Evrak Tarih ve Sayısı: 31/12/2015-19375
*BD631733472*
T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
Sayı
Konu
:88189240/773.99/
:Uygulamalı Mesleki Eğitim
GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
BAŞKANLIĞI’NA
Gaziantep Üniversitesi tarafından lisans öğrencileri için uygulanmakta olan intörn
uygulaması, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminden itibaren ön lisans
bölümlerinde okuyan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de uygulanacaktır.
Bu kapsamda Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve odanıza bağlı
işletmeler ile işbirliği yapmak nitelikli eleman yetişmesi konusunda önemli rol oynayacaktır.
Bu yazı eklerinin tarafınızca değerlendirilmesi ve odanıza bağlı işletmelere
gönderilmesi hususunda gereğini takdirlerinize rica ederim.
Prof.Dr.M.Yavuz COŞKUN
Rektör
EKLER :
1- Ek : Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli MYO Uygulamalı Mesleki Eğitim Bilgi Notu
2- Ek : Oğuzeli MYO Bölümleri/Programları
3- Ek : Protokol
4- Ek : Firma Bilgi Formu
5- Ek : Firma Talep Formu
Oğuzeli 27900, GAZİANTEP
Tel: : 0 (342) 571 27 85
E-Posta: : [email protected]
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.140.136.124/enVision/Dogrula/6LJ7YB
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Faks: 0 (342) 571 27 86
Elektronik ağ:www.gantep.edu.tr
1 /gereğince
1
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi
güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Form-01
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM PROTOKOLÜ
TARAFLAR
Madde 1
Bu protokol, ……………………………………………………………..ile Gaziantep Üniversitesi
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu arasında ….. /….. / 20… tarihinde imzalanmıştır.
KAPSAM
Madde 2
Bu protokol, GAÜN’e bağlı İntörn Uygulaması olan Meslek Yüksekokullarının programlarına
kayıtlı, derslerini tamamlayarak “intörn” sıfatı kazanan öğrencilerin, eğitimlerini kamu veya
özel sektör işyerlerinde mesleki uygulama imkânı bularak daha iyi yetiştirilmeleri için gerekli
kuralları ve esasları içerir.
YÜRÜRLÜK
Madde 3
Bu protokolün hükümleri, protokolün imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Taraflar,
akademik yarıyılın başlamasından 2 ay önce haber vererek protokolü sona erdirebilir.
SÜRE
Madde 4
Uygulamalı eğitimin süresi, her öğrenci için bir yarıyıldır.
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM KAPSAMINDA KURUM VEYA İŞYERLERİNDE
ÇALIŞMA DÖNEMİ
Madde 5
İntörnler uygulamalı eğitimlerini, Meslek Yüksekokulu ve programların akademik programı
içerisinde, ‘intörn” sıfatı kazandıktan sonraki ilk dönemde yerine getirmek zorundadır.
ORTAK EĞİTİM İÇİN KONTENJAN VERİLMESİ VE BU KONTENJANLARIN
KULLANILMASI
Madde 6
Kurum veya işyerleri, bu protokolün imzalanması sırasında uygulamalı eğitim için her yarıyıl
kaç kontenjan tahsis edeceklerini bildirirler.
PROGRAMIN KOORDİNATÖRLERİ VE PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 7
Kurumlar ve özel işyerlerinde bu programdan sorumlu olacak kişi ‘kurum amiridir’. GAÜN
Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda bu programdan sorumlu birim ise Oğuzeli MYO ‘İntörn
Takip Kurulu (OMYO-İTAK)’’dur. İki kuruluş arasındaki programla ilgili tüm ilişkiler bu
kişiler/birimler aracılığı ile yürütülür.
Uygulamalı eğitim bu protokol hükümleri dâhilinde hazırlanan ve İTAK, öğrenci ve işyeri
sorumlusunun imzaladığı öğrenci sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşme
bu protokolün ayrılmaz ekidir.
ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ VE DENETİMİ
Madde 8
Uygulamalı Mesleki Eğitim programına dâhil intörnlerin kişisel bilgileri, bölümleri, programları,
akademik başarıları ile ilgili bütün bilgileri elektronik ortamda hazırlanır (transkript) ve
ilgililerin bilgisine sunulur.
1
Form-01
Ayrıca GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, İTAK’ın uygulamalı eğitimi için protokol
imzaladığı işletmelere ilişkin firma veya kuruluş adı, adresi, üretim veya hizmet konusu ve
kurum kimliğine ait bilgiler elektronik ortamda hazırlanır ve işyeri bilgi bankası şeklinde
hizmete sunulur.
İntörnlerin Uygulamalı Mesleki Eğitim programı kapsamındaki tüm etkinliklerinin planlanması
ve denetimi, kurum ve işyeri sorumlusu ile öğrencinin bağlı olduğu danışmanın ortak
sorumluluğunda yapılır.
Bu sorumluluk; GAÜN Meslek Yüksekokulları Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönergesi
çerçevesinde yürütülür.
ORTAK
EĞİTİM
SÜRECİNDEKİ
İNTÖRNLERİN
VE
FİRMALARIN/KURULUŞLARIN/KURUMLARIN SORUMLULUKLARI
Madde 9
İntörnler, bu program kapsamında kabul edildikleri kurum veya işyerlerinde geçerli çalışma
şartlarına ve kurallarına uyarak, tüm etkinliklere bizzat katılmak ve yaptıkları çalışmaları
rapor olarak OMYO-İTAK’a sunmak zorundadırlar. Buna aykırı ve tutum içinde olan intörnler
bu programda başarısız kabul edilir.
Firma veya kurum, intörnün ilgili alandaki bilgi, birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda
bulunmakla ve yapılan çalışmaların özetlendiği intörn değerlendirme raporunu hazırlayarak
OMYO-İTAK’a sunmakla yükümlüdürler. Firma veya kurum intörne ücret ödemekte serbesttir.
ORTAK EĞİTİM SÜRECİNDEKİ İNTÖRNLERİN HAKLARI
Madde 10
a)
Personele sağlanan diğer sosyal hizmetlerden (ulaşım, yemek gibi) ücretsiz olarak
yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak
yapılmakta olan yardımlardan intörnler yararlanamazlar.
b)
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, uygulamalı eğitimi alan intörnlerin; 5510 sayılı
kanun gereği İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigortalar ve primlerini öder.
GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI
Madde 11
İntörn ve danışman Öğretim Elemanı elde etikleri tüm ticari sırları ve gizli belgeleri
koruyacaklarını kabul ve beyan ederler.
Söz konusu koruma kapsamında, uygulamalı eğitimi sırasında çalışma, araştırma-geliştirme
ve endüstriyel uygulamalar süresinde herhangi bir aşamada yer almış olan öğrenciler,
danışmanlar ve OMYO-İTAK;
a) Bu çalışmalar kapsamında hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceğini,
b) Uygulamalı Mesleki Eğitim ile ilgili olarak, kendisi tarafından düşünülmüş olsun olmasın,
kurum veya işyeri için ticari sır niteliği taşıyan hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslara beyan
etmeyeceğini,
c) Uygulamalı Mesleki Eğitim sırasında kendisi tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen
tüm not, kayıt (bant, disk, disket, CD, video vb.) ve belgeleri kuruma teslim etmeyi,
d) Uygulamalı Mesleki Eğitim sonrasında veya bitiminden önce uygulamalı eğitim
programından ayrılmaları durumda da geçerli olmak üzere, kurum veya işyeri ile rekabet
içinde olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet
ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamayı,
kabul ve beyan ederler.
2
Form-01
GİZLİ BİLGİ, TİCARİ SIRLAR VE PATENT HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDA
İTAK’IN SORUMLULUĞU
Madde 12
OMYO İTAK;
a) 11. Maddenin uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli bildirimleri bu kişilere iletmek
ve onlarla bu protokolün bir parçası sayılacak gerekli yazı gizlilik anlaşmalarının
yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
b) Bu protokol kapsamındaki Uygulamalı Mesleki Eğitim çalışmaları sırasında ve
sonrasında elde edilen bilgileri herhangi bir teknik veya akademik bildiri, rapor ve
benzeri yayınlarda kullanmak durumunda ilgili kurum veya işyeri yetkililerinden izin
almayı, kabul ve beyan eder.
……………………………………………………… FİRMASI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLE BİRLİKTE İŞBU PROTOKOL HÜKÜMLERİ
ÇERÇEVESİNDE UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİNİ
KABUL VE TAAHHÜT EDER.
Kurum/Kuruluş/Firma Yetkilisi
(Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN
Rektör
Gaziantep Üniversitesi
3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM
FİRMA BİLGİ FORMU
Form-02
Formun doldurularak, Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İTAK Ofisine
iletilmesi gerekmektedir.
Kuruluş Adı
Kuruluş Adresi
Kuruluş Telefon
Kuruluş Faks
Kuruluş WEB adresi
Kuruluş e-mail adresi
Sorumlu kişi Adı, Soyadı, Ünvanı
Tel:......................................................................
Sorumlu kişi iletişim bilgileri
Faks:……………………………………………….
E-posta:……………………………………………
İntörn’ün kuruluşta
Başlama - Bitiş tarihleri
(Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen
tarihlerdir) / ( Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
doldurulur)
Firma İmza/Kaşe
09.02.2016 -- 27.05.2016
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM
FİRMA TALEP FORMU
Form-03
NOT: Bu form, Firmanızca talep edilen İntörnlerin sayısının belirlenmesi için hazırlanmıştır
AKADEMİK
BİRİMİ
Talep edilebilecek
İntörn Branşları
Talep edilen
sayı
Talep edilen
özellik/şartlar
Yerleştirilecek
birim
Özel Güvenlik ve Koruma Programı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenilği Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı
Bilgisayar Programcılığı Programı
OĞUZELİ MYO
İşletme Yönetimi Programı
Lojistik Programı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı
Adalet Programı
İntörn Talep Formunu (İmza ve Kaşe edilmiş olarak),
Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İTAK Ofisine aşağıdaki adreslerden ulaştırabilirsiniz.
Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İTAK Ofisi İrtibat:
Tel : 0 342 571 27 85
Faks: 0 342 571 27 86 E-posta: [email protected]
Adres: İTAK Ofisi, Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, 27900 - OĞUZELİ / GAZİANTEP
Firmanızda Lisans
diplomasına sahip
kişi var mı?
İntörn’lere ücret
uygulaması
düşünüyor musunuz?
Form-11
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM
BİLGİ NOTU
Sayın Yetkili,
Gaziantep Üniversitesi tarafından lisans öğrencileri için halen uygulanmakta olan
intörn uygulaması, 2015-2016 Bahar eğitim öğretim döneminden itibaren ön lisans okumakta
olan Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de uygulanacaktır.İntörn,en son öğretim
dönemini işyerlerinde ve sanayide uygulamalı olarak geçirecek öğrencidir. Derslerini
tamamlamış olan İntörn öğrenciler yaklaşık 4 aylık bir süreyi(16 hafta), İTAK (İntörn Takip
Kurulu) tarafından belirlenmiş olan bir Kurum/Firmada çalışarak uygulamalı eğitim
alacaklardır. İntörnlerbelirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri Kurum/Firmada geçirecek
ve Kurum/Firmanın çalışma şartlarına tamamen uyacaktır. Ayrıca intörn öğrencilerin sigorta
yükümlülükleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktırİntörnlerinbu süreçteki performansı
yerleştirildikleri Kurum/Firma’nın görüşleri ön planda tutularak değerlendirilecek ve bu
süreyi başarı ile tamamlayanlar mesleki unvanlarını almaya hak kazanacaklardır.
Bu kapsamda, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlar ile
Kurum/Firmanızın talep edeceği intörn programları için ekte gönderilen Protokolün ve Firma
İntörn Talep Formunun Kurum/Firmanın imza atmaya yetkili kişisi tarafından ıslak imza ve
kaşe edilerek aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.
Gönderilerin öncelikle e-posta veya faks ile gönderilmesi ve daha sonra evrakların posta ile
gönderilmesi süreci hızlandıracaktır.
Bu çalışmaya verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılar sunarım.
Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İntörn Takip Kurulu(İTAK)
İletişim Bilgileri ve Evrakların Gönderileceği Adres:
Tel
: 0 342 571 27 85
Faks
: 0 342 571 27 86
E-posta
:[email protected]
Adres
: Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu,
27900 Oğuzeli / GAZİANTEP
Form-12
OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI
Meslek Yüksekokulumuzdaki programların amacı, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap
verebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini
karşılayacak ara eleman yetiştirmektir.
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda bulunan programlardan mezun olan öğrencilerin
çalışabilecekleri alanlar şunladır:
1. İşletme Yönetimi Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler için çalışma
alanı çok geniş olmakla beraber ağırlıklı olarak pazarlama ve satış, muhasebe ve
finans, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve halkla ilişkiler bölümlerinde görev
yapabilirler.
2. Muhasebe Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka,
sigorta şirketleri ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışabilirler.
3. Lojistik Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler işletmelerin satın alma,
pazarlama ve satış, dış ticaret, depo ve sevkiyat bölümlerinde, havalimanlarının
lojistik ve kargo bölümlerinde, taşımacılık firmalarında ve gümrük müşavirliklerinde
çalışabilmektedirler.
4. Bilgisayar Programcılığı Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler, bilişim
sektöründe, işletmelerin bilgi işlem merkezlerinde, internet servis sağlayıcılarında ve
yazılım firmalarında çalışmaktadırlar.
5. Özel Güvenlik ve Koruma Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler kamu
kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketlerinde ve bu
şirketlerce verilecek güvenlik hizmet alanlarında (alışveriş merkezleri, bankalar,
havalimanı, fabrikalar, hastaneler, oteller vb.) çalışabilmektedirler.
6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler ilgili
fakülte mezunları ile aynı haklara sahiptir. Mezunlarımız İşletmelerin İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi (İSGB) bölümlerinde ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) iş güvenliği uzmanına yardımcı olarak çalışabilmektedirler.
7. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler
itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Arama Kurtarma
Birlik Müdürlüklerinde, Otellerde ve Kamu Kurumlarında, Havalimanlarında ve
Limanlarda, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşlarda “Yangın Güvenlik
Elemanı” olarak çalışabilmektedirler.
8. Adalet Programı: Bu programdan mezun olan öğrenciler Bölge İdare Mahkemesinde,
adliyede, avukatlık bürolarında, noterlerde, banka ve şirketlerin hukuk
departmanlarında çalışabilmektedir.
Download

Uygulamalı Mesleki Eğitim