminal dönem onkoloji hastasını değerlendirebilme, hasta bakımını sağlayabilmek
Parasentez yapabilme
Endoskopik tanı yöntemleri ve değerlendirilebilmesi
ERCP sırasında alınan grafilerin değerlendirilebilmesi
22
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI
ÇALIŞM A SİSTEM İ
İç Hastalıkları Anabilim Dalı intörn doktor eğitimi 2 aylık bir dönemi kapsar. Bu dönem içinde intörn
doktorlar iki ayrı bilim dalında birer ay olmak üzere kura ile belirlenecek şekilde staj çalışması
yapar.
Servis Çalışm aları
•
•
•
•
•
•
•
•
Servislerde çalışan intörn doktorlar kıdemsiz asistan konumunda kıdemli doktorun gözetiminde
çalışırlar.
Sabah en geç saat 0800’de servise gelerek sorumlu oldukları hastaların muayenesini yaparlar,
kıdemli asistan ile servisi dolaştıktan sonra hastalarının takibini yaparlar.
İntörn doktorlar izledikleri hastaların yakınlarına kendilerini tanıtmak ve hastalık hakkında
onların anlayabileceği bir dille bilgi vermek sorumluluğunu taşırlar.
İntörn doktorlar öğretim üyesi vizitlerinde kendi hastalarını sunarlar.
İntörn doktorlar, serviste izledikleri hastaların acil sorunları olmadıkça, anabilim dalının eğitim
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaları akşam yapılan nöbet vizitinde teslim etmeden servisten
ayrılamazlar. Teslimler nöbetçi asistan ekibiyle birlikte toplu halde yapılır, intörn doktorlar kendi
aralarında nöbet teslimi yapamazlar.
İntörn doktorlar çıkışını yapacakları hastaların epikrizini bilgisayarda yazarlar, servis kıdemli
asistanına ve servis sorumlu uzmanına imzalatırlar. Epikrizi yazılmayan veya imzasız olan
hastaların çıkışları yapılmamaktadır.
İntörn doktorlar İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın eğitim ortak toplantılarına katılırlar. Eğitim
toplantılarının konuları, günü ve saatleri servislerde ilan edilmektedir.
Nöbet
İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda her gün en az üç intörn doktor nöbete kalmaktadır.
Nöbetçi intörn doktorlar nöbet sırasında bulundukları servisin nöbetçi asistanın sorumluluğu altında
çalışırlar, nöbetçi kıdemli asistan gerekli gördüğünde nöbet yerlerinde değişiklik yapabilir.
Nöbet listesi intörn doktorların kendi arasında belirlediği kişi tarafından düzenlenir.
Nöbet listesinde yapılacak değişiklikler, nöbet listesinden sorumlu öğretim üyesine en az bir gün
öncesinden yazılı olarak bildirilmelidir.
Geçerli bir gerekçe olmaksızın nöbete gelmemenin veya geç gelmenin telafisi olmayıp, staj tekrarı
gerektirir.
Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla sorumludur.
Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16-17 00’de, hafta sonunda saat 09 00’da başlamaktadır.
Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi servis asistanına bilgi
vermekle yükümlüdür.
23
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM İ SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
Konu
Öğretim Üyesi
1.toplantı
-Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların tanı ve
ayırıcı tanıları, diyaliz endikasyonları ve hazırlığı
Doç.Dr.Erkan
Dervişoğlu
-Volüm yüklenmesi ve volüm açığı bulunan hastaların tanısı
ve tedavisi
-Asit-baz dengesi, elektrolit dengesi bozukluklarının tanı ve
tedavi yaklaşımlarının öğrenilmesi
-Karaciğer-böbrek hastalıklarının tanı yaklaşımının
öğrenilmesi
-Hemodiyaliz hastalarının takibinde dikkat edilecek hususların
öğrenilmesi, akut hemodiyaliz komplikasyonlarının tanınması
ve bilinmesi
-Hemodiyaliz hastasının aylık laboratuvar incelemelerini
değerlendirebilme
2. toplantı
-Hematolojideki major klinik sendromları tanıma veya
hematolojik hastalıkların tanınması
-Hematolojik hastalıkların fizyopatolojisi
-Sık görülen selim hematolojik hastalıkların tedavisini
planlama (demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, otoimmün
trombositopeni vbg.)
-Anemili hastalara tanı koyabilme ve ayırıcı tanı yapabilme
-Sistemik hastalıklardaki hematolojik bulguların bilinmesi
-Nötropenik hastanın takibi ve tedavisi
-Kan ve kan ürünlerinin tanınması ve kullanım
endikasyonlarının bilinmesi
-Kan transfüzyonu takibi ve transfüzyon komplikasyonları
-Hematolojik hastalıklarda kullanılan temel ilaçları tanıma,
bunların etkileri ve yan etkilerini bilme
Prof.Dr.Abdullah
Hacıhanefioğlu
3. toplantı
-Hipoglisemik ve hiperglisemik acil durumları tanıyabilme ve
değerlendirme, tedavi edebilme
Prof.Dr. İlhan Tarkun
-Tiroid fonksiyon testlerini, tiroid ultrasonografisini ve
tiroid sintigrafisini değerlendirebilme
-Diyabetik hastaların günlük kalori ihtiyaçlarını belirleyebilme,
sağlıklı beslenme eğitimi için order verebilme
-Oral antidiyabetik seçimi ve dozlarını ayarlama, insülin
tedavisine karar verebilme, doz hesaplanması ve kan şekeri
regülasyonu yapabilme
-Kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi, osteoporoz
tanısı
24
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
4.toplantı
-Onkolojik hastalıkların tanınması ve değerlendirilmesi
Prof.Dr.
Kazım Uygun
-Meme, akciğer ve kolorektal kanserli hastalarının tedavi ve takibinde
dikkat edilmesi gereken hususlar
-Onkolojide tümör belirteçlerinin ve radyolojik görüntüleme
yöntemlerinin kullanımı
-İleri evre malignite hastalarına yaklaşım
- Paraneoplastik sendromlara ve onkolojik acillere ve tedavi
komplikasyonlara yaklaşım
-Onkoljide kullanılan temel ilaçları tanıma, etki ve yan etkilerini
değerlendirme
5.toplantı
-GİS kanamalarına yaklaşım.
-Karın ağrısı ile gelen hastanın ayırıcı tanısının yapılabilmesi
Doç.Dr. Altay
Çelebi
-Kronik diyare ile gelen hastanın ayırıcı tanısının yapılabilmesi
-Konstipasyonlu hastanın değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı
-GİS semptomları ile gelen hastalarda alarm semptomlarını ve
endoskopi endikasyonlarını öğrenmek.
-Sarılıkla gelen hastanın değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı.
-H. pylori eradikasyon kriterlerini ve eradikasyon tedavi protokollerini
öğrenme
-Kolorektal kanserde tarama kılavuz bilgilerinin öğrenilmesi.
-Hepatit B ve C’li hastaların değerlendirilmesi, virolojik belirteçlerin
yorumlanabilmesi.
-Transaminaz yüksekliği ile gelen hastalarda ayırıcı tanı
-Asitli hastalarda klinik yaklaşım-tanı ve temel tedavi prensipleri.
-Hepatik ensefalopatide hasta takibi ve tedavi
25
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
6.toplantı
- Artralji ve artrit arasındaki farkları bilmek
- Artrit olası nedenlerini sınıflandırmak amacı ile, patofizyolojinin
anlaşılmasına dayalı sistematik yaklaşımı bilmek
Prof.Dr. Ayşe
Cefle
- Artritin sık görülen nedenlerine yönelik, anahtar tanı kriterlerini
bilmek
- Artritli hastaların değerlendirilmesinde kullanılacak laboratuar
testlerinin bilmek
- Artrosentez uygulama endikasyonlarını bilmek
- İnflamatuar ve mekanik bel ağrısını ayırt edebilmek
- Raynaud fenomeni anamnezi alabilmek
- Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılacak temel tedavi tipleri
ve yan etkilerini bilmek
- Hangi durumlarda istirahat, NSAİİ, kortikosteroid, antibiyotik,
yardımcı malzemeler ve fizik tedavi önerileceğinin belirlenmesi
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
26
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik
çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUM U :
STAJ NOTU
SONUÇ
:
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Staj Yapılan Bilim Dallarının Sorum lu Öğretim Üyeleri:
Anabilim Dalı Başkanı:
27
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALK SAĞLIĞI STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI –SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YAPTIĞI
Sağlık Ocağı
İşyeri Sağlık Birim i
:
ANABİLİM DALI BAŞKANI
ANABİLİM DALI DÖNEM VI
: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
STAJ SORUM LUSU
:
:
:Prof. Dr. Nilay ETİLER
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ:
: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Prof. Dr. Nilay ETİLER
Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
AM AÇ
Bu stajın amacı, öğrencilerin ülkenin sağlık durumu ile sağlık sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları
ve özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetiminde ekip sorumlusu olarak hekimin
görevleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak
saptayabilme ve çözüm yollarını ortaya koyabilme
2. Bireysel ve toplumsal sağlık gereksinimi belirleme
3. Bilimsel araştırma yöntemleri ve yönetimi
4. Çevre ve sağlık, iş ve sağlık etkileşimlerini bilme
5. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu temini bilme ve dünyadaki diğer sağlık
sistemleri ile karşılaştırarak yorumlayabilme
6. Sağlıkta ekip çalışması yapabilme, birlikte çalıştığı ekip elemanları ile uyumu
7. Toplumda bulaşıcı hastalıklar ile mücadele yöntemlerini bilme
28
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Yapıldığı Tarihler
Hasta muayenesi
İlk yardım/küçük cerrahi müdahale
Aile planlaması danışmanlık verme
Doğum öncesi bakım izlemi
Sağlam çocuk izlemi
Aşı uygulaması ve aşı kayıtlarının
tutulması
Filyasyon raporu hazırlama
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Yapıldığı Tarihler
Resmi yazı yazma
Yazıların alınışı
Hemoglobin ölçümü
Hemotokrit ölçümü
Sedimentasyon ölçümü
İdrar mikroskopisi
Kan grubu tayini
Suda bakiye klor ölçümü
Su numunesi alma
Halka sağlık eğitimi verme
Hizmet içi eğitim yapma
Sağlık Ocağı Doldurma Dosyası içinde yer alan şu etkinlikleri yapmış olduğunu dosyadan kontrol
ediniz:
-­‐ Çevre sağlığı açısından bir yerleşim alanının değerlendirilmesi
-­‐ Beş hanenin ev ziyareti ve ETF’nin doldurulması
-­‐ Bir filyasyon raporu yazılması
29
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
ÖĞRENCİNİN İZLEM İNİ YAPTIĞI GEBE, ÇOCUK VE 15-49 YAŞ KADINLARIN
LİSTESİ
Adı-Soyadı
……………………
Risk grubu
……………………
İzlem Tarihi
……………………
İzlem notları
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI
İntörn doktorların çalışma düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili kurallar-ilkeler
- Öğrenciler, staj yapılan kuruluşlara her sabah 08:30’da Anıtpark Yerleşkesi’nden hareket eden
servisi kullanarak ulaşır.
- Öğrenci herhangi bir nedenle bulunduğu yerden ayrılmak durumunda kalırsa staj sorumlusu
öğretim üyesiyle iletişim kurar, gerekli izni aldıktan sonra staj yaptığı kuruluştaki sorumlu hekimi
bilgilendirir.
- Öğrenciler, staj etkinliklerinde zamanında gelmek durumundadır.
30
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
DEĞERLENDİRM E
BAŞLIKLARI
DEĞERLENDİRM E
BAŞARISIZ
ORTA
İYİ
ÇOK İYİ
Kuramsal Dersler
Sağlık Ocağı Çalışmaları
İşyeri Hekimliği Stajı
Seminer Hazırlama ve Sunum
Kurum Gezileri
Araştırma
SONUÇ
DEVAM DURUM U :
( ) Devamsızlığı Yok
STAJ NOTU
:
SONUÇ
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) Var
( ) BAŞARISIZDIR
ÖĞRETİM ÜYELERİ NİN ONAYI
Prof.Dr. Nilay ETİLER (Staj sorumlusu)
Doç. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN
Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
31
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
JİNEKOLOJİ SERVİSİ
: 1.Kat
DOĞUM HANE SERVİSİ
: 1.Kat
POLİKLİNİK
: Poliklinik binası zemin kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof. Dr. İzzet YÜCESOY
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU
ÖĞRETİM ÜYESİ
: Yrd: Doç. Dr. Emek DOĞER
BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ : Prof. Dr. İzzet YÜCESOY
Prof. Dr. Aydın ÇORAKÇI
Prof.Dr.Birol VURAL
Prof. Dr. Gülseren YÜCESOY
Doç. Dr. Sebiha ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Emek DOĞER
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yiğit ÇAKIROĞLU
32
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
AM AÇ
Bu stajın amacı, ülkemizin kadın hastalıkları ve gebelik sorunlarını bilen, koruyucu, önleyici
hekimliği önemseyen, sık karşılaşılan ve acil kadın hastalıklarının ve gebelik hastalıklarının
tedavisini yapabilen hekimler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Hasta ile duyarlı iletişim
2. Öykü alabilme
3. Fizik muayene
4. Öykü ve muayene bulgularını kaydetme
5. Vizitte sunabilme
6. Hasta İzlemi
7. Epikriz / rapor yazabilme
8. Soruna yönelik yaklaşım yapabilme
9. Sorunları tanıma ve önemine göre sıralayabilme, kaydetmeyi yapabilme
10. Ön tanıya / tanılara varabilme
11. Laboratuvar verilerini bilinçli bir sırada isteme ve değerlendirme
12. Tedavi planlama, tedavinin yararını değerlendirme ve izleme
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve ilgili öğretim üyesi gözetiminde yapacaktır.
33
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Gebeliğe hazırlık aşam asında danışm anlık
Gebeliğe hazırlanan bir hastaya uygun danışmanlık hizmet vermeyi bilir
Kronik hastalıkların gebelik öncesi tedavisi için yapılması gerekenleri bilir
Gebelik öncesi yapılması gerekli testleri ve aşıları bilir
Gebe izlem ini yapabilm e
Gebeliğin trimesterlerini bilir
Muayene yöntemlerini ve her trimesterde yapılması gerekli tarama testlerini bilir
Gebelik yaşının nasıl tespit edileceğini bilir
Fetal iyilik halinin nasıl değerlendirileceğini bilir
Anormal durumları ve hastanın hastaneye sevk edilmesi gerekli halleri bilir
Düşük belirtilerini bilir
Erken doğum belirtilerini bilir
Doğum belirtilerini bilir
Doğum sonrası bakım esaslarını bilir
Çoğul gebeliklerin takip esaslarını bilir
Gebelik sırasında ve sonrasında enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Gebeliğin aşırı bulantı kusmasına yaklaşımı bilir
Gebeliğin hipertansif hastalıkları
Gebenin tansiyon, ödem ve proteinüri takibini bilir
Gebeliğin hipertansif hastalıkların sınıflamasını bilir
Hafif – ağır preeklampsi ayrımını bilir
Gebeliğin hipertansif hastalıklarında hastaneye sevk kriterlerini bilir
Gebelikte antihipertansif tedavi esaslarını bilir
Eklamptik krizlere acil yaklaşımı bilir
Gebeliğin diabetik hastalıkları
Gebeliğin diabetik hastalıklarının tanı kriterlerini bilir
Gebeliğin diabetik hastalıklarının sınıflamasını bilir
Gebeliğin diabetik hastalıklarının olası komplikasyonlarını bilir
Gebeliğin diabetik hastalıklarında takip yöntemlerini ve doğum zamanlamasını bilir
Gebeliğin doğum öncesi ve doğum sonrası kanam aları
Plasenta previa tanı yöntemlerini bilir
Ablasyo plasenta tanı yöntemlerini bilir
Doğum sonrası atoni, genital yaralanma kanamalarına yaklaşım ve acil tedavi yöntemlerini bilir
34
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Gebeliğin kronik m edikal hastalıkları
Gebelikte Kalp ve Dolaşım sistemi hastalıklarına yaklaşımı bilir
Gebelikte Solunum sistemi hastalıklarına yaklaşımı bilir
Gebelikte Tiroid hastalıklarına yaklaşımı bilir
Gebelikte Gastrointestinal sistem hastalıklarına yaklaşımı bilir
Gebelikte Genitoüriner sistem hastalıklarına yaklaşımı bilir
Aile planlam ası
Hormonal kontraseptiflerin kullanımı ve kontrendikasyonlarını bilir
Bariyer yöntemlerin kullanımını bilir
Rahim içi araçların kullanımın bilir
Jinekolojik enfeksiyonlar
Alt genital sistem enfeksiyonlarının tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Pelvik enflamatuar hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Genel jinekolojik hastalıkları
Vulvo-vaginal kitlelere yaklaşımı bilir
Myoma uteri tanı, takip ve tedavi esaslarını bilir
Over kistlerinin tanı, takip ve tedavi esaslarını bilir
Endometriyozis tanı, takip ve tedavi esaslarını bilir
Ektopik gebelik tanı ve tedavi esaslarını bilir
Kronik pelvik ağrı tanı, takip ve tedavi esaslarını bilir
Adet ve horm on düzensizlikleri
Adet düzensizliklerinin adlandırılmasını bilir
Adet düzensizliklerinin nedenlerini bilir
Adet düzensizliklerini tedavi esaslarını bilir
Polikistik over hastalığı tanı ve tedavi esaslarını bilir
Hirsutismus tedavi yöntemlerini bilir
M enopoz
Menopozun semptomları ve tedavi yöntemlerini bilir
Menopozda yapılması gereken tetkikleri bilir
Osteoporozun tanı ve tedavi yöntemlerini bilir
Üriner inkontinans
Üriner inkontinans nedenlerini bilir
Üriner inkontinans sınıflamasını bilir
Üriner inkontinans tanı testlerini bilir
Üriner inkontinans tedavi prensiplerini bilir
35
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İnfertil hastanın değerlendirilm esi
İnfertiliteye yol açan nedenleri bilir
İnfertil hastadan istenmesi gereken tetkikleri bilir
Erkek infertilitesine yaklaşımı bilir
Prekanseröz lezyonlar
Vulva-vagen-serviksin prekanseröz lezyonları için riskli hasta gruplarını bilir
Prekanseröz lezyonların tarama ve tanı yöntemlerini bilir
Prekanseröz lezyonların takip yöntemlerini bilir
Vulva-vagen kanserleri
Vulva-vagen kanserleri için riskli hasta gruplarını bilir
Vulva-vagen kanseri tanı yöntemlerini bilir
Serviks kanserleri
Serviks kanserleri için riskli hasta gruplarını bilir
Servika kanseri tanı yöntemlerini bilir
Endom etriyum kanserleri
Endometriyum kanserleri için riskli hasta gruplarını bilir
Endometriyum kanseri tanı yöntemlerini bilir
Over kanserleri
Over kanserleri için riskli hasta gruplarını bilir
Over kanseri tanı yöntemlerini bilir
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların tanı ve takip yöntemlerini bilir
36
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Jinekolojik hastada pelvik muayene yapmak (30)
Jinekolojik hastada meme muayenesi yapmak (30)
Obstetrik hastada doğum eyleminde pelvik muayene yapmak (30)
Spekulum takılması (30)
Smear alınması (30)
RİA takılmasına eşlik etme (5)
Vaginal kültür ve ıslak preparat alınması (20)
Non stres testi uygulama ve değerlendirmek (30)
Kontraksiyon stres testi uygulama ve değerlendirmek (30)
Doğum eyleminin asiste edilmesi (5)
Plasentanın doğurtulması (5)
Epizyotomi onarımının asiste edilmesi (5)
Sezaryen doğumun asiste edilmesi (5)
Jinekolojik operasyonlara asistans (5)
37
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI
ÇALIŞM A SİSTEM İ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı intörn doktor eğitimi 2 aylık bir dönemi kapsar. Bu
dönem içinde intörn doktorlar bir ay poliklinik, 15 gün doğumhane, 15 gün jinekoloji servislerinde
çalışırlar.
Servis Çalışm aları
• Servislerde çalışan intörn doktorlar kıdemsiz asistan konumunda kıdemli doktorun gözetiminde
çalışırlar.
• Sabah en geç saat 0800’de servise / doğumhaneye gelerek sorumlu oldukları hastaların
muayenesini yaparlar, kıdemli asistan ile servis / doğumhaneye vizit yaparlar.
• İntörn doktorlar sorumlu oldukları hastalar dışındaki hastaların da tanı, tedavi ve sorunlarını
bilmekle yükümlüdürler.
• İntörn doktorlar izledikleri hastaların yakınlarına kendilerini tanıtmak ve hastalık hakkında
onların anlayabileceği bir dille bilgi vermek sorumluluğunu taşırlar.
• İntörn doktorlar öğretim üyesi vizitlerinde kendi hastalarını sunarlar.
• İntörn doktorlar, serviste izledikleri hastaların acil sorunları olmadıkça, anabilim dalının eğitim
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
• İntörn doktorlar izledikleri hastaları akşam yapılan nöbet vizitinde teslim etmeden servisten
ayrılamazlar. Teslimler nöbetçi asistan ekibiyle birlikte toplu halde yapılır, intörn doktorlar kendi
aralarında nöbet teslimi yapamazlar.
• İntörn doktorlar çıkışını yapacakları hastaların epikrizini bilgisayarda yazarlar, servis kıdemli
asistanına ve servis sorumlu öğretim üyesine imzalatırlar. Epikrizi yazılmayan veya imzasız
olan hastaların çıkışları yapılmamaktadır.
• İntörn doktorlar Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın eğitim toplantılarına katılırlar.
Eğitim toplantılarının günü ve saatleri aşağıdadır.
•
Pazartesi - Salı - Çarşamba – Perşembe (saat 1000 / 13 00) İntörn - Öğretim üyesi semineri
•
Cuma (saat 10 00) Anabilim Dalı eğitim toplantısı
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
2 saat
Konu
1. Obstetrik hastaya yaklaşım
Öğretim Üyesi
Gebeliğe hazırlık aşamasında danışmanlık
Gebe izlenimi yapabilme
Gebeliğin hipertansif hastalıkları
Gebeliğin diabetik hastalıkları
Prof. Dr. Gülseren
YÜCESOY
Yard. Doç. Dr.
Emek DOĞER
Gebeliğin doğum öncesi ve doğum sonrası
kanamaları
2 saat
Gebeliğin kronik medikal hastalıkları
2. Jinekolojik hastaya yaklaşım
Aile planlaması
Jinekolojik enfeksiyonlar
Genel jinekolojik hastalıkları
Adet ve hormon düzensizlikleri
Prof. Dr. İzzet
YÜCESOY
Yard. Doç. Dr.
Emek DOĞER
Menopoz
Üriner inkontinans
38
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
1 saat
3. İnfertil hastaya yaklaşım
İnfertil hastanın değerlendirilmesi
Doç. Dr. Sebiha
ÖZKAN
Yard. Doç. Dr.
Emek DOĞER
1 saat
4. Onkolojik hastaya yaklaşım
Prekanseröz lezyonlar
Prof. Dr. Aydın
ÇORAKÇI
Vulva – vagen kanserleri
Serviks kanserleri
Endometriyum kanserleri
Yard. Doç. Dr.
Emek DOĞER
Over kanserleri
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
NÖBET
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda her gün en az iki intörn doktor nöbete kalmaktadır.
Nöbetler, her serviste bir intörn doktor olmak üzere, doğumhane ve jinekoloji-onkoloji servislerinde
tutulmaktadır.
Nöbetçi intörn doktorlar nöbet sırasında kıdemli nöbetçi asistanın sorumluluğu altında çalışırlar,
nöbetçi kıdemli asistan gerekli gördüğünde nöbet yerlerinde değişiklik yapabilir.
Nöbet listesi intörn doktorların kendi arasında belirlediği kişiler tarafından düzenlenir.
Nöbet listesinde yapılacak değişiklikler, nöbet listesinden sorumlu öğrenciye ve sorumlu öğretim
üyesine en az bir gün öncesinden bildirilmelidir.
Geçerli bir gerekçe olmaksızın nöbete gelmemenin veya geç gelmenin telafisi olmayıp, staj tekrarı
gerektirir.
Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla sorumludur.
Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16 00’da, hafta sonunda saat 09 00’da başlamaktadır.
Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi kıdemli asistana bilgi
vermekle yükümlüdür.
39
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
40
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik
çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUM U :
( ) Devamsızlığı Yok
STAJ NOTU
:
SONUÇ
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) Var
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim Üyesi:
Anabilim Dalı Başkanı:
41
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI
İNTÖRN EĞİTİM İ PROGRAM I
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
: Zemin kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof. Dr. Murat Pekdemir
Doç.Dr.Serkan YILMAZ
Doç.Dr.Haldun GÜLTEKİN
Yrd.Doç.Dr.Elif YAKA
İNTÖRN HEKİM EĞİTİM SORUMLUSU :
Doç. Dr. Serkan Yılmaz
EĞİTİM HEDEFLERİ
•
•
•
Yaşamı ve/veya ekstremiteyi tehdit eden acil durumların yönetimini öğrenmek.
Birebir hasta sorumluluğu alarak; anamnez, fizik muayene, tanı ve tedavi aşamalarında
deneyimini arttırmak
Hasta ve hasta yakını ile olan iletişim becerilerini arttırmak.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
42
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Acil Serviste Hasta ve hasta yakınları ile iletişim
Öykü alabilme
Fizik muayene
Öykü ve muayene bulgularını
Kaydetme
Vizitte sunma
İzleme
Epikriz / rapor yazabilme
Ön tanıya / tanılara varabilme
Laboratuvar verilerini bilinçli bir sırada isteme ve
değerlendirme
Tedavi planlama ve değerlendirme (Acil Tıp Asistanı
veya uzmanı gözetiminde)
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve ilgili öğretim üyesi gözetiminde yapacaktır.
43
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK
YETERLİLİKLER
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
1.Hasta dosyası hazırlama ve takip
Hasta hikayesi alma, dosya hazırlama, hasta
dosyalarına günlük hasta takibi notlarını alma
konusunda becerilerin geliştirilmesi
2. Fizik muayene
Acil durumda hasta muayenesinin öğrenilmesi
3. Acil Tıp Nedir? Acil servis çalışma
prensipleri
Acil Servis İşleyiş Prosedürü, tetkik, teşhis ve tedavi
Üniteleri İşleyişinin öğrenilmesi, Acil Servisin diğer
bölümlerden farklılıkları ve acil hastaya yaklaşımdaki
farklılıkların öğrenilmesi
4. Temel Yaşam Desteği
Hastanın havayolu, solunum ve dolaşımının
değerlendirilmesi, etkin suni solunum ve kalp
masajının
öğrenilmesi
In
3.Triaj
Triaj kavramı ve Acil Serviste Triaj ilkelerini öğrenmek
5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Kardiyak arrest ritimlerinin tanınması ve etkin
yönetiminin öğrenilmesi
6. Havayolu Yönetimi
Temel ve İleri havayolu açma manevra ve aletlerinin
tanınması ve etkin kullanımının öğrenilmesi
7. Multiple Travmalı Hastaya Yaklaşım
Multiple travmaya sahip hastanın İleri travma yaşam
desteği kurallarına uygun olarak uygulanması ve
hayat kurtarıcı becerilerin kazandırılması.
8. Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım
Zehirlenme durumunda hasta stabilizasyonu,
zehirlenmeye özgü öykü alımı, fizik muayene ve
spesifik tedavilerin öğrenilmesi
44
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN PRATİK UYGULALAM ALAR (Maket Çalışmaları ile desteklenerek)
Erişkin resüsitasyonu
5
Kan gazları için arter kanı alınması
ve yorumlanması
5
Orofaringeal airway kullanımı
5
Kan ve kan ürünlerinini kullanılması
5
Laringoskopi
2
Nazogastrik sonda ile
dekompresyon
3
Endotrakeal entübasyon (olabilirse;
exitus üzerinde)
3
Erkek Hastaya Foley sonda
uygulaması
3
Hasta transportunda monitorizasyon
3
Kadın Hastaya Foley sonda
uygulaması
3
EKG çekimi ve yorumlanması
5
Atelleme yöntemleri
5
Defibrilasyon
3
Alçı uygulamaları
3
Travma tahtası uygulaması
3
Bandaj uygulamaları
3
Boyunluk uygulaması
5
Lokal anestezi uygulamaları
5
Abse drenajı
2
Yanık pansumanı
5
Sütür teknikleri
5
Epistaksis tedavisi
2
Yara bakımı/ irrigasyon/ debridman
10
45
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN PRATİK UYGULAM ALAR (Asiste edilecek /izlenecek)
Nazofaringeal airway
Göğüs tüpü takılması
Endotrakeal ilaç uygulaması
Torasentez / abdominal parasentez
Krikotirotomi
Traksiyon yöntemleri
Mekanik ventilasyon uygulaması
Lomber ponksiyon
Hasta transportunta transport ventilatorü kullanımı
Çıkık redüksiyonu
Hızlı ardışık entübasyon (RSI)
Artrosentez
Santral İV kateterizasyon (Juguler/ Femoral/brakial)
Tırnak çekilmesi/ onarımı
Santral venöz basınç monitorizasyonu
Velpeau bandajı takılması
Karotis sinüs masajı
Sekiz bandajı takılması
Aritmilerde senkronize kardiyoversiyon
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Eksternal veya transkütan pace - maker takılması
Tırnak batmasının tedavisi
Subungual hematom boşaltılması
Kulaktan yabancı cisim çıkarılması
46
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
Konu
Öğretim Üyesi
Acil Tıp Nedir? Acil servis çalışma prensipleri
Prof. Dr. Murat Pekdemir
Temel Yaşam Desteği
İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Prof.Dr. Murat Pekdemir
Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım
Doç.Dr. Serkan Yılmaz
Multiple Travmalı Hastaya Yaklaşım
Doç.Dr. Serkan Yılmaz
Havayolu Yönetim
Yrd.Doç.Dr.Elif Yaka
Triaj
Yrd.Doç.Dr. Elif Yaka
İNTÖRNLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUM LULUKLARI
1- Tüm işlemleri, Acil Servis İşleyiş Prosedürü, Tetkik ve Teşhis Üniteleri İşleyiş Prosedürü ve
bunlara bağlı talimatlara göre yapar.
2- Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim çerçevesindeki bilimsel çalışma, araştırma, hasta
bakımı ve izlemi vb. görevleri yerine getirir.
3- Anabilim Dalı tarafından belirlenen eğitim toplantılarına katılır. Bu toplantılar Salı ve Perşembe
günleri ikişer saat olmak üzere haftada toplam dört saattir. Hem teorik hem de pratik
uygulamaları içerir.
4- Beraber çalıştığı diğer sağlık personeli ile uyumlu bir ekip çalışması yapar.
5- İşleyişi bozan durumları, Acil Servis hekimlerine iletir.
6- Anabilim Dalının belirlediği çalışma saatlerine ve nöbet devir teslim prensiplerine uyar.
7- Staj sonunda İntörn değerlendirmesi Anabilim Dalı Akademik Kurulunda yapılarak Dönem VI
Koordinatörlüğüne gönderilir.
47
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
48
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Acil Servis
çalışmalarında
başarılıydı
Devam problemi
yaşamadı
SONUÇ
DEVAM DURUM U :
STAJ NOTU
SONUÇ
:
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim Üyesi:
49
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
GENEL CERRAHİ SERVİSİ
: Hastane 4.Kat
POLİKLİNİK
: Hastane Poliklinikler Bodrum Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof.Dr.Zafer UTKAN
STAJ SORUM LU ÖĞRETİM ÜYESİ
: Yrd. Doç. Dr. A.Oktay Yirmibeşoğlu
BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ :
M EM E ve ENDOKRİN BÖLÜM Ü
:
Prof. Dr. N.Zafer Utkan
Prof. Dr. N.Zafer Cantürk
Prof. Dr. Anıl Çubukçu
GASTROENTEROLOJİ BÖLÜM Ü : Prof. Dr. Oğuz Özbay
Prof. Dr. Ahmet Alponat
Prof. Dr. N.Nuri Gönüllü
Yrd.Doç. Dr. A.Oktay Yirmibeşoğlu
HEPATOBİLİYER BÖLÜM Ü
: Doç. Dr. Erdem Okay
Doç. Dr. Oğuzhan Büyükgebiz
Yrd.Doç.Dr.Tonguç Utku Yılmaz
Yrd.Doç.Dr.Sertaç Ata Güler
AM AÇ
Genel cerrahi hastalarının
bakım ve tedavisinde sorumluluk kazanmalarını sağlamak ve
gereksinimleri olan bilgi, beceri ve tutumu öğretmek. Cerrahi hastalıkların tedavisinde temel
konularda kazandığı bilgileri uygulayabilmek.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Hasta ile iletişim
2. Öykü alabilme
3. Fizik muayene
4. Öykü ve muayene bulgularını Kaydetme
5. Vizitte sunabilme
6. Hasta İzlemi
7. Epikriz / rapor yazabilme
8. Soruna yönelik yaklaşım yapabilme
9. Sorunları tanıma ve önemine göre sıralayabilme, kaydetmeyi yapabilme
10. Ön tanıya / tanılara varabilme
11. Laboratuvar verilerini bilinçli bir sırada isteme ve değerlendirme
12. Tedavi planlama, tedavinin yararını değerlendirme ve izleme
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor gözetiminde yapacaktır
50
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Klinik Nütrisyon : endikasyonlar, kalori hesabı yapabilme, tedavi
Sıvı elektrolit dengesi ve ilişkili klinik sorunları çözmeyi öğrenme
Asit-baz dengesi fizyolojisi, bozukluklarını ve tedavisini öğrenme.
Akut karınlı hastayı değerlendirebilme ve ayırıcı tanı yapabilme.
Asepsi Antisepsi uygulamaları
Şok fizyopatolojisi ve tedavisi
GİS kanamalarına cerrahi yaklaşım ve tedavi prensipleri
Sepsis
Travmalı hastada moniterizasyon ve cerrahi tedavi uygulamaları
Peritonit ve intraabd. abseler ve cerrahi enfeksiyonlar
Kan Transfüzyonu, hemostaz ve koagülasyon konusundaki temel kavramları ve cerrahi
pratikteki uygulamalarını öğrenme.
Cerrahi onkolojinin temel ilkeleri
Yara iyileşmesi ve yara bakımı konusunda bilgi sahibi olma
Memenin hastalıkları teşhis ve tedavi algoritmalarını bilme
Tiroid hastalıkları teşhis ve tedavi algoritmalarını bilme
GİS sisteminin cerrahi hastalıklarına yaklaşım
Hepatopankreatobiliyer sistem benign ve malign cerrahi hastalıklarına yaklaşım
Tüm abdominal fıtıklar tanı- tedavisini öğrenmek.
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Venöz ve arteryel kan örneği alabilme
İdrar sondası takabilme
Kültür için örnek alabilme (İdrar, kan, vb.)
Lavman uygulayabilme
Nazogastrik sonda takabilme, irrigasyon ve aspirasyon yapabilme
Yüzeyel sütür atabilme ve sütür alabilme
Basit cerrahi girişimler (Yüzeyel abse drenajı gibi)
Dren, kateter ve sondaların özelliklerini bilme, takip ve değerlendirmesini yapabilme
Basit, komplike olmayan pansumanları yapabilme
51
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI:
Çalışm a Sistem i
Genel Cerrahi Anabilim Dalı intörn doktor eğitimi 1 aylık bir dönemi kapsar. Bu dönem içinde intörn
doktorlar, birer haftalık rotasyonlarla Gastrointestinal, Meme Endokrin ve Hepatobiliyer
bölümlerinde eğitim alıp bir hafta da poliklinik çalışması yaparak toplam 4 haftalık stajlarını
tamamlarlar.
Servis Çalışm aları
•
Çalışma saatleri 8:00 – 16:00 arasındadır. Tüm bölümlerdeki ve poliklinikteki intörnler, sabah ilk
olarak servise uğrarlar ve yoklama kağıdını imzalarlar. Mesai bitiminde de tekrar çıkış için imza
atarlar.
•
Poliklinikte çalışan intörn doktorun dışındakiler serviste dururlar. Bir hafta boyunca yer aldıkları
branşın hastalarından iki tanesinin sorumluluğunu üstlenir, takip ve izlemini yaparlar. Vizitte
hastalarını hazırlar ve sunumlarını yaparlar. Branş değiştikçe yeni hasta alırlar.
•
Servislerde çalışan intörn doktorlar kıdemsiz asistan konumunda kıdemli doktorun gözetiminde
çalışırlar.
Sabah en geç saat 0800’de servise gelerek sorumlu oldukları hastaların muayenesini yaparlar,
kıdemli asistan ile servis vizitine katılırlar.
İntörn doktorlar sorumlu oldukları hastalar dışındaki hastaların da tanı, tedavi ve sorunlarını
bilmekle yükümlüdürler.
İntörn doktorlar öğretim üyesi vizitlerinde kendi hastalarını sunarlar.
İntörn doktorlar, serviste izledikleri hastaların acil sorunları olmadıkça, anabilim dalının eğitim
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaları akşam yapılan nöbet vizitinde teslim etmeden servisten
ayrılamazlar. Teslimler nöbetçi asistan ekibiyle birlikte toplu halde yapılır, intörn doktorlar kendi
aralarında nöbet teslimi yapamazlar.
İntörn doktorlar çıkışını yapacakları hastaların epikrizini bilgisayarda yazarlar, servis kıdemli
asistanına ve servis sorumlu öğretim üyesine imzalatırlar. Epikrizi yazılmayan ve ya imzasız
olan hastaların çıkışları yapılmamaktadır.
Eğitim toplantılarının günü ve saatleri aşağıdadır.
•
•
•
•
•
•
•
(saat 1230) Onkoloji Toplantısı
•
Salı
•
Çarşamba (saat 1030) Endokrin toplantısı
•
Cuma
(saat
930) Postoperatif hasta sunumları ve Makale saati
(saat 1230) Onkoloji Toplantısı
52
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
Konu
Öğretim Üyesi
Pazartesi
Şok fizyopatolojisi ve tedavisi
Prof.Dr.A. Çubukçu
Salı
Akut karın: ayırıcı tanısı ve tedavi
Prof.Dr.O.Özbay
Çarşamba
Karın travmaları
Yrd.Doç.Dr. O.Yirmibeşoğlu
Perşembe
Cerrahi komplikasyonlar
Doç.Dr.E.Okay
Perşembe
Asit-baz bozuklukları ve tedavileri
Prof.Dr.Z.Cantürk
Cuma
Sıvı-elektrolit bozuklukları ve tedavileri
Prof.Dr.Z.Utkan
Nöbet
•
Bir aylık nöbet listesi mevcut intörn sayısına bölünerek nöbet sayıları belirlenir. Hafta sonu ve
hafta içi nöbet dağılımları kişiler arasında eşit olarak yapılır. Liste intörn doktorların kendileri
tarafından oluşturulur. Eğer nöbet listesi konusunda aralarında anlaşmaya varamazlarsa,
sorumlu öğretim üyesi tarafından liste düzenlenir.
•
Blok nöbet tutulması ya da nöbet sonrası izin kullanılması kabul edilmemektedir.
•
Zorunlu haller dışında nöbet değişimi yapılamaz. Nöbet değişimi, acil haller dışında üç gün
öncesinden klinik sorumlusu öğretim elemanına bildirilir ve onaylaması halinde yapılır.
•
Bir başka anabilim dalında staj yapan intörn hekimle nöbet değişimi kesinlikle yapılamaz.
•
Nöbetlere devam ve nöbet listelerinin güncelliği anabilim dalı tarafından denetlenir.
•
Geçerli bir gerekçe olmaksızın nöbete gelmemenin veya geç gelmenin telafisi olmayıp, staj
tekrarı gerektirir.
•
Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla sorumludur.
•
Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16 00’da, hafta sonunda saat 09 00’da başlamaktadır.
•
Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi kıdemli asistana
bilgi vermekle yükümlüdür.
53
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
54
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik
çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUM U :
STAJ NOTU
SONUÇ
:
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim üyesi:
55
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
GÖĞÜS CERRAHİSİ SERVİSİ
: 4.Kat
POLİKLİNİK
: Ana Bina Zemin Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof. Dr. Salih Topçu
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU
ÖĞRETİM ÜYESİ
: Prof. Dr. Ş. Tuba Liman
Yrd.Doç.Dr.Aslıgül Akgül
AM AÇ
Bu staj döneminde intörn doktorun altıncı yıla kadar elde ettiği temel bilgi ve becerileri kullanması,
geliştirip uygulayabilmesi amaçlanmıştır. İntörn doktorların cerrahi prensiplerini uygulamalı olarak
gözden geçirmeleri, akciğer grafisinin doğru olarak yorumlanmasını öğrenmeleri, göğüs cerrahi
acillerini tanımaları ve küçük cerrahi girişimleri yapılabilecek düzeye erişmeleri planlanmıştır.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
Hasta dosyası hazırlama ve hasta takibi yapabilme
Fizik muayene yapabilme
Cerrahi hasta hazırlığı yapabilme
Cerrahi hasta izlemi yapabilme
Doğru ve amaca yönelik tetkik isteme ve sonuçlarının yorumlanmasını yapabilme
Epikriz ve rapor hazırlayabilme
Reçete yazabilme
Göğüs Cerrahisi acillerini tanıma, acil müdahaleleri yapabilme
Poliklinik hasta muayenesi yapabilme
Tanı ve ayırıcı tanı yapabilme
Küçük cerrahi işlemler yapabilme
Doğru hasta hekim ilişkisi kurabilme
Ekip çalışması yapabilme
Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme
Bilimsel makale okuma ve yorumlama yapabilme
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve sorumlu öğretim üyesi gözetiminde yapacaktır
56
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Anormal göğüs fizik muayene bulgularını tanıyabilme
Cerrahi öncesi hazırlığını yapabilme
Cerrahi sonrası hasta takibini yapabilme
Yoğun bakımda hasta takibini yapabilme
Sıvı elektrolit tedavisini bilme
Kan gazı sonuçlarını yorumlamayı bilme
Rutin yapılan kan tetkiklerinin sonuçlarını yorumlayabilme
Bronkoskopi işlemini ve endikasyonlarını bilme
Oksijen tedavisi ihtiyacını belirleyebilme
Oksijen tedavisi uygulayabilme ve tedaviyi takip edip sonlandırabilme
Hastayı moniterize edebilme ve monitör takibi yapabilme
İnhalasyon yoluyla uygulanan ilaçları bilme
Torasentez işlemini tek başına yapabilme
Cerrahi aletleri tanıyabilme
Küçük cerrahi müdahaleler yapabilme
Sterilasyon genel prensiblerini bilme
Akciğer grafisinin yorumlanmasını yapabilme
Sütür materyallerini tanıyabilme
Pansuman prensiplerini bilme
Lokal anestezik ilaçları ve kullanım dozlarını bilme
Akciğer kanseri semptom ve bulgularını bilme
Akciğer kanseri tedavi yaklaşımlarını bilme
Kist Hidatik hastalığını bilme, korunma yöntemlerini bilme
Büllöz akciğer hastalıklarını bilme
Bronşiektazi hastalığını tanı ve tedavi yöntemlerini bilme
Plevral efüzyonu tanıma ve ayırıcı tanı yapabilme
Akciğer nodüllerinin ayırıcı tanısı ve takiplerini bilme
Mezotelyoma tanı ve tedavisini korunmayı bilme
Göğüs cerrahisi acillerinin tanısını koyabilme
Pnömotoraks ve tansiyon pnömotoraks tanısını koyabilme acil müdahaleleri bilme
Yabancı cisim aspirasyonlarını semptom ve bulgularını bilme tanısını koyabilme
Cerrahi işlemler için onam almayı bilme
Kanser hastalarının ve yakınlarının hastalık ve tedavi konusunda bilgilendirmesini yapabilme
Bilimsel makale okunması, yorumlanması ve özetlenmesini bilme
57
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Venöz kan alma
Arteryel kan alma
Damar yolu açma
Nazogastrik sonda yerleştirme
İdrar sondası yerleştirme
Torasentez yapma
Akciğer grafisini yorumlama
Nazal oksijen uygulaması
Pulse oksimetre kullanma
Moniterize etme
Nebulizatör kullanma
Sütür atma
Sütür alma
Kapalı ve açık yara pansumanı yapma
Biyopsi alma
Ameliyatlarda asiste etme
Steril eldiven giyme
Cerrahi el temizliği yapma
Lokal anestezi uygulayabilme
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI
Çalışm a Sistem i:
Göğüs Cerrahisi stajı bir ay süre ile yapılmaktadır. İntörn hekim, staj boyunca klinik çalışanlarıyla
beraber tüm klinik işlerine aktif olarak katılmaktadırlar.
Sabah vizitleri saat 08.00 da, akşam viziti saat 16.30 da başlamaktadır.
Salı, Perşembe ve Cuma günleri ameliyathanede ameliyat ekibine katılmakta ve ameliyata
girmektedirler.
Pazartesi günleri lokal ameliyathanede küçük biyopsiler ve bronkoskopilere aktif olarak
katılmaktadırlar.
İntörn hekimlerin tüm günlük vizitlere katılmaları, hastaları sunmaları beklenmektedir.
Pazartesi ve Çarşamba günleri yapılan poliklinik hasta vizitlerine katılmaları ve asistan doktorlarla
beraber gördükleri hastaları sunmaları beklenmektedir.
Cuma günleri yapılan göğüs onkoloji konseyine
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
katılmaları gerekmektedir.
58
- -
Makale saatleri ve asistan ders programına katılmaları gerekmektedir.
HASTA SORUM LULUĞU
İntörn doktorlar poliklinik hastaları ve servisimizde yatan hastaların tüm tanı ve tedavi işlemleri
boyunca birinci sene asistanı düzeyinde sorumludurlar.
Göğüs Cerrahisi Kliniğinde öğretim üyelerinin gözetimi altında klinik sorumlu asistanları, hemşire
ve personel ile bir ekip çalışması içinde çalışmaları beklenmektedir.
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
4 toplantı
Konu
Öğretim Üyesi
Pnömotoraks
Prof. Dr. Ş. Tuba Liman
Yabancı cisim aspirasyonları
Prof. Dr. Ş. Tuba Liman
Göğüs Travması
Prof. Dr. Salih Topçu
Akciğer Kanseri
Prof. Dr. Salih Topçu
Akciğer grafisi okuma
Prof. Dr. Salih Topçu
Prof. Dr. Ş. Tuba Liman
NÖBET
İntörn hekimler bir aylık çalışma saatleri içinde 5’i hafta içi, 2’i hafta sonu olmak üzere toplam 7
adet nöbet tutmaktadırlar.
Nöbetçi intörn doktorlar nöbet sırasında kıdemli nöbetçi asistanın
sorumluluğu altında çalışırlar. Nöbet listesi sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanmaktadır.
Nöbet listesinde yapılacak değişiklikler anabilim dalı başkanının ve sorumlu öğretim üyesinin bilgisi
dahilinde ve onayıyla yapılır. Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla
sorumludur. Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16.30 da, hafta sonunda saat 09.30 da
başlamaktadır. Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi kıdemli
asistana bilgi vermekle yükümlüdür.
59
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
60
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen yeterliliklere
ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda aktif
katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUMU
:
STAJ NOTU
:
SONUÇ
:
( ) Devamsızlığı Yok
( ) BAŞARILIDIR
Anabilim Dalı Başkanı
( ) Var
( ) BAŞARISIZDIR
:
Anabilim Dalı Dönem VI sorumlu öğretim Üyesi :
61
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ AD
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
PLASTİK CERRAHİ SERVİSİ
: 2.Kat
POLİKLİNİK
: 2.Kat
AM ELİYAHANE
: 1.Kat
YANIK ÜNİTESİ
: Morfoloji Binası 2. Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Doç Dr Hakan Ağır
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU
ÖĞRETİM ÜYESİ
: Doç Dr. Hakan Ağır
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ : Doç Dr Tonguç İşken
Doç Dr Şahin Alagöz
AM AÇ
Bu stajın amacı, Plastik Cerrahinin sık karşılaşılan acil travmalarında cerrahi müdahaleyi
öğrenmek, çocukluk çağı ve doğumsal hastalıklarda hangi yaşlarda ne müdahaleler yapıldığını
bilmek, hastaları yönlendirebilmektir.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1. Öykü alabilme
2. Fizik muayene
3. Öykü ve muayene bulgularını Kaydetme
4. Vizitte sunabilme
5. Plastik Cerrahi acillerinde yaklaşımı bilmek
6. Plastik Cerrahinin hasta spektrumunu poliklikte öğrenme
7. Basit dikiş tekniklerini öğrenme ve uygulama
8. Pansuman tekniklerini uygulama
Not: Bütün çalışmalarını kıdemli asistan doktor ve sorumlu öğretim üyesi gözetiminde yapacaktır
62
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Yanık Fizyopatolojisi
Yanık Şoku
Fasyotomi ve Eskarotomi endikasyonları
Yanık ünitesine sevk endikasyonları
Maksillofasiyal travmaların fizik muayenesi
El anatomisi ve El muayenesini öğrenme
Çocukluk çağı anomalileri, doğumsal anomalilerin cerrahi tedavi gerektirenlerinin cerrahi
zamanlamasını bilme
Dudak damak yarıklarının ameliyat zamanlaması, ekip yaklaşımını bilme
Yara iyileşmesini öğrenme
Onarım yöntemlerini (greftler ve flepler) ana hatlarıyla öğrenme
Deri tümörlerine yaklaşım
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Pansuman yapmak
Basit dikiş teklerini öğrenmek
Yanıkta ilk müdahale
Kan alma, NG takma, KŞ ölçme, sonda takmak, her türlü tetkikin istenmesi
Dış kanamayı durduracak/ sınırlayacak önlemleri alabilme
Burun tamponu koyabilme
Atel yapabilme ve uygulayabilme
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI:
Çalışm a Sistem i
İntörn doktorlar sabah 08 00 da vizit için serviste hazır bulunur, vizit sonrası her hafta değişmek
üzere çalışma yerine gider (poliklinik, servis, ameliyathane, yanık ünitesi)
Servis Çalışmaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servislerde çalışan intörn doktorlar kıdemsiz asistan konumunda kıdemli doktorun gözetiminde
çalışırlar.
Sabah en geç saat 0800’de servise gelerek sorumlu oldukları hastaların muayenesini yaparlar,
kıdemli asistan ile servisi dolaştıktan sonra, sabah toplantısına katılırlar.
İntörn doktorlar sorumlu oldukları hastalar dışındaki hastaların da tanı, tedavi ve sorunlarını
bilmekle yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaların yakınlarına kendilerini tanıtmak ve hastalık hakkında
onların anlayabileceği bir dille bilgi vermek sorumluluğunu taşırlar.
İntörn doktorlar öğretim üyesi vizitlerinde kendi hastalarını sunarlar.
İntörn doktorlar, serviste izledikleri hastaların acil sorunları olmadıkça, anabilim dalının eğitim
toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.
İntörn doktorlar izledikleri hastaları akşam yapılan nöbet vizitinde teslim etmeden servisten
ayrılamazlar. Teslimler nöbetçi asistan ekibiyle birlikte toplu halde yapılır, intörn doktorlar kendi
aralarında nöbet teslimi yapamazlar.
İntörn doktorlar çıkışını yapacakları hastaların epikrizini bilgisayarda yazarlar, servis kıdemli
asistanına ve servis sorumlu öğretim üyesine imzalatırlar. Epikrizi yazılmayan veya imzasız
olan hastaların çıkışları yapılmamaktadır.
İntörn doktorlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın eğitim toplantılarına katılırlar.
Eğitim toplantılarının günü ve saatleri aşağıdadır.
•
Her sabah (saat 08.30)Gece yatan hastaların tartışılması
•
Cuma
(saat 08 00) Genel vizit
•
09 00
Seminer saati
63
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
İntörn eğitimleri interaktif olarak her öğretim üyesinin poliklinik gününde polikliniğe gelen hastalar
üzerinde olgu tartışması şeklinde yapılmaktadır.
NÖBET
Ayda 7 veya 8 nöbet tutar
Nöbetçi intörn doktorlar nöbet sırasında kıdemli nöbetçi asistanın sorumluluğu altında çalışırlar,
nöbetçi kıdemli asistan gerekli gördüğünde nöbet yerlerinde değişiklik yapabilir.
Nöbet listesi intörn doktorların kendi arasında belirlediği kişi(ler) tarafından düzenlenir.
Nöbet listesinde yapılacak değişiklikler, nöbet listesinden sorumlu öğrenciye ve sorumlu öğretim
üyesine en az bir gün öncesinden bildirilmelidir.
Geçerli bir gerekçe olmaksızın nöbete gelmemenin veya geç gelmenin telafisi olmayıp, staj tekrarı
gerektirir.
Nöbetçi intörnler asistanlarla birlikte nöbet teslimlerine katılmakla sorumludur.
Nöbet teslimleri hafta içinde saat 16 00’dan ameliyatların bitim saatine kadar akşam 19 00 a kadar,,
hafta sonunda saat 09 00’da başlamaktadır.
Nöbetçi intörn doktor nöbet yerinden ayrılması gereken durumlarda nöbetçi kıdemli asistana bilgi
vermekle yükümlüdür.
Prim er hasta sorum luluğu kapsam ında sorum luluk aldığı hastalar
Adı-Soyadı
Protokol No
Tanı/tanılar
Onay
64
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
DEĞERLENDİRİLM E
Hayır
Az
Orta
İyi
Çok iyi
Hedeflenen
yeterliliklere ulaştı
Hedeflenen becerilere
ulaştı
Eğitim toplantılarda
aktif katılım yaptı
Servis çalışmalarında
başarılıydı
Poliklinik
çalışmalarında
başarılıydı
SONUÇ
DEVAM DURUM U
:
STAJ NOTU
SONUÇ
( ) Devamsızlığı Yok
( ) Var
:
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim Üyesi:
Anabilim Dalı Başkanı:
65
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
İNTÖRN DOKTOR KARNESİ
ADI -SOYADI
:
FAKÜLTE NUM ARASI
:
STAJ TARİHLERİ
:
STAJ YERİ
:
PSİKİATRİ SERVİSİ
: 5.KAT
POLİKLİNİK
: Poliklinik Binası Zem in Kat
ANABİLİM DALI BAŞKANI
: Prof. Dr. Üm it Tural
ANABİLİM DALI STAJ SORUM LU
ÖĞRETİM ÜYESİ
: Prof Dr Bülent Coşkun
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ : Prof. Dr. Üm it Tural
Prof Dr .Bülent Coşkun
Prof Dr .M ustafa Yıldız
Prof. Dr .Ahm et Tam er Aker
Doç Dr .İrem Yaluğ
Doç. Dr. Aslıhan Polat
Yrd.Doç.Dr.Cem Cerit
AM AÇ
Bu stajda, hekimlik konusunda temel teorik eğitimini tamamlamış hekim adaylarına psikiyatri
uygulamalarıyla ilgili örnekler sunmak, uygulamalara katılarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı
olmak, varsa eksiklerini tamamlamalarına fırsat vermek, sık görülen psikiyatrik hastalıkların
ve acil durum ların tanınması, ayırıcı tanıları, tedavi ilkeleri, genel sağlık hizmetleri içinde
psikiyatri uygulamalarının yeri, psikiyatri ile diğer hekimlerin ilişkileri, ortak ilgi alanları, koruyucu
hekimlik uygulamaları ve genel anlamda hasta hekim ilişkilerinin zor yanları hakkında aktif
katılım lı tartışm a ve uygulam alar yapm ak, hekim adaylarının ruh sağlığı ve hastalıkları ile
ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.
HEDEFLENEN GENEL YETERLİLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Psikiyatrik görüşm e ilkelerini benimseyip uygulayabilme
Psikiyatrik öykü alabilme
Ruhsal m uayene yapabilme
Öykü ve muayene bulgularını kaydedebilm e
Vizitte hasta sunabilm e, ayırıcı tanı tartışabilm e
Hasta izlem e,
İşbirliği içinde tedavi düzenlem e
Epikriz / rapor yazabilme,
Hasta hekim ilişkilerinde zor durum larla ilgili değerlendirme yapabilme, çözüm
üretebilme
10. Soruna yönelik yaklaşım yapabilme
Not: Bütün çalışmalar, kıdemli asistan doktor ve veya ilgili öğretim üyesi gözetiminde yapılacaktır
66
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
HEDEFLENEN KLİNİK YETERLİLİKLER
Psikiyatrik görüşme basamaklarını bilme
Görüşmeye uygun biçimde başlayıp sürdürebilm e
Görüşmeyi zamanında ve uygun biçimde bitirebilm e
Görüşm e notu yazabilme
Hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte, ayrı ayrı, uygun sırayla görüşm eleri düzenleyebilm e
Görüşmede konuşm ayan ya da dirençli hastanın ruhsal değerlendirmesini yapabilme
Görüşmede taşkın veya kontrol sorunu olan hastanın ruhsal değerlendirmesini yapabilme
Değerlendirme ve tedavi konusunda hasta ve yakınlarına güven verip
cesaretlendirebilm e
Psikiyatrik belirti ve bulguları değerlendirebilme
İki temel sınıflandırma sistemine göre (ICD, DSM) tanı, ayırıcı tanı yapabilme
Psikotik bozukluğu olan hastaları tanı, ayırıcı tanı tedavi konularında değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
Fiziksel / bedensel nedenlere bağlı gelişen psikiyatrik tabloları değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
Affektif bozukluğu olan hastaları tanı, ayırıcı tanı tedavi konularında değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
Anksiyete bozukluğu olan hastaları tanı, ayırıcı tanı tedavi konularında değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
M adde bağım lılığı olan hastaları tanı, ayırıcı tanı tedavi konularında değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
Kişilik bozukluğu olan hastaları tanı, ayırıcı tanı tedavi konularında değerlendirebilme
Hasta ve hasta yakınlarından bilgi alıp bilgi verebilme, tedaviye uyum konusunda destek olma
Tıbbi hastalığı olan hastalarda psikiyatrik semptom ve bulguları ayırdedebilme
HEDEFLENEN PRATİK BECERİLER
Hastaların fiziksel, nörolojik ve ruhsal muayenelerini yapabilme
Hastalarla uğraş etkinliklerine aktif biçimde katılabilme
Hasta ve yakınlarıyla uygun iletişimi kurabilme
Sık kullanılan psikolojik test ve ölçeklerden yararlanabilme (*)
Koruyucu amaçlı sağlık eğitimi uygulamalarını eleştirel gözle değerlendirebilme,
Sağlık eğitimi uygulama örneği canlandırabilme (**) / gerçekleştirebilme
Gerekli durumlarda, taşkın hastayı tespit eden ekipte yer alabilme
EKT uygulama ekibinde yer alabilme
Katıldığı / uyguladığı etkinlikleri yazılı ve sözlü olarak rapor edebilme
(*) “yararlanabilme” denildiğinde uygun testi isteyebilme, test sonucunun klinik tablo ile uyumunu
tartışabilme ve değerlendirme / tedavi sürecinde bu sonuçları kullanabilmekten söz edilmektedir.
(**) “Sağlık eğitimi uygulamasının canlandırılması” denildiğinde, belirlenen bir halk sağlığı sorunu
hakkında seçilmiş ve aynı özellikleri olan bir gruba onların rahatça anlayıp benimseyebilecekleri
biçimde konunun anlatılmasının ve tartışılmasının canlandırılmasından söz edilmektedir. Eğitim
sunumları 2 veya 3er kişilik gruplar halinde yapılır. Sunan kişiler dışındaki öğrenciler, varsa
stajyerler ve konuyla ilgili öğretim üyesi ve asistanlar hedef kitleyi canlandırarak sunumun
etkileşim içinde yürütülmesini sağlarlar.
Canlandırma sonrasında, konu uygunsa ve
67
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
hedef kitle sağlanabiliyorsa gerçek sunum da yapılabilir.
ANABİLİM DALINA ÖZGÜ YÖNTEM VE ÇALIŞM A KOŞULLARI:
Bir aylık staj sırasında temel olarak servis ve poliklinik olmak üzere iki alanda uygulamalar
yapılır.
Her iki grup için, koruyucu ruh sağlığı hizm etleri ile ilgili olarak, Toplum Ruh Sağlığı Birimi
tarafından yürütülen çalışmalara aktif katılım söz konusu olur.
İntörn doktorlar Anabilim Dalının eğitim programlarına aktif biçimde katılırlar.
İntörn doktorlar nöbetlere de aktif biçimde katılırlar.
Yalnızca intörn doktorlar için yapılan etkinlikler
İntörn doktorlarla değerlendirm e toplantıları
* Her yeni grubun staja başladığında yapılan psikiyatri anabilim dalının ve staj programının
tanıtıldığı, beklentilerin öğrenildiği, soruların cevaplandığı hoşgeldiniz toplantısı,
* her hafta başında yapılan bir önceki haftanın ele alındığı, kazanımların, aksaklıkların
değerlendirildiği ve hem intörnlerden alınan hem de intörnlere iletilen geri bildirimler için yapılan
gözden geçirm e toplantısı,
* ve son günlerdeki genel değerlendirm e çalışması, verilmeye çalışılan eğitimin
netleştirilmesine, bu konu hakkında geri bildirim alınmasına yarayacaktır.
Servis intörn doktorlarının çalışm a düzeni
Serviste bulunan intörn doktorlar, kıdemli asistanlardan biriyle birlikte en az bir hastanın birinci
derecede sorum lu doktoru olacaktır. Servis kıdemli doktoru yanında serviste görevli öğretim
üyesi de intörn doktorun hasta ile görüşmelerine destek olacak, öykü alınması, tedavi planı,
terapötik görüşmeler sırasında destek sağlayacaktır. İntörn doktor vizitlerde hastasını diğer
asistanlar gibi sunacak, hastalık öyküsü, muayene bulguları, tedavi planı ve süreç hakkında bilgi
verecek, tartışmaların sonuçlarını kıdem li asistan ve/veya ilgili öğretim üyesiyle birlikte
gözden geçirecek, gerekiyorsa tedavi planındaki değişimi de göz önünde bulundurarak
hastasının tedavisini sürdürecek hasta dosyasına gereken kayıtları yazacaktır.
Poliklinik çalışm aları
Poliklinik intörn doktorları önce gözlemci olarak görüşmelere katılacaklar, sonra da ilk görüşmeleri
belirlenen programa göre kendileri gerçekleştireceklerdir. İlgili öğretim üyesi ve asistanın
denetiminde sürdürülen bu çalışmaların her biri ile ilgili hasta değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacaktır.
İntörn doktorlar görüşm esini kendilerinin yaptıkları ve değerlendirm e tartışm asına
katıldıkları hastalar ile ilgili kısa bilgi notunu haftalık değerlendirm e toplantılarında
intörn eğitim program ı sorum lusuna vereceklerdir.
Diğer önem li noktalar:
Aksine bir durum belirtilmez ise servis ve poliklinik çalışmaları ikişer haftalık sürelerle yapılır. Staj
sırasında belirlenen düzen içinde hafta içi ve hafta sonu nöbetleri tutulacaktır.
Çalışma saatleri, aksine bir durum belirtilmediği sürece sabah 9:00 akşam 17:00 arasında yer alır.
Bu saatler içinde ve nöbet sırasında intörn doktorların mutlaka olmaları gereken yerde bulunmaları
beklenmektedir. Özel bir engeli olan kişi bu durumu, sorun ya da engel olur olmaz bildirmeli
herhangi bir nedenle yokluğu farkedildiğinde açıklama yapmak durumunda kalmamalıdır.
Tum görüşmelerde intern doktorlar kılık kıyafetlerine ve tutum larına dikkat etmelidirler.
Görüşmelerin bölünm em esi ve zam anında başlam ası gerekmektedir. Servis ve poliklinik
uygulamaları süresince beyaz önlük giyilmesi gerekmektedir.
Burada belirtilen konular ya da yer verilemeyen konularla ilgili her zam an öğretim üyeleriyle
görüşm e im kanı bulunabilecektir.
68
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
İNTÖRN EĞİTİM SEM İNERLERİ
Tarih/Gün
2 oturum
2 oturum
(Seminer ve
dergi saati)
2 oturum
(Uygulamaya
katılım)
Konu
Görüşme ilkeleri, iletişim becerilerini geliştirme,
hasta hekim ilişkilerinde zor durumlar
Genel tedavi ilkelerinin gözden geçirilmesi,
Acil psikiyatrik durum lar, tedavi ilkeleri
Psikiyatriye gönderme, psikiyatri konsültasyonu
isteme, konsültasyon hizm etleri
Psikofarmakolojinin gözden geçirilmesi, reçete
yazım ı, konuyla ilgli dergi tartışmaları
Öğretim Üyesi
Prof Dr Bülent Coşkun
Psikiyatrik rehabilitasyon, kronik hastalarla
Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, genel
sağlık hizm etlerinde psikiyatrinin yeri (sağlık
ocağında, hastanede…)
Travm a seminerleri, afet psikiyatrisi
Prof Dr Mustafa Yıldız
Prof Dr Bülent Coşkun
Prof Dr Tamer Aker
Doç Dr Aslıhan Polat
Doç Dr İrem Yaluğ
Prof. Dr Ümit Tural
Prof Dr Tamer Aker
Nöbet
Staj sırasında belirlenen düzen içinde hafta içi ve hafta sonu nöbetleri tutulmaktadır. İntörnler,
mesai saati sonrasında servis nöbetçi asistanı ile birlikte nöbete kalır ve sorumluluğu ilgili asistanla
birlikte paylaşır. Nöbet sırasında servis hastalarının gözlenmesi, hastalarla birlikte etkinlikler
yapılması, gerektiğinde asistanın verdiği görevlerin yerine getirilmesi ve servisteki durum aksini
gerektirmiyorsa konsültasyonlara asistanla birlikte katılması söz konusu olur.
Nöbet sırasında intörnün servis hastalarıyla birlikte olması, gözlem yapması, asistanla birlikte bazı
etkinliklere öncülük etmesi beklenir. Küçük grup söyleşileri, grup oyunları, birlikte film dizi izleme
ve tartışma gibi. Yapılan etkinlikler gözden geçirme toplantısında değerlendirilmek üzere
kaydedilir.
Ayrıca nöbetçi intörn, servis durumu uygun olduğunda, asistana haber vererek, önceden
belirlenmiş program doğrultusunda başka servisleri ve acil servisi ziyaret eder, hasta hekim
ilişkileri konusunda gözlemler yapar, topladığı gözlem materyalini hasta hekim iletişimi ve iletişim
becerileri seminerlerinde ilgili öğretim üyesi ve arkadaşlarıyla paylaşır. Her intörnün her nöbette,
ilgili öğretim üyesiyle belirlenen çerçeveye uygun en az bir gözlem yapması beklenir.
İntörnler, herhangi bir özel nedenle nöbet değişikliğine ihtiyaç duyarlarsa, 3 gün önceden intörn
sorumlusu öğretim üyesine nöbetlerini kimle değiştireceklerini yazılı olarak (her iki intörnün de
imzasıyla) bildirmek durumundadırlar. Staj dışından bir başka intörnle nöbet değişim i söz
konusu olm az. Yerine aynı gruptan bir başka intörnün nöbet tutmasını sağlamadan nöbete
gelmeyen intörn stajdan başarısız sayılır.
DEĞERLENDİRM E
DEĞERLENDİRM E SİSTEM İNDE TEM EL İLKELER VE GEREKÇELERİ
Değerlendirm elerde her hafta için alınan kredilerin toplam ı esas alınacaktır. Yaklaşık
dört haftalık staj sırasında, kredi alınan etkinliklerin ay boyunca dengeli biçimde dağılması
amaçlanmaktadır. Hafta boyunca en fazla 100 kredi alınması söz konusudur. Haftada en az 50
kredi alınması zorunludur. Dört hafta sonunda en çok 400 kredi alınabilecektir. Geçerli not almak
için ise 240 kredi toplanması gerekli olacaktır.
Değerlendirmeler, hafta boyunca yapılan çalışmaların bir sonraki hafta başında gözden geçirilmesi
sırasında yapılacaktır. Değerlendirmeye intörn programı sorumlusu olan öğretim üyesi, ilgili
asistanlar ve intörnler birlikte katılacaklardır. Böylece intörn kendi çalışmasını değerlendirme ve
varsa eksiklerini görme geliştirme imkanı bulacaktır.
Belirtilen kredilendirme sistemine ek olarak intörnlerin genel davranışları ve ilgileri göz önüne
alınarak ek puan almaları da söz konusu
69olabilecektir. Bu ek puanlar staj sonu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
değerlendirmesinde göz önünde bulundurulacak, en fazla 10 puan olabilecektir.
Bütün bu çalışm alarda intörn doktorun psikiyatri eğitim i esas olacaktır, Psikiyatri
Anabilim Dalında verilen sağlık hizmetine katkı da göz önüne alınabilecek, ancak öncelik intörnün
eğitiminde olacaktır.
İntörnün belirtilen çalışmaları yürütebilmesi için temel faktörlerden birinin devamlılık ve çalışma
saatlerine uyum olduğu açıktır.
1. Servis çalışm aları
1.1 Servis vizitlerine katılm a
Yalnızca dinleyici olarak katılma halinde 1 puan alınır; tanı, ayırıcı tanı, tedavi düzenlemesi gibi
konularda görüş belirtme, katkıda bulunma halinde katkıya göre puan arttırılır. Hafta boyunca Salı
günü büyük vizit hariç yapılan vizitlerdeki değerlendirmelere göre vizitlere katılma konusunda
haftada 4 ile 7 arasında puan alınabilir (İki haftada toplam 8 ile 14 puan).
1.2 Hasta sunm a
İntörn doktor, hastası ile görüşmelerini asistan ve öğretim üyesi denetiminde sürdürür, vizitte
sunar, tanı ayırıcı tanı ve tedavi planı hakkında görüş belirtir, tartışır. İki hafta boyunca hastasıyla
ilgili sunumlarıyla ile ilgili olarak toplam 5 ile 14 puan arasında puan alabilir. İlk sunum sırasında 3 –
8, daha sonraki hafta yapılan değerlendirmelerde 2 – 6 arasında puan alınabilir (İki haftada
toplam 5 – 14 puan).
1.3 Hasta izlem e ve kayıt tutm a
İntörn, hastasıyla ilgili değerlendirmelerini, vizitlerde yapılan değerlendirme ve tartışmaları,
hastasıyla yaptığı günlük görüşmelerini ve hastanın hastalığı ile ilgili gelişmeleri hasta dosyasına
kaydeder. Bu kayıtlar ilgili kıdemli asistan ve öğretim üyesiyle birlikte değerlendirilir. Bir haftalık
çalışma 5 ile 15 puan arasında değerlendirilir (İki haftada gösterilen ilgi ve başarıya göre
toplam 10 – 30 arasında puan alınabilir).
1.4 Servisteki uğraşı etkinliklerine katılm a
İntörn doktorlar, servis içinde hastaların kendi aralarında düzenledikleri etkinlikler veya sağlık ekibi
tarafından hazırlanılıp yürütülen çalışmalara aktif olarak katılırlar. Birlikte grup oyunları, ikili oyunlar
oynama, okuma saati düzenleme, birlikte film veya dizi izleyip tartışma, küçük gruplarla söyleşiler
yapma gibi. Bu etkinliklerin planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunan intörn doktorlar
haftada 4 ile 10 arasında puan alabilirler (İki haftada toplam 8 – 20 arasında puan).
1.5 Serviste gruplara katılm a
Serviste yapılan günaydın toplantıları, psikotik bozukluğu olan hastalarla yapılan psikoeğitim
toplantıları veya etkileşim amaçlı yapılan toplantılara intörn doktorların da aktif katılımı
beklenmektedir. Yalnızca katılım halinde 1 puan, düzenleme ve uygulamaya katılma derecesine
göre haftada 3 puan alınabilecektir (İki haftada toplam 2 – 6 arasında puan).
1.6 Hastalarla günlük bahçe gezileri
Serviste tedavi gören hastalar, servis ekibinin değerlendirmesine göre günlük geziye çıkmaktadır.
Öğleden sonra yaklaşık bir saat süren bu gezilerde intörnler aktif yer almaktadırlar. Haftada 5 – 8
puan alınabilir (İki haftada toplam 10 – 16 arasında puan).
1.7 M esai saatlerindeki konsültasyonlara katılm a
Serviste görevli intörn doktorların konsültasyon hizmetleriyle görevli asistanla birlikte
konsültasyonlara dönüşümlü olarak katılımları beklenmektedir. Haftada 2 – 5, toplamda 4 – 10
arasında puan konsültasyon sırasında ve sonrasındaki değerlendirmelere aktif katılma ile orantılı
olarak alınabilecektir.
1.8 Servis çalışm aları ile ilgili Laboratuar istekleri ile ilaç isteklerinin yazılm ası ve
uygun durum larda epikriz hazırlanm ası gibi etkinlikler
İntörn doktorların kendi hastalarıyla ilgili fizik ve nörolojik muayeneyi yapmaları, gereken laboratuar
tetkiklerini istemeleri, sonuçlarını takip edip yorumlamaları ve gerekiyorsa tedavi planına
yansıtmaları beklenmektedir. Ayrıca uygun olan durumlarda intörn doktorların epikriz
hazırlanmasına da aktif katılması gerekmektedir (İki hafta içinde bu gibi etkinlikler 4 ile 10
puan arasında değerlendirilecektir).
70
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
1.9 Servis çalışm aları için genel değerlendirm e
Yukarıda sıralanan çalışmalar dışında intörn doktorların servis içindeki uyumları, hastalar, yakınları
ve sağlık personeli ile ilgili tutum ve davranışları da iki hafta için toplam 3 ile 10 arasında puanla
değerlendirilecektir.
2. Poliklinik çalışm aları
2. 1 Psikiyatri polikliniğinde intörn doktorların görüşm eleri izlem esi
İntörn doktorlar poliklinik çalışmalarında öncelikle asistanlarla birlikte, görüşmelere katılıp,
hastaların genel psikiyatrik değerlendirmesi, ruhsal muayenesi, ayırıcı tanısı ve tedavi
düzenlenmesi, sonuç hakkında hastaya ve varsa yakınlarına bilgi verilmesi konularında bilgilerini
tazelerler. İlk görüşme, takip görüşmeleri, farklı birimlerin poliklinik çalışma ve izlemelerine katılırlar
(Psikoz, anksiyete, affektif bozukluklar, travma, ergen poliklinikleri gibi). İntörn doktorlar görüşme
sonrasında, asistan ve öğretim üyeleriyle, muayene edilen hastalar hakkında yapılan tartışmalara
aktif olarak katılır, özellikle tanı, ayırıcı tanı ve tedavi düzenlenmesiyle ilgili görüş belirtirler.
İntörn doktorların izledikleri görüşmeler hakkında yaptıkları değerlendirmeler, tanı, ayırıcı tanı ve
tedavi ile ilgili tartışmalara katılımı doğrultusunda haftalık çalışma değerlendirmesi yapılır.
Görüşmelere katılımla haftada en az 5 puan, aktif katılım halinde de haftada 20 puan alınabilir (İki
haftada toplam 10 ile 40 arasında puan).
2. 2 Psikiyatri polikliniğinde intörn doktorların başlattığı görüşm eler
İntörn doktorlar, poliklinik sorumlu öğretim üyesinin düzenlemesi ve poliklinik kıdemli asistanının
denetimi altında ilk görüşmelere hazırlık olmak üzere bilgi almayı ve ruhsal muayeneyi yapar,
asistan ile beraber değerlendirmeyi tamamlayıp gerekli tetkiklerin istenmesine ve / veya tedavi
planının düzenlenmesine katkıda bulunurlar.
Kontrol için gelen hastalarla da görüşmeler başlatılıp ön bilgi alınır, ilk değerlendirme yapıldıktan
sonra asistanla beraber değerlendirme tamamlanır. Gün içinde veya sonunda, kıdemli asistanla
veya öğretim üyesiyle günün hastaları hakkında gözden geçirme görüşmeleri ve değerlendirmeler
yapılır.
Haftanın her günü poliklinik çalışmasına katılan intörn doktor, sorumluluk aldığı görüşmeler
nedeniyle haftada 10 ile 25 arasında puan alabilir. Puan değerlendirmesinde hastalarla ilgili ruhsal
muayene, tanı ayırıcı tanı tartışması ve tedavi planıyla ilgili yorumlar gözönünde bulundurulur (İki
haftada toplam 20 ile 50 arasında puan).
2. 3 İntörn doktorların katıldığı poliklinik eğitim toplantıları
İntörn doktorların poliklinik birimlerinin eğitim saatlerine de aktif olarak katılımı beklenir. İntörn
doktorların poliklinik çalışmalarına katıldıkları dönemde, her birimle ilgili gerçekleştirilen en az bir
eğitim toplantısına aktif olarak katılması beklenir (Psikoz birimi, anksiyete birimi, ruhsal travma ve
afet çalışmaları birimi, ergen biriminin eğitim ve olgu tartışmaları gibi) İki hafta içinde en az dört
birim toplantısına katılmak gereklidir.
Birimlerin ağırlıkla olgu tartışmasına yer verdikleri eğitim toplantılarında intörn doktorlar,
tartışmalara katılımlarıyla orantılı olarak toplantı başına 1 ile 4 arasında puan alabilirler (İki
haftada toplam 4 ile 16 arasında puan).
2. 4 Poliklinik çalışm aları için genel değerlendirm e
Yukarıda sıralanan çalışmalar dışında intörn doktorların poliklinik içindeki uyumları, hastalar,
yakınları ve sağlık personeli ile ilgili tutum ve davranışları da iki hafta için toplam 4 ile 14 arasında
puanla değerlendirilecektir.
3. Eğitim toplantıları
3. 1 Anabilim Dalının ortak eğitim toplantıları ve sem inerler
İntörn doktorlar, Anabilim Dalının eğitim programında yer alan dergi saati, olgu sunumu /
tartışması, seminer etkinlikleri, vizitler ve sağlık kurulu toplantılarına aktif olarak katılır, görüş
belirtir, katkıda bulunurlar.
Perşembe günleri dönüşümlü olarak seminer, olgu, dergi saatleri yapılır. Salı günleri de genel vizit
ve sağlık kurulu toplantıları gerçekleştirilir. İntörn doktorlar gerek bu toplantılarda söz alıp katkıda
bulunmaları gerekse daha sonra kendileriyle yapılan değerlendirme toplantılarındaki katkılarıyla
orantılı olarak haftada 2 ile 3 arasında puan alabilirler (Ayda toplam 8 ile 12 arasında puan).
71
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
3. 2 Öğretim üyeleriyle belirlenen konuların ele alınm ası
Yalnızca intörn doktorlar için yapılan eğitim etkinlikleri de bulunmaktadır. İlgili öğretim üyeleriyle
birlikte planlanan konu tartışmaları, dergi sunumları veya kendilerinin sunum yaptıkları seminerler
gerçekleştirilir. Acil psikiyatrik durumlar, sık karşılaşılan psikiyatrik sorunlar, hasta hekim
ilişkilerinde zor durumlar, rehabilitasyon hizmetleri, psikofarmakoloji ve reçeteler ve kendilerinin
arzu ettikleri seçmeli konularda seminer ve tartışmalar yapılır. Bu seminer ve tartışmalara katılımla
orantılı olarak staj boyunca toplam 8 ile 20 arasında puan alınabilir.
3. 3 İntörn doktorların dergi sunum ları
İntörn doktorların ilgili öğretim üyesiyle birlikte belirlenen dergilerden sunumlar yapması
beklenmektedir. Bu sunumdaki hazırlanma, paylaşma, konuya hakim olma ve anlatma
becerileriyle orantılı olarak toplam 5 ile 15 arasında puan alınabilir.
3. 4 İntörn doktorların halk eğitim i provaları
Ayrıca intörn doktorların kendi seçtikleri konularda ikili ya da üçlü gruplar halinde sunumlar
yapmaları beklenmektedir. Belli bir toplum kesimine sağlık eğitimi uygulaması yapmayı
canlandırırlar. Sunum yapanların dışında kalan intörnler, varsa o dönem psikiyatri stajında olan
stajyerler ve bazı asistan ve öğretim üyeleri hedef kitleyi oluşturan toplum kesimini canlandırırlar.
Etkinlik sonrası değerlendirme ilgili öğretim üyesiyle birlikte yapılır.
Bu sunumlardan da konuyu ele alma, konuya hakim olma ve sunma biçimi, kullanılan dilin anlaşılır
olması ve dinleyicilere ulaşma gibi becerilerle orantılı olarak toplam 5 ile 15 arasında puan
alınabilir.
4. Toplum Ruh Sağlığı Çalışm aları
Toplum Ruh Sağlığı Biriminin etkinliklerinden en az iki tanesine katılım sağlanır. Etkinlik öncesinde
yapılacaklar hakkında bilgi edinilir, sonrasında da çalışma ilgili öğretim üyesiyle birlikte
değerlendirilir. İntörn doktorların gözlemlerini, görüş, değerlendirme ve önerilerini aktif biçimde
paylaşmaları beklenir.
4. 1 Etkinlik öncesinde yapılan hazırlık oturumunda intörn doktorların uygulama hakkında bilgi
edinmeleri ve temel ilkelerle ilgili görüşlerini paylaşmaları beklenir (Her etkinlikte 1 – 2 puan).
4. 2 Etkinlik sırasında intörn doktorların aktif biçimde katkıda bulunmaları beklenir.
Katılımlarıyla orantılı olarak puan alabilirler (Her etkinlikte 1 – 4 puan).
4. 3 Etkinlik sonrasında değerlendirme oturumunda da intörn doktorların görüşlerini
belirtmeleri, gelecekte kendilerinin yapabilecekleriyle ilgili görüşlerini paylaşmaları beklenir (Her
etkinlikte 1 – 4 puan).
4. 4 İzlenim ler: İntörn doktorların etkinlikle ilgili görüş düşünce ve önerilerini eleştirel tarzda
yazm aları beklenir (Her etkinlikte 2 – 5 puan). Bu tarz çalışmalar ay boyunca en az iki kez
gerçekleştirilmektedir (Toplam 10 – 30 arasında puan)
5. Nöbetler
5. 1 Nöbete aktif katılım
Her hafta içi nöbet bir puan, hafta sonu (cumartesi veya Pazar) nöbetleri iki puandır. Nöbet
sırasında servis çalışmalarına katılımla orantılı olarak 1 ile 4 arasında puan alınabilir.
5. 2 Nöbet sırasında konsültasyonlara katılım ve kayıt tutm a
Nöbet sırasında istenen konsültasyonlara intörn doktor da katılır ve izlenimlerini sonradan
tartışılmak üzere kaydeder. Konsültasyon hakkında yapılan tartışma ve kayıtlara göre 1 ile 3
arasında puan alınabilir.
5. 3 Nöbet sırasında servis hastalarıyla ortak etkinlikler
Nöbet sırasında intörn doktorun servis hastalarıyla birlikte olması, gözlem yapması, asistanla
birlikte bazı etkinliklere öncülük etmesi beklenir. Yapılan etkinlikler gözden geçirme toplantısında
değerlendirilmek üzere kaydedilir. Gerçekleştrilen etkinlikler oranında 2 ile 5 arasında puan
alınabilir.
72
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
5. 4 Başka servis ziyaretleri ve gözlem kayıtları
Ayrıca nöbetçi intörn doktor, servis durumu uygun olduğunda, asistana haber vererek önceden
planlanan görüşmeleri yapmak üzere başka servisleri veya acil servisi ziyaret eder. Topladığı
gözlem materyalini hasta hekim iletişimi ve iletişim becerileri seminerlerinde ilgili öğretim üyesi ve
arkadaşlarıyla paylaşır. Gerçekleştrilen gözlemler ve kayıtlar oranında 2 ile 5 arasında puan
alınabilir.
Ay boyunca üç ya da dört nöbet tutulur. Toplanan puanlar 3 veya dörtle çarpılır.
İntörn doktorlar, herhangi bir özel nedenle nöbet değişikliğine ihtiyaç duyarlarsa, 3 gün önceden
intörn sorumlusu öğretim üyesine nöbetlerini kimle değiştireceklerini yazılı olarak (her iki intörnün
de imzasıyla) bildirmek durumundadırlar. Staj dışından bir başka intörnle nöbet değişim i
söz konusu olm az. Yerine aynı gruptan bir başka intörnün nöbet tutmasını sağlamadan nöbete
gelmeyen intörn stajdan başarısız sayılır
Sonuç
DEVAM DURUM U
STAJ NOTU
SONUÇ
:
:
( ) Devamsızlığı Yok
:
( ) BAŞARILIDIR
( ) Var
( ) BAŞARISIZDIR
Anabilim Dalı Dönem VI sorum lu öğretim Üyesi:
Anabilim Dalı Başkanı:
Ek 1: İntörn doktor haftalık çalışm aları değerlendirm e tablosu:
73
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
İntörn doktor haftalık çalışm aları değerlendirm e tablosu:
Ptesi
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Servis çalışm aları
Vizitlere katılma
Hasta sunma
Hasta izleme ve kayıt tutma
Serviste etkinliklere katılma
Serviste gruplara katılma
Hastalarla günlük geziler
Konsültasyonlara katılma
Lab/ istem/ epikriz vb
Genel değerlendirme
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Poliklinik çalışm aları
Poliklinik gözlem
Plk kendi yaptığı grşme
Plk eğt toplantısı
Genel değerlendirme
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Eğitim toplantıları
Salı Perşembe
İnt eğitimleri
İnt sunumları (1)
İnt sunumları (2)
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Toplum Ruh Sağlığı çalışm .
TRS çalışm. Etkinlik öncesi
TRS çalışm. Etkinlik sırası
TRS çalışm. Etkinlik sonrası
TRS çalışm. Etkinlik notu
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Nöbet çalışm aları
Nöbet tutma
Nöbette konsültasyon
Nöbette servis etkinliği
Nbtte acil servis vb ziyareti
Salı
Çarş
Perş
Cum Ctsi
Pzr
Sonuç
Başka eklemeler
Genel toplam
74
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrenci Karnesi
- -
Download

DÖNEM VI ÖĞRENCİ ( İNTÖRN) KARNESİ