TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
DÖNEM VI
ÇALIŞMA KILAVUZU
i
Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde(AÜTF) Dönem VI
öğrencilerinin kullanımına yönelik, olarak Dönem VI Kurulu tarafından
hazırlanmış, güncellenmiş kılavuz AÜTF Fakülte Kurulunun 17.06.2014 /
163-557 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın yazılı izni olmadan başka
amaçla kullanılamaz.
Haziran 2014
Yayına Hazırlık: Mehtap KULAKSIZ
ii
Sevgili Dönem VI öğrencimiz,
“Toplumun
sağlık
gereksinimlerinin
üstesinden
gelebilecek bilgi, tutum ve becerilerle donanmış,
araştırıcı, sorgulayıcı ve yaşam boyu öğrenmeyi kendine
hedef edinmiş hekimler yetiştirmek” amacıyla planlanan
tıp eğitimin beş yılını geride bıraktınız. Tıp eğitiminizin
son yılında ise hekimlik bilgi, tutum ve becerilerinizi
toplumda ve kliniklerde sunulan sağlık hizmetinin içinde
fiilen yer alarak pekiştirmeniz gerekmektedir.
Şimdiye kadar yaptığınız gibi; hekimlik bilgi, beceri ve
tutumlarına
ulaşma
sorumluluğu
temelde
sizin
elinizdedir. Bu kılavuz, size bu amacınızda yol göstermek
amacıyla hazırlanmıştır.
Bu
kılavuzda
Dönem
VI’da
hizmet
sunumuna
katılacağınız bölümlerde öğrenecekleriniz ve yapmanız
gerekenler, bunları hangi kliniklerde görebileceğiniz ve
bu bölümlerde uymanız gereken kurallar ve çalışma
koşulları açıklanmaktadır.
Bu kılavuzun intörnlük dönemi çalışmalarınızda sizlere
yol gösterici olacağı inancıyla hepinize başarılar dileriz.
iii
iv
İÇİNDEKİLER
Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi………………………………………….1
İntörnlük Dönemi Eğitim İlkeleri..............................................................5
Değerlendirme Ölçütleri..........................................................................9
Rotasyon Çizelgesi……………………………………………………………………………….11
Rotasyonlarda Çalışma İlke, Kural ve Koşulları ve Dönem VI Eğitimi İçeriği
A) Acil Tıp ............................................................................................ 13
B) Genel Cerrahi.................................................................................. 19
C) Kadın Hastalıkları ve Doğum........................................................... 22
D)Ruh Sağlığı ve Hastalıkları................................................................ 26
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi………………………………….................30
E) Halk Sağlığı ...................................................................................... 31
F)Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları............................................................. 36
Çocuk İmmunolojisi ve Allerji Hast................................................. 39
Çocuk Onkolojisi .............................................................................. 43
Çocuk Endokrinolojisi ..................................................................... 46
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ......................................................... 49
Çocuk Hematolojisi ......................................................................... 52
Çocuk Gastroenteroloji ................................................................... 58
Çocuk Nörolojisi .............................................................................. 62
Çocuk Kardiyoloji ............................................................................ 65
Çocuk Nefrolojisi ............................................................................ 69
Çocuk Acil ve Genel Poliklinik.......................................................... 74
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi............................................................. 79
Neonatoloji ..................................................................................... 81
Sosyal Pediatri ................................................................................ 86
Çocuk Göğüs Hastalıkları ……………………………………………………………..90
Çocuk Metabolizma Hastalıkları …………………………………………………..93
Çocuk Romatolojisi ………………………………………………………………………96
G) İç Hastalıkları
Kardiyoloji ..................................................................................... 102
Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. .............................................106
Göğüs Hastalıkları ......................................................................... 113
Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji .................................116
v
Gastroenteroloji .......................................................................... .119
Tıbbi Onkoloji ............................................................................... 121
Hematoloji .................................................................................... 127
Nefroloji .................................................................................... ....133
İç Hastalıkları Yoğun Bakım ........................................................... 138
İç Hastalıkları Romatoloji ………………………………………......................141
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerji …………...................................144
Geriatri .........................................................................................148
H) Seçmeli Stajlar
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon.....................................................152
Çocuk Cerrahisi..............................................................................154
Göğüs Cerrahisi..............................................................................157
Göz Hastalıkları..............................................................................159
Kalp ve Damar Cerrahisi.................................................................162
Kulak Burun Boğaz.........................................................................164
Ortopedi ve Travmatoloji...............................................................167
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi.......................................169
Üroloji............................................................................................172
Dahili Tıp Bilimleri
Adli Tıp...........................................................................................175
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları.........................................177
Deri ve Zührevi Hastalıkları............................................................181
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon........................................................185
İmmünoloji ve Allerji (Göğüs Hastalıkları).....................................187
Nöroloji..........................................................................................191
Radyoloji........................................................................................196
vi
Dönem VI Eğitimi Kapsam ve Genel İşleyişi
İntörn Doktor Tanımı
Tıp Fakültesinin 6. yılı “intörnlük” (aile hekimliği dönemi) dönemi olarak
tanımlanır. Bu dönemde intörn doktorlar kendilerini meslek yaşantılarına
hazırlayacak olan eğitimlerini almaya devam ederler.
İntörnlük Eğitiminin Amaç ve Hedefleri
İntörnlük eğitim döneminde, öğrencilerin önceki dönemlerde kazandıkları
yeterlikleri pekiştirmeleri, bu yeterliklere uygun klinik uygulamalar
gerçekleştirmeleri ve insani ve mesleki değerlere uygun davranışlar
sergilemeleri, yani önceki dönemlerde kazandıkları yeterlikleri performansa
dönüştürmeleri amaçlanır. İntörnlük eğitiminin temel hedefi, öğrencilerin
pratisyen hekimlik için tanımlanmış olan yeterliklerle donanmış ve temel
hekimlik uygulamalarını bu yeterlikler çerçevesinde tek başına yapabilen
hekimler olarak mezun olmalarının sağlanmasıdır.
Staj Kapsamı ve Öğrenme Kazanımları
1. Her klinik stajın öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve tutumlar)
anabilim/bilim dalı akademik kurulunda belirlenir.
2. Klinik stajda tüm intörn doktorların Mezuniyet Öncesi Ulusal
Çekirdek Eğitim Proğramında (ÇEP) yer alan konu ve hastalıklar ile
standart bir şekilde karşılaşması ve klinik uygulamalar yapması
hedeflenir.
3. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn çalışma
programı oluşturulur ve poliklinik ve klinikte hasta bakımı, tanısal ve
tedaviye yönelik girişimler ve diğer mesleksel beceri uygulamalarına
ilişkin gözlem ve uygulama sayılarının işleneceği bir intörn karnesi
hazırlanır.
Klinik Staj İşleyişi
1. Dönem başında Anabilim Dalı/Bilim Dalı (AD/BD) tarafından tüm
personele (uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, teknisyen,
sekreter vs) intörn doktorların görev ve sorumlulukları hakkında
bilgi verilir.
1
2. İntörn doktorlar, kliniğe hekim kimliğine uygun bir şekilde temiz ve
bakımlı olarak beyaz önlükle gelirler.
3. Her AD/BD, intörn doktorlar için gereken fiziksel koşulları (oda,
dolap vs) sağlar.
4. Sorumlu öğretim üyesi: Her AD/BD akademik kurulu, intörn
eğitiminden sorumlu bir öğretim üyesi belirler. İntörn sorumlusu
öğretim üyesi;
a. Klinik staj öğrenme kazanımları doğrultusunda intörn
çalışma programını hazırlar, programın uygulanmasını izler,
sorunları tespit eder ve çözümüne yardımcı olur.
b. Her klinik staj başında intörn doktorları klinik staj öğrenme
kazanımları, intörn çalışma programı, intörnlerin görev ve
sorumlulukları, bölüm/klinik, gerekli iletişim bilgileri ve
intörn eğitiminde görev alacak öğretim üyeleri hakkında
yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
5. Danışman öğretim üyesi: AD/BD öğretim üyeleri, intörn eğitiminde
danışman öğretim üyesi olarak görev alır. Danışman öğretim üyesi,
danışmanlığını üstlendiği intörn doktorların klinik staj çalışma
programındaki etkinliklerinde aktif olarak görev alır. Her klinik staj
başında danışman öğretim üyelerinin danışmanlık yapacağı intörn
doktorlar belirlenir.
6. Öğretim üyelerinin sorumluluğunda intörn doktorlar aşağıda
tanımlanan etkinliklere katılırlar.
a. Poliklinik uygulamaları:
• Poliklinik eğitimi süresince intörn doktorların ilgili klinik
stajın ÇEP kapsamındaki hastalıkları görmesi; önleme ve
risk tanımlaması yapma, ayırıcı tanı yapma, tanı
yöntemlerini doğru kullanma, akılcı ilaç kullanım ilkeleri
doğrultusunda reçete yazma ve sevk kriterleri
konularında bilgi, beceri ve tutumlarını pekiştirmeleri
beklenir.
• İntörn doktorların klinik staj süresinin en az % 25’ini
poliklinikte bir öğretim elemanı gözetiminde hasta
görerek geçirmeleri sağlanır.
2
b. Yatan hasta uygulamaları
• İntörn doktorlar öğretim üyelerinin sorumluluğunda ve
uzman doktor veya araştırma görevlilerinin gözetiminde
klinikte hasta takibi yapar ve vizitlerde hastalarını
sunarlar.
c. Mesleksel Beceri uygulamaları
• Mesleksel Beceri eğitimi, staj öğrenme kazanımları
doğrultusunda yapılandırılır. Tanımlanan mesleksel
becerilerde (idrar sondası takma vb) önceki eğitim
dönemlerinde kazanılmış olan yeterliğin pekiştirilmesi
için gerekli asgari uygulama/çalışma sayısı belirlenerek,
her intörnün yapması sağlanır.
7. İntörn doktorların haftalık nöbet süresi, mesai süresi haricinde 40
saati geçemez.
Diğer Eğitim Etkinlikleri
1) İntörn doktorlar her klinik stajda bir danışman öğretim üyesinin
sorumluluğunda bir olgu sunumu (klinik olgusu ve/veya literatür
sunumu şeklinde) yaparlar.
2) Her klinik stajda haftada en az 2 saat bir öğretim üyesinin
yönetiminde intörn doktorlara yönelik probleme veya olguya dayalı
interaktif eğitim oturumları ve profesyonelliğe yönelik gelişim
sağlayıcı danışmanlık oturumları yapılır.
3) İntörn doktorlar AD/BD tarafından belirlenen ders, seminer,
literatür, olgu sunumu gibi eğitim ve bilimsel faaliyetlere katılırlar.
Geri Bildirim
1) Klinik staj sonunda intörn doktorlardan sözlü ve yazılı geri bildirim
alınır.
2) Klinik stajın son haftasında, AD/BD başkanı, intörn sorumlusu
öğretim üyesi, bölümdeki diğer öğretim üyeleri ve intörn
doktorların katılımı ile birlikte intörn doktorların klinik staj
uygulamasına yönelik geri bildirimlerinin alındığı bir toplantı
düzenlenir.
3
3) Bu geri bildirim toplantısının raporu her staj grubu sonunda
akademik kurul kararı ile dekanlığa gönderilir.
4) Her intörn doktorun karnesi AD/BD başkanı ve sorumlu öğretim
üyesi tarafından değerlendirilir.
5) İntörn doktorlar, klinik staj programına ilişkin yazılı geribildirimlerini,
bir sonraki klinik stajlarının başında verirler.
Güvenlik
Yaşamsal tehlikesi olan, acil müdahale gerektiren ve adli vakaların
muayenesinde ve/veya naklinde intörn doktor tek başına görev alamaz.
4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM VI İNTÖRN EĞİTİMİ ÇALIŞMA
İLKELERİ
Madde 1:
Dönem VI intörnlük eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin daha
önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti
sunum alanlarında tek başına uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır.
Madde 2:
Dönem VI intörnlük dönemi 12 aydır. Ankara Üniversitesi Senatosu’nun
belirlediği “Haklı ve Geçerli Nedenler” dışında öğrenciler intörnlük
dönemine ara vermeden devam ederler.
Madde 3:
Dönem VI intörnlük döneminde öğrenciler, sağlık hizmeti sunum alanlarında
(klinik, poliklinik, laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, sağlık ocağı, aile
sağlığı, toplum sağlığı merkezleri, toplum içi sağlık kuruluşları, vb.) sorumlu
öğretim üyesi/leri gözetiminde çalışır ve İntörn karnesinde yer alan
etkinlikleri yapmakla yükümlüdürler.
Madde 4:
İntörnlük dönemi öğrencileri, çalıştıkları sağlık hizmeti sunum alanlarının
çalışma koşullarına uymak, kendilerine verilen sağlık hizmetine ilişkin
görevleri yerine getirmek, fiilen yapmak ya da izlemek ya da sorumluluk
alacakları etkinlikleri başarı ile tamamlamak zorundadırlar. İntörnlük
yaptıkları anabilim dallarında seminer, makale saati çalışması, olgu sunusu,
konferans, vb. bilimsel etkinliklere katılmak ve gereğinde (sorumlu öğretim
üyesince görevlendirildiğinde) fiilen yapmakla yükümlüdürler.
Madde 5:
İntörn doktorlar eğitim gördükleri kliniklerde nöbet tutarlar, nöbet yerinden
nöbet sırasında ayrılamazlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi doktoruna karşı
sorumludurlar.
5
Nöbetler haftada 40 saati aşmayacak şekilde (1 hafta içi, bir hafta sonu ya
da diğer bir uygulama olarak 1 hafta 2 hafta içi sonraki hafta 3 hafta içi
nöbeti şeklinde) düzenlenir.
Madde 6:
İntörn doktorlar eğitim gördükleri bölümlerin kuralları çerçevesinde
hastalarının sağlık hizmeti ile ilgili tüm işlerini (tanı, tetkik, tedavi,
konsültasyon, vb) yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu bölümlerin çalışma
kuralları İntörn Çalışma Kılavuzu’nda açıklanmıştır.
Madde 7:
İntörnlük eğitimi; İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Acil, Genel Cerrahi, Halk Sağlığı ve Psikiyatri
dallarında zorunlu olarak yapılır.
Madde 8: Adli Tıp Uygulama Eğitimi:
Sağlık hizmeti sunan hekimin adli tıp uygulamasını bilmesi ve
değerlendirmesi gerekli olduğundan Adli tıp zorunlu uygulamalı eğitimi
intörnlük döneminde yapılır.
Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanlığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arasında
yapılan protokole göre, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nda yapılır.
Her öğrenci İntörnlük eğitimi sırasında toplam 1 tam gün (Saat: 08:30-17:00
arasında) bu eğitimi alır.
Adli Tıp zorunlu uygulamalı eğitimine katılacak öğrencilerin listesi ve eğitim
alacakları tarihler Dekanlık ve Dönem VI Kurulu’nca yapılacak programa
göre düzenlenir ve bu eğitime katılacak öğrenciler intörnlük yaptıkları
Anabilim Dallarından belirtilen tarih ve saatlerde bu eğitime katılmakla
yükümlüdürler. Katılım ve başarı durumu Adli Tıp Dersi Uygulamalı Eğitimi
Devam ve İzlem Kartı ile belgelenir ve İntörn Karnesi’ne eklenir.
Geçerli mazereti nedeniyle belirlenen tarih ve saatte bu eğitime
katılamayan öğrencilere intörn eğitimi döneminde telafi hakkı verilir.
Mazereti kabul edilmeyen ya da telafi hakkı verildiği halde programlanan
tarihte bu hakkı kullanmayan öğrenciler, intörnlük eğitimini tamamladıktan
sonra bu eğitimi almak zorundadırlar, bu eğitimi tamamlamadan mezun
olamazlar.
6
Madde 9:
İntörnlük dönemi programları ve içeriği Dönem VI Kurulu’nca hazırlanır,
Mezuniyet Öncesi Müfredatı Geliştirme Kurulu’nda görüşülür, onaylanır ve
Fakülte Kurulu’nca karara bağlanır. Programı Mezuniyet Öncesi Eğitimin
Koordinasyonu ve Müfredatı Geliştirme Kurulu yürütür. Kurul eğitimin
yürütülmesinde Dönem VI Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.
Madde 10: Değerlendirme:
İntörnlük eğitiminin değerlendirilmesi, intörn öğrencinin hekim olması ve
kaliteli sağlık hizmet sunumu için gerekli yeterlik düzeyinin
değerlendirilmesine dayanır.
Bu yeterlik intörn doktordan sorumlu öğretim üyesi tarafından, İntörn
Çalışma Raporu ve İntörn değerlendirme formuna dayanılarak yapılır.
Yeterlik Belgesi Anabilim/Bilim dalı dalı başkanınca onaylanır ve Dönem VI
Kurulu’na gönderilir. Gereğinde son değerlendirme Dönem VI kurulunca
yapılarak Dekanlığa bildirilir.
Dönem VI Kurulu, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinasyon Yönergesi
gereğince intörn eğitim etkinliklerini denetler ve geribildirimlerini İntörn
eğitimi kurullarına, ilgili Anabilim/Bilim Dallarına ve Mezuniyet Öncesi
Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu’na bildirir.
Madde 11:
A) Dönem VI intörnlük eğitiminin bir bölümü (en fazla altı ay) yurtdışında
yapılabilir. Bunun için intörnlük eğitimini yurtdışında yapmak isteyen
öğrencilerin; dilekçe, yurtdışındaki gelişmiş bir tıp fakültesinin kabul
belgesi ile birlikte, Fakültemizde yapacağı intörn eğitim dilimine
karşılık gelen tarihten en az bir ay önce Dekanlığa başvurmaları ve
başvuruların Yönetim Kurulu’nca kabulü gerekir.
B) Yurtdışı ve yurtiçi diğer tıp fakültelerinden Fakültemiz Anabilim / Bilim
Dallarında bir süre Dönem VI intörnlük eğitimi almak isteyen
intörnlerin müracaat ve kabulünde aşağıdaki hususların yerine
getirilmesi gereklidir.
1. Kişinin dilekçesi ve transkripti
2. İlgili fakülte dekanlığının onay/teklif yazısı
3. İntörn eğitimi alınması talep edilen tarihten en az bir ay önce
Dekanlığımıza başvurmaları.
4. Başvuruların , Yönetim Kurulu’nca uygun görülmesi.
.
7
Madde 12:
İntörnlük Eğitimi alan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrenci kıyafet Yönergesinin 4. Maddesine uymak zorundadırlar.
Madde 13:
Tüm intörn doktorlar klinik çalışmalarında en az 3 hastanın
sorumluluğunu alarak, tanı, takip ve tedavi süreçlerinde sorumlu araştırma
görevlisi ve uzman doktor denetiminde görev yaparlar. Klinik vizitlerinde bu
hastaları sorumlu öğretim üyelerine sunmakla yükümlüdürler.
Madde 14:
Polikliniği olan bölümlerde tüm intörn doktorlar eşit süreyle dönüşümlü
olarak poliklinikte görevlendirilir. Günde en az 5 hastanın anamnez, fizik
muayenesini yapıp, tetkik ve tedavisinde sorumlu hekim denetiminde görev
alırlar.
8
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Bu dönemin değerlendirilmesi, sizden sorumlu öğretim üyesi/leri tarafından
“İntörn Doktor Karnesi” ile yapılacaktır.
Başarılı olabilmeniz için;
1. İntörn Çalışma Raporu’nuzu intörnlük yaptığınız her dilim için size
sunulacak biçime uygun olarak hazırlayıp teslim etmeniz,
2. Kliniklerdeki nöbetlerinizi eksiksiz tutmanız,
3. Devamınızın tam olması,
4. Bölümün çalışma kurallarına uymanız ve etkinliklere aktif katılmanız
gerekmektedir.
UNUTMAYINIZ, bu dönem, şimdiye kadar tıp eğitiminiz boyunca
öğrendiklerinizi pekiştireceğiniz son yılınızdır. Bu nedenle, bu kılavuzda size
sunulmuş olan ve bir intörnlük diliminde yapmanız gerekenleri sizin elinizde
olmayan nedenlerle uygulayamadıysanız bu eksiklikleri diğer bölümlerde
tamamlayınız. Dönem VI Kurulu ve tüm öğretim üyeleri bu konuda size
destek olacaktır.
ROTASYON ÇİZELGESİ
Rotasyon
SÜRE
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2 ay
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1 ay
Acil Tıp
2 ay
Genel Cerrahi
1 ay
İç Hastalıkları
2 ay
Halk Sağlığı
1 ay
Psikiyatri
1 ay
Seçmeli ( Dahili Tıp Bilimleri )
1 ay
Seçmeli ( Cerrahi Tıp Bilimleri )
1 ay
9
a) Yukarıdaki çizelgede belirtilen bölümlerde ve sürelerde intörnlük
eğitiminizi tamamlayacaksınız. Zorunlu intörnlük eğitimi yapacağınız
bölümlerden İç Hastalıkları diliminde Kardiyoloji, Endokrinoloji,
Nefroloji, Gastroenteroloji, Gögüs Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji,
Hematoloji, Klinik Romatoloji ve İmmünoloji, Klinik Bakteriyoloji ve
Enfeksiyon ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım gibi anabilim/bilim dallarında
çalışacaksınız. Ancak her intörnün her bölümde çalışması mümkün
olamayacağından, dağılımınız eğitiminize destek olacak şekilde
yapılacaktır.
b) Seçmeli intörnlük diliminde her Anabilim / Bilim Dalının olanaklarına
göre belirlenmiş kontenjanları vardır. Kontenjan dolduğu takdirde
başka bir Anabilim / Bilim Dalına yönlendirileceksiniz.
c) Seçmeli Stajlar:
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Üroloji
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Nöroloji
Radyoloji
İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı (Göğüs Hastalıkları)
Adli Tıp
Seçmeli Stajlarda devamsızlık veya başka nedenlerle başarısız
olunduğunda aynı seçmeli staj tekrarlanacaktır.
Seçmeli Stajların belirlenmesi için yapılacak kura çekimlerine Fakülte
öğrenci temsilcisinin yanısıra üç öğrenci daha katılabilir.
10
11
11
AÜTF İntörnlük Dönemi
Çalışma İlke, Kural ve Koşulları
ve
Dönem VI Eğitimi İçeriği
12
Acil Tıp Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Doç.Dr.Onur POLAT
Telefon: 508 30 30
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.N.Arda DEMİRKAN Telefon: 508 30 33
Anabilim Dalı Sekreteri
: Yasemin Buket SOY
Telefon: 508 30 30
A) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları
1) İlk Gün: Acil tıp intörn çalışma programı, bu dilime başlamadan iki
gün önce Anabilim Dalı tarafından belirlenip duyuru panosunda ilan
edilir. Her intörn doktor bu program doğrultusunda Acil Servis’te
hazır bulunmalıdır. Bu programa başlamadan bir gün önce
belirlenen saatte tüm intörnler Acil Tıp Anabilim Dalı Konferans
Salonu’nda
toplanıp
çalışma
programı
hakkında
bilgilendirileceklerdir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Acil Tıp intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Acil Tıp intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları: 08:00 – 20:00 ile 20:00 – 08:00 olacak
şekilde 12 saat çalışıp 36 saat dinlenmek üzere dört şift şeklinde
çalışılır.
a. Acil serviste çalışma koşulları:
Acil Servis üç modülden oluşur.
Triaj modülü: Hastaların ilk kabullerinin olduğu ve aciliyet
seviyelerinin belirlendiği bölümdür.
Travma ve resüsitasyon modülü: Travmalı hastalara
müdahale, resüsitasyon, küçük cerrahi girişimler, alçı
işlemlerinin yapıldığı bölümdür.
Gözlem modülü: Hastaların 24 saat izlemlerinin yapıldığı
bölümdür.
13
b. Acil serviste çalışma kuralları:
• İntörn doktorlar genel vizitlere katılır ve hastalar
hakkında gerekli bilgileri edinir.
• Acil Servise gelen hastaların gelişinden taburculuğuna
kadar hastanın izlenimine yardımcı olmakla sorumludur.
• Bakım birimlerine alınan hastanın, ön tanısı için ilk
muayenesini yapar. Anamnezin vital bulgularını dosyaya
işler.
• Kapalı resüssitasyon, resüssitasyon ve monitörlü gözlem
bölümlerine alınmış hastaların ilk stabilizasyonu ve tıbbi
bakımında, Öğretim Görevlisi/ Uzman / Asistan ile
birlikte çalışır.
• Hasta için gerekebilecek tetkikler hakkında Öğretim
Görevlisi /Uzman/Asistan ile
görüş alış verişinde
bulunur, Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayından
sonra tetkiklerin istemlerini yapar.
• Konsültasyon
istemez,
konsültasyon
evrakının
düzenlenmesini sağlar.
• Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan onayı olmadan
tetkik istemez.
• Acil Serviste gözlem altında tutulmasına karar verilen
hastaların;
a) Vital bulgularının takip edilmesini sağlar.
b) Hastanın tedavisini planlanmasında ve acil
bakımında Öğretim Görevlisi / Uzman / Asistan ile
işbirliğinde bulunur.
c) Araştırma görevlileri gözetiminde girişimlere
yardımcı olur.
• Anabilim Dalı İntörn Eğitim ve Öğretim Programı’na
katılır.
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar,
çalıştığı yerin tertip ve düzenini sağlar, kullandığı
malzemeleri korur, işlerini zamanında tamamlar.
Hastane ve bölüm çalışanları ile iyi ilişkiler kurarak
görevini işbirliği ve uyum içinde yürütür.
Hastane ve çalıştığı bölümdeki görevi ile ilgili mevzuat
ve alınan kararlara eksiksiz uyar ve uygulanmasını
sağlar.
Çalışma saatlerinde yaka kartlarını taşımakla
yükümlüdür.
Nöbetçi intörn doktorlar 12 saatlik nöbetleri süresinde
görev başında olur ve nöbet süresince uyumazlar.
Nöbette temiz ve düzenli mesleki kıyafet içinde olmak
zorundadırlar.
Görev yeri izinsiz olarak ve nöbet devredilmeden terk
edilemez. Nöbet devirleri asistan / uzman/ öğretim
görevlisi gözetiminde yapılır.
Nöbet değişimi veya izin yapılmak istendiği zaman,
nöbet değişimi yapacak her iki intörnün imzası ve
değişilecek günün ve gecenin uzmanlarının izin ve onayı
(imzası ile) alınarak yapılabilir ve bu değişim belgesi
Anabilim Dalı Sekreterliği’ne teslim edilir.
İntörnler kendileri için düzenlenmiş intörn doktor
odalarının
temiz
ve
düzenli
kullanımından
sorumludurlar.
İntörn doktor odalarında bulunan kendilerine tahsis
edilmiş giyinme dolaplarının temiz ve düzenli bir şekilde
kullanımı ve kendilerinden sonra gelecek intörn
doktorlara aynı şekilde tesliminden sorumludurlar.
Odalarda yiyecek içecek bulundurulması ve sigara
içilmesi kesinlikle yasaktır.
15
•
İntörn doktorlara verilen nöbet kıyafetlerinin son nöbet
sonrası Acil Servis deposuna verilmesi zorunludur.
Teslim etmeyenlerin yeterlilikleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
B) Acil Tıp AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Tıp eğitiminin klinik öncesi ve klinik eğitim dönemlerinde
kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları acil sağlık hizmeti sunum
alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır. Öğrenciler,
acil sağlık hizmeti sunulan acil serviste alanlarında sorumlu öğretim
üyesi/leri gözetiminde, çalışma ilkeleri doğrultusunda intörnlük
dönemi için tanımlanan görev ve sorumlulukları yerine
getirmektedirler
2) Öğrenme Hedefleri:
a) Acil hastalarından anamnez alır.
b) Sistemik fizik muayene yapar.
c) Anamnez ve fizik muayene sonucuna göre patolojik semptom
ve bulguları belirler, ön tanılar oluşturur ve temel tanı testlerini
ister.
d) Temel biyokimyasal, hematolojik ve idrar inceleme sonuçlarını
yorumlar.
e) Anamnez, fizik muayene bulguları ve temel tanı testlerinin
sonuçlarını birlikte değerlendirerek ayırıcı tanı yapar ve kesin
tanı koymak için gerekli ileri incelemeleri belirler.
f) Dahili ve cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner
yaklaşımı bilir, gerekli konsültasyonları ister.
g) Hastalarının tıbbi kayıtlarını (hasta dosyaları, epikriz vb.)
düzenler.
h) Toplumda sık görülen hastalıklar (kalp-damar, diabet,
hipertansiyon, böbrek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, yaşlılık
hastalıkları, maligniteler ve önerilen tarama testleri), risk
16
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
faktörleri, önlenmesi konusunda bireyleri ve toplumu
bilgilendirir.
Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar.
Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile etkili sözlü
iletişim kurar.
Tıbbi bilgilerini güncelleştirme ve öğrenme gereksinimleri
doğrultusunda literatür taraması yapar, literatür bulgularını
eleştirel değerlendirebilir ve sunabilir.
Tanısal ve girişimsel uygulamalar (I.V. ve I.M. enjeksiyon, venöz
ve arteriyal kan örneği alma, damar yolu açma, nazogastrik
sonda ve idrar sondası takma, idrar kan ve boğaz kültürü alma,
katater bakımı ve pansuman) yapar.
Kritik hastaların durumunu (vital ve klinik bulgular, laboratuar
sonuçları) yakın izler ve değerlendirir.
Dahili ve cerrahi acil klinik tabloları tanır, klinik ve laboratuar
bulgularını izler, gerekli acil müdahaleyi yapar.
Hastanın tedavisini planlar ve uygun reçeteyi düzenler.
Hasta ve yakınları ile ilişkide tıbbi etik ilkeler doğrultusunda
davranır.
Hekimler ve diğer sağlık personeli ile etik kurallarına uygun
olarak çalışır.
Mevcut sağlık sistemi ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun
davranır.
Adli vakaları değerlendirerek rapor yazabilir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı: Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin Acil
Tıp stajı öğrenme hedefleri doğrultusunda eğitimlerini kapsar.
4) Öğretim Yöntemleri:
• Hasta Devir Vizitleri
Her gün, Acil Servis’te devredilen hastaların klinik ve
laboratuar tartışmalarına intörnlerin aktif katılımı sağlanır.
• Vaka Tartışmaları / Hasta Başı Eğitimler
17
•
•
Her gün o nöbette bulunan vakaların vizitler sırasında
tartışılması sağlanır.
Teorik Ders Programında Yer almayan Küçük Sunumlar
Çalışma Programına uygun biçimde belirlenen konularda
aktif olarak yer alması sağlanır.
İntörn doktorlara acil serviste kaldıkları 2 aylık dönem
içerisinde her Salı düzenlenen Tıpta Uzmanlık Öğrencisi
Eğitim Programına katılımları sağlanır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri: Tıp Fakültesi Dönem VI
Karnesinde yer alan “Çalışma Ortamındaki Etkinlik Durumu ve
Tutumunun Değerlendirilmesi” kriterlerine göre Sorumlu Öğretim
Üyeleri ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından değerlendirilir.
18
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. Nezih ERVERDİ
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof.Dr. Nezih ERVERDİ
Anabilim Dalı Öğrenci İşleri Sekreteri
: Ceyda ARCAK
Telefon: 508 24 35
Telefon: 508 24 35
Telefon: 508 22 93
A) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: İntörn doktorlar ilan edilen çalışma programı
doğrultusunda, 07.30’da çalışacakları bölüme giderler. Sabah saat
08:30’da İbn-i Sina 2.Katta bulunan Genel Cerrahi AD dershanesinde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Genel Cerrahi
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili
sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: İntörnler çalıştığı birimin araştırma
görevlisi ile birlikte ve aynı saatte göreve başlarlar.
Ameliyatlara ameliyat ekibi ile birlikte katılırlar, ameliyatta
2.ve 3. Asistan görevi yaparlar. Uygun olgularda karının
kapatılması gibi operasyon bölümlerine yardımcı olurlar.
Klinikte yatan hastaları muayene etmek, kabul notlarının
yazılmasına yardımcı olmak, araştırma görevlilerine
danışarak günlük gözlemleri yazmak, hasta pansumanlarına
yardımcı olmak, dikiş almak, küçük cerrahi işlemleri
yapmak, hasta order’ı yazılmasını izlemek ve gereğinde
yardımcı olmak, hastaların konsültasyon, tetkik istenmesi,
radyolojik incelemelerinin hazırlanmasında görev almak ve
hasta çıkış notlarını araştırma görevlileri ile birlikte
hazırlamakla yükümlüdürler.
19
b. Poliklinikte çalışma kuralları: İbn-i Sina’da her ekip nöbetçi
olduğu günden bir önceki gün poliklinikte çalışacaktır.
Poliklinikte hastaları muayene etmek ve araştırma
görevlisine danışarak izlemekle görevlidirler. Ayrıca,
poliklinikte cerrahi işlemlere yardımcı olurlar.
c. Nöbet kuralları: Hafta içinde saat 07.30’da, tatil günlerinde
ise saat 09.00’da nöbet yerlerinde bulunulması
gerekmektedir.
d. Laboratuar birimlerinde çalışan intörnler; vasküler ve
endoskopik laboratuarda çalışırlar ve laboratuar koşullarına
uymakla yükümlüdürler.
3) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar:
a. Ameliyatlara 08.30’da başlanıldığı için en geç 07.45’de
klinikte hazır bulunulması gerekmektedir.
b. İntörn doktorlar, Genel Cerrahi stajları boyunca 1. Yıl
asistanları gibi aktif görev alacaklardır.
c. Yoğunbakımda çalışan intörnler gündüz ve gece nöbet
tutarlar ve tüm işlemlere yardımcı olurlar.
B) Genel Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Öğrenme Hedefleri:
a. Hekim-hasta iletişiminin sağlanması ve geliştirilmesi.
b. Ufak cerrahi girişim becerilerinin verilmesi (abse açma, dikiş
atma)
c. İntra-arteriel kan almak, santral venöz kateter yerleştirmek
2) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. 1.Basamak hekimine yönelik bilgi, beceri, tutum ve
davranışların öğretilmesini içermektedir.
20
Bilgi/Tutum
1- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
2- Sıvı-elektrolit denge bozukluğu
3- Guatr
4- Akut pankreatit
5- Karın duvarı hernileri
6- Üst GİS kanaması
7- Hemoroid
8- Anal fissür
9- Akut karın
10- Akut-Kronik Ekstremite iskemisi
11- Derin Ven Trombozu
Beceri
1- Meme ve aksiler bölge muayenesi
2- Digital rektal muayene
3- Nazogastrik sonda uygulama
4- Yüzeysel sütür koyup alma
5- Abse açma
6- Lokal anestezi uygulamaları
7- Direkt karın grafisi değerlendirme
8- Damar yolu açma
3) Öğretim Yöntemleri:
a. Yüzyüze (bire bir)
b. Toplu halde (grup olarak)
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. İntörn geri bildirim anketi
b. Anabilim Dalı Başkanı’nın son gün yaptığı toplantı
21
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Cem ATABEKOĞLU
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Batuhan ÖZMEN
Anabilim Dalı Sekreteri
: Derya ALHAN
Telefon: 595 6405
Telefon: 595 6235
Telefon: 595 6917
A) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma
İlke, Kural ve Koşulları
1) İlk Gün:
Sabah saat 08:30’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Kadın Hastalıkları ve
Doğum intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize
dağılımınız yapılacak, Kadın hastalıkları ve Doğum intörnlük dönemi ile ilgili
sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Çalışma saatleri, sabah 08:00 ile akşam 17:00 arasındadır. İntörnler doğum
ve poliklinik hizmetleri ağırlıklı olmak üzere katlarda rotasyonla çalışırlar.
a. Klinikte çalışma kuralları: Her intörn çalıştığı bölümde asistanlarla birlikte
hasta hazırlar, hastanın çalıştığı öğretim üyesinin vizitlerine katılmak ve
sırasıyla ameliyatlarına girmekle yükümlüdür.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikte hastayı hazırlar, asistana sunar,
birlikte muayene eder, tedavinin planlanmasında katkıda bulunur.
İntörnlerden tek başına hasta takip ve tedavisi beklenmez ve istenmez.
c. Nöbet kuralları: İntörnlerin nöbetleri aylık olarak düzenlenir, ayda 3 hafta
içi, 2 hafta sonu (yada tatil günü) nöbet tutulur. Nöbetlerde öncelikli olarak
doğum katında ve doğumhanede hasta takibi yapılır. Katlarda birer intörn
kat sorumlusu olarak hastaları takip eder.
22
B) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç:
İntörnleri tıp eğitiminin daha önceki dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriler
ile ilgili klinik ve saha uygulamaları yaptırarak, hekimlik sanatının
uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekimlik sanatını en iyi
uygulayabileceği düzeye getirmektir.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Gebeliğin teşhisi ve gebelik takibini yapabilmek, gebelik komplike
olduğunda üst merkezde tedaviyi gerektiren durumları, acil
şartlarda yapılması gerekenleri tanımlayabilmek ve rutin gebelik
muayenesini yapabilmek.
b. Benign ve malign jinekolojik hastalıklarda semptomları, muayene
bulgularını ifade edebilmek, yapılması gereken tetkik ve tedavi
seçeneklerini ifade edebilmek ve yorumlamak ve hangi durumlarda
üst merkeze sevk edeceğini tanımlayabilmek.
c. İnfertilite ile ilgili tanımları öğrenmek, infertil çiftlerde yapılacak
temel tetkikleri ve bunların nasıl yorumlanacağını tanımlayabilmek
ve bu tetkiklerin sonuçlarına göre uygun tedavi yaklaşımını ifade
edebilmek.
d. Kontrasepsiyon konusunda temel bilgileri kavramak, kontraseptif
yöntemlerin avantaj, dezavantaj ve kontrendikasyonlarını
öğrenmek, gelen çiftlere kontrasepsiyon seçenekleri konusunda
danışmanlık verebilmek.
3) İntörn Eğitim Kapsamı:
İntörn doktor eğitim kapsamı içerisinde aşağıda sıralanan bilgi, tutum ve
beceriler mevcuttur.
Bilgi tutum:
- Dismenore
- Doğum Eylemi
- Doğumda asfiksi
- Doğumda fetal distres
23
Beceri:
-
Normal gebelik
Riskli gebelik
Gebelikte kanama
Postpartum kanama
Preeklampsi
Vajinal kanama - şiddetli menstrüel kanama
Doğum travması
Jinekolojik muayene
Gebe muayenesi ve izlemi
Vajinal akıntı örneği alma ve inceleme
Normal spontan doğum yaptırma
Doğum sonrası bakım yapma
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Poliklinik uygulamaları: Poliklinik eğitimi süresince intörn
doktorların obstetrik ve jinekolojik hastalıkları görmesi; önleme ve
risk tanımlaması yapma, ayırıcı tanı yapma, tanı yöntemlerini doğru
kullanma, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda reçete yazma ve
sevk kriterleri konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırılır.
b. Yatan hasta uygulamaları: İntörn doktorlar öğretim üyelerinin
sorumluluğunda ve uzman doktor veya araştırma görevlilerinin
gözetiminde klinikte hasta takibi yapar ve vizitlerde hastalarını
sunarlar.
c. Mesleksel beceri uygulamaları: Staj öğrenme kazanımları
doğrultusunda mesleksel beceri eğitimi verilir. Tanımlanan
mesleksel becerilerde önceki eğitim dönemlerinde kazanılmış olan
yeterliliğin pekiştirilmesi için gerekli asgari uygulama yapılması
sağlanır. Gebe muayenesi, jinekolojik muayene ve vajinal ve servikal
örnek alabilme, kontrasepsiyon danışmanlığı verebilme, normal
doğum ve sezaryen ile doğuma katılabilme pekiştirilecek mesleksel
becerilerdir.
24
d. Mezuniyet sonrası akademik etkinlikler: İntörn doktorlar Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının tüm mezuniyet sonrası
akademik etkinliklerine (semine, makale sunumu, panel, olgu
sunusu) katılırlar. Her intörn en az bir makale hazırlayıp sunmakla
görevlidir.
5)Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Anabilim Dalı Başkanı ve Anabilim Dalı intörn doktor eğitim
sorumlusu kurallara uyulmasını denetler.
b. İntörn doktorların yeterlilik durumlarını gösteren belge(karne),
ilgili öğretim üyesi tarafından doldurulup imzalanarak eğitim
dönemi bitimini izleyen günler içerisinde Dekanlığa gönderilir.
25
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Abdülkadir Çevik
Dönem VI Eğitim Progr. Sor. Öğr. Üyesi : Prof. Dr. İnci Özgür İlhan
Anabilim Dalı Sekreteri
: Ahmet Karaçay
Telefon: 595 66 18
Telefon: 595 66 90
Telefon: 595 66 18
A) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke,
Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: İntörnler ilk iş günü öğrenci işleri sekreterliğine başvurarak
görev dağılım yerlerini öğrenirler (başlangıç günü hafta sonuna geliyor
ise bir önceki iş günü).
Sorumlu Öğretim Üyesinin de katılımı ile ilk iki iş günü içerisinde öğrenci
işleri sekreterliği tarafından ilan edilen gün ve saatte tanışma ve staj
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir. Stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanarak; danışman öğretim üyelerine
intörnlerin dağılımı yapılır ve intörnlük dönemi ile ilgili soruları
yanıtlanır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. İntörn doktorlar sabah 08.30’da çalışma yerlerinde hazır
bulunurlar ve 17.00’den önce kat sorumlusunun izni olmadan görev
yerinden ayrılamazlar. Eğitim süresince herhangi bir sorun
yaşadıklarında intörn sorumlusu öğretim üyesi ya da anabilim dalı
başkanına iletebilirler.
b. Klinikte ve poliklinikte çalışma kuralları:
i. İntörn doktorlar, poliklinik hastalarının ve kliniklerde
yatan hastaların anamnezlerini alır, dosyasını hazırlar,
tetkiklerini ister ve sonuçlarını takip ederler.
ii. Yataklı servislerde çalışan intörnler iki tam gün ve staj
süresince bir kez olmak üzere genel psikiyatri
polikliniğinde öğrenci işleri sekreterliği tarafından ilan
edilen rotasyon tarih ve saatlerinde asistan doktor ile
26
iii.
iv.
v.
vi.
c.
birlikte hasta görürler ve bu kurala uymak
zorundadırlar.
Vizitlerde anamnezlerini aldıkları hastalarını sunarlar.
Çalıştıkları bölüme göre, hastalara eşlik etmeleri
gereken etkinliklere tam zamanında katılırlar
(psikososyal rehabilitasyon etkinlikleri, sabah akşam
sporu, geziler v.b.)
Çalıştıkları bölümlerdeki günaydın toplantısı, çay saati,
grup terapileri, aile tedavisi v.b. etkinliklere kat ekibi ile
birlikte katılırlar.
Gerektiğinde hastaya (konsültasyon, tetkik ve klinik dışı
işlemlerde) refakat ederler.
Nöbet kuralları:
i. Nöbet listesi, intörn grubu tarafından sorumlu
öğretim üyesinin onayıyla eşit dağılıma dikkat
edilerek hazırlanır. Öğrenci işleri sekreterliğine
teslim edilir.
ii. İntörnler yataklı servislerde saat 17.00’de nöbet için
hastaları devralırlar.
iii. Nöbet sırasında herhangi bir sorun olduğunda
nöbetçi doktora danışmalıdırlar.
iv. Nöbetlerde ve diğer zaman aralıklarında da (mesai
saatleri içinde) hastalarla kitap, cd, para, telefon
numarası v.b. ödünç alıp vermeleri kesinlikle
yasaktır.
v. Nöbetlerde ve diğer zaman aralıklarında da (mesai
saatleri içinde) yatan hastaların intörn doktorlardan
dışarı çıkma izni istendiğinde intörnlerin bunu
yapma yetkilerinin olmadığını hatırlamaları ve ona
göre davranmaları gerekir.
vi. Nöbet sonrası sabahı, nöbetçi intörn doktorlar
nöbetlerinin nasıl geçtiği konusunda ve hastaların
durumuyla ilgili bilgileri kat asistanı ve diğer intörn
doktorlarla paylaşırlar.
27
3. Anabilim Dalına özel kurallar:
a. Staj süresince intörn doktorlar çalıştıkları birim içerisinde beyaz
önlük giymelidirler.
b. Poliklinik intörnleri Sağlık Kuruluna katılmak zorundadırlar.
c. Tedavi programı içinde, hastalarla ilişkilerinde gözlem yapmalılar
ve bu gözlemleri diğer tedavi ekibi üyeleri ile paylaşmalıdırlar.
d. Hasta – hekim ilişkisinin içinde belirli bir mesafe olması ve bunun
korunması amacı ile hastalarla ilişkilerinde uygun hitap
biçimlerini kullanmaları ve hastaların da buna uymasını
sağlamalıdırlar (örn; Ayşe hanım, Mehmet bey, doktor hanım,
doktor bey).
e. İntörn doktorlar odalarını temiz ve düzenli tutarak kat ekibine
yardımcı olurlar.
B) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1. Amaç:
a. Hasta – Hekim ilişkisinin etik ve empatetik çerçevede
öğrenilmesi.
b. Ekip çalışması içinde diğer sağlık çalışanlarıyla ilişki ilkelerinin
öğrenilmesi.
c. Toplumda yaygın görülen ruhsal bozuklukların tanınması ve bu
durumlara yaklaşımın öğrenilmesi.
2. Öğrenme Hedefleri:
Bilgi:
Aşağıdaki psikiyatrik durumlarda tam ve yansız, yüksüz, yargısız
yaklaşım:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Depresyon belirtileri
Anksiyete belirtileri
Panik atak belirtileri
Empati
İntihar girişimi
Konversiyon
Alkol, ilaç ve madde bağımlılığında yoksunluk ve intoksikasyon
Akut mani ve psikoz
Diğer acil psikiyatrik durumlar
28
Beceri:
1) Mental durum değerlendirmesi
2) Psikiyatrik anamnez alma ve psikiyatrik muayene
3) Hasta tanı ve tedavisinde temel becerilerinin kazandırılması
Tutum:
Ruhsal sorunlarla başvuran hastaya:
1) Nonstigmatizan(hastayı hastalığı nedeni ile damgalamayan)
2) Empatetik
3) Biyopsikososyal yaklaşımın geliştirilmesi
3.İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bireysel ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı bağlamında; sağlığı geliştirici,
koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik genel tutum ve davranışlar
4.Öğretim Yöntemleri:
a. Doğrudan gözlem
b. Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi süpervizyonu ve geribildirimi
c. Vaka sunumları ve seminerler
5.Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
İntörn karnesindeki değerlendirme ölçütleri yeterli görülmüştür.
29
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Hakan Kumbasar
Dönem VI Eğitim Progr. Sor. Öğr. Üyesi : Prof. Dr. İnci Özgür İlhan
Anabilim Dalı Sekreteri
: Ahmet Karaçay
Telefon: 595 66 71
Telefon: 595 66 90
Telefon: 595 66 18
A) Konsültasyon Liyezon Psikiyatri (KLP) Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi
Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
KLP Bilim Dalı Dönem VI eğitimi çalışma ilke, kural ve koşulları Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile aynıdır.
B) Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı KLP Bilim Dalında aylık
rotasyon yapan intörn doktorlara kazandırılmak istenen öğrenim
hedefleri ve çalışma ilkeleri şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Cebeci ve İbn-i Sina hastanelerinde yoğun bakım ve
kliniklerde yatan hastaların konsültasyonlarının değerlendirilme
ilkeleri, kısa psikoterapi yaklaşımları
Dahili hastalıklarda hastalara ve yakınlarına ruhsal yaklaşım
ilkeleri
Cerrahi hastalıklarda ameliyat öncesi ve sonrası; hastalara ve
yakınlarına ruhsal yaklaşım ilkeleri
Organ transplantasyon hastalarına ve ekiplerine psikiyatrik
yaklaşım ilkeleri
Sık görülen psikiyatrik hastalıklar ve tükenmişlik sendromu
ile ilgili bilgilendirilme
Aylık görülen hastalara yönelik vaka değerlendirilmelerine
etkin katılım
Aylık KLP Bilim Dalı eğitim etkinliklerine İbn-i Sina hastanesi 4.
kat ve Cebeci Psikiyatri Kliniği 3. kat toplantılarına düzenli olarak
katılım
Klinik nöbetlerinde acil psikiyatrik hastaya tıbbi müdahale
ilkeleri ve nöbetle ilgili kurallar ve uygun davranma ilkeleri
hakkında bilgilendirme
30
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Recep Akdur
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar
Anabilim Dalı Sekreteri
: Selin Gedik
Telefon: 363 89 90/126
Telefon: 363 89 90/124
Telefon: 363 89 90/129
A) Halk Sağlığı AD Dönem VI Eğitim Çalışma İlke, Kural ve Koşulları
1) İlk gün: Sabah saat 08:30’da öğrenciler Halk Sağlığı Anabilim
Dalı’nda hazır bulunmalıdırlar. İlk gün Anabilim Dalı Başkanı veya sorumlu
öğretim üyesi tarafından öğrencilere stajın içeriği ve işleyişi ile ilgili olarak
bilgi verilecek, soruları yanıtlanacaktır. Öğrencilerin danışman öğretim
üyelerinin dağılımı ilk gün kendilerine bildirilecektir ve görüşmeye
yönlendirileceklerdir.
2) Günlük Çalışma Koşulları:
a. Anabilim Dalında Çalışma koşulları: Öğrenciler, staj süresince,
Anabilim Dalının tüm çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu genel çalışma
usullerine uymakla yükümlüdür. Çalışma saatleri içinde (08:30 – 17:00)
öğrenciler için hazırlanmış programlara katılmak ve diğer zamanlarda
danışmanlarının belirleyeceği seminer, konferans, eğitim, proje, araştırma
vb çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Özel durumları ve mazeretleri olan
öğrencilerin danışmanlarının bilgisi ve onayı ile izin almaları gereklidir. Bu
tür durumlarda, katılamadıkları çalışmaların telafisinin nasıl olacağı
konusunda da danışmanları tarafından yönlendirileceklerdir.
b) Saha etkinliklerinde çalışma kuralları: Öğrencilerin toplu olarak
veya bireysel olarak yapacakları saha ziyaretlerine mesleklerinin gerektirdiği
giyim, tutum ve davranış kuralları ile katılmaları esastır. Kurum dışında
yapılan çalışmalarda her öğrenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir
temsilcisi olduğunun bilincinde olmalıdır. Öğrenciler, yanlarında bir öğretim
elemanı olmaksızın katıldıkları saha çalışmalarında devamlılık, aktif katılım,
görevleri tam yerine getirme yaklaşımı ile hareket etmelidirler.
c) Dönem VI standart programında nöbet uygulaması
bulunmamaktadır. Ancak, öğrenciler danışmanlarının kendilerini
31
yönlendireceği mesai saatleri dışındaki çalışmalara (örneğin hafta sonu
yapılacak eğitim araştırma etkinlikleri, topluma dayalı çalışmalar, saha
ziyaretleri gibi) katılmakla yükümlüdürler.
Halk Sağlığı AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç
Kurum içi ve kurum dışı uygulamalarla, toplumun sağlık sorunlarını bilimsel
yöntem ve epidemiyolojik teknikleri kullanarak tanımlama, sosyal
özelliklerini algılayarak değerlendirme, bu sorunlara sağlığın geliştirilmesi ve
sağlık eğitimi yöntemlerini kullanarak müdahale etme becerisi
kazandırmaktır.
2) Öğrenme Hedefleri
1. Halk sağlığının tarihçesini ve gelişimini açıklar.
2. Sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumu tanımanın önemini
kavrayarak toplumu demografik ve kültürel özelliklerini,
ihtiyaçlarını, önceliklerini belirler.
3. Toplumu tanıma sürecinde elde ettiği verileri kullanarak temel
sağlık hizmetlerini planlar ve uygular.
4. Türkiye'de uygulanan sağlık politikaları ve sağlık örgütlenmesini
tartışarak önerilerde bulunur.
5. Kürselleşmenin halk sağlığı üzerindeki etkilerini açıklar.
6. Sağlık yönetiminde stratejik yönetim ve lojistik yönetim yaklaşımını
uygular.
7. Sağlık ekonomisine yönelik bilgi ve becerileri kullanarak sağlık
hizmetlerinin önceliklerinin belirler.
8. Mevcut sağlık sisteminde Toplum Sağlığı Merkezlerinin ve diğer
birinci basamak sağlık kuruluşlarının görevlerini ve çalışmalarını
tanır ve değerlendirir
9. Ülkenin sağlık sorunlarını ve tıp mesleğinin sorunlarını ilgili kurum
ve örgütlerle tartışarak değerlendirir.
32
10. Sağlık çalışanlarının örgütlenmelerini, yasal çerçeve ve özlük
haklarını, tıp mesleğinin sorunlarını ilgili kurum ve örgütlerle
tartışarak değerlendirir.
11. Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde risk yaklaşımını
uygular.
12. Dünyada ve Türkiye'de çevre sağlığı sorunlarını sistem yaklaşımı ile
yorumlar.
13. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler konusunda sağlık
sektörünün rolünü, uygulamalarını ve konuya halk sağlığı
yaklaşımını açıklar.
14. Üreme sağlığı hizmetlerinin yönetimini değerlendirir.
15. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık danışmanlığı verirken sorunlarını etik
ve sosyal boyutlarına yönelik öneri geliştirir.
16. Dünyada ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin durumunu
karşılaştırır.
17. İş sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşları yerinde gözleyerek Türkiye'de
iş sağlığı ve güvenliğinin durumunu değerlendirir.
18. Rehabilitasyonu uygulamalarını ve önemini, az görenlerin
rehabilitasyonu örneği üzerinden açıklar.
19. Bilimsel bir makaleyi epidemiyolojik yaklaşımla değerlendirir.
20. Bilimsel bir konuda ile ilgili literatür tarar, değerlendirerek sunar.
21. Sağlık eğitimini planlar.
22. Sağlık hizmetleri sunumunda, birey, grup ve toplumla etkili iletişim
kurar.
23. Yapılmış anketler üzerinden veri girişi yapar, analiz eder, yorumlar
ve sunar.
24. Sağlıkla ilgili çeşitli konuları halk sağlığı boyutuyla değerlendirmek
üzere literatür incelemesi yapar ve bilgileri sentezleyerek bir sunum
hazırlar ve sunar
33
3) İntörn Eğitimi Kapsamı
1. Halk Sağlığının gelişimi
2. Risk yaklaşımı ve hastalık yükü
3. Davranışsal risk etmenleri ve sağlıklı yaşam biçimi
4. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi ve tarama çalışmaları
5. Kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler ve halk sağlığı
yaklaşımı
6. Dünya'da ve Türkiye'de işçi sağlığı ve iş güvenliği durumu
7. Küreselleşme ve Halk Sağlığı
8. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin yönetimi
9. Aile planlaması danışmanlığı
10. Türkiye'de çevre sağlığının durumu
11. Sağlık politikaları, sağlık örgütlenmesi, sağlıkta dönüşüm programı
12. Sağlık ekonomisi
13. Lojistik yönetim, stratejik yönetim
14. Toplumu tanıma
15. Toplumu tanıma uygulamaları
16. Eleştirel makale okuma
17. Sağlık eğitimi ve iletişimi
18. Sağlıkta yaşam kalitesi değerlendirme
19. Mamak İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi
Ziyareti
20. Aile Sağlığı Merkezi ziyareti
21. İşyeri sağlık birimi ziyareti
22. İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) ziyareti
23. Meslek Hastalıkları hastanesi ziyareti
24. Ankara Tabip Odası ziyareti
25. Seminer sunumu
4) Öğretim Yöntemleri
1. Sunum, İnteraktif sunum
2. Küçük grup çalışması
3. Oyunlaştırma
34
4.
5.
6.
7.
Yazılı olgu çalışması (senaryo)
Kurum ziyaretleri
Problem çözme
Hasta ile meslek beceri uygulaması (yaşam kalitesi ölçeği,
rehabilitasyon yöntemleri uygulamaları)
8. Film gösterimi
9. Seminer hazırlama ve sunma
5) Ölçme – Değerlendirme Yöntemleri
1. Yapılandırılmış değerlendirme formları (ziyaretlere ilişkin) (formatif)
2. Seminer değerlendirme (formatif)
3. Süreç değerlendirme (Karne)
35
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Semra ATALAY Telefon: 3191440
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi : Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR Telefon: 5956635
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut Telefon: 3191440
A) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
İntörn doktorlar; İntörn Sorumlusu Öğretim Üyesi tarafından
belirlenen iki farklı bilim dalında birer aylık süreyle çalışacaklardır.
İntörn doktorun çalışacağı bilim dalı, Bahtiyar Demirağ Amfisi
yanındaki Öğrenci İşleri Sekreterliği panosunda ilan edilecektir.
İlgili bilim dalları tarafından servis ve poliklinik çalışma kuralları
anlatılacaktır. İntern doktorların AD’ında kaldıkları sürede az 15 gün
poliklinikte bulunmaları gereklidir.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
•
En geç 08.30’da çalışılan klinik ya da poliklinikte hazır
bulunulacaktır.
36
•
Poliklinik veya serviste Hastaların bilgilerinin bilgi işlem sistemine
girilmesi, tetkiklerinin istenmesi, izleminin ve epikrizinin
düzenlenmesinde asistan dr. ile birlikte görev alırlar.
•
Yataklı servislerde yatan hastalar sırayla alınıp anamnez ve fizik
muayenelerini asistan doktorun denetiminde yapılacak ve yattığı
süre içinde bu hastadan sorumlu olacaklardır.
•
Asistan, uzman ve öğretim üyeleri tarafından yapılan vizitlerin
tamamına katılacaktır.
•
Asistan ve uzman ile birlikte hastaların laboratuar incelemelerini
planlayacak ve yapacaklardır.
•
Hastalarının klinik içi ve dışı konsültasyonlarına aktif olarak
katılacaktır.
•
Polikliniklerde hasta dosyalarının özetlenmesi ve laboratuar
incelemelerinin dosyaya işlenmesinde asistan doktora yardım
edeceklerdir.
•
Kliniklerde asistan ve uzman denetiminde hasta çıkış özetini
hazırlayacaktır.
•
Pazartesi ve Cuma günleri saat 13.00’de yapılan Anabilim Dalı
seminer ve olgu sunumlarına, varsa klinik konferans saatlerine
katılacaktır.
•
Karşılaşılan sorunlar öncelikle Bilim Dalı sorumluları ve daha
sonraki aşamada Anabilim Dalı intörn sorumlusuna iletilerek
çözümlenecektir.
•
Nöbetler staj başında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenmiş
olacaktır. Servis ve acil poliklinikte olmak üzere dönüşümlü olarak
nöbet tutulmaktadır.
37
B) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların çocuk hastaya ilk değerlendirme ve
bulgularını tanımasını sağlamaktır
2) Öğrenme Hedefleri:
Tüm intörn doktorların çocuk sağlığı ve hastalıklarının ana
konuları hakkında bilgi edinmeleri, hasta ve yakını ile iletişimin
sağlanması, çocuk hastadan anamnez alma, fizik muayene
yapma ve gereken bazı girişimleri (iv ve im enjeksiyon, sonda
takılması, kan şekeri, kan gazları ölçümü gibi) öğrenmesi
hedeflenmiştir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda her bilim dalında ayrı olarak verilen konularda
bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanmaktadır
4) Öğretim Yöntemleri:
Her bilim dalı tarafından servis vizitlerinde olgularının tartışması,
poliklinikte hastalarının bulgularının tartışılması yapılmaktadır. Her
Pazartesi ve cuma 13:00’da olgu sunumu ya da seminer
yapılmaktadır. Bilim dallarında makale sunularına aktif katılımları
desteklenmektedir. Ayrıca her bilim dalının olgu sunumu, konsey ve
seminerlerine katılmaları sağlanmaktadır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, İntörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
38
Çocuk İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Aydan İkincioğulları
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep Şıklar
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6438
Telefon: 595 7339
Telefon: 319 1440
A) Çocuk İmmünoloji-Allerji BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Bir aylık Çocuk İmmünoloji-Allerji Stajı boyunca servis ve
poliklinik çalışma kuralları ilk gün Uzman doktor veya Öğretim
Üyesi tarafından anlatılacaktır.
İntörn doktorlar bölümümüze poliklinik ve serviste çalışırlar.
-
Poliklinik veya serviste hastaların hazırlanması, bilgilerinin bilgi işlem
sistemine girilmesi, tetkiklerinin istenmesi,sonuçların takibi, hasta
izlemi ve epikrizinin düzenlenmesinde asistan dr. ile birlikte görev
alırlar.
-
Poliklinikte gelen hastaların anamnez ve fizik muayene
değerlendirmeleri araştırma görevlisi ve uzman doktor ile birlikte
yaparlar.
39
-
Klinikte yatan hastaları klinik asistanı ile birlikte muayene eder , vizite
katılır ve hasta sunarlar
-
Konsültasyon, tetkik ve klinik dışı işlemlerde hastaya refakat ederler
-
Klinik uzmanı /asistanı denetiminde cilt testlerinin yorumlanması /
hastaların PEF ve O2 saturasyonlarının ölçümlerini aktif olarak yaparlar.
-
Günübirlik tedavi kliniğinde veya serviste IVIG alan veya astım atağı
nedeniyle tedavi uygulanan hastalarda vital bulgu ölçümü ve izlemini
yapar , astımlı hastada inhaler tedavi uygulamalarını öğrenir ve
uygularlar
-
Bilim dalı içerisinde yapılan aile görüşmelerine katılır, hasta-hekim
ilişkilerinin yürütülmesinde gerekli tutum ve becerileri kazanırlar
-
Bilim Dalı eğitim programı çerçevesinde literatür, konsey , seminer
saatlerine aktif olarak katılırlar
-
Nöbetler staj başında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Servis
ve acil poliklinikte olmak üzere dönüşümlü olarak nöbet tutulmaktadır.
-
İntern Doktorların Pazartesi ve Cuma günleri saat 13:00’de yapılan
Çocuk Hastalıkları ABD olgu sunuları ve seminerlere katılırlar
3) Bilim Dalına özel kurallar:
İntörn doktorlar Bilim Dalı tarafından yapılan seminer, literatür
sunumu, konsey toplantılarına katılır.
B) Çocuk İmmunoloji-Allerji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntern doktorların alerjik hastalığı veya primer immün
yetmezliği olan hastalara ilk yaklaşımı yapabilmeleri, bulguları
tanımasını sağlamaktır
40
2) Öğrenme Hedefleri:
Kazandırılması amaçlanan bilgiler
İmmün yetmezlikli hastalarda tanı , tedavi ve izlem prensipleri
Sık enfeksiyonlu çocuğa yaklaşım
Astım tanı, tedavi ,izlem ilkeleri
Akut astım atağı tanı ve tedavi ilkeleri
Atopinin tanımlanması
Temel immünoloji laboratuar testlerinin değerlendirilmesi
Kazandırılması amaçlanan beceriler
Cilt testi değerlendirilmesi
Peak flow metre kullanımı/ SFT değerlendirilmesi
İnhaler ilaç kullanım teknikleri
Oksijen saturasyonu ölçümü
Kazandırılması amaçlanan tutum ve davranışlar
Kronik hasta izleminin sabır, hoşgörü ve güven sağlayarak
yürütebilme
Acil ve riskli hastayı tanıma ve öncelik verme
Aile ile görüşme, iyi-kötü haber verme
Kronik hastalığı olan çocuğun ailesine eğitim verme
41
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Büyüme –gelişmenin değerlendirilmesi
Primer İmmün yetmezlik tanısı
Primer İmmün yetmezlikli hasta izlemi ve tedavisi
Atopik dermatit
Allerjik rinokonjunktivit
Astım
Sık hastalanan çocuk
4) Öğretim Yöntemleri:
Poliklinik ve servisde görülen olgular hasta bazında hergün
tartışılmaktadır. Bunun yanı sıra bilim dalında yapılan olgu
sunumu , literatür saati, seminer ve konseylerle eğitim
desteklenir.
5) Değerlendirme:
İntörn doktorların bulundukları sürede yapılan gözlemler ile
“intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna (intörn doktor
karnesi)” dayanılarak yapılır.
42
Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof Dr Gülsan Yavuz
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof Dr Zeynep Şıklar
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi-Sevim Davut
Telefon: 5956335
Telefon:5956635
Telefon:5956402
A) Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın
amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak;
danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları : Sabah en geç 08.30’da tüm
intörnler Çocuk Onkoloji hastalarının yattığı serviste hazır
bulunacak, serviste görevli olan intörnler yeni hasta yatıp
yatmadığını Pediatrik Onkoloji asistanından öğrenip hastayı
hazırlayacak. Her sabah her intörn kendi hastasını asistan ve
yan dal asistanı ile birlikte muayene edecek. Sabah 09.00’da
öğretim üyesi vizitine katılarak hastalarını sunacak. Vizitte
söylenilenleri not alarak kendi hastasının işlerini takip
edecek.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Her ay bir intörn poliklinikte
sorumlu olacak ve ay boyunca görevini aynı yerde
sürdürecek. Pediatrik Onkoloji’de çalışan asistan ve sorumlu
yan dal asistanı ile hastanın hazırlanmasına, tetkiklerin
43
istenmesine, dosya bilgilerinin işlenmesine her aşamada
yardım edecek.
c. Nöbet kuralları: Anabilim Dalı’nın öngördüğü kurallar
çerçevesinde görevli olduğu birimde, tutması gerekli nöbet
sayısı kadar nöbetini tutacak.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. Mesai saatlerine uyum gösterecek.
b. Hasta konseylerine katılacak ve kendisine verilen hastayı
hazırlayıp literatür bilgisi de ekleyerek konseyde sunacak.
B) Pediatrik Onkoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Çocukluk çağı kanserlerinin belirti ve bulgularını kavramak,
kanserli çocuk hastaya genel yaklaşımı ve hastalarda olabilecek
hayati acil durumları öğrenerek gerekli ilk basit müdahaleleri
yapabilmek.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Çocukluk çağı kanserlerinin belirti ve bulgularını öğrenmek
b. Kanserli çocuk ve ailesi ile uygun iletişim kurabilmeyi
öğrenmek
c. Kanserli çocuklarda olabilecek acil durumları kavrayıp ilk
basit yaklaşımları uygulayabilmek
d. Hastalarda sık kullanılan santral venöz kateterleri
kullanmayı ve bakımını öğrenmek
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Çocukluk çağı kanserlerinde tanı ve temel tedavi prensipleri
b. Kanserli hasta ve ailesi ile iletişim kurma becerisi
c. Onkolojik acillere yaklaşım
d. Kanserli hastalarda kullanılan yeni tedavi yaklaşımları
e. Kemik iliği aspirasyonu ve lumbal ponksiyon gibi invaziv
girişimlere katılma
f. Periferik kan ve kemik iliği hücrelerinin morfolojisi
44
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta üzerinde eğitim (Vizitler, acil müdahaleler, poliklinikte
birebir hasta hazırlama)
b. Hasta dosyası üzerinden eğitim (Dosya hazırlama, anamnez
alma, öyküyü derinleştirme, tetkiklerin yorumlanması)
c. Literatürler üzerinden eğitim (Konseye hasta hazırlayıp
literatürler ışığında bilgi sunma, yeni tedavi yaklaşımlarını
araştırma)
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Hasta ve ailesi ile kurduğu iletişimin gözlenmesi
b. Hastaları hazırlama ve sunma becerisinin değerlendirilmesi
c. Hasta ile ilgili sorumluluk alma ve bu sorumluluğu yerine
getirebilmek için verdiği çabanın değerlendirilmesi
d. Konseylerde hastayı hazırlam, sunma ve bilgileri güncel
literatürlerle birleştirebilme yeteneğinin değerlendirilmesi
e. Klinik içindeki uyumu, ast-üst ilişkileri ve hastane personeli
ile iletişiminin gözlenmesi
f. Mesai saatlerine, nöbetlerine ve genel kurallara uyumunun
değerlendirilmesi
45
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6434
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Çocuk Endokrinoloji BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Bir aylık Çocuk Endokrinoloji Stajınız boyunca servis ve
poliklinik çalışma kuralları ilk gün Uzman doktor tarafından
serviz vizitini takiben anlatılacaktır. İntörn doktorların çocuk
Endokrinoloji Bilim dalında kaldıkları sürede az 15 gün
poliklinikte bulunmaları gereklidir.
İntörn doktorlar bölümümüze dönüşümlü olarak poliklinik ve
serviste çalışırlar.
-
Poliklinikte görülen hastaların antropometrik
değerlendirmeleri intörn doktorlar tarafından yapılır.
-
Poliklinik veya serviste Hastaların bilgilerinin bilgi işlem sistemine
girilmesi,
tetkiklerinin
istenmesi,
izleminin
ve
epikrizinin
düzenlenmesinde asistan dr. ile birlikte görev alırlar.
46
ve
pubertal
-
Poliklinikte gelen hastaların anamnez ve fizik muayene
değerlendirmeleri araştırma görevlisi ve uzman doktor ile birlikte
yapılır.
-
Perşembe günleri saat 13.30’da yatan hasta bölümünde makale ve olgu
tartışması için yapılan toplantıya intörn doktorların tümü aktif olarak
katılır.
-
Poliklinik toplantısı saat 15:30’da öğretim üyeleri, uzmanlar, asistanlar
ve intörn doktorların katılımı ile yapılır. Bu toplantıda intörn doktorlar
da baktıkları hastaları sunar ve tarışırlar.
-
Serviste yatan hastaların dosyalarının hazırlanması, izlemi, tetkiklerinin
yapılması, epikriz düzenlenmesi işlerinde servis Asistanı ile birlikte
çalışır.
-
Sabah vizitlerinde tüm intörn doktorlar hazır bulunurlar. Servis intörn
doktoru gerekirse hastayı sunar.
-
Yatan hastaların sabah alınacak olan kan şekeri, ya da uyarı testleri
intörn doktorlar tarafından görevli araştırma görevlisi ile birlikte yapılır.
-
İlk yatış sırasında ve takip eden günlerde hastaların dosyalarında
bulunan ateş, solunum çizelgesi servisten sorumlu intörn doktor
tarafından doldurulur.
-
Yatan hastaların antropometrik değerlendirmeleri ve gerekirse günlük
vücut ağırlığı izlemleri servisten sorumlu intörn doktor tarafından
izlenir.
Nöbetler staj başında sorumlu öğretim üyesi tarafından
belirlenmiş olacaktır. Servis ve acil poliklinikte olmak üzere
dönüşümlü olarak nöbet tutulmaktadır.
İntörn doktorların Pazartesi ve Cuma günleri saat 13:00’de
yapılan Çocuk Hastalıkları ABD olgu sunuları ve seminerlere
katılımları sağlanacaktır.
47
3) Bilim Dalına özel kurallar:
Bilim dalı tarafından yapılan seminer, literatür sunumu, konsey
toplantılarına katılır.
B) Çocuk Endokrinoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların çocuk endokrin hastaya ilk yaklaşımı
yapabilmeleri, bulguları tanımasını sağlamaktır
2) Öğrenme Hedefleri:
Tüm intörn doktorların çocuk endokrinolojinin ana konuları
hakkında bilgi edinmeleri, hasta ve yakını ile iletişimin
sağlanması, çocuk endokrin hastadan anamnez alma, fizik
muayene yapma ve kan şekeri ölçümü gibi gereken işlemlerin
öğrenilmesi hedeflenmiştir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır:
1. Antropometrik değerlendirme
2. Diabetik ketoasidoz/Tip 1 DM
3. Hipoglisemi
4. Metabolik kemik hastalıkları
5. Hipotirodi / Guvatr
6. Erken Puberte
7. Boy kısalığı
8. Kuşkulu genitalya
9. Obezite
4) Öğretim Yöntemleri:
Her gün sabah 09:00’da servis olgularının tartışması, 15:30da
ise poliklinik hastalarının bulgularının tartışılması
yapılmaktadır. Ayrıca her Perşembe 13:30’da literatür saati
yapılarak yeni bilgiler konuşulmaktadır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, intörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
48
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Erdal İnce
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 5956314
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural
ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
servisinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın
amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak;
danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Klinikte çalışan intörnler sabah
08:00’de klinikte hazır bulunmalıdır. İntörnler kendi
hastalarını hazırlar, uzman ve ardından öğretim üyesi
vizitlerine katılır. Kliniğe yatan hastaların teşhis ve tedavi
sürecine aktif olarak katılırlar.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikte çalışan intörn gelen
her hastayı ve konsültasyonlarda görülen her hastayı
poliklinik uzmanı ile birlikte değerlendirir.
c. Nöbet kuralları: Her gün 12.00-13.30 saatleri arası klinik
intörnlerinden birisi kendi aralarında oluşturdukları sırayla
kat nöbetçisi olarak katta kalır ve hastaların izlemini yapar,
gerekli durumlarda asistan veya uzmana haber verir.
49
Gece ve hafta sonu nöbetlerinde kat nöbetçisi katta kalır ve
hastaların izlemini yapar, gerekli durumlarda asistan veya
uzmana haber verir.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. İntörnler hem klinik hem de poliklinikte çalışır. Poliklinikte o
ay gelen intörn sayısına göre eşit zaman dilimlerinde
rotasyonla çalışılır.
b. Her intörn çalıştığı ay içinde çocuk enfeksiyon hastalıkları
alanında bir literatür sunar.
B) Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında sık görülen ve önemli
hastalıkları yönetebilme becerisi kazandırmaktır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında sık görülen ve önemli
hastalıkların semptom ve bulgularını kavrama
b. Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında sık görülen ve önemli
hastalıkların laboratuar değerlendirmesini ve görüntüleme
yöntemleri konusunda temel ilkeleri kavrama
c. Çocuk Enfeksiyon hastalıkları alanında sık görülen ve önemli
hastalıkların tedavi prensiplerini kavrama
d. Bildirimi zorunlu enfeksiyon hastalıklarının bildirim ilkelerini
kavrama
e. Çocuk Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini
kavrama
50
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Üst solunum yolu enfeksiyonları
b. Alt solunum yolu enfeksiyonları
c. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
d. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
e. Gastroenteritler
f. Akut hepatitler
g. Döküntülü hastalıklar
h. Bağışıklama
i.
Sepsis
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Klinik vizitleri
b. Vaka başı tartışmaları
c. Literatür ve seminer sunumları
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Klinik vizitleri sırasında mülakat ile yeterlilik saptanması
b. Sunum yeterliliği açısından değerlendirme
51
Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Zümrüt Uysal
Dönem VI Eğitim Prog.Sorumlu Öğr. Üyesi : Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6402
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Pediatrik Hematoloji BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Hematoloji servisinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Hematoloji intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, Çocuk Hematoloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
Çocuk Hematoloji Bilim Dalında bulunan intörnlerden serviste ve
poliklinikte çalışacak olanlar belirlenecektir. Servis ve poliklinikte
rotasyon yapacak intörn doktorlar, pediatrik hematoloji ekibinin bir
parçası olarak çalışırlar.
2) Günlük çalışma koşulları: Pediatrik Hematoloji bölümünde rotasyon
yapan intörn doktorlar, Pediatrik Hematoloji ekibinin bir parçası
olarak gerek servis gerekse poliklinikte görev yaparlar.
a. Klinikte çalışma kuralları:
i. Pediatrik Hematoloji servisinde bir pediatri asistanı
ve bir sorumlu öğretim üyesi ile çalışacaktır.
Çoğunlukla bir hematoloji yandal asistanı da servis
de görevli olacaktır.
52
ii. Günde en 2 kez vizit yapılır ve bunların en az biri
sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır ve intörn
doktorların her vizite katılması ve sorumlu oldukları
hastaları sunmaları beklenir.
iii. İntörn doktorlara asistan veya yandal asistanı
tarafından halen yatmakta olan hastaların dağıtımı
kliniğe başladıkları gün yapılır. Ayrıca kliniğe yeni
yatan hastalarda intörn doktorlar arasında
paylaşılır. İntörn doktor bu hastaların hikayelerini
almak, fizik muayenelerini yapmak, ön tanılarını
belirlemekten, tanı ve takibinin planlanmasından
sorumludur. Hastaların orderlarının verilmesinde,
progres notunun yazılmasında ve taburcu notunun
hazırlanmasında asistan, yandal asistanı ve sorumlu
öğretim üyesi ile birlikte çalışır.
b. Poliklinikte çalışma kuralları:
•
2 adet Hematoloji polikliniği bulunmaktadır ve
poliklinikte rotasyon yapan intörn doktorlar bu 2
poliklinikte pediatri asistanı, pediatrik hematoloji
yandal asistanı ve sorumlu öğretim üyesi ile birlikte
hastalar değerlendirilir. İntörn doktorlardan temel
hematolojik hastalıkları (demir eksikliği anemisi,
talasemi taşıyıcısı gibi) tek başına değerlendirmesi
ve sorumlu öğretim üyesi ile tartışması beklenir.
c. Nöbet kuralları:
Gece ve haftasonu nöbetlerinde kat nöbetçisi katta kalır ve
hastaların izlemini yapar, gerekli durumlarda asistan veya
uzmana haber verir.
53
3) Bilim Dalına özel kurallar:
• İntörn doktorlar Çocuk Hematoloji Bilim Dalının
Perşembe günleri saat 13:00-14:00 arasında yapılan
Pediatrik Hematoloji konseyine, ve Cuma günü sabah
09:00-10:-00 arasındaki haftalık vaka tartışması
toplantılarına katılması beklenir.
B) Pediatrik Hematoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların çocukluk çağı Hematolojik hastalıklar ve
belli grup malign hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili kapsamlı
gözlemde bulunmalarını sağlayarak 1. basamak hekimlerinin ihtiyaç
duyacağı Pediatrik Hematoloji hastalıklarının tanı, tedavi, takip ve
önlenmesi konusunda yeterlilik kazandırmak.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Çocuk Hematoloji alanında sık görülen
hastalıkların semptom ve bulgularını kavrama
ve
önemli
b. Çocuk Hematoloji alanında sık görülen ve önemli
hastalıkların laboratuar değerlendirmesini ve görüntüleme
yöntemleri konusunda temel ilkeleri kavrama
c. Çocuk Hematoloji alanında sık görülen
hastalıkların tedavi prensiplerini kavrama
ve
önemli
d. Bildirimi zorunlu Hematoloji hastalıklarının bildirim ilkelerini
kavrama
e. Önlenilebilir hematolojik hastalıkları önleme ve korunma
yöntemlerini kavrama
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Yaşa göre normal hematolojik değerleri bilmek
54
b. Eritrosit, lökosit ve trombositlerin kök hücre sonrası gelişim
basamaklarını bilmek
c. Eritrosit, lökosit ve trombositlerin fonksiyonlarını bilmek
d. Normalde periferik kanda bulunan lökositleri mikroskopta
tanımak
e. Eritrosit, trombosit ve lökosit düşüklüğü ve yüksekliği yapan
hastalıkları bilmek
f. Otomatik tam kan sayımındaki parametreleri bilmek ve
yorumlamak, otomatik ve manuel formül değerlendirmesini
bilmek ve yorumlamak
g. Anemi ayırıcı tanısını klinik ve laboratuar olarak yapabilmek
h. Demir eksikliği anemisini tanımak, tanı koyabilmek, tedavi
edebilmek ve tedavi takibini yapabilmek, önlenebilmesi için
gerekenleri bilmek
i.
Beta talasemi taşıyıcılığının demir eksikliği anemisinden
ayrımını klinik ve laboratuar bulguları ile yapabilmek
j.
Beta talasemiyi önlemedeki ülke politikalarını bilmek
k. Beta talasemi taşıyıcılığında genetik danışım verebilmek
l.
Orak hücreli anemi tanı ve tedavisini bilmek, acil
komplikasyonlarını bilmek, acil tedavisini verebilmek ve
sevk etme kriterlerini bilmek
m. Splenektomili hastada enfeksiyonun önlenmesi için
proflaktik aşılama ve proflaktik ilaç kullanımını bilmek ve
ailelere bilgi verebilmek
55
n. Hemolitik anemiyi tanımak ve hemolitik anemi nedenlerini
bilmek
o. Hemolitik anemi acillerini tanımak, acil tedavisini yapmak ve
sevk kriterlerini bilmek
p. Megaloblastik anemi tanısını koymak, tedavisini vermek ve
takibini yapmak
q. Nötropenik ve immün yetmezlikli hastalarda ateşe yaklaşımı
bilmek, olası etkenleri ve etkin antibiyotikleri bilmek
r. Normal hemostaz basamaklarını bilmek
s. Kanama diatezi ile gelen hastadan hikaye almak ve tam kan
sayımı sonuçlarına göre ayırı tanı yapabilmek. Koagülasyon
testlerini (PT ve aPTT) yorumlayabilmek.
t. Antiplatelet ve antikoagülasyon için kullanılan ilaçları
tanımak ve etkilerini ve takipte kullanılan laboratuar
tetkiklerini öğrenmek
u. Hemofili ve Von Willebrant hastalığı
v. Kan transfüzyonu temel ilkelerini,
komplikasyonlarını öğrenmek
endikasyonlarını,
w. Lösemi, myelodisplastik sendrom gibi malign hastalıkların
geliş şikayetlerine, fizik muayene bulgularına ve laboratuar
incelemelerine göre ayırıcı tanısını yapabilmek, tanı koymak
için gerekli temel tetkikleri bilmek
x. Akut ve kronik lösemilerin pediatrik yaş grubu için temel
sınıflamalarını bilmek
56
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Klinik vizitleri
b. Vaka başı tartışmaları
c. Literatür ve seminer sunumları
d. Mikroskop başı eğitimi
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, intörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma ve değerlendirme formuna (intörn
doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
57
Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Aydan Kansu
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6363
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A)Çocuk Gastroenteroloji Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke,
Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Bir aylık Çocuk Gastroenteroloji Stajınız boyunca servis ve poliklinik
çalışma kuralları ilk gün Uzman doktor tarafından serviz vizitini
takiben anlatılacaktır. İntörn doktorların çocuk Gastroenteroloji
Bilim dalında kaldıkları sürede 10 ya da 15 gün poliklinikte
bulunmaları gereklidir.
İntörn doktorlar bölümümüze dönüşümlü olarak poliklinik ve serviste
çalışırlar.
•
Gerekli durumlarda öğlen arasında katta nöbetçi kalacak ve
hastaların izlemini yapacak, asistan veya uzmana haber
verecektir.
•
Katta çalışan intörnler sabah en geç 08 00’de katta olacaklardır.
58
•
Katta çalışan intörnler sabah ve akşam vizitine aktif olarak
katılacaklardır.
•
Katta çalışan intörnler kendilerine
izleminden sorumlu olacaklardır.
•
Yeni yatan hastaların anamnezleri ve fizik muayeneleri intörn doktor
tarafından hazırlanır ve ardından hasta, asistan doktor ile birlikte
değerlendirilir.
•
İntörn doktorlar hastaların tetkiklerini ister, sonuçlarını takip eder,
sonuçları araştırma görevlisine gösterdikten sonra dosyalara işlerler.
•
Poliklinikte çalışacak intörnler en geç 08 30’da poliklinikte
olacaklardır. Poliklinikte primer olarak hasta hazırayıp asistan ve
uzmana danışacaktır. Hasta asistan, uzman ve öğretim üyesi ile
birlikte tekrar değerlendirilecektir.
•
Her intörn çalıştığı ay içinde bir literatür sunacaktır.
dağıtılan
hastaların
3) Bilim Dalına özel kurallar:
Bilim dalı tarafından yapılan seminer, literatür sunumu, konsey
toplantılarına katılır.
B) Çocuk Gastroenteroloji Hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların Çocuk Gastroenteroloji hastasına ilk
yaklaşımı yapabilmeleri, bulguları tanımasını sağlamaktır
2) Öğrenme Hedefleri:
Tüm intörn doktorların Çocuk Gastroenterolojisinin ana
konuları hakkında bilgi edinmeleri, hasta ve yakını ile iletişimin
sağlanması, çocuk gastroenteroloji hastasından anamnez alma,
59
fizik muayene yapma ve gereken işlemlerin öğrenilmesi
hedeflenmiştir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır:
a. Antropometrik ölçüm yapma
b. Çocuk muayenesi yapma
c. Beslenme durumunun değerlendirilmesi ve yaşa göre
beslenmeyi düzenleme
d. Tekrarlayan karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım, tanısal değerlendirme
e. Kronik kabızlığı olan çocuğa yaklaşım, tanısal değerlendirme,
tedavi
f. Karaciğer enzim yüksekliği olan çocuğa yaklaşım, tanısal değerlendirme
g. Yenidoğan kolestazı olan hastaya yaklaşım, tanısal
değerlendirme, tedavi
h. Kronik ishalli çocuğa yaklaşım, tanısal değerlendirme, tedavi
i. GİS kanamalı hastaya yaklaşım, tanısal değerlendirme, tedavi
j. Kronik karaciğer hastalığına genel yaklaşım
k. Endoskopi hastasının hazırlanması, izlemi
l. Karaciğer biyopsisi hastasının hazırlanması, izlemi
m. Nazogastrik sonda takılması
4) Öğretim Yöntemleri:
Her gün sabah 09:00’da servis olgularının tartışması,
değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Poliklinikteki hastalar uzman ve öğretim üyesi ile birlikte
sabah ve öğleden sonra tartışılmaktadır.
Ayrıca her Salı 13: 00’de literatür saati yapılarak yeni bilgiler
konuşulmaktadır.
60
Katta çalışan intörnler endoskopi ve karaciğer biyopsisi
sırasında bilgilendirilmektedir.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, intörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
61
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof Dr Gülhis DEDA
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6340
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Çocuk Nörolojisi BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Sabah en geç 8.30 da tüm
intörnler Çocuk Nörolojisi hastalarının yattığı serviste hazır
bulunacak, serviste görevli olan intörn yeni hasta yatıp
yatmadığını çocuk asistanından öğrenip hastasının dosyasını
okuyup, hastasını muayene edecek. Muayeneyi çocuk
asistanı ve çocuk nörolojisi yan dal asistanı ile birlikte
yapacak. Sabah 9.00 da öğretim görevlileriyle
gerçekleştirilen vizite katılarak, hastasını sunacak.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Her ay gelen intörn sayısına
göre 1 veya 2 intörn poliklinikte sorumlu olacak. Çocuk
asistanı ve Çocuk Nörolojisi yan dal asistanı ile nöroloji
hastasının anamnezini alacak, muayene sırasında hazır
bulunup, önce izlem sonra bizzat kendisi muayene edecek.
62
Hastaların dosyalarını hazırlanmasında ve bilgisayar
kayıtlarında çocuk asistanı ve uzmanına yardım edecek.
c. Nöbet kuralları: Ana bilim dalının öngördüğü nöbet
kurallarına uyacak.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. Mesai saatlerine uymaya özen gösterecek.
b. Haftada bir makale sunumlarına katılıp, kendisi de en az 1
kez olmak üzere sunum yapacak.
C) Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Nörolojik muayeneyi kendi başına yapabilmek, sık görülen
nörolojik hastalıklar hakkında fikir sahibi olmak
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Nörolojik muayeneyi kendi başına yapabilmek.
b. Sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında(epilepsi, baş
ağrısı, bilinci kapalı hasta, dejeneratif ve metabolik
hastalıklar) fikir sahibi olmak.
c. Hangi koşullarda Çocuk Nöroloji hastasını sevk etmesi
gerektiğini öngörebilmek.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Nörolojik muayene
b. Hipotonik bebeğe yaklaşım
c. Baş ağrısına yaklaşım
d. Febril konvülziyon ve epilepsiye yaklaşım
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta üzerinde eğitim
63
b. Vizit saatlerindeki tartışma ve ödevler
c. Makale sunumları
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Hastaların tartışılması sırasında sorulan sorulara verilen
cevaplar.
b. Poliklinik ve servis
sırasındaki katılımları.
hastalarının
değerlendirilmeleri
c. Devamlılık durumları, mesai saatlerine uyumları.
64
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. Semra Atalay
Dönem VI Eğitim Progr.Sorumlu Öğr.Üyesi: Doç. Dr.Tayfun Uçar
Bilim Dalı Sekreteri
: Cengiz Sarıkaya
Telefon:5956343
Telefon:5957302
Telefon:5956386
A) Çocuk Kardiyolojisi BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hast AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, Pediatri intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları:
i. Her sabah 8.30 da ve aksam 16.00-16.30 da öğretim
üyesi ile servis ve yoğun bakım vizitlerine katılırlar.
ii. İntörn; bir hafta Ekokardiyografi Laboratuvarı’nda
yapılan çalışmaları izler.
iii. İki hafta süre ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’nde hasta
hazırlar ve öğretim üyesi veya uzman ile hasta tartışır.
iv. En az beş EKG çekmelidir.
v. Hastası
ile
birlikte
Kalp
Merkezi’nde
Kalp
Kateterizasyonu Laboratuvarı’na gelmeli, hastanın
anjiosunu izlemeli ve işlem bitiminde hastanın vital
bulgularını izlemelidir.
vi. Bir makale hazırlamalı ve sunmalıdır.
65
vii. Çocuk Kardiyoloji - Kalp Cerrahisi Konseyi’ne katılmalıdır
İntörn doktorlar bölümümüzde dönüşümlü olarak
Poliklinik ve Servis’te çalışırlar.
b. Poliklinikte çalışma kuralları:
i. Poliklinikte çalışma saatleri içinde hizmet verilmektedir.
ii. Hastalar hazırlanır, muayene edilir uzman ve öğretim
üyeleri ile birlikte değerlendirilir.
iii. Tetkik, değerlendirme ve izlem uzman ve öğretim
üyeleri ile birlikte yapılır.
c. Nöbet kuralları:
i. Çocuk Sağlığı ve Hast AD nöbet kuralları
uygulanmaktadır.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. Rutin poliklinik ve yatan hasta servisi hizmetlerine ek olarak
değişik laboratuar hizmetleri verilmektedir. Bunlar;
ekokardiyografi, holter, efor testi, tilt tesi ve kalp
kateterizasyonu (anjiyografi)dir. Bu hizmetler hakkında da
intörn doktorların fikir sahibi olmaları da amaçşanmaktadır.
b. Girişimsel işlem yapılmış hastaların yakın izlemlerinin
yapılma gereklidir.
B) Çocuk Kardiyolojisi BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç; Çocuk Kardiyolojisini ilgilendiren alanlarda hastaya yaklaşımı
öğretmek, gerek görülen bilgi ve becerilerin edinilmesini
sağlanmaktır. Ayrıca bilgiye ulaşma, yorumlama ve bilimsel
yöntemleri kullanma becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Çocuk Kardiyolojisi temel bilgilerin edinilmiş olması
b. Bilgilerin pratikte kullanımını sağlamak
66
c.
d.
e.
f.
Hastaya yaklaşım becerisi vermek
Acil durumları ayırt edebilmek ve yaklaşımı bilmek
Sevk gerekliliği konusunda yeterli donanıma sahip olmak
Bilimsel yöntemleri kullanabilmek
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Masum ve patolojik üfürümlerinin ayrılması
Normal ve patolojik kalp seslerinin değerlendirilmesi
Senkoplu çocuğa yaklaşımı öğrenmek
EKG çekmek ve değerlendirmek
Doğuştan siyanotik kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi
Doğuştan asiyanotik kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve
izlemi
g. Romatizmal ateş ve romatizmal kalp hastalıkları tanı, tedavi,
koruma ve izlem
h. Kalp yetersizliğinin tanı ve tedavisi
i. Siyanozlu hastaya yaklaşım
j. Artritli çocuğa yaklaşım ve ayırıcı tanı
k. Disritmileri tanımak ve acil tedavisini öğrenmek
l. Göğüs ağrısı olan çocuk hastaya yaklaşımı öğrenmek
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Poliklinikte Hasta hazırlama ve tartışma
b. Servis vizitlerinde hasta başı değerlendirme, izlem
c. Ekokardiyografi laboratuarında kardiyak anatomi ve
patolojilerin anatomik değerlendirilmesi
d. EKG çekmek ve öğretim üyesi ile değerlendirmek
e. Konseylerde
hasta
izlem-takip
bilgi-yöntemlerinin
öğrenilmesi
f. Literatür tarama
g. Yapılmış klinik çalışmalara ait makalelerin hazırlanıp
sunulması
67
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Öğretim üyesi ile birlikte hasta değerlendirmek
b. Hasta vizitlerinde tartışmalar
c. Öğretim üyesi ile birlikte EKG değerlendirmeleri
d. Öğretim üyesi ile birlikte telekardiyografi değerlendirmeleri
e. Makale sunulması
68
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Mesiha Ekim
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim/Bilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6598
Telefon: 595 6635
Telefon: 319 1440
A) Çocuk Nefrolojisi BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Bahtiyar Demirağ Amfisinde eğitim programından sorumlu öğretim
üyesi tarafından yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma
koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize
dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır. Bu oturumdan sonra Çocuk Nefrolojisi kliniğinde
(Kat 4) sorumlu öğretim üyesi ve uzman tarafından sizlere bilim dalı
çalışma kuralları anlatılacak, ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. İntörn
Doktorlar kendi aralarında bölünerek Çocuk Nefrolojisi Bilim
Dalında geçirilen 1 aylık sürenin yarısında yatan hasta, kalan
yarısında ise Çocuk Nefrolojis i polikliniğinde çalışacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Her İntörn doktor bölüm
tarafından belirlenen hastaları izlemekle yükümlüdür. Bu
amaçla;
•
Saat 08.30 da çalıştıkları bölüme gelerek
hastalarının nöbet saatlerinde sorunlarının olup
olmadığı denetler, hasta gözlem kağıtları inceler,
hastanın fizik muayenesini yapar. Sorumlu uzman
ve araştırma görevlileri ile birlikte hastaların
durumlarının değerlendirildiği kısa vizitlere katılır
69
•
•
•
•
•
•
•
•
Nöbet saatlerinde yatmış olan hastayı hazırlar
Saat 09.00 da öğretim üyesi tarafından yapılan
vizite katılır
Saat 15.30 – 16.00 da uzman tarafından yapılan
vizite katılır
Hasta vizitlerinde hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili
fikir tartışmasına katılır, önerilerini sunar
Kliniğe yatan her hasta sıra ile alınır.
Hastanın anamnezini alır, fizik muayenesini yapar
ve araştırma görevlileri ile birlikte ayırıcı tanı
yaparak ön tetkiklerini planlar
Araştırma görevlileri ile birlikte hastalarının idrar
muayenesini yapmak, idrar kültürünü almak, kan
almak gibi tüm tıbbi işlemlerini yapar
Hastaların konsültasyonlarında hazır bulunarak
hasta ile ilgili önerileri öğrenir
b. Poliklinikte çalışma kuralları:
•
Saat 08.30 da poliklinikte hazır olmalıdır
• Hastaların antropometrik ölçümleri, kan basıncı
ölçümü ve fizik muayenesini yaparak bulguları
değerlendirir
• Araştırma görevlisi ile birlikte hasta dosyalarının
özetlenmesine ve tetkiklerinin planlanmasına
katılır
c.
Nöbet kuralları:
•
İntörn doktorlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
tarafından belirlenen günlerde nöbet tutmakla
yükümlüdür
70
•
Nöbet saatleri içinde nöbetçi doktor ile birlikte;
-
Nöbete başlarken klinikte yatan hastalarla ilgili kısa
notlar alarak nöbet saatleri içinde gelişebilecek
durumları öğrenir ve izler
-
Klinikte yatan hastaları izler, acil durumları belirler
-
Hastalarda nöbet saatleri içinde izlenmesi gereken
özel durumları izler
-
Nöbetçi araştırma görevlilerinin yaptığı vizitlere ve
yapılan işlemlere katılır
3) Bilim Dalına özel kurallar:
•
•
•
•
•
Asistanla birlikte en az 1 kez sistogram çekimine katılır
Hemodiyaliz ve periton diyalizi yapılan hastaları izler
Çocuk Nefrolojisi alanında sık görülen hastalıklarla ilgili
reçete yazmayı öğrenir
Tüm intörn doktorlar haftada iki kez belirli günlerde yapılan
Bilim Dalı makale saati /hasta tartışmasına katılmakla
yükümlüdür
Tüm intörn doktorlar Pazartesi – Cuma günleri yapılan
Anabilim Dalı eğitim saatlerine Anabilim Dalı tarafında
düzenlenen konferans ve toplantılara katılmakla
yükümlüdür
B) Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalında yapılan eğitimin amacı,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan her doktorun
aşağıda belirten özelliklere sahip olmasını sağlamaktır:
71
Her yaştaki çocuk hastada kan basıncı ölçümü, sistemik
muayene yapma, sonda koyabilme gibi becerilere sahip
olmak
Çocuklarda sık görülen nefrolojik problemleri bilmek ve
tanı koyabilmek, idrar ve kan tetkiklerini
değerlendirebilmek ve erişkinlerle olan farkları bilmek
Çocuklarda kronik böbrek hastalığının gelişmesini
engellemek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak
Böbrek hastalığı saptanan çocuk hastanın sevk koşullarını
ve zamanını bilmek
Genetik geçişli böbrek hastalıklarının farkında olmak,
danışma verebilmek ve akraba evliliklerini azaltabilmek
Önlenebilir böbrek hastalıklarını bilmek ve önlem
alabilmek
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Böbrek sağlığı ve hastalıktan korunma ilkelerini öğrenmek
b. Çocuklarda görülen nefrolojik semptomları öğrenmek
c. Çocuklarda sık görülen böbrek hastalıklarına tanı
koyabilmek
d. Çocuklarda sık görülen nefrolojik hastalıkları tedavi
edebilmek, reçete yazabilmek
e. Acil ve tetkik gereken nefrolojik hastalıkları tanımak ve
uygun koşullarda sevk edebilmek
f. Çocuklarda diyaliz ve transplantasyon konusunda
bilgilenmek
72
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Çocukta kan basıncı ölçümü ve değerlendirme
Antropometrik ölçümler ve gelişmenin değerlendirilmesi
Sıvı elektrolit denge bozuklukları
Hematüri, proteinüri, böbrek fonsiyonlarının
değerlendirilmesi
Akut üst – alt üriner sistem enfeksiyonu
Akut ve kronik böbrek yetmezliği
Akut ve kronik glomerulonefritler
Nefrotik sendrom
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta başı eğitimi ( Klinikte hasta vizitleri, poliklinikte hasta
muayenesi ile tetkik ve tedavi planlama )
b. Haftada 3 kez yapılan makale, seminer sunumu ve
hastaların tartışıldığı konseyler
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. İntörn doktorların bulundukları süre içinde yapılan
gözlemler sonucu oluşan fikirler sonucunda tüm öğretim
üyelerinin katılımı ile yapılan değerlendirmede “ İntörn
Karnesi ” nin doldurulması
b. Çalışma dönemindeki “Devam durumları” nın
değerlendirilmesi
73
Çocuk Acil Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr.Emine Z.Suskan
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim/Bilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6549
Telefon: 595 6635
Telefon: 319 1440
A) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Bilim Dalına özel kurallar:
a.İntörnler saat 08.30’da Acil Poliklinik’te hazır bulunurlar.
b.Acil müşahede servisi yatan hasta visitlerine katılırlar.
c. Acil polikliniğinde muyane edilen ve ayaktan izlenen hastaların
asistan ve gerektiğinde öğretim üyesi danışmanlığında yapılan tanıtedavi sürecine iştirak ederler
d. Haftada 1 gün Acil Ünitesi’nde yapılan makale saatlerine
katılırlar.
e. Planlanan Acil Servis nöbetlerini tutarlar.
B) Çocuk Acil Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Acil çocuğun tanınması ve ilk stabilizasyonun sağlanması
74
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Hayatı tehdit edici acil durumların saptanması
b. Acil serviste sık karşılaşılan başvuru şikayetlerinin, tanı ve
tedavinin değerlendirilmesi
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Acil serviste intörnler aktif olarak araştırma görevlileri ile
birlikte ayaktan izlenen hastanın değerlendirme sürecine
katılır. (Hastaların muayene edilmesi, reçete yazma ve acil
gözleme alınan hastaların tedavi planı)
b. Acil gözlemde yatan hastalar için visitlere katılarak, acil
servisden taburculuk ya da servis yatış sürecinden haberdar
olur
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Poliklinik ve acil servis yatan hastaları için interaktif öğretim
hedeflenir
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Kendilerinden acil servis intörn eğitim dönemi sonucunda,
sık
karşılaştıkları
hastalıklar
konusunda
seminer
hazırlamaları istenir
b. Öğretim üyeleri tarafından her intörn grubuna rutin olarak
anlatılan süt çocuğunun beslenmesi, çocuk acil hastaya
yaklaşım ve triaj ve reçete yazma derslerinde acil durumlar
karşında ilk stabilizasyonu nasıl yapacakları konusunda
interaktif eğitim verilir.
75
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Genel Poliklinik Bölümü
1) Günlük çalışma koşulları:
a. İntörnler saat 08.30’da Poliklinik’te hazır bulunurlar.
b. Muayene sırası almış olan hastaların öyküsü alınarak ağırlık, boy ve
baş çevresi ölçümleri, fontanelin boyutlarının belirlenmesi sonrası
dosyaya bulguları asistan ile birlikte kaydederler.
c. Hastaların muayenesi asistan doktor ve uzman doktor ile birlikte
yapılır.
d. Hastaların tetkikleri asistanla birlikte planlanarak istenir ve sonuçlar
takip edilir.
2) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar:
•
Her ay en az 3 kez Genel Poliklinik’te yapılan makale veya
konu anlatımı saatine katılım zorunludur.
B) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Poliklinik Bölümü Dönem VI Eğitimi
İçeriği
1) Amaç:
Tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin daha önceki
dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti
sunum alanlarında tek başına uygulayabilir hale gelmelerini
sağlamaktır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Mezun olmak üzere olan hekimlerin genel pediatri yönünde
hem temel ağırlıklı hem de detaylı değerlendirme
yapmasına imkan tanıma;
b. Kazanılmış bilgilerini Pediatri Yan
tecrübeler ile birleştirmesini sağlama
76
Dallarında
aldığı
c. Bu yönde edinilen bilgilerin ileriki mesleki yaşamında
kullanılmasını sağlama.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Çocuk ve yenidoğan muayenesi
Antropometrik ölçüm yapma
Sağlam çocuk izlemi yapma
Çocuk hasta muayenesinin özelliklerini bilerek çocukla
iletişim kurabilme
Çocukta acil durumları tanıyabilme
Yaşa göre beslenme, vitamin ve mineral desteği
planlanması
Demir eksikliği anemisinin tanı ve tedavi yaklaşımları
Raşitizm, nutrisyonel
Emzirme eğitimi, süt verme sorunları
Yenidoğan sarılığı ve uzamış sarılığa yaklaşım
Odağı bilinmeyen ateşe yaklaşım
Akut otitis media
Akut sinüzit
Akut tonsillit
Bronşiolit
Pnömoniler
Konjunktivit
Enfeksiyöz mononukleoz yaklaşımı
Lenfadenit yaklaşımı
Döküntülü hastalıklara yaklaşım
Akut hepatit
Akut ve kronik ishale yaklaşım
İdrar yolu enfeksiyonları tanı ve tedavisi
Besin zehirlenmesi, gastroenteritler
Akut romatizmal ateş tanısının konulması
İnek sütü proteini allerjisi, laktoz intoleransı tanısının
konulması
77
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Erken puberteye yaklaşım
Boy kısalığına yaklaşım
Obeziteye yaklaşım
Akut ve kronik karın ağrısına yaklaşım
Kabızlık
Anal fissür
Baş ağrısına yaklaşım
Kalça çıkığı muayenesi
Artritli çocuğa yaklaşım
Sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım
Astım veya bronş hiperreaktivitesi düşündüren bulgular
Atopik dermatite yaklaşım
Hastaların hangi hallerde ilgili branşlara danışılması
gerektiğine yönelik deneyimin kazandırılması
Kan basıncı ölçümü
Glukometre ile kan şekeri ölçümü
Pulse oksimetre uygulama ve değerlendirme
Periferik yayma değerlendirme
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta başı öykü alma, muayene yapma şeklinde pratik
uygulama
b. Makale ve konu anlatımı tarzında teorik uygulamalar
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
İntörnlük eğitiminin değerlendirilmesi, intörn öğrencinin hekim
olması ve kaliteli sağlık hizmet sunumu için gerekli yeterlik
düzeyinin değerlendirilmesine dayanır.Bu yeterlik intörnden
sorumlu öğretim üyesi tarafından, İntörn Çalışma Raporu ve
İntörn değerlendirme formuna dayanılarak yapılır.
78
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof Dr Erdal İnce
Dönem VI Eğitim Progr.Sorumlu Öğr. Üyesi : Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 595 6314
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A-) Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1-) Günlük Çalışma koşulları
a-) Klinikte çalışma kuralları: Çocuk Yoğun Bakımda her başın
başında yeni başlayan intörn doktorlara kendilerinin görev
tanımları, çalışma kuralları anlatılır. Burada intörn doktorların;
çocuk yoğun bakımda izlenen hastaları bilmeleri, yapılan işlemler
hakkında bilgi sahibi olmaları, yoğun bakımda görevli Araştırma
Görevlileri ile yakın işbirliği içinde çalışmaları beklenir.
b-)Poliklinik uygulamamız yoktur.
c-) Nöbet kuralları: Hafta içi nöbet Saat 17:00’de başlar, ertesi gün
08:00’de, hafta sonu 09:00’de başlar ertesi gün 09:00’da biter.
Nöbet başlangıcında yoğun bakımda bulunmaları ve nöbeti
devralmalarını beklenir. Nöbet sırasında yoğun bakımda yatan
hastaları bilmeleri istenir.
B-) Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Dönem VI Eğitim İçeriği
1-) Amaç: İntörn doktorların, çocuk yoğun bakım kavramını, hizmet alanını,
içeriğini bilmeleri temel amaçtır. Bunun birlikte solunum yetmezliği, dolaşım
bozukluğu, akut bilinç değişikliği kavramlarını bilmeleri, bu durumdaki
hastaları bilmeleri ve bu hastalara yapılan temel uygulamaları bilmesi ve
uygulaması beklenir.
2-)Öğrenme Hedefleri:
a-) Şokun tanınması ve tedavi ilkeleri
b-) Solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavi ilkeleri
c-) Akut bilinç değişiklğinin tanımlanması ve ayırıcı tanı
d-) Resüsitasyonun temel ilkeleri
79
3-)Öğretim yöntemleri
a. Vizitte hasta başında tartışma
b. Makale anlatma
c. Nöbet tutma
d. Hasta takibi
4-)Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a) Vizitlere katılma sürekliliği
b) Nöbet tutma
c) Makale anlatma
d) Klinikte çalışma istekliliği
80
Neonatoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr.Saadet Arsan
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr.Begüm Atasay
Bilim Dalı Sekreteri
: Cengiz Sarıkaya
Telefon:5956423
Telefon:5957216
Telefon:5956386
A) Çocuk Hastalıkları AD /Neonatoloji Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural
ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da BD toplantı odasında hazır bulunmanız
gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu
öğretim üyesi tarafından Neonatoloji intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Neonatoloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları (Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi)
Sabah 08:00 da yoğun bakıma gelerek vizit öncesi hastaların
hemşire, asistan ve uzman doktor denetiminde muayene
edilmesi,yeni yatan hastaların öğrenilmesi
Saat 09:00 da öğretim üyesi vizitine katılım, 2. ve 1. Düzey
hastaların intörnler tarafından sunulması
Saat 10:30 servis işlerinin asistan ve uzmanla birlikte
planlanması ve iş paylaşımı (order, kan alma, anamnez,
dosya kayıtları, epikriz düzenleme, hasta nakli)
Saat 16:00 da öğretim üyesi vizitine katılım, 2. ve 1. Düzey
hastaların intörnler tarafından sunulması hasta sonuçlarının
dosyalara kaydedilmesi ve tartışılması
81
b. Poliklinikte çalışma kuralları (Yenidoğan İzlem Polikliniği)
Öğleden sonra 13:30-16:00 da Yenidoğan izlem
polikliniğinde uzman doktor ve öğretim üyesi ile birlikte
hasta değerlendirmesi (anamnez,muayene, akıl yürütme aşı
ve beslenme takviminin düzenlenmesi, büyüme ve
gelişmenindeğerlendirilmesi,
sık
görülen
sorunlara
yaklaşım, reçete yazma)
c. Nöbet kuralları (Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi)
Nöbet koşullarında servis nöbetçi doktoru ile birlikte hasta
anamnez, muayene, lab örnekleme, hasta izlemi
yapılmaktadır.
d. Kadın Doğum Kliniği Doğum salonu ve Yenidoğan ünitesi
kuralları
Sabah 08:00 da asistan doktorla birlikte hastaların gece
nöbetçi doktordan devralınması, günlük iş planının
oluşturulması, hasta vizitlerinin yapılması doğumlara
iştirakedilmesi, 15 de uzman/öğretim üyesi vizitine katılma,
16.30 da hastaların nöbetçi ekibe devredilmesi
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. Yoğunbakımın genel çalşma kurallarına uyma
b. Yoğunbakım içinde yalnız burada giyilen yeşil takım giyilmeli
c. El temizliği, asepsi kurallarına uyulması
d. Yoğunbakım eğitim toplantılarına katılım, makale sunumu
82
B) Çocuk Hastalıkları AD/ Neonatoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Yenidoğan döneminin özelliklerini bilmek, sağlıklı ve hasta
yenidoğan ayrımını yapabilmek, yenidoğanda özgün anamnez ve
fizik muayeneyi, rutindoğum salonu bakımı, resusitasyonu, rutin
tarama testlerini bilmek ve uygulamak , emme emzirme
sorunlarını bilmek ve tedavi etmek, sık görülen hastalıklar ve
hasta naklini öğrenmektir
2) Öğrenme Hedefleri:
1.Doğum salonunda asistan ve uzman doktorun
gözetiminde:prenatal, natal anamnez alma, doğacak bebek
için biyolojik, ve sosyodemografik riskleri belirleme,
yenidoğanın ilk bakımını yapabilme
( ısı kontrolü
yapabilme, canlandırma gereksinimine karar verme, göbek,
göz bakımı, k vitamini uygulaması, boy baş çevresi ve tartı
ölçümü, son adet tarihine göre doğumda gestasyon yaşının
hesaplanması ve grafikte boy, baş çevresi ve ağırlık
persentili hesaplama, APGAR skorlaması, doğum salonunda
vital bulguların tayini ve anomali muayenesi, hayatı tehdit
eden ciddi malformasyonların tanınması ve yönetimi,
yenidoğan formunu doldurabilma)
2.Canlandırma basamaklarını bilme ve asistan ve uzman
doktor gözetiminde uygulama
3. Doğum salonunda yenidoğanda solunum sıkıntısı
bulgularını tanıma, oksijen ve CPAP tedavisi ve pulse
oksimetre ile oksijenizasyon takibini asistan ve uzman
doktor gözetiminde yapabilme
4. Doğum salonundan yoğun bakımaküvöz ile hasta naklini
asistan ve uzman doktor gözetiminde yapabilme
83
5.Anne ve bebeğin doğum sonrası değerlendirilmesi,
anamnez, fizik inceleme ve emzirme eğitimi ve sarılık
riskinin ve sarılığın asistan ve uzman doktor denetiminde
yapabilme.
6. Tarama testleri , kan şekeri, hemotokrit ve biluribin tayini
için topuktan kan alabilme
7. Bilirubin değerini , diğer risklerle birlikte değerlendirerek
hastanın sarılık için bir sonraki kontrol gününün , fototerapi
gereksiniminin belirlenmesi
8. Postnatal yaş ve günlük fizyolojik tartı kaybının
belirlenmesi ve beslenmenin asistan ve uzman doktorla
birlikte düzenlenmesi
9. Yenidoğanda fizyolojik ve patolojik bulguları tanıma
10. Yenidoğanda tehlike işaretlerini ve acil müdahele
gerektiren durumları tanıma, hipotermi, hipoglisemi,
hipokalsemi tedavisi yapabilme tanıma
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve doğumdan itibaren ilk
28 günde bakımı
b. Yenidoğanda hastalık bulgularını tanıma, sık görülen
hastalıkları ve acil müdahelelri bilme
c. Yenidoğan bebeğin ailesi ile iletişim kurma
d. Yenidoğan taramalarını bilme ve taramalar için topuktan
kan örneği alabilme
e. Hasta yenidoğanın 2 ve 3.basamak bakım için nakli
84
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hastaların vizitlerde anamnez fizik inceleme ayırıcı tanı
tanı ve tedavilerinin tartışılması
b. Hastanın ailesinden anamnez alırken ve hastaya fizik
inceleme yaparken bütüncül olarak yaklaşımın
gözlenmesi ve sonra uygulanması
c. Klinik senaryo/olgu tartışması
d. Hemşirelerin bebklere yaptıkları uygulamaların (besleme,
NG sonda, damar yolu açılması, fizyoterapi, lavman, kan
örnekleme) izlenmesi
e. Poliklinikte olgu ve klinik durumların tartışılması
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Yeterliliklerin 3 öğretim üyesi ve uzmanlar tarafında bilgi,
beceri düzeylerinin intörn karnelerinde değerlendirilmesi
b. Öğretim üyesi vizitlerinde temel bilgilerle ilgili sorul
sorulması
85
Sosyal Pediatri Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Betül Ulukol
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim/Bilim Dalı Sekreteri
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 5957293
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Sosyal Pediatri Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
İntörn doktorlar Sosyal Pediatri Bilim Dalında kaldıkları sürede tam
zamanlı olarak Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde çalışır. Bilim Dalı
çalışma kuralları sorumlu öğretim üyesi tarafından ilk gün saat 08.30’da
anlatılır.
İntörn doktorlar Sosyal Pediatri stajı boyunca aşağıda belirtilen
etkinliklerin tümüne aktif olarak katılır:
A. Çocuk sağlığı izlemi kapsamında
• Aile ve çocukla görüşme
• Bebeğin/çocuğun beslenme, bağışıklama ve proflaksi
kullanım durumunun değerlendirilmesi
• Bebeğin/çocuğun sistemik fizik muayenesi
• Bebeğin/çocuğun antropometrik verilerinin
değerlendirilmesi
• Bebeğin/çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi
• Bebeğin/çocuğun tarama işlemlerinin planlanması
86
• Bebeğin/çocuğun sağlık sorunlarına yönelik
incelemelerin, gerekli tetkiklerin planlanması
• Bebeğin/çocuğun gelişiminin desteklenmesine yönelik
önerilerin verilmesi
• Bebek/çocuk için beslenme önerilerinin verilmesi
• Bebek/çocuk için bağışıklama önerilerinin verilmesi
• Bebek/çocuk için bir sonraki randevu tarihinin
belirlenmesi
• Aileye danışmanlık verilmesi
• Hasta bilgilerinin yazılı ve online ortamda kayıtlarının
yapılması
B. Bağışıklama uygulamaları
• Bağışıklama programının izlenmesi
• Kas içi ve cilt altı aşı enjeksiyonlarının yapılması
• Tüberkülin cilt testi değerlendirmesi
C. Ankara Çocuk Koruma Birimi aktiviteleri
İstismar ve ihmale uğrayan olgular ile ilgili aktivitelere katılır.
• Olgunun değerlendirilmesi
• Olgunun konsültasyonlarının planlanması
• Olgu tartışmalarına katılım ve bildirim
D. Okul sağlığı uygulamaları
• Sağlık taramalarına katılım
• Okul sağlığı araştırmalarına katılım
E. Eğitim aktiviteleri
• Bilim dalı eğitim programı içindeki eğitim aktivitelerine
katılım
• Eğitim aktiviteleri kapsamında hazırladıkları bir
literatür/seminer sunumu
F. Bilimsel araştırma aktiviteleri
• Sosyal Pediatri Bilim Dalında çalıştıkları süre içinde
yapılmakta olan bilimsel araştırmalara yardımcı
araştırmacı olarak katılım (anket doldurulması, aile ile
görüşme, vb.)
87
3) Bilim Dalına özel kurallar:
Bilim Dalı kapsamında yapılan yukarıda sayılan bütün aktivitelere
katılımları sağlanır.
B) Sosyal Pediatri Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların çocuk sağlığı izlemi ve izlemi oluşturan
süreçler ile ilgili olarak temel bilgi ve beceri sahibi olması, istismar
ve ihmale uğrayan çocuklara yaklaşım konusunda farkındalığının
artması ve olumlu hasta-hekim iletişim becerisini kazanması
amaçlanır.
2) Öğrenme Hedefleri:
İntörn doktorların Sosyal Pediatri temel konuları hakkında bilgi ve
beceri edinmeleri, anamnez alma, antropometrik ölçümleri yapma,
fizik muayene yapma gibi konularda beceri sahibi olmaları, istismar
ve ihmale uğrayan çocuklara yaklaşım konusunda bilgi sahibi
olmaları ve olumlu hasta-hekim iletişim becerisini kazanması
hedeflenir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgi, tutum ve becerilerin
pekiştirilmesi sağlanmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Çocuk sağlığı izleminin ilkeleri
Aile ve çocukla görüşme ve anamnez alma
Fizik muayene
Beslenmenin temel ilkeleri
Anne sütünün desteklenmesi, anne sütü danışmanlığı ve
emzirme sorunlarına yaklaşım
Tamamlayıcı beslenme
Çocukluk çağında büyüme ve büyüme evreleri
Vücut tartısı, boy ve baş çevresi ölçümleri
Antropometrik verilerin büyüme çizelgelerine göre
değerlendirilmesi
88
10. Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi ve gelişimsel sorunlara
yaklaşım
11. Bebek ve çocuk bakımı
12. Çocuk sağlığı izleminde tarama uygulamaları
13. Bağışıklama ilkeleri
14. Aşı takvimi
15. Aşılamada kaçırılmış fırsatların engellenmesi
16. Çocukluk çağında proflaktik mineral ve vitamin kullanımı
17. Çocukluk çağında ev kazaları ve kazalardan korunma
18. Okul sağlığı
19. Çocuk istismarı ve ihmali (risk etmenleri, tanı, tedavi, bildirim
ve izlem)
20. Çocuk istismarına karşı farkındalık, istismara uğrayan olgunun
bildirimi
21. Çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarına yaklaşım
(Demir eksikliği anemisi, raşitizm, uzamış sarılık, infantil kolik,
kabızlık, ishal, ateş, ÜSYE, idrar yolu enfeksiyonu vb)
22. Aileye danışmanlık verilmesi
23. Olumlu hasta-hekim iletişimini sağlama
24. Literatür okuma, değerlendirme ve sunu becerisi
4) Öğretim Yöntemleri:
Çocuk sağlığı izleminin birebir yapılması, izlemi oluşturan süreçler
sırasında konuların tartışılması, gözlemlerin yapılması, interaktif
eğitim ve literatür sunumu gibi yöntemler kullanılır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, İntörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
89
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı Sekreteri
A)
: Prof. Dr. Semra ATALAY
: Doç. Dr. Nazan ÇOBANOĞLU
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 3191440
Telefon: 5955754
Telefon: 3191440
Çocuk Göğüs Hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Bir aylık Çocuk Göğüs Hastalıkları Stajınız boyunca servis ve
poliklinik çalışma kuralları ilk gün öğretim üyesi/uzman doktor
tarafından servis vizitini takiben anlatılacaktır. İntörn
doktorların Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda kaldıkları
sürede az 15 gün poliklinikte bulunmaları gereklidir.
İntörn doktorlar bölümümüzde dönüşümlü olarak poliklinik ve
serviste çalışırlar.
-
Poliklinikte görülen hastaların antropometrik değerlendirmeleri ve
nabız oksimetresi ile oksijen saturasyonu ölçümü intörn doktorlar
tarafından yapılır.
-
Poliklinik veya serviste hastaların bilgilerinin bilgi işlem sistemine
girilmesi, tetkiklerinin istenmesi, izleminin ve epikrizinin
düzenlenmesinde araştırma görevlisi ile birlikte görev alırlar.
90
-
Poliklinikte gelen hastaların anamnez ve fizik muayene
değerlendirmeleri araştırma görevlisi ve öğretim üyesi/ uzman doktor
ile birlikte yapılır.
-
Makale ve olgu tartışması için yapılan bilim dalı toplantısına intörn
doktorların tümü aktif olarak katılırlar.
-
Serviste yatan hastaların dosyalarının hazırlanması, izlemi, tetkiklerinin
yapılması, epikriz düzenlenmesi işlerinde servis araştırma görevlisi ile
birlikte çalışırlar.
-
Sabah vizitlerinde tüm intörn doktorlar hazır bulunurlar. Servis intörn
doktoru gerekirse hastayı sunar.
-
Yatan hastaların kan alım işlemi araştırma görevlisi ile birlikte yapılır.
-
İlk yatış sırasında ve takip eden günlerde hastaların dosyalarında
bulunan ateş, solunum çizelgesi servisten sorumlu intörn doktor
tarafından doldurulur.
-
Yatan hastaların antropometrik değerlendirmeleri, nabız oksimetre ile
oksijen saturasyonu ölçümü ve gerekirse günlük vücut ağırlığı izlemleri
servisten sorumlu intörn doktor tarafından yapılır.
-
Nöbetler staj başında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenmiş
olacaktır. Servis ve acil poliklinikte olmak üzere dönüşümlü olarak nöbet
tutulmaktadır.
-
İntörn doktorların Pazartesi ve Cuma günleri saat 13:00’de yapılan
Çocuk Hastalıkları ABD olgu sunuları ve seminerlere katılımları
sağlanacaktır.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
İntörn doktorlar bilim dalı tarafından yapılan seminer, literatür
sunumu, konsey toplantılarına katılırlar.
B) Çocuk Göğüs Hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların Çocuk Göğüs Hastalıkları hastasına ilk
yaklaşımı yapabilmeleri, bulguları tanımasını sağlamaktır
91
2) Öğrenme Hedefleri:
Tüm intörn doktorların Çocuk Göğüs Hastalıklarının ana konuları
hakkında bilgi edinmeleri, hasta ve yakını ile iletişim
kurabilmeleri, çocuk göğüs hastalıkları hastasından anamnez
alma, bu hastaların fizik muayenesini yapma ve nabız oksimetre
ile oksijen saturasyonlarını ölçme gibi gereken işlemleri
öğrenmeleri hedeflenmiştir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Solunum sıkıntısı bulguları
Tekrarlayan pnömonilere yaklaşım
Kronik öksürüki
Tekrarlayan hışıltıya yaklaşım
Kistik Fibrozis
Hemoptiziye yaklaşım
KİT yapılan hastalarda solunum sistemi komplikasyonları
Spirometre sonuçlarının değerlendirilmesi
DLCO sonuçlarının değerlendirilmesi
Çocuklarda akciğer grafilerinin değerlendirilmesi
4) Öğretim Yöntemleri:
Her gün sabah 09:00’da servis olgularının tartışması, ayrıca
poliklinikte de her hasta muayenesinden sonra poliklinik
hastalarının bulgularının tartışılması yapılmaktadır. Ayrıca
solunum fonksiyon testleri ve çocuklarda akciğer grafisi
değerlendirmesi ile ilgili öğretim üyesi tarafından
anlatılmaktadır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, intörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
92
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Anabilim Dalı Sekreteri
: Prof. Dr. Semra ATALAY
: Doç Dr. F. Tuba Eminoğlu
: Meral Selvi – Sevim Davut
Telefon: 3191440
Telefon: 5956635
Telefon: 3191440
A) Çocuk Metabolizma Hastalıkları Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke,
Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. İlgili Bilim Dallarına
dağılımınız yapılacak ve bildirilecek saatte size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Bir aylık Çocuk Metabolizma Hastalıkları Stajınız boyunca servis
ve poliklinik çalışma kuralları ilk gün sorumlu öğretim üyesi
tarafından serviz vizitini takiben anlatılacaktır.
İntörn doktorlar bölümümüzde hem poliklinik hem de serviste
çalışırlar.
-
Poliklinikte görülen hastaların antropometrik değerlendirmeleri intörn
doktorlar tarafından yapılır.
-
Poliklinik veya serviste Hastaların bilgilerinin bilgi işlem sistemine
girilmesi, tetkiklerinin istenmesi, izleminin ve epikrizinin
düzenlenmesinde asistan dr. ile birlikte görev alırlar.
-
Poliklinikte gelen hastaların anamnez ve fizik muayene
değerlendirmeleri araştırma görevlisi ve öğretim üyesi ile birlikte yapılır.
93
-
Serviste yatan hastaların dosyalarının hazırlanması, izlemi, tetkiklerinin
yapılması, epikriz düzenlenmesi işlerinde servis Asistanı ile birlikte
çalışır.
-
Sabah vizitlerinde tüm intörn doktorlar hazır bulunurlar. İntörn Dr
gerekirse hastayı sunar.
-
Yatan hastaların kan şekeri, kan ketonu, idrar ketonu bakılması, guthrie
kağıdına topuk kanı alınması gibi işlemler intörn doktorlar tarafından
görevli araştırma görevlisi ile birlikte yapılır.
-
İlk yatış sırasında ve takip eden günlerde hastaların dosyalarında
bulunan ateş, solunum çizelgesi servisten sorumlu intörn doktor
tarafından doldurulur.
-
Yatan hastaların antropometrik değerlendirmeleri ve gerekirse günlük
vücut ağırlığı izlemleri servisten sorumlu intörn doktor tarafından
izlenir.
Nöbetler staj başında sorumlu öğretim üyesi tarafından
belirlenmiş olacaktır. Servis ve acil poliklinikte olmak üzere
dönüşümlü olarak nöbet tutulmaktadır.
İntörn Doktorların Pazartesi ve Cuma günleri saat 13:00’de
yapılan Çocuk Hastalıkları AD olgu sunuları ve seminerlere
katılımları sağlanacaktır.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
Bilim dalı tarafından yapılan seminer, literatür sunumu, konsey
toplantılarına katılır.
B) Çocuk Metabolizma Hastalıkları Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktorların doğuştan metabolik hastalıklı hastaya ilk
yaklaşımı yapabilmeleri, bulguları tanımasını sağlamaktır
2) Öğrenme Hedefleri:
Tüm intörn doktorların çocuklarda gözlenen doğuştan metabolizma
hastalıklarının ana konuları hakkında bilgi edinmeleri, hasta ve
94
yakını ile iletişimin sağlanması, doğuştan metabolik hastalıklı çocuk
hasta veya ailelerinden anamnez alma, fizik muayene yapma ve kan
şekeri ölçümü, topuk kanı alma gibi gereken işlemlerin öğrenilmesi
hedeflenmiştir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
Bu kapsamda aşağıdaki konularda bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Antropometrik değerlendirme
Doğuştan metabolik hastalıkların kimlerde düşünülmesi
gerektiği
Doğuştan metabolik hastalıklara acil tedavi yaklaşımı
Karbohidrat Metabolizma Bozuklukları
Mitokondriyal Enerji Metabolizma Bozuklukları
Aminoasit Metabolizma Bozuklukları
Lipid ve Safra Asid Metabolizma Bozuklukları
Lizozomal Depo Hastalıkları
Peroksizomal Hastalıklar
Konjenital Glikolizasyon Defektleri
4) Öğretim Yöntemleri:
Her gün sabah 09:00’da servis hastalarına vizit, 9.30- 15:30da ise
poliklinik hastalarının değerlendirilmesi, 15.30-16.30 poliklinik
hastalarının bulgularının tartışılması, 16.30’da ise servis hastalarına
tekrar vizit ve servis hastalarının tartışılması yapılmaktadır. Ayrıca
her hafta literatür saati yapılarak yeni bilgiler konuşulmaktadır.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Değerlendirme, İntörn doktorların bulundukları sürede yapılan
gözlemler ile “intörn çalışma formu ve değerlendirme formuna
(intörn doktor karnesi)” dayanılarak yapılır.
95
Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Mesiha Ekim
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Cengiz Sarıkaya
Telefon: 5956598
Telefon: 5956635
Telefon: 5956386
A) Çocuk Romatolojisi BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Bahtiyar Demirağ Amfisinde eğitim programından sorumlu öğretim
üyesi tarafından yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma
koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize
dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır. Bu oturumdan sonra Çocuk Romatolojisi kliniğinde
(Kat 4) sorumlu öğretim üyesi ve uzman tarafından sizlere bilim dalı
çalışma kuralları anlatılacak, ilgili sorularınız yanıtlanacaktır. İntörn
Doktorlar kendi aralarında bölünerek Çocuk Romatolojisi Bilim
Dalında geçirilen 1 aylık sürenin yarısında yatan hasta, kalan
yarısında ise Çocuk Romatolojisi polikliniğinde çalışacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları:
Her intörn doktor bölüm tarafından belirlenen hastaları izlemekle
yükümlüdür. Bu amaçla;
• Saat 08.30 da çalıştıkları bölüme gelerek hastalarının nöbet
saatlerinde sorunlarının olup olmadığı denetler, hasta
gözlem kağıtları inceler, hastanın fizik muayenesini yapar.
Sorumlu uzman ve araştırma görevlileri
ile birlikte
hastaların durumlarının değerlendirildiği kısa vizitlere
katılır
96
•
•
•
•
•
•
•
•
Nöbet saatlerinde yatmış olan hastayı hazırlar
Saat 09.00 da öğretim üyesi tarafından yapılan vizite katılır
Saat 15.30 – 16.00 da uzman tarafından yapılan vizite katılır
Hasta vizitlerinde hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili fikir
tartışmasına katılır, önerilerini sunar
Kliniğe yatan her hasta sıra ile alınır.
Hastanın anamnezini alır, fizik muayenesini yapar ve
araştırma görevlileri ile birlikte ayırıcı tanı yaparak ön
tetkiklerini planlar
Araştırma görevlileri
ile
birlikte hastalarının idrar
muayenesini yapmak, idrar kültürünü almak, kan almak gibi
tüm tıbbi işlemlerini yapar
Hastaların konsültasyonlarında hazır bulunarak hasta ile
ilgili önerileri öğrenir
b. Poliklinikte çalışma kuralları:
•
Saat 08.30 da poliklinikte hazır olmalıdır
•
Hastaların antropometrik ölçümleri,
kan basıncı
ölçümü ve fizik muayenesini yaparak bulguları
değerlendirir
•
Araştırma görevlisi ile birlikte hasta dosyalarının
özetlenmesine ve tetkiklerinin planlanmasına katılır
c. Nöbet kuralları:
•
•
İntörn doktorlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
tarafından belirlenen günlerde nöbet tutmakla
yükümlüdür
Nöbet saatleri içinde nöbetçi doktor ile birlikte;
- Nöbete başlarken klinikte yatan hastalarla ilgili
kısa notlar alarak nöbet saatleri içinde gelişebilecek
97
durumları öğrenir ve izler
- Klinikte yatan hastaları izler, acil durumları belirler
- Hastalarda nöbet saatleri içinde izlenmesi gereken
özel durumları izler
- Nöbetçi araştırma görevlilerinin yaptığı vizitlere ve
yapılan işlemlere katılır
3) Bilim Dalına özel kurallar:
• Çocuk Romatolojisi alanında sık görülen hastalıklarla
ilgili reçete yazmayı öğrenir
• Tüm intörn doktorlar haftada iki kez belirli günlerde
yapılan Bilim Dalı makale saati /hasta tartışmasına katılmakla
yükümlüdür
• Tüm intörn doktorlar Pazartesi – Cuma günleri
yapılan Anabilim Dalı eğitim saatlerine Anabilim Dalı
tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılmakla
yükümlüdür
B) Çocuk Romatolojisi BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Çocuk Romatolojisi Bilim Dalında yapılan eğitimin amacı,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan her doktorun
aşağıda belirten özelliklere sahip olmasını sağlamaktır:
•
Her yaştaki çocuk hastada sistemik ve romatolojik muayene
yapma gibi becerilere sahip olmak
•
Çocuklarda sık görülen romatolojik problemleri bilmek ve tanı
koyabilmek, kan tetkiklerini değerlendirebilmek ve erişkinlerle
olan farkları bilmek
•
Çocuklarda romatolojik hastalıkların gelişmesini engellemek için
gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak
98
•
Romatolojik hastalık saptanan çocuk hastanın sevk koşullarını
ve zamanını bilmek
•
Çocuklarda sık görülen romatolojik hastalıklarda gelişebilecek
olumsuz durumları bilmek ve önlenmesi için gerekli bilgiye sahip
olmak
•
Ailevi Akdeniz ateşi gibi genetik geçişli romatolojik hastalıkların
farkında olmak, danışma verebilmek ve akraba evliliklerini
azaltabilmek
•
Önlenebilir romatolojik hastalıkları bilmek ve önlem alabilmek
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Romatolojik hastalıklardan korunma ilkelerini öğrenmek
b. Çocuklarda görülen romatolojik semptomları öğrenmek
c. Çocuklarda sık görülen romatolojik hastalıklara tanı
koyabilmek
d. Romatolojik hastalıkları tanımak ve uygun koşullarda sevk
edebilmek
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Çocuklarda kas ve eklem ağrıları
b. Periyodik ateş
c. Jüvenil diopatik artrit
d. Ailevi Akdeniz ateşi
e. Vaskülitler
f. Bağ dokusu hastalıkları
4) Öğretim Yöntemleri
a. Hasta başı eğitimi ( Klinikte hasta vizitleri, poliklinikte hasta
muayenesi ile tetkik ve tedavi planlama )
b. Haftada 3 kez yapılan makale, seminer sunumu ve
hastaların tartışıldığı konseyler
99
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. İntörn doktorların bulundukları süre içinde yapılan
gözlemler sonucu oluşan fikirler sonucunda tüm öğretim
üyelerinin katılımı ile yapılan değerlendirmede “ İntörn
Karnesi ” nin doldurulması
b. Çalışma dönemindeki “Devam durumları”nın
değerlendirilmesi
100
İç Hastalıkları
101
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi
Anabilim Dalı Sekreteri
: Prof. Dr. Çetin Erol
: Prof. Dr. Yusuf Atmaca
: Meral Özcan Delibaş
Telefon:5082779
Telefon:5084346
Telefon:5082523
A) Kardiyoloji AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Kardiyoloji sekreterinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Size eğitim programından sorumlu
öğretim üyesi tarafından Kardiyoloji intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Kardiyoloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları
-
-
-
İntörn doktorlar sabah saat 8.00’de çalıştıkları blokta hazır bulunurlar,
çıkış saatleri uzman doktor vizitinin bitiminden sonradır.
Çalışılan bloktaki hastaların sabah kan basıncı ölçümleri o blokta
çalışan intörnler tarafından yapılır
İlk yatış sırasında ve gerekli görülürse takip eden günlerde hastaların
EKG’leri intörn doktorlar tarafından çekilir ve ilk yorum kendileri
tarafından yapıldıktan sonra araştırma görevlisine gösterilir.
Yeni yatan hastaların anamnezleri ve fizik muayeneleri intörn doktor
tarafından hazırlanır ve ardından hasta, asistan doktor ile birlikte
değerlendirilir.
İntörn doktorlar hastaların tetkiklerini ister, sonuçlarını takip eder,
sonuçları araştırma görevlisine gösterdikten sonra dosyalara işlerler.
İlgili öğretim üyesinin uygun görmesi halinde primer olarak hasta takip
edebilirler.
102
-
İntörn doktorlar çalıştıkları blokta asistan, uzman ve öğretim üyeleri
tarafından yapılan vizitlerin tamamına katılırlar.
Koroner angiografi yapılan hastaların arteriyel kılıflarının çekilerek
hemostazın sağlanmasından sorumludurlar.
b. Poliklinikte çalışma kuralları
-
İntörn doktorlar 08.00- 17.00 saatleri arasında şu program
dahilinde çalışırlar:
Poliklinikte:
Saat
Etkinlik
08.00-12.00 Poliklinikte hasta kabulü ve hazırlanışı, bilgisayar
programının kullanımı
12.00-13.00 Öğle arası
13.00-17.00 Poliklinikte hasta hazırlanması
değerlendirilmesi (devam)
ve
sonuçların
c. Nöbet kuralları
•
Nöbetler yoğun bakım ünitesinde tutulur.
•
Nöbet sırasında hastalarla ilgili bir sorun olduğunda hastayı önce
intörn doktor görür ve gerekli gördüğü durumda nöbetçi
araştırma görevlisi doktora hasta hakkında bilgi verir.
•
Nöbet sırasında yoğun bakım hastalarının monitör takibinden
intörn doktorlar sorumludur. Ancak, klinik içinde hastalar ile ilgili
başka işleri olduğunda monitör takibini nöbetçi hemşireye
devrederler. Saat 24.00’den sonra monitör takibi nöbetçi
hemşireler ile dönüşümlü yapılır.
103
•
Nöbet sonrası sabah koroner bakımda (8 yatak) yatan hastaların
EKG’leri nöbetçi intörn doktorlar tarafından saat 8.00’den önce
çekilerek dosyalarda hazır bulunur.
•
Nöbetçi intörn doktorlar yoğun bakımda görevli arkadaşları
gelmeden önce nöbet yerinden ayrılamazlar.
•
Nöbetçi intörn doktorlar hafta içi saat 17.00, hafta sonu saat
9.00’da görev yerleri olan yoğun bakım ünitesine gelirler. Nöbetçi
intörn doktor nöbet yerine gelene kadar o bölümde görevli olan
intörn doktor görev yerinden ayrılamaz.
•
Hafta içi saat 12.00-13.00 arasında yoğun bakımda o günün
nöbetçi intörn doktoru kalır.
•
İntörn doktor nöbette kliniğe yatan hastayı araştırma görevlisi ile
birlikte hazırlar.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
•
İntörn doktorlar odalarının düzenli olmasından sorumludurlar ve
sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
•
İntörn doktorlar eğitimleri ile ilgili bir sorun yaşadıklarında intörn
sorumlusu öğretim üyesi’ne sorunlarını iletebilirler.
4) Mezuniyet Sonrası Akademik Etkinlikler:
- İntörn Doktorlar her pazartesi saat 12.00’de Kalp Merkezi Konferans
Salonu’nda yapılan seminer saatine ve Çarşamba günü saat 12.30’da
yapılan Konsey toplantısına katılırlar (Sorumlu uzman doktorun talep
etmesi durumunda çalıştıkları bloktan ayrılmamaları gereken bazı özel
durumlarda toplantıya katılmayabilirler).
104
C) Kardiyoloji AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Kalp ve damar hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinin
öğrenilmesi
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Kalp hastalıklarına genel yaklaşım
b. EKG yorumlama
c. Kan basıncı ölçme ve değerlendirme
d. Arteriyel hemostaz sağlama
3) İntern Eğitimi Kapsamı:
a. Vaka sunma
b. Literatür sunma
c. Belirlenen bir konunun anlatımı
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Klinikde hasta takibinin primer olarak intörn tarafından
yapılması
b. Poliklinikde hastanın intörn tarafından hazırlanması
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Çalıştığı servislerdeki öğretim üyelerinden alınan
geribildirimler
b. Çalıştığı servislerdeki uzmanlar doktorlardan alınan
geribildirimler
c. Çalıştığı servislerdeki asistan doktorlardan alınan
geribildirimler
105
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Ali Rıza UYSAL
Dönem VI Eğitim Programından Sorumlu Öğr.Üyesi : Prof.Dr. Rıfat EMRAL
Bilim Dalı Sekreteri
: Gülay KALYONCU
Telefon: 508 2109
Telefon: 508 3391
Telefon: 508 3391
İntörn Doktorlar İçin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Eğitim
Programı
Endokrinoloji, iç salgı bezlerine ait rahatsızlıklar ve bunların
tedavisinden bahseden tıp dalıdır. Endokrin sistemin görevi, vücut
fonksiyonlarının kimyasal koordinasyonudur. Bu yönüyle endokrin sistem
metabolizmanın da önemli belirleyicilerindendir. Ülkemiz endokrinoloji
bilim dalının en önemli konularını içeren geniş bir tıbbi araştırma ve
uygulama sahasını oluşturmaktadır. Öte yandan son yıllarda tüm dünyada
Obezite ve Diabetes Mellitus sıklığındaki artış ve bu hastalıkların önemli halk
sağlığı problemi haline gelmiş olmaları, Endokrin-Metabolizma
hastalıklarının önemini daha da arttırmıştır. Bu açıdan tüm hekim
adaylarının Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yeterli bilgi
ve beceri sahibi olmaları gereklidir.
Bu amaçla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olacak
hekimlerin bilim dalımızda yapacakları 1 aylık rotasyonları boyunda temel
endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
elde etmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim Yöntemleri:
1-İntörn doktorların hastanede yatan ve poliklinikte ayaktan izlenen
hastaları anamnez alma ve muayene yaparak değerlendirmeleri ve gerekli
tetkikleri birlikte çalışacakları İç Hastalıkları asistanları ve Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları yan dal asistanları ile beraber isteyerek sonuçları
yorumlama becerisine sahip olmaları beklenmektedir. Öncelikle intörnler
106
yeni hastayı görüp anamnez alacak ve muayene ettikten sonra sorumlu
asistan veya uzman ile hastanın bulgularını tartışarak tanıya varma ve
sonrasında tedavi etme ve izleme becerisini kazanacaklardır.
2-İntörn doktorlar rotasyonları döneminde Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları polikliniğinde ve bilim dalımızın yataklı servisinde yaklaşık 1-2
haftalık sürelerle toplam 1 ay çalışacaklardır.
3-İntörn doktorlar servisde görevli oldukları sürede öğretim üyelerince tıp
fakültesi öğrencilerine yönelik uygulanan sabah eğitim kuşağına ve vizitlere
katılırlar.
4-Her intörn doktor literatür ve vaka tartışmasıyla ilgili bilim dalı içindeki
akademik toplantılara katılmak zorundadır.
5-İntörn doktorlar klinikte devam eden çalışmalara istemeleri halinde
katılabilir ve katkıda bulunabilirler.
6-İntörn doktorlar, bilim dalımızca düzenlenecek olan lokal bilimsel
aktivitelere izleyici olarak katılabilirler.
Rotasyonun İşleyişi ve Rotasyon Sırasında Yapılması Zorunlu Görevler:
• -İntörn doktorlar Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
rotasyonunda bir haftadan az olmamak şartıyla bilim dalı servisinde
yatan hasta takibiyle görevlendirilirler. Her intörn doktorun tüm
rotasyon boyunca endokrin ve metabolizma hastalarını takip etmesi
zorunludur.
• -İntörn
doktorlar
bilim
dalımıza
bağlı
poliklinikte
görevlendirilebilirler. Poliklinik çalışmalarında ayaktan hasta
takibini, poliklinik sorumlu uzmanı, İç Hastalıkları asistanları ve
öğretim üyesi gözetiminde yaparlar.
• -İntörn doktorlar rotasyonları içinde en az bir literatür sunumu
yapmak zorundadırlar.
107
•
-İntörn doktorlar rotasyonları süresince bilim dalımızın yataklı
servisinde belirlenen sayıda nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbetçi
intörn nöbet günü öğlen tatilinde de serviste bulunmak zorundadır.
Nöbetler hafta içi mesai saatinden sonra başlayıp ertesi sabah yeni
mesai saatine dek sürer. Hafta sonları ise nöbet saatleri sabah
09.00’da başlar ve pazar günü nöbet devri yine aynı saatte olurken,
pazartesi günü sabah saat 08.00’de gerçekleşir. Bu süre içerisinde
nöbetçi intörn birlikte nöbet tuttukları asistan doktorların
kendilerine verdikleri görevleri yapmakla yükümlü olup habersiz ve
gereksiz şekilde nöbet yerini terk etmeleri yasaktır.
Değerlendirme:
Değerlendirme, rotasyon süresi içinde intörn doktor karnesinde
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile ilgili bölümün
doldurulması ve başarılı olunduğuna dair bilim dalında intörn eğitiminden
sorumlu öğretim üyesi ile bilim dalı başkanı tarafından onay verilmesi
şeklinde yapılacaktır. İntörn doktorların Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları rotasyonu sırasında ulaşması gereken zorunlu bilgi-beceri-tutum
hedefleri şunlardır:
BİLGİ HEDEFLERİ: İntörn doktorlar başlıca şu konular hakkında yeterli bilgi
sahibi olmalıdırlar:
• -Diabetes mellitusun tanımı, sınıflandırılması, klinik ve laboratuvar
bulguları
•
-Diabetes mellitusda eğitim, diyet, egzersiz, oral antidiyabetik ve
insulin tedavisi
•
-Diabetes mellitusun komplikasyonları
•
-Hipogliseminin tanı ve ayırıcı tanısı
•
-Obezite ve lipid metabolizması hastalıklarının tanı ve tedavisi
•
-İyot eksikliği hastalıkları ve endemik guatr
108
•
-Tiroid hastalıklarının tanısında kullanılan testler
•
-Tiroid hastalıklarının teşhis ve tedavi yaklaşımları
•
-Hipokalsemi ve hiperkalsemi tanıları
•
-Başlıca paratiroid hastalıklarının tanısı
•
-Osteoporoz ve osteomalazi tanı ve tedavisi
•
-Hipofiz yetersizliği ve hipofiz hormonlarının fazla salındığı koşullar
•
-Adrenal hiperplazinin de dahil olduğu adrenal bez hastalıkları,
adrenokortikal yetersizlik (hiperaldosteronizm, adrenal kitleler ve
feokromositoma)
•
-Endokrin hipertansiyon tanı ve tedavisi
•
-Hipogonadizme yaklaşım (over ve testis hastalıkları)
•
-Polikistik over sendromu ve hirsutizm
•
-Multipl endokrin neoplazi sendromları
•
-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında acil müdahale
gerektiren durumları ve tedavilerini bilme (diyabette hiperglisemik
krizler, akut hipoglisemi koması, tiroid krizi, miksödem koması,
hipofizer apopleksi, akut adrenal yetersizlik, feokromositoma atağı,
hiperkalsemik kriz, hipokalsemik kriz, hipomagnezemik ve
hipermagnezemik acil koşullar, hipofosfatemik acil koşullar, acil
koşullarda diabetes insipidusun tanı ve tedavisi, hiponatremik
ensefalopatinin tanı ve tedavisi)
BECERİ HEDEFLERİ: İntörn doktorlar başlıca şu konular hakkında yeterli
beceri sahibi olmalıdırlar:
• -Endokrin ve Metabolizma hastasını değerlendirebilme, takip ve
gerektiğinde sevk etme becerisi kazanma
• -Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında acil müdahale
gerektiren durumlarda doğru ve zamanında müdahale yapabilme
109
•
•
•
•
•
-Tiroid muayenesi yapabilme ve muayene bulgularını
değerlendirebilme
-Bazal hormonal tetkikleri isteyebilme
-Diabetes mellitus tanı, tedavi ve izlemini doğru şekilde yapabilme
-Tiroid nodüllerini değerlendirebilme
-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında literatür
sunumu yapabilme
TUTUM HEDEFLERİ: İntörn doktorlar için tutum hedefleri şunlardır:
• -Okunaklı not tutma
•
-Sistemik muayene yaparak hastanın bütün sorunlarını ele alarak
değerlendirme yapma
•
-Klinik rotasyonu sırasında, hekim-hekim, hekim-sağlık personeli,
hekim-hasta ve hekim-hasta yakını ilişkilerinde saygın, etik kurallara
uygun ve dürüst davranış sergilemek, mesleğin icrasında titiz ve
ciddiyetle çalışmak
•
-Akut ve kronik gidişli endokrin ve metabolizma hastalıklarının
teşhis ve tedavisinde ve uzun süreli takibinde kanıta dayalı tıbbi
bilgiyi kullanabilme
•
-Empatik, kültürel duyarlılığa sahip, hoşgörülü ve ağırbaşlı olma
•
-Hastanın durumunda yeni ortaya çıkan bir sorunu saptayabilme ve
üstlerini bu konuda uyarabilme
•
-Sorumluluk sahibi olma
•
-Titiz, şefkatli ve sevecen olma
•
-Tedavileri uygularken etik kurallara uyma
•
-Hasta ve hekim haklarını savunma
110
Staj İşleyişi
İntörn doktorlar rotasyon başlangıcından önce bilim dalında
kendilerinden sorumlu öğretim üyesi eşliğinde bir araya gelerek staj işleyişi
ve servis ile poliklinik çalışma şartları hakkında ayrıntılı bilgilendirilirler. Bu
toplantıda kendilerine çalışma kurallarını içeren bu doküman da verilir.
Her ayın ilk gününden son gününe dek sürecek rotasyon dönemi
içinde intörn doktorların görev yerleri 1-2 hafta süren servis ya da poliklinik
uygulamalarını içermektedir. Bu görev yerlerinin tümünde intörn doktorlar
o dönemde bilim dalında çalışmakta olan İç Hastalıkları asistanlarıyla birlikte
çalışmalarını yürütürler; bir nevi asistan doktorların sorumluluğundadırlar
ve onların yardımcılarıdırlar. Aynı zamanda Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları yan dal asistanına karşı da sorumludurlar. Servis ya da poliklinik
çalışmaları süresince yan dal asistanı veya uzmanlık öğrencisinin haberi ve
izni olmadan herhangi bir tıbbi uygulamayı, tetkik istemini veya tanı-tedavi
yönlendirmesini intörn doktorlar tek başına yapamazlar. Tıbbi ve bilimsel
açıdan fikir beyan edebilirler fakat son karar vericiler öğretim üyeleri, yan
dal asistanları veya tıpta uzmanlık öğrencileridir.
İntörn doktorlar rotasyonları süresince her sabah mesai başlangıcı
olan saat 08.00’de çalışmakta oldukları görev yerlerinde olmak zorundadır.
Mesai bitimi olan saat 17.00’ye dek de görev yerlerinden ayrılmamalıdırlar.
Herhangi bir sebeple hastaneye gelemeyecek veya geç kalacak olan intörn
doktorların bu konuda başta beraber çalıştıkları asistan doktor, uzman
doktor ve kendilerinden sorumlu öğretim üyesini bilgilendirmeleri ve olur
almaları zorunludur.
İntörn doktorlar uzman doktor tarafından yapılan nöbet çizelgesine
göre bilim dalında nöbet tutarlar. Bu nöbetler sırasında rutin hasta takibi,
tıbbi uygulamalar devam eder ve intörn doktorlar nöbetçi hekime yardımcı
olmakla yükümlüdürler. Hastanın tıbbi kayıtları, laboratuar sonuçlarının
dosyalara işlenmesi, kan basıncı takibi vb. uygulamalar asistan doktorların
gözetiminde intörn doktorlarca yerine getirilir.
İntörn doktorlar poliklinikte asistan ve uzman doktorlara sorarak
gördükleri her hastanın bilgilerini kaydetmek, muayene etmek, istemlerini
yapmak ve tedavilerini düzenlemekle yükümlüdürler. Tüm intörn
111
doktorların gerek poliklinik, gerekse servis çalışmalarında doğru kan basıncı
ölçümü yapma, tiroid ve boyun muayenesi yapma, glukometre ile glukoz
ölçebilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.
İntörn doktorlar rotasyonları süresince bilim dalının akademik
takvimine uygun olarak yapılan seminer-literatür saati ve vaka konseyi
şeklindeki toplantılara katılmak zorundadır. Ayrıca her intörn doktor seçtiği
bir literatürü bilim dalının akademik aktivitesi esnasında sunar. Literatürleri
intörn doktorlar kendileri seçebilecekleri gibi sorumlu uzman veya öğretim
üyesi tarafından da kendilerine literatür seçiminde ve sunum yapma
konusunda yardımcı olunabilir.
İntörn doktorlar, bilim dalımızdaki rotasyonları süresince
karşılaşabilecekleri herhangi bir sıkıntıyı kendilerinden sorumlu öğretim
üyesine iletebilir. İletişimin daha kolay yapılabilmesi için intörn doktorlar
kendi içlerinden birisini temsilci seçebilirler.
Staj döneminin son haftasında bilim dalı başkanı, intörnlerden
sorumlu öğretim üyesi ve diğer öğretim üyeleri ile stajda bulunan intörn
doktorların katılımı ile ‘Dönem 6 Staj Sonu Geri Bildirim Toplantısı’
yapılacak, ayrıca intörn doktorlardan stajla ilgili değerlendirme anketleri
alınacaktır.
112
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.Sevgi Behiye Saryal
Dönem VI Eğitim Progr.Sorumlu Öğr. Üyesi :Prof.Dr.Gökhan Çelik
Anabilim Dalı Sekreteri
:Betül Çetin
Telefon: 595 65 12
Telefon: 595 65 79
Telefon: 595 65 10
A) Göğüs Hastalıkları Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural
ve Koşulları:
1) İlk gün: İintörnler Göğüs Hastalıkları AD sekreterliğinden dönem VI
eğitim ve çalışma programını öğrenerek çalışacakları birimlere giderler.
Kendilerine Anabilim Dalı başkanı /sorumlu öğretim üyesi tarafından
stajın amaçları, program, çalışma koşulları ve kuralları ve danışman
öğretim üyeleri açıklanır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a)Klinikte çalışma kuralları: İntörnler görevleri 08.00’da başlar ve
nöbetçiler dışındakilerin görevleri mesai bitiminde günlük işler
tamamlandığında sona erer. Intörnler servis, poliklinik, yoğun bakım
ünitelerinde dönüşümlü olarak çalışacaklardır. Öğle arası nöbetçi
intörnler klinikte bulunmak ve görevlerini sürmesi zorunludur. İntörnler
AÜTF öğrenci kılık kıyafet yönergesinin 4. Maddesine uymakla
yükümlüdürler. İntörnler Anabilim Dalında yapılan konseylere,
seminerlere, vaka toplantılarına, öğretim üyesi derslerine,
konferanslara ve düzeylerine uygun görülen bilgi ve beceri artırıcı eğitim
etkinliklerine katılmaları zorunludur.
İntörnler sorumlu öğretim üyesinin asistanı ile birlikte ya da
denetiminde anamnez alır ve hasta muayenesi yaparak hasta dosyasına
kaydederler. Sorumlu öğretim üyesi asistanın bilgisi dahilinde hastanın
tetkikleri istenir ve sonuçları birlikte değerlendirilerek hasta hakkındaki
yaklaşımlar( ileri tetkikler, konsültasyonlar, tanısal işlemler ya da
girişimler, tedaviler) belirlenir. Tetkiklerin istenmesi ve sonuçların
dosyalara işlenmesi sorumlu asistan doktorla birlikte yapılır. İntörnler
günlük vizitlere katılmak ve öğretim üyesi tarafından hasta takibi
113
sorumluluğu verildiğinde hastalarını sorumlu öğretim üyesine sunmak
ve takiplerini sürdürmekle yükümlüdürler. Kan gazı almak ve
yorumlamak, basit solunum fonksiyon testleri yorumlanması, EKG
çekimi ve yorumlanması, göğüs radyografisi yorumlanması,yoğun bakım
ünitesinde gereken hastalarda aspirasyon yapma becerisini edinmesi,
idrar sondası yerleştirilmesi becerileri edinilmesi zorunludur. Torasentez
ve bronkoskopi uygulamalarına izleyici olarak katılırlar.
b) Poliklinik çalışma koşulları: Poliklinikten sorumlu öğretim
üyesinin uzmanı ve asistanı ile birlikte hasta anamnezi, muayenesi
yapılarak hastanın dosyasına kayıt tutulur. Hastanın tetkikleri istenir ve
sonuçları birlikte değerlendirilerek hasta hakkındaki yaklaşımlar( ileri
tetkikler, yatış, acile yönlendirme, ayaktan tedavi) belirlenir.
c) Nöbet kuralları: Nöbetler hafta içi 17’de başlar, nöbetçi intörnler
gündüz 12- 13.30 arası klinikte bulunmak zorundadırlar. Hafta sonu
nöbetlerini günün nöbetçi intörnlerine devretmeden klinikten
ayrılamazlar. Nöbetçiler yemeklerini klinikte yerler.
B) Göğüs Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Dönem IV’de elde edilen bilgi, beceri ve tutumları tek
başlarına uygulabilecek yetkinliğe erişim : Solunum sistemi
yakınmaları olan hastaya yaklaşım, anemnez, fizik muayene, gerekli
tetkikleri planlama, tetkik( rutin kan tetkikleri, arteriyel kan gazları,
solunum fonksiyon testleri, EKG, göğüs radyografisi, ..) sonuçlarını
yorumlama bilgi ve becerilerinin; birinci basamak düzeyinde
solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavi bilgisini; gerektiğinde
uygun hastaların birinci basamaktan yataklı tedavi kurumlarına sevk
ve gönderilmesini ve solunum sistemi hastalıklarından korunma
bilgi ve tutumunu kazanılması amaçlanmaktadır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Solunumsal semptomlar ve muayene bulgularından tanıya
ulaşmak
b. KOAH, pnömoni, akciğer kanseri, tüberküloz, astım,
pulmoner emboli, solunum yetmezliği gibi solunum sistemi
114
temel hastalıkları tanı, tedavisi ve önlenmesi bilgi, beceri ve
tutumlarına sahip olunması beklenmektedir
c. Arteriyel kan gazları, SFT, göğüs radyografisi tetkiklerinei
yorumlama bilgi ve becerisine sahip olunması
beklenmektedir
d. Inhalasyon tedavileri ve uzun sureli oksijen tedavisi, noninvaziv mekanik ventilasyon tedavi prensibleri bilgilerine
sahip olunması beklenmektedir
e. Bronkoskopi, torasentez, polisomnografi, kardiopulmoner
egzersiz testleri, pulmoner rehabilitasyon endikasyonları
bilgisine sahip olunması beklenmektedir
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Klinik konseyleri, olgu sunumları
b. Literatür saatleri
c. Seminerler
d. Sorumlu öğretim üyesinin sunum ödevleri
e. Torasentez gözlemi
f. Bronkoskopi gözlemi
g. Polisomnografi gözlemi
h. Solunum fonksiyon testleri laboratuvar gözlemi
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Poliklinik ve servis –yoğun bakım ünitesinde hasta takibi –
sunumları, hasta başı tartışma içerikli vizitler
b. Göğüs hastalıkları labaratuaralarında( bronkoloji, uyku,
solunum fonksiyonları,..) gözlem
c. Teorik eğitim etkinlikleri( konseyler, dersler, konferanslar,
seminerler)
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Hazırlanan hastaların sunumları ve planlanan tetkik-tedavi
değerlendirmeleri
b. Göğüs radyografisi, arteriyel kan gazları, spirometri, EKG
yorumları değerlendirilmesi
c. Konseylerde sunulan hastaların tanı ve takibi için yorumları
değerlendirilir
d. Staj süresince tam devamlılık ve nöbetlerini eksiksiz tam
tutmaları ve hasta ve diğer hekimlere tutumlarının
değerlendirilmesi
115
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.Halil KURT
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof.Dr.Alpay AZAP
Anabilim Dalı Sekreteri
:Adalet UĞUR
Telefon: 2681-3282
Telefon: 2681-2688
Telefon: 2681-3294
İNTÖRN ÇALIŞMA İLKELERİ
İlk gün: İntörnlük çalışma programı Anabilim Dalı Sekreterliği tarafından ilan
edilir. İlk gün intörn doktorlar bu program doğrultusunda çalışacakları
bölüme giderler. İlk gün intörn doktorlara yönelik iki saat süren teorik ve
pratik içerikli temel bakteriyoloji eğitimi sunulacaktır.
1) Günlük Çalışma Koşulları:
− Günlük mesai saat 8.00’de başlar, saat 17.00’de biter.
− İntörn doktorlar sabah, sorumlu oldukları hastaları (birlikte
çalıştıkları araştırma görevlisi ile birlikte ya da tek başlarına) gezer,
geceki gelişmeleri öğrenir, hastanın o günkü muayenesini yapar,
sonra Anabilim Dalı içindeki Bakteriyoloji Laboratuvarı’na giderek
hastanın kültür plaklarını sorumlu uzman ya da araştırma
görevlisinin yardımıyla bizzat değerlendirirler.
− Sabah ilk vizit sırasında veya önceki günkü vizitte planlanan tetkikler
için hastalardan örnekleri alıp istem kağıtlarına yazar, örnekleri
personelce laboratuvara ulaştırılmak üzere belirlenmiş kutuya saat
09.30’dan önce bırakırlar. Gerek Anabilim Dalı Bakteriyoloji
Laboratuvarı’nda, gerekse diğer laboratuvar işlemlerinden intörn
doktorlar sorumludur. Bu örneklerden yapılması gereken direkt
veya boyalı mikroskopik incelemeler ve kültürleri yaparlar.
− Hastalara ait işlemleri yaptıktan sonra öğretim üyesi vizitine
katılırlar.
− Günlük işlerin tamamlanmasından sonra saat 16.30’da sorumlu
öğretim üyesi ya da uzman gözetiminde yapılan tüm hastaların
değerlendirildiği akşam vizitine katılırlar. O gün çıkan sonuçları takip
ederek akşam vizitinden önce hasta dosyasına işlerler. Vizit
sırasında vizit sorumlusuna hastalarını sunarlar.
116
2) Klinik ve Poliklinik Kuralları:
İntörn doktorlar klinikte yukarıda belirtilenlerin dışında yeni yatan hastaların
anamnezini alır, fizik muayenelerini yapar, ulaştıkları ön tanıları doğrulamak
için gerekli tetkikleri ve hastanın tedavisini araştırma görevlisi ile tartışarak
belirlerler.
− Daha sonra hastayı ilgili öğretim üyesine sunarak onun görüş ve
istekleri doğrultusunda hastanın tetkik ve tedavisine başlanır.
− İntörn doktorlar, her biri iki veya üç işgünü olmak üzere rotasyon
usulü ile Poliklinik’te çalışırlar. Poliklinik çalışması sırasında, asıl olarak
araştırma görevlisinin sorumlu olduğu, hastadan anamnez alma,
muayenesini yapma, tetkiklerini isteme, sonuçları değerlendirerek
tedavisini planlama işlerine aktif olarak katılırlar.
− İntörn doktorlar, klinik, laboratuvar ve poliklinikte yaptıkları tüm
işlemleri birlikte çalıştıkları araştırma görevlisinin bilgisi dahilinde
yapmak zorundadırlar.
− İntörn doktorlar klinik ve poliklinikte hastane geneli için geçerli
kıyafet ve diğer işyeri kurallarına uymakla yükümlüdürler.
3) Nöbet Koşulları
- Nöbetçi intörn doktor klinikte yatmakta olan hastaların tıbbi
bakımlarından nöbetçi araştırma görevlisi ve nöbetçi hemşire ile
birlikte sorumludurlar. Nöbet sırasında Anabilim Dalı Bakteriyoloji
Laboratuvarı’na gelen, kliniğin ya da diğer kliniklerin hastalarının
materyallerinin laboratuvar tetkiklerini yaparlar.
4) Mezuniyet Sonrası Akademik Etkinlikler:
Anabilim Dalı’nda haftada iki gün öğleden sonra yapılan seminer, makale
sunumu ve olgu sunumu saatlerine katılırlar.
5) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dönem VI Eğitimi
İçeriği
İntörn doktorların Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’daki
stajları sırasında; ülkemizde sık rastlanan enfeksiyon hastalıklarının klinik
bulgularını tanıma, tanı testlerini kullanarak ayırıcı tanı yapma ve tanı koyma
ve akılcı antibiyotik kullanımı prensipleri çerçevesinde tedavi etme beceresi
kazanmaları beklenmektedir. Staj süresince klinik, laboratuvar ve poliklinikte
yapacakları çalışmalar bu kazanımı sağlamaya yöneliktir.
117
Bilgi / Tutum
1. Gastroenterit
2. Akut hepatit
3. Bruselloz
4. Salmonella enfeksiyonları
5. Sepsis
6. Menenjit
7. İdrar yolu infeksiyonları
8. Üst solunum yolu infeksiyonları
9. Sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar
10. İnfeksiyonlardan korunma
(bağışıklama, genel önlemler)
Beceri
1. Mikroskop kullanımı
2. Direkt ve boyalı preparat
hazırlanması
3. Direkt ve boyalı (Gram, EZN)
preparat incelenmesi
4. Klinik örneklerden kültür ekimi
yapılması
5. Kültür plaklarının ilk
değerlendirmesi
6. Akılcı antibiyotik kullanım
prensiplerine uyarak;
İdrar yolu infeksiyonları, üst ve
alt solunum yolu infeksiyonları,
yumuşak doku
infeksiyonlarının tedavisi ve
yönetimi
6) Ölçme ve Değerlendirme:
Staj sonunda her intörn hekimin staj sorumlusu öğretim üyesinin
belirlediği bir konuda kısa seminer sunması veya literatür anlatması veya
olgu sunumu hazırlaması istenecektir. İntörnler sunumlarını sorumlu
öğretim üyesine yapacaklar ve değerlendirme sorumlu öğretim üyesi
tarafından yapılacaktır.
118
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Murat PALABIYIKOĞLU Telefon:595 68 94
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyeleri: Prof. Dr.Hülya ÇETİNKAYA
Telefon:508 21 66
Doç. Dr. Mehmet BEKTAŞ
Telefon:508 21 66
Bilim Dalı Sekreteri
: Leyla KÜTÜKCÜ
Telefon:595 61 10 / 69 73
A) Gastroenteroloji BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün:
Sabah saat 08.30’da İbn-i Sina hastanesi gastroenteroloji
bölümü C – blok doktor odasında İbn-i Sina grubu, aynı saatte
Cebeci Hastanesi Gastroenteroloji bölümü doktor odasında
hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu oturumda sorumlu
öğretim üyeleri yapacakları stajın amaçlarını, programını,
çalışma koşullarını ve kuralları açıklayarak ve öğretim üyelerine
dağılımını yaparak intörnlük dönemine ait sorularını
yanıtlayacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a.Klinikte çalışma koşulları; her gün 08.00’de çalışma
başlayacaktır. İlgili öğretim üyesi ile visit beraber çalıştığı asistan
ile beraber hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi, dosyalara
kaydedilmesi, günlük rutin tetkiklerin istenmesi ve hasta
muayenelerinin eksiksiz yapılması gerekmektedir.
b.Poliklinikte Çalışma Kuralları; İbn-i Sina grubu ayda beş (5) iş
günü gastroenteroloji polikliniğinde poliklinik sorumlu öğretim
üyesi ve asistanı tarafından gözetlenerek poliklinik
yapacaklardır. Cebeci grubu ayda beş (5) iş günü hepatoloji
polikliniğinde poliklinik sorumlu öğretim üyesi ve asistanı
tarafından gözetlenerek poliklinik yapacaklardır.
c.Nöbet Kuralları; Nöbet süresi hafta içi saat 17.00 – 08.00, tatil
günlerinde saat 08.00 – 08.00 arasındadır. Ancak nöbet yeri
119
klinik devredilmeden terk edilmez. Nöbet bitiminde nöbet
hakkında bilgi verilir ve nöbet defteri imzalanır.
3) Bilim Dalına Özel Kurallar:
İntörn doktorlar kılık ve kıyafetlerine özen göstermeli, yasa ve
yönetmeliklere uygun davranmalıdır.
B)
Gastroenteroloji Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç; İntörn doktorların gastroenteroloji staj bitiminde
gastroenterolojik sık görülen problemlerin tanı ve tedavisinde
yeterli olması ve gastroenterolojik acillere müdahaleyi öğrenmeleri
hedeflenmektedir.
2) Öğrenme Hedefleri
a.İlgili öğretim üyeleri, uzman ve asistan doktorlar ile
birlikte günlük visit yapılması ve hasta takibi,
b.Gastroösefageal reflü, irritabl barsak hastalığı, peptik ülser
gibi toplumda sık görülen patolojileri ve akut hepatit, üst
gastrointestinal kanama ve akut pankreat gibi acil vaka
yaklaşımlarını vaka bazlı öğrenmeleri,
c.Nasogastrik sonda uygulaması ve parasentez uygulama
becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.
3) Öğretim Yöntemleri
a. Her gün en az 2 kez yapılan hasta visitleri
b. Haftalık makale saatleri
c. Hasta klinik izlemlerinin günlük takip edilerek dosya ve
Avicenna sistemine yazılması,
d. Hasta başı yapılacak işlemleri uzman ve asistan doktor
eşliğinde yapması planlanmıştır.
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
İntörn doktorlar staja başladıkları günden itibaren klinikteki
çalışma ve ilgi düzeyleri dikkate alınarak başarı puanlaması yapılır.
120
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Fikri İçli
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyeleri : Prof. Dr. Hakan Akbulut
Doç. Dr. Filiz Çay Şenler
Bilim Dalı Sekreteri
: Nuran Çağlayan
Telefon: 595 71 12
Telefon: 595 71 16
Telefon: 595 71 15
Telefon: 595 71 12
A) Tıbbi Onkoloji BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Tıbbi Onkoloji BD Cebeci Hastanesi
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Tıbbi
Onkoloji BD intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları,
programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman
öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili
sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları
-
-
-
Her intörn sorumlu olduğu hastaların günlük
anamnezini almak, muayenesi yapmak ve saptadığı
sorunları bildirmekle yükümlüdür. Hastaların gerektiği
sıklıkta tartılması, günlük alınan ve çıkan sıvı ile vital
bulgu takiplerinin yapılması, muayene bulgularının
düzenli kaydedilmesi ve klinik bulgularının izlenmesi
gereklidir.
Kan sayımı, biyokimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar
testleri ile radyolojik incelemelerden hasta için gerekli
olanları istemek, sonuçlarını takip etmek ve dosyaya
kaydetmek, ekibe bilgi vermek ve hastaların EKG’lerini
çekmek ve değerlendirmek intörn doktorun görevi ve
sorumluluğudur.
Hastaların periferik yaymalarının hazırlanması, bunların
ve alınmış kemik iliği aspirasyon materyalleri ile biyopsi
imprintlerinin boyanması ve bu yaymaların ekiple
121
-
-
-
-
birlikte değerlendirilerek dosyaya kaydedilmesi
gereklidir.
Yüksek doz metotreksat uygulanan hastalarda tedavi
sırasında idrar pH’ı, ifosamid alanlarda ise idrarda stikle
hematüri tayininin yapılması görevleri vardır. Yüksek
doz metotreksat için ilaç kan düzeyleri izlenmelidir, bu
nedenle kanlar saat 10.00’da alınmalı ve en geç
11.30’da ELISA Laboratuvarı’nda olması sağlanmalıdır.
Hasta için gerektiğinde idrar, kan ve boğaz kültürlerini,
kan gazı örneğini almak, pansuman ve varsa katater
bakımını yapmak intörn doktorların sorumluluğundadır.
Her akşam araştırma görevlileri ile birlikte hasta
dosyasına günlük gelişmeler SOAP formülü ile
(probleme dayalı hasta dosyası oluşturma sistemi)
yazılmalıdır.
İntörn doktorlar tüm klinik vizitlerine katılmak,
gerektiğinde öğretim üyesi vizitinde primer olarak
hastalarını sunmakla yükümlüdürler.
b. Poliklinikte çalışma kuralları
-
-
Her intörn doktor polikliniğe başvuran hastaların
anamnezini almak, muayenesi yapmak, bunları hasta
dosyasına kaydetmek, saptadığı sorunları birlikte
çalıştığı uzman ya da araştırma görevlisine bildirmekle
yükümlüdür. Ayrıca tedavi doz ayarlaması için boy ve
kilo ölçümü yapar. Kan sayımı, laboratuvar testleri ve
radyolojik incelemelerden hasta için gerekli olanları
istemek, sonuçları dosyaya kaydetmek ve çalıştığı
uzman ya da araştırma görevlisine bilgi vererek, birlikte
yorumlamak intörn doktorun sorumluluğudur.
Tıbbi Onkoloji Polikliniği’ne bağlı çalışan Gündüz Tedavi
Ünitesi’nde sağlık sorunu olan
hastalar için,
gerektiğinde araştırma görevlisi eşliğinde hastayı
değerlendirmek
ve müdahale etmek de intörn
doktorun görevidir.
122
c. Nöbet kuralları
- İntörn doktorlar biri Cebeci, biri İbni Sina Tıbbi Onkoloji
Kliniği’nde olmak üzere nöbet tutarlar. Aynı dönemde
ikisi de Poliklinik’te olan intörnler birlikte nöbet
tutamaz.
- Nöbetçi intörn doktor kattaki tüm hastaların
değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, dosyalara bilgi
notu yazılması ve nöbetçi araştırma görevlisi ile birlikte
tedavilerinin düzenlenmesinden sorumludur.
- Öğle tatilinde nöbetçi intörn doktor klinikte olmak
zorundadır.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
-
-
-
-
Günlük çalışma saat 8.00’de başlar ve 17.00’de biter. Ancak, acil
olan hastalar varsa nöbetçi ekibe destek olmak üzere gerektiğinde
bir süre daha klinikte kalınabilir.
İntörn doktor eğitim süreci araştırma görevlileri, uzman ve öğretim
üyesi rehberliğinde sürdürülür. İntörn doktorlar birebir asistan ile
çalışırlar ve belirli bir sorumlulukları yoktur.
İntörn doktorlar haftada bir gün yapılan seminer, multidisipliner
tümör konseylerine katılmak zorundadırlar.
Haftada bir gün dönüşümlü olarak yapılan CPC (klinikopatolojik
konferans) toplantılarına hazırlık yapmak ve tartışmakla
görevlidirler.
İntörn doktorlar haftada bir gün dönüşümlü yapılan makale sunum
(literatür) saatleri için kanserden korunma ve erken tanı gibi
konularda birer makale sunumu yapmakla yükümlüdürler.
B) Tıbbi Onkoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği (Amaç, Hedef, Kapsam ve
Yöntemler)
1) Amaç:
Öğrencilerimizin tıp eğitim-öğretiminin daha önceki
aşamalarında kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları pekiştirmek ve
mezuniyet sonrasında sağlık bakımı sürecinde yönetmesi gereken
temel durumları uygulayabilir yeterliğe getirmektir. Tıbbi Onkoloji
BD temelinde ise ülkedeki ve dünyadaki kanser sorununun ve
öneminin farkında olan; kanserden korunma ve erken tanı hakkında
123
bilgi ve beceri kazanmış; kanserli hastalarda onkolojik acilleri
tanıyan ve ilk müdahaleyi yapabilen; kanserli hastayı ikinci ya da
üçüncü basamak tedavi kurumlarına sevk etme konusunda yeterli
bilgi ve beceriye sahip, meslek etiğine uygun davranan, araştırmacı
ve sorgulayıcı olan, yaşam boyu öğrenmeyi sürdüren uluslararası
düzeyde kabul edilebilir ölçülere uygun hekimler yetiştirmektir.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Kanserli hasta ve hasta yakınından yapılandırılmış ve sis
tematik yaklaşımla, etkili iletişim yöntemlerini kullanarak
tıbbi öykü (anamnez) alır ve sistemik muayenesini yapar.
b. Hekimlik uygulamalarında sorumluluk alır, temel tanısal
testleri uygular ve sonuçlarını değerlendirerek kanser ön
tanısı koyar. Epikriz hazırlayarak ikinci ya da üçüncü
basamak sağlık kurumuna sevk eder.
c. Kanserli hastada onkolojik acil durumlar ve semptom
kontrolüne yönelik klinik değerlendirmeleri yapar, tanı
koyar ve ilk tedavileri yönetir. Daha sonra uygun şekilde
sevk eder.
d. Kanserden birincil korunma ve tarama programını yönetir,
ilgili kurumlara yönlendirir.
e. Kanserli hasta ve yakınlarını, karmaşık olmayan durumlarda
hastalık ve tedavi ile ilişkili sorunlar ve alınacak önlemler
hakkında bilgilendirir.
f.
Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar, zor olmayan
durumlarda kötü haber vermeyi uygun şekilde ve aşamalı
olarak yapar.
g. Bilimsel kaynaklardan ve veri tabanlarından tıbbi bilgiye
ulaşır, yorumlar ve kullanır.
124
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Klinik ve poliklinikte hastayı biyopsikososyal olarak bütüncül
değerlendirme (genel ve soruna yönelik anamnez alma,
genel fizik muayene yapma)
b. Hasta dosyasını hazırlama ve epikriz yazma
c. Hasta için gereken laboratuar testleri ve görüntüleme
tetkiklerini uygun şekilde isteme, direk grafileri ve temel
test sonuçlarını yorumlama, laboratuar örneğini uygun
şekilde alma ve gönderme
d. Periferik kan yayması yapma ve değerlendirme
e. EKG çekme ve değerlendirme
f.
Glukometre ile kan şekeri ölçümü ve yorumlanması
g. Damar yolu açma, venöz ve arteriyel kan alma
h. Parasentez yapma
i.
Nazogastrik sonda ve idrar sondası takma
j.
Entübasyon ve yeniden canlandırma yapma
k. Hasta ve ailesi ile iletişim kurma, bilgilendirme
l.
Literatür ve CPC (olgu tartışması) hazırlama ve sunma
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta başı eğitim, vizitler, klinik ve poliklinikte etkin çalışma
b. Olgu tartışmaları
c. Multidisipliner tümör konseyleri
d. Seminer ve literatür eğitimleri
e. Mikroskop başında eğitim
f.
Bağımsız öğrenme
125
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. İntörn çalışma raporunun hazırlatılması ve
değerlendirilmesi
b. Literatür sunumunun değerlendirilmesi
c. Olguya dayalı tartışma (CPC) ile ölçülmesi
d. Poliklinik ve klinikte çalışması sırasında gözlenmesi ve
değerlendirilmesi
126
Hematoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof Dr Günhan Gürman
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof Dr Osman İlhan
Bilim Dalı Sekreteri
: Yasemin Şahbaz
Telefon: 5957375
Telefon: 5957346
Telefon: 5957099
A) Hematoloji BD Dönem VI Eğitimi çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08.30’da fakültemiz Cebeci Yerleşkesi’ndeki
Hematoloji BD 1. kat toplantı salonunda hazır bulunmanız
gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu
öğretim üyesi tarafından hematoloji intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
hematoloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
Dönem VI öğrencileri, sayı ve çalışma düzeni elverdiği ölçüde bilim
dalımıza ait tüm birimlerde görevlendirilmeye çalışılmaktadır. Bunun
olmadığı durumlarda kura ile poliklinik, hematoloji yatan hasta ve kök
hücre nakli ünitesi yatan hasta servisine dağılımları gerçekleşmektedir.
Kliniğimizde yatan hastaların çoğunun tanısının hematolojik malign
hastalık olması ve kullanılan yoğun kemoterapi protokolleri nedeniyle
gerek servis ve gerekse nakil ünitesinde yatan hastaların klinik seyirleri
oldukça değişkenlik göstermekte ve dolayısıyla dinamik davranmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle kliniğimizde servis adı altında neredeyse
tamamıyla yoğun bakım hizmeti verilmektedir.
a) Klinikte çalışma kuralları: Her sabah 08.00’de, dönem VI
öğrencileri, diğer görevli personel gibi, çalışma yerlerinde olmak
durumundadırlar. Mesai, görevli uzman ve araştırma
görevlisinin tüm klinik hastalarına yapacağı viziti takiben
127
kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve tam olarak
gerçekleştirmeleri ve hastaların nöbetçi ekibe devredilmesiyle
son bulmaktadır. Servis çalışma işleyişinde dönem VI öğrencileri
araştırma görevlisi nezaretinde hasta anamnezi almak,
muayene etmek ve gerekli tetkikleri planlayıp yapmakla
sorumludur. Yeni yatan hastaların hazırlanması haricinde
halihazırda yatan hastaların günlük muayeneleri, planlanmış
tetkik-tedavilerinin aksaksızca yerine getirilmesinden araştırma
görevlisi nezaretinde sorumludurlar. Hastaların sonuçlarının
dosyaya, ünitedeki takip platformlarına ya da elektronik
ortamdaki kayıt veritabanına işlenmesinden sorumludurlar.
Uzman ve araştırma görevlilerinin yapacağı başta kemik iliği
aspirasyon ve biyopsisi olmak üzere diğer invaziv işlemleri
izlemeleri, nasıl yapıldığını gözlemlemeleri kendilerine büyük
deneyim sağlayacaktır. Gerekli şartlarda hasta resüsitasyonuna
gözlemci olarak katılabileceklerdir.
b) Poliklinikte çalışma kuralları: Her sabah 08.00’de, dönem VI
öğrencileri, diğer görevli personel gibi, çalışma yerlerinde olmak
durumundadırlar. Mesai, görevli uzman ve araştırma
görevlisinin tüm poliklinik hastalarının planlanmış tetkik-tedavi
süreçlerini tamamlamaları ile bitmektedir. Poliklinik çalışma
işleyişinde dönem VI öğrencileri poliklinikten sorumlu öğretim
üyesi ve araştırma görevlisi nezaretinde hasta anamnezi almak,
muayene etmek ve gerekli tetkikleri planlayıp yapmakla
sorumludur. Hastaların sonuçlarının dosyaya, ünitedeki takip
platformlarına ya da elektronik ortamdaki kayıt veritabanına
işlenmesinden sorumludurlar. Uzman ve araştırma görevlilerinin
yapacağı başta kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi olmak üzere
diğer invaziv işlemleri izlemeleri, nasıl yapıldığını gözlemlemeleri
kendilerine büyük deneyim sağlayacaktır. Gerekli şartlarda
hasta resüsitasyonuna gözlemci olarak katılabileceklerdir.
128
c) Nöbet kuralları: Nöbet başlangıç, bitiş ve devir saatlerine
uymaları gerekmektedir.
Nöbette yapılacak tüm vizitlere eksiksiz katılmaları
gerekmektedir.
Nöbeti devralırken ve devrederken, hasta başında vizit yapılarak
devir işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Nöbet başlarken, daha önceden planlanmış iş listesi ve takipler
kaydedilmeli, nöbet süresince bunlar yerine getirilmelidir.
Nöbet süresince görevli nöbetçi araştırma görevlisi, uzman ve
hemşirelerle düzeyli ve iş disiplini çerçevesinde ilişki kurmaları
gerekmektedir.
Gün içerisindeki tüm öğünler nöbet yeri terk edilmeden klinik
sınırları içerisinde yenmelidir.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a) Dönem VI doktor odası yalnızca kıyafet değiştirme ve gece
nöbette uyumak için kullanılmalıdır
b) Oda temiz tutulmalı, odada ve klinikte herhangi bir yerde sigara
içilmemelidir.
B) İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç:
Bir aylık staj süresi boyunca, farklı hasta gruplarında öykü alma,
kayıt tutma ve fizik muayene becerilerini geliştirme; sorgulama ve
muayeneden elde edilen veriler doğrultusunda, tanı için gerekli
laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini ve uygun klinik yaklaşımı
belirlemede gerekli deneyim ve bilgi birikiminin oluşturulması
amaçlanmaktadır. İç Hastalıkları ve Hematoloji bünyesinde yapılan
girişimsel işlemlerde deneyim kazandırma, koruyucu hekimlik
açısından, hastalık taramaları ve önlemler konusunda bilgilendirme,
ekip çalışmasına katılım, hasta ve diğer hekimlerle olan ilişkilerinin
profesyonel çerçevede, deontolojik esaslara dayandırılması, hekim
129
sorumluluğu ve bilincinin geliştirilmesi ile örnek hekim profilinin
oluşturulması da temel amaçlardandır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a) Bilgi/Tutum:
1) Anemi
2) Dalak büyüklüğü
3) Lenfadenopati
4) Pansitopeni/Kemik iliği yetmezlikleri
5) Lökositoz
6) Kanama diyatezi
7) Kan ürünü kullanımı
8) Transfüzyon reaksiyonları
9) Kemoterapötikler
10) Hematopoietik kök hücre nakli
b) Beceri:
1) Anamnez
2) Fizik muayene
3) Ön tanı/tanı
4) Periferik yayma
5) Nötropenik/trombositopenik/anemik hastaya yaklaşım
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a) Öğretim üyelerinin gerek servis, gerekse kök hücre nakli ünitesi
ve poliklinikteki tüm vizit ve hasta muayene seansları dönem VI
öğrencileri için klinik pratikte yararlanabilecekleri bir eğitim ortamı
oluşturmaktadır.
b) Bilim dalımızda Salı-Cuma günleri saat 10:30-12:00 arası hasta
tartışma konseyleri, Perşembe günleri saat 11:00-12:00 arası
literatür-seminer saatleri yapılmaktadır. Katılımın nöbetçi personel
dışında zorunlu olduğu bu toplantılar dönem VI öğrencileri için
teorik ve pratik bilgilerinin harmanlandığı eşsiz birer eğitim
platformu oluşturmaktadır. Ayrıca, konsey saatlerinde dönem VI
130
öğrencileri, hasta sunabilmeleri yönünde teşvik edilmektedirler.
Seminer programı çerçevesinde ise, bir öğretim üyesi
sorumluluğunda kendi seçtikleri bir tıp literatürünü sunmaları
beklenmektedir.
4) Öğretim Yöntemleri:
a) Klinikte eğitim: Dönem VI öğrencilerine bilim dalımız
bünyesindeki poliklinik, servis ve kök hücre nakil ünitesinde
gerçekleştirilen hasta başı uygulamalı eğitimleridir.
b) Sınıf dersi: Dönem VI öğrencileri, gerektiğinde teorik bilgilerini
pekiştirmek adına dönem IV öğrencilerine verilen derslere
katılabilmektedirler.
c) Literatür-seminer programı: Dönem VI öğrencileri, kendileri de
bu programa aktif katılmak suretiyle bilim dalımız bünyesinde
peryodik ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitim saatlerinden
yararlanabilmektedirler.
d) Olgu tartışması: Dönem VI öğrencileri, kendileri de bu programa
aktif katılmak ve olgu sunmak suretiyle bilim dalımız bünyesinde
peryodik ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilen hasta konsey
tartışmalarından yararlanabilmektedirler.
e) Uygulamalı eğitim: Eğitim birimleri kapsamında yer alan teorik
konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/
veya tıpta beceri kazandırmaya yönelik eğitim faaliyetleridir. Dönem
VI öğrencileri staj sırasında hematoloji laboratuarı, aferez ünitesi,
kan merkezi ve günübirlik tedavi merkezi olmak üzere hastalarımızın
tedavi süreçleriyle yakından alakalı merkezlere gidip bu birimlerin
işleyişini yerinde görme ve uygulama şansına sahip olmaktadırlar.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a) Dönem VI öğrencileri, başta bilim dalı başkanı ve eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi olmak üzere danışman ve
diğer tüm öğretim üyeleri tarafından staj programları boyunca
eğitim ve öğretim yönünden devamlı takip altında tutulmaktadırlar.
131
Poliklinik çalışmaları, servis ve kök hücre nakil ünitesi vizitleri
sırasında dönem VI öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutum hedeflerine
ulaşımları yakından sınanmaktadır. Tüm bu değerlendirme süreci
eşitlik ve tarafsızlık ilkesi altında gerçekleştirilebilmektedir.
b) Dönem VI öğrencilerinin seminer-literatür ve hasta konsey
toplantılarına aktif katılımları, hematoloji laboratuarı, aferez ünitesi,
kan merkezi ve günübirlik tedavi merkezine rotasyonları sırasındaki
aktiviteleri, tuttukları nöbetteki performansları ilgili öğretim üyeleri
tarafından takip edilmekte ve değerlendirilmektedirler.
c) Dönem VI öğrenci karnesi; Öğrencinin eğitim sırasındaki
performansını gösteren basılı kayıt ve/veya belgelerin yer aldığı,
notlandırma kriterleri önceden belirlenmiş bir gelişim dosyası her
staj sonunda doldurulmaktadır.
132
Nefroloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Kenan Ateş
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Şule Şengül
Bilim Dalı Sekreteri
: Süreyya Işıklı
Telefon: 5082916
Telefon: 5082870
Telefon: 5082168
A)Nefroloji Bilim Dalı Dönem VI Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1)İlk gün: Sabah saat:8:30’da Nefroloji BD sekreterliğinin önünde
(İbni Sina Hastanesi, 14.kat) hazır bulunmanız gerekmektedir. Size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Nefroloji
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; Bilim Dalı bünyesindeki
rotasyonlarınız belirlenecek ve intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük Çalışma Koşulları: Bilim Dalı’mızda Dönem VI
öğrencilerinin görevlendirildiği bölümler:
a.
b.
c.
Nefroloji Kliniği (14 Kat A ve B bloklar)
Nefroloji Polikliniği (5.kat, 9 no.lu poliklinik)
Hemodiyaliz/Periton diyalizi üniteleridir (6.kat D blok).
Klinikte çalışma kuralları; tüm Dönem VI öğrencileri sabah 8:00’da görevli
oldukları bölüme gelirler. Klinikte çalışma günü, klinik işleyişin durumuna
göre akşam Uzman Dr. viziti ve ardından hastaların tüm işlerinin bitmesiyle
saat 17:00’da sona erer. Dönem VI öğrencilerilerinden sorumlu Öğretim
Üyesi, Uzman Dr. ve Asistan Dr.’nin denetiminde, 3-4 hastanın anamnezini
alıp ve fizik incelemesini yaparak hasta dosyalarını hazırlamaları, bu
hastaları izlemeleri ve klinik vizitlerinde sunmaları beklenmektedir.
Dönem VI öğrencilerilar kendi sorumluluklarında olan hastalar dışındaki
diğer hastaların izlenmesinde olanakları dahilinde tedavi ekibine yardım
133
ederler. (Ör;tetkik sonuçlarının dosyalara işlenmesi, radyolojik danışma ve
tetkik sonucu alma gibi)
Klinikte yatmakta olan hastalarımızda haftalık rutin kan alma günü pazartesi
olup her pazartesi klinik hemşireleri tarafından bu uygulama
gerçekleştirilmektedir. Sabah saat 9:00’a kadar yatan hastalardan istenecek
tetkiklerin isteminin yapılması ve klinik hemşirelerinin bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Rutin dışındaki günlerde kan alma görevi Dönem VI
öğrencileri tarafından yerine getirilir. Hastalarımızdan kan alınırken
arteriovenöz fistül açılmış ya da açılması planlanan kol (dominant olmayan
kol) kullanılmalıdır. Arteriyel kan gazı alınması için öncelikle femoral arterler
ve gereken durumlarda yine dominant olmayan koldaki radiyal arter (insülin
enjektörüyle) kullanılmalıdır.
Poliklinikte görevli Dönem VI öğrencilerinin, poliklinik muayene saatleri
içinde (8:00-17:00) poliklinikte bulunmaları ve hastaların değerlendirilme
danışım süreçlerine aktif olarak katılmaları gerekmektedir.
Hemodiyalizde görevli Dönem VI öğrencilerinin, son hastanın diyaliz seansı
bitene kadar ünitede bulunması, günlük ve aylık hasta vizitlerine katılması
gerekmektedir. Hemodiyaliz tedavisi uygulanmakta olan hastaların seans
vizitlerine katılmak, hastaların bulgularını izlemek, hasta dosyalarına gerekli
notları düşmek ve aylık tetkik sonuçlarını dosyalara işlemekle görevlidirler.
Tüm Dönem VI öğrencilerinden, görev yerlerinde, kılık, kıyafet
konusundaki düzenlemelere uygun davranmak ve hastane kurallarına
uymaları beklenmektedir.
Nöbet Düzenlemeleri: Nöbet listeleri aylık Dönem VI öğrenci sayısı dikkate
alınarak ve sınırlamalar doğrultusunda yapılır.
3) Genel Kurallar:
•
Bilim Dalımızda rotasyona gelmiş Dönem VI öğrenci sayısına göre,
tutulabilecek maksimum sayıda (kredide) nöbet sınırı gözetilecek
134
•
•
•
•
•
şekilde nöbet listesi Dönem VI öğrencileri tarafından
hazırlanacaktır. Cumartesi günleri, klinikte 1, hemodiyaliz
merkezinde 1 olmak üzere toplam 2 Dönem VI öğrencisi, diğer
günler klinikte 1 Dönem VI öğrencisi olacak şekilde nöbet listesi
yapılır. Hemodiyaliz ünitesinin açık olduğu resmi tatil günlerinde
hemodiyalizde 1 Dönem VI öğrencisi nöbetçi olacak şekilde nöbetler
ayarlanır. Hemodiyaliz ünitesi nöbetçi Dönem VI öğrencisi
seansların bitimine kadar üniteyi terk etmemelidir.
Nöbet listesi her ayın en geç ilk günü Dönem VI öğrencileri
tarafından yapılarak Bilim Dalı Başkanı ve sorumlu Öğretim Üyesinin
onayına sunulmak üzere sekreterliğe teslim edilir.
Nöbet listesine uyulur, değişiklik gerektiğinde Bilim Dalı
Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir ve onay alınır.
Nöbet sırasında nöbetçi Dönem VI öğrencileri kliniği terk edemez ve
nöbetçi Asistan Dr. ile birlikte hastaların izleminden sorumludur.
Tüm tatil günlerinde hastalar bir önceki nöbetçilerden devir alınır,
klinik vizitleri yapılır, nöbetteki olaylar hasta klinik izlem formlarına
ayrıntılı not edilir.
Dönem VI öğrencilerinin rotasyonlarının sonunda çalışma
raporlarını ve geri bildirimleri, yaptıkları uygulamaları ve izledikleri
hasta isim listelerini sorumlu doktorlara imzalatarak doldurmaları
gerekmektedir.
B)Nefroloji BD Dönem VI Eğitim İçeriği
1)Nefroloji BD’da Dönem VI öğrencilerine yönelik uygulanan
eğitim programının amacı; meslek hayatınız süresinde
karşılaşabileceğiniz böbrek hasarı ve hipertansiyon başta olmak
üzere böbrek hastalıklarına yönelik bilgi/tutum ve becerilerinizi
geliştirmektir.
2)Nefroloji Bilim Dalı’ndaki rotasyonları süresince Dönem VI
öğrencilerinin öğrenme hedefleri şunlardır:
135
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Hipertansiyonun değerlendirilmesi
Oligoanüriye yaklaşım
Glomerülonefritlerin değerlendirilmesi
Hematüri ve proteinüriye yaklaşım
Akut böbrek yetersizliğine yaklaşım
Kronik böbrek hasarına yaklaşım
Sıvı-elektrolit bozukluklarının değerlendirilmesi
Arter kan gazı alınması ve sonuçların yorumlanması
3)Dönem VI Öğrenci Eğitimi Kapsamı:
a.Böbrek Hasarı
b.Hipertansiyon
c.Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozuklukları
4)Öğretim Yöntemleri:
a.Eğitim Toplantıları: Kliniğimizin ortak eğitim programları Salı (saat
11:00) ve Perşembe (saat 13:30) günleri seminer, makale, konsey ve
olgu sunumları şeklinde yürütülmektedir. Nöbetçi Dönem VI
öğrencileri hariç tüm Dönem VI öğrencilerinin bu faaliyetler
katılması zorunludur.
b. Pazartesi ve Cuma günleri (2 saat / hafta)Öğretim Üyeleri
tarafından Dönem VI öğrencilerine yönelik eğitim programı her ay
düzenli olarak uygulanmaktadır, stajın ilk günü BD sekreterliği
tarafından bu derslerin programı Dönem VI öğrencilerine
verilmektedir.
c.Hasta başı pratik uygulamalar: Hafta içi her gün sabah 10:00-12:00
saatleri arasında Öğretim Üyeleri tarafından, sabah 8:00-9:30
arasında da Araştırma Görevlisi ve Yan Dal Asistanları tarafından
136
gerçekleştirilen hasta başı vizitlere Dönem VI öğrencilerinin düzenli
ve aktif katılımı beklenmektedir.
5)Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a)Dönem VI Öğrenci Karnesi kullanılarak klinik ve poliklinikteki hasta
başı uygulamaları, tutum ve davranışları değerlendirilmektedir.
b)Haftada 2 kez uygulanan öğretim üyesi derslerinde Dönem VI
öğrencisi hasta sunumu ilgili öğretim üyesi tarafından
değerlendirilmektedir.
c)2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere
Nefroloji BD rotasyonun sonunda bir teorik sınav uygulaması
yapılacaktır.
Nefroloji Bilim Dalı Dönem VI öğrenci Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Şule Şengül’dür. Dönem VI öğrencileri Nefroloji Bilim Dalı’ndaki
rotasyonları süresince yaşayabilecekleri her türlü sıkıntı ve sorunu
sorumlu Öğretim Üyesi’ne iletebilirler.
137
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Doç. Dr. N. Defne Altıntaş
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç. Dr. N. Defne Altıntaş
Bilim Dalı Sekreteri
: Hanife Yıldırım
Telefon: 508 3238
Telefon: 508 3238
Telefon: 508 3238
A) Yoğun Bakım Bilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim
Dalında hazır bulunmanız gerekmektedir. Eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından yoğun bakım intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; ve yoğun bakım intörnlük dönemi ile ilgili
sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Yoğun bakım ünitesinde çalışma kuralları: İntörn her sabah
08:00’de yoğun bakım ünitesine gelir ve sorumlu olduğu
hastasını yoğun bakım asistan ve uzman doktorları
gözetiminde muayene eder, günlük laboratuvar sonuçlarını
değerlendirir. Uzman ve öğretim üyesi ile vizitleri sırasında
hastanın tanı, tetkik ve tedavi planını günlük bulgu ve
sonuçları ışığında tartışır. Ayırıcı tanıları tartışır. Kendi
hastası dışında diğer hastaları da vizitler sırasında takip
eder, tanı ve tedavileri hakkındaki tartışmalara katılır.
İntörnlerasistan ya da uzmanların bilgisi dışında herhangi
bir tetkik/konsültasyon isteyemez; girişimde bulunamaz ya
da hastalarının tedavilerinde değişiklik yapamazlar.
Hasta yakınlarına bilgi veremezler. Ancak hasta yakınlarına
ünite doktorları tarafından bilgilendirme yapılırken
gözlemleyebilir.
Kendi başına hiçbir girişimsel işlemi yapamazlar. Ancak
yoğun bakımda yapılan tüm işlemleri gözlemler, işlemler
hakkında (teknik, endikasyon-kontraendikasyon, olası
komplikasyonlar vb) bilgi sahibi olur; yeterli olduğu
138
düşünüldüğünde araştırma görevlisi, uzman ya da öğretim
üyesi gözetiminde bazı işlemleri yapabilirler.
Tüm bu süreçler boyunca hastane enfeksiyon komitesinin
belirlemiş olduğu enfeksiyon kontrol önlemlerine uymakla
yükümlüdür.
Sorumlu öğretim üyesinin bilgi ve izni dışında devamsızlık
yapılamaz.
b. Nöbet kuralları: İntörn doktorların nöbet listesi sorumlu
öğretim üyesi tarafından yapılır. Haftasonu nöbetleri saat
08:30’da başlar. Nöbetlerde yukarındaki kurallar geçerlidir.
Nöbetçi intörn doktor nöbetçi asistana karşı sorumludur.
Tüm işlemlerde asistana yardımcı olur. Nöbetçi asistan ve
sorumlu öğretim üyesi bilgisi dışında nöbetlerde değişiklik
yapılamaz.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
a. Yoğun bakım bilim dalı içerisinde mavi ya da yeşil nöbet
kıyafetleri dışında kıyafet giyilmez. İntörnler bir doktora
yaraşır düzen ve görünümde (saç-sakal bakımlı, uzun saçlar
toplanmış) olmalıdırlar.
b. İntörn doktorlar ünite içerisinde çalışırken temiz ve düzenli
olurlar. Nöbet odası ve ünite içerisindeki eşyalar temiz ve
düzenli kullanılmalı, etrafta kirli bardak, kitaplar vb
bırakılmamalıdır.
c. Ünite içerisinde sigara içilmez.
d. Her intörn çalıştığı ay içinde en az 1 literatür sunacaktır.
B) Yoğun Bakım BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Kritik hastalara yaklaşımda temel noktaların öğrenilmesi
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Akut solunum yetmezliği ile gelen hastaya yaklaşım
b. Akut dolaşım yetmezliği ile gelen hastaya yaklaşım (şok)
c. Sepsisli hastaya yaklaşım
139
d. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması
e. Kritik hasta bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar
f. Basit girişimlerin yapılması (Havayolu açıklığının sağlanması,
oksijen tedavisinin planlanması, Foley sonra, N/G, arter kan
gazı alınması, EKG çekilmesi, monitorizasyon...)
g. İleri girişimler hakkında bilgi sahibi olunması (Arter kateter
yerleştirilmesi, santral kateter yerleştirilmesi, entubasyon,
kardiyopulmoner resüsitasyon, hemodiyaliz, mekanik
ventilasyon...)
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Hastaların değerlendirilmesi, tedavilerinin planlanması
b. Girişimsel işlemlerin gözlenmesi, gözetim altında
tekrarlanması
c. Konu tartışmaları, literatür sunumu
d. Yoğun Bakım Bilim Dalı eğitim programına katılım
e. İç Hastalıkları Anabilim Dalı asistanlarına yönelik her Salı
günü saat 12:30’da verilmekte olan konferanslara katılım
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Klinik vizitler
b. Olgu tartışmaları
c. Seminerler
d. Literatür sunumu
e. İşlemlerin gözlenmesi, gözetim altında yapılması
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Asistan çalışma karnesi
b. Literatür sunumu
c. Olgu tartışmalarına/konu tartışmalarına katılım sırasında
gözlem
d. Basit girişimsel işlemler sırasında gözlem
140
İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Nurşen DÜZGÜN
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyeleri: Prof.Dr.Murat TURGAY
Prof.Dr.Aşkın ATEŞ
Bilim Dalı Sekreteri
: Berna ÜÇÖZ
Telefon:508 20 63
Telefon:508 21 97
Telefon:508 20 64
Telefon:508 22 34
İNTÖRN ÇALIŞMA İLKELERİ
İlk gün: İntörnlük çalışma programı Bilim Dalı sekreterliği tarafından ilan
edilir. İlk gün intörn doktorlar bu program doğrultusunda çalışacakları
bölüme giderler. Sorumlu Öğretim Üyesi ve yan dal asistan hekim
tarafından klinikte çalışacakları süre boyunca uymak zorunda oldukları
kurallar ve çalışma düzeni hakkında kendilerine bilgilendirme yapılır.
a) Bilgi, tutum ve beceriler
• Romatolojik
anamnez
alabilme,semptom
ve
bulguların
değerlendirilmesi ve ayırıcı tanı yapabilme.
• Sistemik Muayene
• Kas iskelet sistemi muayenesi
• Romatolojide hasta pratiğinde kullanılan aşağıdaki testleri
yapabilmesi
o Paterji testi
o Schirmer testi
o Tükrük testi
o Soğuk su testi
o M.Schober testi, çene- sternum, oksiput – duvar ,el parmak
yer mesafe ölçümü Göğüs expansiyonunun ölçülmesi
• Artrosentezi izlemesi
• Videokopilleroskopinin izlenmesi.
• Klinik vizitlerde hasta sunumu
• Hasta dosyasının düzenli tutulması ve tetkik sonuçlarının hasta
dosyasına işlenmesi
• Hasta başı ayırıcı tanı yapabilmesi
141
b) Günlük Çalışma Koşulları :
c)
-
İntörnler, nöbetçiler dışında ve klinik işlerini bitirmek koşuluyla
saat:08:00 – 17:00 arasında çalışırlar
-
Nöbetçiler klinikte kalmak koşulu ile saat : 12.00-13.00 arasında
öğle yemeği için izinlidirler.
Klinik Çalışma Planı:
Saat
08.00-08.30
08.30-09.30
09.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-17.00
Etkinlik
Hasta viziti
Asistan ve uzman vizitine katılma
İlgili öğretim üyesi vizitine katılma
Seminer, makale sunumu, hasta konseyine katılma
Öğle arası
Hastalarını hazırlama, hastalarla ilgili istenen
tetkiklerin istenmesi ve hastalarla ilgili konuların ele
alınması
Akşam vizitine katılma
d) Poliklinik Çalışma Planı:
Saat
Etkinlik
08.30-12.00
Poliklinik sorumlusu hekimle birlikte polikliniğe
başvuran hastaların muayene ve tetkiklerinin
istenmesinde aktif görev almak
12.00-13.00
Öğle arası
13.30-17.00
Gelen hasta sonuçlarını poliklinik sorumlusu ile
birlikte dosyaya işlemek ve tedavinin planlanmasını
gözlemek
e) Nöbet Kuralları: Nöbet hafta içi 17.00-08.00 arasında olup, bu zaman
içinde nöbetçi doktor ile birlikte hastaların vizitini tamamlayıp, klinik
işleyişi takip etmek, oluşabilecek sıkıntıları nöbetçi doktora bildirip
gerekli tedavi ve tetkiklerin planlanmasını sağlamakla görevlidir.
142
f)
Eğitim Etkinlikleri:
Her bir intörn doktorun bir seminer, bir makale sunumu ve bir olgu
sunumu hazırlaması ve ilgili öğretim üyesinin belirlediği saatte
sunması gerekir.
g)
Özel Kurallar:
İntörn doktorlar, intörn odalarını temiz ve düzenli tutmalıdırlar.
8) Mezuniyet Sonrası Akademik Etkinlikler:
- İntörn doktorlar Salı ve Cuma günleri saat 11:00-12:00 arasında Bilim
Dalı’nda yapılan seminer, makale sunumu, olgu sunumu, konsey
toplantısı gibi bilimsel etkinliklere mutlaka katılmalıdır.
143
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerji
Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Ümit Ölmez
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof.Dr.Ümit Ölmez
Bilim Dalı Sekreteri
:Sibel Hayran
Telefon:5082065
Telefon:5082065
Telefon:5082177
A) İç Hastalıkları İmmünoloji ve-Allerji hastalıkları BD Dönem VI Eğitimi
Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da 15 no’luBilim Dalı dershanesinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından yapacağınız stajın amaçları,
programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman
öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük Çalışma Koşulları :
-
İntörnler, nöbetçiler dışında ve klinik işlerini bitirmek koşuluyla
saat:08:00 – 17:00 arasında klinik ve poliklinikte çalışırlar
-
Nöbetçiler klinikte kalmak koşulu ile saat : 12.00-13.00 arasında
öğle yemeği için izinlidirler.
a) Klinik Çalışma Planı:
Saat
Etkinlik
08.00-08.30 Hasta viziti
08.30-09.30 Asistan ve uzman vizitine katılma
09.30-11.00 İlgili öğretim üyesi vizitine katılma
11.00-12.00 Seminer, makale sunumu, hasta konseyine
katılma
12.00-13.00 Öğle arası
13.00-16.00 Hastalarını hazırlama, hastalarla ilgili istenen
tetkiklerin istenmesi ve hastalarla ilgili konuların
ele alınması
16.00-17.00 Akşam vizitine katılma
144
b) Poliklinik Çalışma Planı:
Saat
Etkinlik
08.30-12.00 Poliklinik sorumlusu hekimle birlikte polikliniğe
başvuran hastaların muayene ve tetkiklerinin
istenmesinde aktif görev almak
12.00-13.00 Öğle arası
13.30-17.00
Gelen hasta sonuçlarını poliklinik sorumlusu ile
birlikte
dosyaya
işlemek
ve
tedavinin
planlanmasını gözlemek
c. Nöbet Kuralları: Nöbet hafta içi 17.00-08.00 arasında olup,
bu zaman içinde nöbetçi doktor ile birlikte hastaların vizitini
tamamlayıp, klinik işleyişi takip etmek, oluşabilecek
sıkıntıları nöbetçi doktora bildirip gerekli tedavi ve
tetkiklerin planlanmasını sağlamakla görevlidir.
3) Bilim Dalına özel kurallar:
İntörn doktorlar klinik, poliklinik ve nöbette yukarda detaylı
anlatılan programa uymak, akademik etkinliklere katılmak
zorundadırlar. Ay sonunda hedeflenen bilgi, beceri ve tutumu
kazanmış olmaları beklenmektedir..
B) Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İmmünolojik ve allerjik hastalıklara klinik yaklaşım; birinci
basamak düzeyinde ön tanı koyma, ilk müdahaleyi yapma ve
gerektiğinde sevk etme beceri ve tutumunu kazandırmaktır.
2) Öğrenme Hedefleri:
•
İmmün sistem bozuklukları ve allerjik hastalıklara neden olabilecek
genetik ve çevresel risk faktörlerini hasta özelinde değerlendirebilir.
•
İmmün sistem ve allerjik hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine
yönelik yaklaşımları açıklar.
•
Hasta ve hasta yakınlarından allerjiye özel ayrıntılı ve güvenilir öykü
(anamnez) alır
•
Tam fizik muayene yapar.
145
•
Tanısal testler yapar.
•
Allerjik hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanısında kullanılan
tanısal testlerin sonuçlarını yorumlar.
•
Anamnez fizik muayene ve tanısal test sonuçlarını değerlendirerek,
allerjik ve immünolojik hastalıkların ayırıcı tanısını yapar.
•
Allerjik hastalıklar ve immün yetmezliklerde yaşamı doğrudan tehdit
eden acil tabloları tanır.
•
Allerjik hastalıkların ilk basamak tedavisini yapar.
•
Allerjik ve immünolojik yönden ileri tetkik gerektiren durumları tanır
ve sevk eder.
•
İmmün yetmezlikler ve otoimmun hastalıkların ön tanısını koyar,
birinci basamak düzeyinde ilk müdahalesini yapar ve uygun
merkeze sevk eder.
•
Hastalara eşit davranmanın önemini benimser.
•
Her zaman hastaların çıkarlarını kendi çıkarından üstün tutmanın
önemini benimser.
•
İmmün sistemi güçlendirme ve allerjik hastalıklardan korunma
konusunda allerjik hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir.
•
Vaka araştırması yapar ve sözel olarak sunar.
•
İmmün sistem ve allerjik yakınmaları olan hastanın tıbbi öyküsünü,
fizik muyaene ve tanısal test sonuçlarını değerlendirerek, yazılı ve
sözel olarak sunar.
•
Epikriz düzenler.
•
İmmün sistem ve allerjik hastalık tanısı konan hasta ve hasta
yakınlarını tedavi ve izlem konusunda bilgilendirir.
•
Seminer hazırlar, yazılı ve sözel olarak sunar.
146
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İmmün sistemin genel özellikleri
Otoimmünite ve otoimmün hastalıklara yaklaşım
Allerji immünopatogenezi ve allerjik inflamasyon
İnvivo ve invitro allerji testleri spesifik immünoterapi
Anafilaksi
İlaç allerjisi, besin allerjisi
Allerjik rinit, venom allerjisi, lateks allerjisi
Allerjik hastalıklarda tedavi
İmmün sisteme genel bakış, immün yetmezlikler-Allerjik
hastaya yaklaşım olgu tartışmaları (pratik)
İnvivo ve invitro allerji testlerini uygulama (pratik)
İmmünolojide kullanılan laboratuvar testleri (pratik)
Allerjiye özel anamnez ve tam fizik muayene
4) Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
• Hasta başı tartışma
• Allerjik hastalıkların tanısında kullanılan in vivo ve in vitro
testleri yorumlama
• Seminer hazırlama ve sunma
• Hasta hazırlama ve sunma
• Poliklinik uygulamalarına katılma
• Klinikte hasta izlemi
• Hasta dosyası düzenleme
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
Dersin işlenişi sırasında kullanılan ölçme değerlendirme yöntem ve
teknikleri:
• Klinik performansın değerlendirilmesi
• Seminer sunumunun değerlendirilmesi
147
Geriatri Bilim Dalı
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Teslime ATLI
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Doç. Dr. Sevgi ARAS
Bilim Dalı Sekreteri
: Serpil ÇİMEN
Telefon: 508 35 92
Telefon: 508 35 93
Telefon: 508 35 91
A) Geriatri BD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Geriatri Bilim Dalı dershanesinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Geriatri intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Geriatri intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a.
Klinikte çalışma kuralları
-Klinikte çalışan intörnler hastayı ilk değerlendiren hekim
olacaklar ve asistan doktorlarıyla hastayı takip edeceklerdir.
-Klinikte her intörn hastasının tetkiklerinin istenmesi,
sonuçların takibi ve dosyaya işlenmesinden primer olarak
sorumludur.
-Gerekli durumlarda vizitlerde hastasını klinik uzmanı ve
öğretim üyesine sunabilmelidir.
-Rutin kanlarını almaları, branül takmaları, kemoterapi
vermeleri, mayi-idrar takibi yapmaları, kan şekeri, kan
basıncı takibi yapmaları istenmeyecektir. Ancak arteryel
kanları intörnler alacak, sonda takacak ve EKG çekecekler,
istenen hastalara postural drenaj, pansuman yapacaklardır.
b.
Poliklinikte çalışma kuralları
-Poliklinik intörnü asistanıyla hasta görecek, hastanın
değerlendirilmesinde aktif yer alacak, tetkikleri isteyip
hastayı yönlendirecektir.
148
c.
d.
e.
Nöbet kuralları
-Tüm intörnler bulundukları ay süresince dönüşümlü olarak,
nöbet tutacaklardır. Nöbetçi intörn olmayan nöbet günü
olmayacaktır.
-İntörnlerin nöbet yatağı olacak, isteyenlere çarşaf takımı
temin edilecektir.
-Nöbet sonrası mesaiye devam edeceklerdir.
-Nöbetler ilgili uzmana haber vermeden değiştirilemez.
İntörn doktor odalarında uyulacak kurallar
-Kendilerine ait dolapları ve oda eşyalarını korumaları
gerekmektedir.
-Odada sigara içmek yasaktır.
-Çöplerini mevcut çöp kutularına atmaları gerekmektedir.
-Nöbetçi doktor sabah mesai başlamadan kalkarak odayı
çalışma ve arkadaşları için uygun hale getirmelidir.
-Her ayın başında kendi kurallarını oluşturabilirler.
Seminer-literatür saatlerine katılma ve/veya hazırlama
-Her intörn kliniğin eğitim saatlerine (Literatür saati, vaka
takdimleri ve seminerler) katılmak zorundadır.
-Her intörn ayın son haftasında kendilerine verilen bir
konuda seminer hazırlayıp sunacaktır.
-Kendilerine vizitlerde yöneltilen soruları cevaplamaları,
katılımcı olmaları beklenecektir.
B) Geriatri BD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Öğrenme Hedefleri:
a-Yaşlı hastayı uygun şekilde sorgulayıp muayene edebilme.
b-Yaşlı ve bakıcısı ile iletişim kurabilme
c-Geriatride kullanılan ölçekleri ve önemini bilme.
d-Multisipliner yaklaşımın önemini bilme.
e-Kognitif bozukluklar ve ayırıcı tanısını bilme.
f-Demans-depresyon ve deliryum ayırıcı tanısını yapabilme.
g-Üriner inkontinası ve sebeplerini bilme, sorgulayabilme.
149
h-Yaşlanma ile sıklığı artan hastalıkları bilme.
ı-Yaşlının sosyalliğinin ve fonksiyonelliğinin önemini bilme.
2) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a-Yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişiklikleri bilme.
b-Geriatride multidisipliner yaklaşımın önemi.
c-Çok yönlü geriatrik değerlendirme.
d-Yaşlıdaki çoklu problemlere bütüncül yaklaşımın önemini
bilme.
e-Yaşlıda koruyucu hekimlik ilkeleri
f-Yaşlıda atipik prezentasyonlar ve önemi.
g-Yaşlıda sosyal ve fonksiyonel değerlendirmenin önemi.
h-Yaşlanma ile sıklığı artan hastalıkları bilme.
ı-Akut konfüzyonel durum sebepleri ve ayırıcı tanısı.
i-Demans sebepleri ve ayırıcı tanısı.
j-Geriatrik depresyon ve davranış bozuklukları.
k-Geriatrik üriner inkontinans sebepleri.
l-Yaşlanmanın hastalık olmadığını bilerek hastaya
yaklaşabilme.
m-Yaşlının fonksiyonelliğinin hasta ve bakıcıları için önemini
kavrayabilme.
n-Hastalığı iyileşmese de semptomlarının düzeltilmesinin
yaşlı için önemini anlama.
o-Yaşlıda koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemini anlama
ve anlatabilme.
p-Yaşlı ve yakınları ile iyi ilişkiler kurabilme.
r-Etik kurallara uygun olarak davranma.
150
SEÇMELİ STAJLAR
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
151
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi
Anabilim Dalı Sekreteri
: Prof.Dr.Yüksel KEÇİK
: Doç.Dr.Ali Abbas YILMAZ
:Bircan Yağcı
Telefon:508 2341
Telefon:508 4444
Telefon:508 2386
A) Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural
ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu
oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi
tarafından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı intörnlük
dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: 8:00-17:00 saatleri arasında, vaka
durumuna göre daha geç saatlere kadar görev yaparlar.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikte intörnler
çalışmamaktadır.
c. Nöbet kuralları: Cebeci hastanemizde saat 17:00’den sabah
8:00’e kadar araştırma görevlileri ile birlikte acil vakalarda
görev yaparlar.
3) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar:
a. Ameliyathanede ve Yoğun Bakımda pratik uygulama ve
çalışma koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.
B) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Acil hastaya yaklaşım, Yoğun Bakımda kritik hasta takibi,
Hemodinami, Monitorizasyon ve Metabolik durum yönünden
hastanın izlenmesi ve tedavi yaklaşımı.
152
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Hemodinamik ve Metabolik monitarizasyon
yöntemleri(invaziv ve noninvaziv); Arter kan gazı için arter
kateterizasyonu yapma, kan gazı yorumlama,idrar sondası
uygulama,idrar çıkışı takibi.
b. Havayolu açma yöntemleri: Yüz maskesi ile hasta
havalandırma(IPPV),airway yerleştirme,endotrakeal
entübasyon yapma,Laringeal maske yerleştirme.
c. Acil durumda kullanılacak ilaçlar ve dozlarının öğrenilmesi
ile uygulama yapılması. Ameliyat ve Anestezi sonunda
solunum durumunun değerlendirilmesi ve derlenme
ünitesinde hasta takibinin yapılması.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Hasta başında, anestezi sırasında hemodinamik ve
metabolik durum değerlendirmesi ve tedavisi eğitimi.
b. Yoğun bakımda hasta başında kritik hasta
değerlendirilmesinin eğitimi.
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Ameliyathanede öğretim üyesi ve uzmanlar denetiminde
girişimsel işlemler yapılması.
b. Yoğun bakımda öğretim üyesi ve uzman denetiminde
çalışma.
c. Nöbetlerde uzman ve araştırma görevlileri birlikte acil
vakalarda girişimler yapma.
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Staj sonunda intörnler, Anabilim Dalı Başkanı ve Eğitim
Sorumlusu Öğretim Üyesi ile birlikte genel değerlendirmeye
alınırlar. Hem değerlendirme hem de geribildirim
gerçekleştirilir.
153
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Hüseyin Dindar
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. A.Murat Çakmak
Anabilim Dalı Sekreteri
: Fatma Yanık
Telefon: 5956228
Telefon: 5956167
Telefon: 5956227
A) Çocuk Cerrahisi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk Cerrahisi servisinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. İlgili Öğretim üyesi ile tanışılması ile
başlar. Bu oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim
üyesi tarafından Çocuk Cerrahisi intörnlüğü döneminde yapacağınız
stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacaktır ve Çocuk Cerrahisi intörnlük dönemi ile ilgili
sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları; Sabah 08.30 da Çocuk Cerrahisi AD
servisinde yatakbaşı hasta viziti ile başlanır. Hastaların
gerekli tetkikleri sistemden istenir. Epikrizler ve günlük
progresler araştırma görevlileri refakatinde sisteme yazılır.
Girişimsel ve girişimsel olmayan işlemler (Pansuman, damar
yolu açılması, idrar sondası takılması, nazogastrik sonda
uygulamaları ve küçük cerrahi girişimler) öğretim üyesi ya
da araştırma görevlileri tarafından yaptırılır.
b. Poliklinikte çalışma kuralları; Sabah 09.00 da servis hasta
yatakbaşı viziti sonrasında başlar. Araştırma görevlileri ile
beraber hastanın öyküsü, fizik incelemesi beraber yapılır.
Pansuman, küçük cerrahi işlemler öğretim üyesi ya da
araştırma görevlileri tarafından yaptırılır.
c. Ameliyathanede çalışma kuralları; Sabah 08.30 da
ameliyathanede öncelikle sterilizasyon ve ameliyathane
işleyişi hakkında bilgi verilir. Sonrasında dışarıdan ameliyat
seyrettirilir. Yıkanma ve giyinme, hastanın örtülmesi
154
konusunda yeterli gözleme sahip olunduktan sonra
ameliyatlara eşlik edilir.
d. Nöbet kuralları; İntörn doktor sayısına göre nöbet programı
belirlenir. Gece klinik işleyişi, acil hasta bakımı ve acil
ameliyatlara refakat edilir.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
Hiçbir hastaya araştırma görevlisi ya da öğretim üyesi eşlik
etmeden müdahale edemez. İlaç isteminde bulunamaz,
hemşirelere order veremez.
4) Son gün: İntörn danışman öğretim üyesinin uygun göreceği bir
konuda seminer ya da literatür sunumu yapılır
B) Çocuk Cerrahisi Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç:
Dönem VI intörnlük eğitiminde bugüne kadar ve staj
boyunca kazanılan Çocuk Cerrahisi kapsamındaki bilgileri
anımsamak, anlamak, uygulamak ve bunlara analitik düşünce
katarak değerlendirip hekimlik pratiğinde kullanmak
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Mezun olan hekimin sahip olması gereken Çocuk Cerrahisi
konularında daha önce kazanılan bilgileri hatırlamak ve yeni
öğrenilenlerle birlikte bilgi sahibi olmak
b. Cerrahi işlem uygulanacak ya da uygulanmış çocuk hastalar
konusunda tutum ve davranış kazanımı
c. Cerrahi işlem uygulanacak ya da uygulanmış çocuk hastalar
ve aileleri ile empati kurma
d. Cerrahi yenidoğanın ameliyata hazırlanması ve transportu
e. Çocuk cerrahisinde kliniğinde takip edilen özellikle acil
yaklaşım gerektiren hastalara acil müdahale, transport,
kayıt tutma, raporlama konusunda bilgi sahibi olmak
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Temel Çocuk Cerrahisi konularında bilgi sahibi olur
155
b. Çocuk Cerrahisi hastasının soruna yönelik öyküsünü alır ve
fizik incelemesini yapar
c. Cerrahi yenidoğan hastasının monitörizasyon ve
transportunu yapabilir
d. Çocuk Cerrahisinde özellikle acil hastaların yaşamsal
bulgularını monitörize eder
e. Çocuğu ameliyat öncesi hazırlayabilir ve transport eder
f. Ameliyathanede sterilizasyon kurallarına uyarak ameliyata
eşlik eder
g. Cerrahi çocuk hastasının laboratuar testleri ve radyolojik
görüntülerini yorumlama konusunda bilgi sahibi olur
h. Çocuğun ameliyat sonrası izlem esaslarını açıklar
i. Ameliyathane ve serviste ekip çalışmasının öneminin
farkındalığı kazanır
j. Acil durumda çocuklar için kullanılan ilaç ve serumları
endikasyonuna göre kullanır
k. Acil durumlarda çocuklara solunum desteği, dolaşım desteği
sağlayabilir (Noninvaziv yöntemlerle)
l. Hastalar hakkında kayıt tutma, raporlama ve geri bildirimde
bulunur
m. Farklı kaynaklardan bilimsel bilgiye ulaşır, organize eder ve
sunar
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta başı eğitimler, vizitler, yapılandırılmış odaklı hasta
viziti, servis ve poliklinik deneyimleri
b. Klinik akıl yürütme
c. Uygulamaya yönelik/ girişimsel becerilerin doğrudan
gözlenmesi ve değerlendirilmesi
d. Sunum
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Hasta başı vizitleri
b. Staj sonu sunum
156
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Şevket Kavukçu
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Serkan Enön
Anabilim Dalı Sekreteri
: Makbule Çakıcı Şahin
Telefon: 5083165
Telefon: 5082227
Telefon: 5083165
A) Göğüs Cerrahisi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Göğüs Cerrahisi AD klinik
sekreterliğinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Göğüs Cerrahisi
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Göğüs Cerrahisi intörnlük dönemi
ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: İntörn doktorlar sabah en geç saat
08:00’de klinikte hazır olacaklardır. Çıkışları ise başasistan vizit
bitimi sonrası araştırma görevlilerinin haberi dahilinde
gerçekleşir. İntörn doktorlar danışman öğretim üyelerinin ve
ilgili ekiplerin vizitlerinin tamamına katılırlar. Yeni yatan
hastaların anamnez ve fizik muayeneleri ve istenildiği takdirde
solunum fonksiyon testleri ile arter kan gazları intörn doktorlar
tarafından hazırlanır. Yoğun bakım ve girişim odasında
gerçekleştirilecek torasentez, tüp torakostomi, tüp çekilmesi ve
idrar sondası uygulamaları gibi prosedürler ile ameliyathanedeki
cerrahi prosedürlere eşlik edebilirler.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: İhtiyaç durumuna göre poliklinikte
görevli araştırma görevlilerine refakat etme, hasta hazırlama ve
tetkik isteme intörn doktorlar tarafından gerçekleştirilir.
c.
Nöbet kuralları: Günün nöbetçi araştırma görevlisi refakatinde
Göğüs Cerrahisi AD intörn doktor nöbetleri yoğun bakım
157
ünitesinde tutulur. Araştırma görevlisinin izni olmadan intörn
doktorlar nöbet yerinden ayrılamazlar.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. İntörn doktorlar klinik işleyiş veya eğitimle ilgili bir sorunla
karşılaştıklarında sorumlu öğretim üyesine sorunlarını
aktarabilirler.
B) Göğüs Cerrahisi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Göğüs Cerrahisi hastalıklarının tanı, tedavi seçenekleri ve
takibinin öğrenilmesi
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Göğüs Cerrahisi hastalıklarına genel yaklaşım
b. Anamnez ve fizik muayene
c. Solunum fonksiyon testlerinin yorumlanması
d. Arter kan gazı alma ve yorumlama becerisi
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Günlük vizitler sırasında hazırladıkları vakaları sunma ve
tartışma
b. Haftalık cerrahi konseylere katılma
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Günlük hasta başı vizitler
b. Hasta başı ve konseylerde radyolojik yorumlama
c. Yoğun bakım, girişim odası ve ameliyathanedeki pratik
uygulamalar
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Danışman öğretim üyesinden alınan geri bildirimler
b. Uzman doktor ve araştırma görevlilerinden alınan geri
bildirimler
158
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.Figen Batıoğlu
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof.Dr.Oya Tekeli
Anabilim Dalı Sekreteri
:Yeşim Gökçe/Sevda Öztürk
Telefon:5956265
Telefon:5957103
Telefon:5956260
A) Göz Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Göz Hastalıkları AD dershanesinde
hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Göz Hastalıkları
intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı,
çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim
üyelerinize dağılımınız yapılacak, Göz Hastalıkları intörnlük dönemi
ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte ve Poliklinikte çalışma kuralları: İntörn sayısına göre
gelen öğrencilerimiz dönüşümlü olarak poliklinik, yataklı,
serviste çalışmaktadır. Seksiyonları ( Retina, glokom….) tanımak
için bu bölümleri de görmeleri istenmektedir. Ayrıca isterlerse
ameliyat seyretmek için ameliyathaneye girebilirler. Poliklinikte
kıdemli asistanla çalışarak yataklı serviste mevcut asistanlarla
çalışarak hasta hazırlanması ve takibine yardımcı olmaları
beklenmektedir.
b. Nöbet kuralları: Staj süresince 3 nöbet tutulmaktadır.
B) Göz Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Birinci basamakta karşılaşacağı ve sık görülen göz hastalıklarını
tanımasını sağlamak, tedavisini bilip, acil durumda gerekli ön işlemleri
yaparak uzmana yönlendirebilecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
159
2) Öğrenme Hedefleri:
1. Akut ve kronik görme kaybı, kırma kusurları, çift görme, lökokori,
göz sulanması tanısını koyar.
2. Akut ve kronik görme kaybını sistemik hastalıklarla ilişkilendirir.
3. Akut ve kronik görme kaybı nedenlerine yönelik müdahaleyi planlar
(ilk girişim ve sevk, veya sevk gibi).
4. Mekanik ve kimyasal göz yaralanmalarında gerekli ön girişimi yapar.
5. Kırmızı gözde nedene yönelik müdahaleyi planlar (ilk girişim ve sevk,
veya sevk gibi)
6. Sık görülen göziçi ve gözdışı tümörleri tanır.
7. Erken çocukluk döneminde kırma kusurlarının ve göz kaymasının
neden olabileceği sorunlara yönelik önlem alır.
8. Yüksek risk taşıyan prematüre bebeklerde gelişebilecek göz
problemlerini bilir ve buna yönelik önlem alır.
9. Direkt/indirekt ışık refleksi, göz hareketleri, açma/kapama testi,
konfrontasyon, yakın eşelle görme ölçme, renk görme, relatif
afferent pupil defekti, kırmızı refle testi, direkt oftalmoskopi
muayenesini yapar.
10. Göz yakınmaları olan hastanın öyküsünü alır.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Göz anatomisi
b. Travma ve gözün acil hastalıkları
c. Kornea-oküler yüzey hastalıkları ve tedavisi
d. Kırma kusurları ve düzeltilmesi
e. Şaşılık ve pediatrik oftalmoloji
f. Oküler onkoloji
g. Orbita hastalıkları
h. Glokom
i. Katarakt
j. Lakrimal sistem ve gözkapağı hastalıkları
k. Nöro-oftalmoloji
l. Retina hastalıkları ve tedavisi
m. Vitreus hastalıkları ve tedavisi
160
3) Öğretim Yöntemleri:
a.
b.
c.
d.
e.
Hasta-başı vizit ve tartışma
Maket-üzerinde mesleksel beceri uygulaması
Gerçek hastada muayene
Ameliyat ve özellikli muayene yöntemlerini izleme
Literatür/seminer katılımı
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
•
Süreçteki performansın değerlendirilmesi (Karne)
161
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.Adnan Uysalel
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr.Üyesi: Prof.Dr.Mustafa Şırlak
Anabilim Dalı Sekreteri
: Filiz Dedeoğlu
Telefon: 595 60 84
Telefon: 595 66 34
Telefon: 595 60 84
A) Kalp ve Damar Cerrahisi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Kalp ve Damar Cerrahisi AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Kalp ve
Damar Cerrahisi intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları,
programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman
öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Kalp ve Damar Cerrahisi
intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları
b. Poliklinikte çalışma kuralları
c. Nöbet kuralları
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a- Günlük vizitelere katılma ve asistanlara pratikte birincil
yardım
b- Seminer hazırlama
B) Kalp ve Damar Cerrahisi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Kalp Damar Cerrahisi hastalıklarına temel yaklaşımı sağlamak
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Kalp Damar Cerrahi hastasının patolojik bulgularını
saptamak
162
b. Tedavide ilk basamakları belirlemek ve uygulamak
c. Ana ve temel konuları teorik olarak öğrenmek
3) İntern Eğitimi Kapsamı:
a. Hasta paylaşımı ve değerlendirme
b. Vizit ve hasta hazırlama
c. Yoğun bakım ve ameliyathane koşullarını öğrenme ve
uygulama
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta vizitleri
b. Seminer hazırlama
c. Interaktif hasta tartışma
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Seminer değerlendirme
b. Vizit ve hasta hazırlamanın değerlendirilmesi
c. Genel grafigin değerlendirilmesi
163
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr. Muharrem GERÇEKER
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof.Dr. Yücel ANADOLU
Anabilim Dalı Sekreter
:Sibel HAYRAN
Telefon: 5082274
Telefon:5082594
Telefon:5082177
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı İntörn Doktor Çalışma İlkeleri
1) Staj süresi 30 gündür.
2) İntörn doktorlar stajlarının başlama tarihinden itibaren 3 gün içinde
intörn eğitim sorumlusu öğretim üyesine, ve/veya Anabilim Dalı
Başkanına kendilerini tanıtmak zorundadırlar.
3) İntörn doktorlar staj başlangıcından en geç 3 gün içinde çalışma
programı ve nöbet çizelgesi hazırlayarak sorumlu öğretim üyesine
ve klinikten sorumlu asistan doktora onaylattıktan sonra bu
çizelgeleri intörn-doktor odasına asmakla yükümlüdürler.
4) Staj sonunda intörn doktor çalışma raporu ve yaptığı uygulamaları
matbu formla birlikte intörn karnesi ile beraber Anabilim Dalına
teslim etmekle yükümlüdür.
5) İntörn çalışma programı:
2 hafta poliklinik,
2 hafta klinik uygulama şeklinde yapılacaktır.
Klinik çalışma sırasında intörn doktor sabah hasta takibi, pansuman,
hasta progreslerini kaydettikten sonra ameliyatlara da katılacaktır.
İntörnün katılacağı ameliyatlar ameliyat listesinde belirtilecektir.
İntörn doktorlar bu çalışma sırasında klinikten sorumlu asistan ve
poliklinikten sorumlu kıdemli asistan sorumluluğunda çalışır. Bu
sorumluların başında ise uzman doktor ve intörn sorumlusu öğretim
üyesi bulunur.
6) İntörn doktor klinik ve poliklinikte:
164
Hasta muayene teknikleri,
Tanısal ve tedaviye yönelik girişimler,
Hastaya yaklaşım,(Klinik ve psikolojik)
Hasta için uygun ve gerekli tetkiklerin istenmesi, gereksiz ve
işe yaramayacak tetkiklerin istenmemesi,
Hasta hazırlama, gözlemi ve takibi,
Hasta dosyalarının hazırlanması ve düzenlenmesi,
Reçete yazımı,
Akıllı ilaç kullanımı.
Bilgisayarda Avicenna sisteminin kullanımının öğrenilmesi.
PACS sisteminde hasta tetkiklerinin görüntülenmesi ve
yazdırılması.
Çekirdek müfredatta belirlenmiş olan hastalık ve konuların
öğrenilmesi.
Pratisyen hekim olarak sıklıkla karşılaşacağı hastalık ve acil
patolojilere müdahale etmek.
Epistaksiste anterior tampon koymak.
Vertigo atağında acil yaklaşım.
Trakeostomi kanülü değiştirmek ve pansuman yapmak.
Pansumanlara katılmak ve asistan doktorlara pansumanda
yardım etmek: Saat:07:30 başlangıç saatidir.
İdrar sondası takmak,
Damar yolu açmak,
Acil resüsitasyon yapmak
gibi konuları öğrenmek ve tecrübe kazanmak zorundadır.
165
7) İntörn doktorlar Anabilim Dalı Başkan veya intörn sorumlusu
öğretim üyesinin belirleyeceği derslere katılırlar.
8) İntörn doktorlar her Çarşamba günü Anabilim Dalında yapılan,
konsey, seminer ve literatür saatine katılmakla yükümlüdürler.
9) Her intörn doktor staj süresince intörn sorumlusu öğretim üyesinin
belirleyeceği bir konuda 2 literatür ve 1 seminer sunmak
zorundadır.
10) İntörn doktorlar stajın bitimine 3 gün kala staj değerlendirmesi için
sorumlu öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı ile toplantı
yapacaklardır.
11) İntörn doktorlar bitirdikleri staj programı ile ilgili yazılı geri
bildirimlerini bir sonraki staj başında yapacaklardır.
12) İntörn doktorlar akşam, uzman viziti bitmeden klinikten
ayrılamazlar.
13) Acil sağlık durumları ve ailevi acil mazeretler için intörn doktorlar
intörn sorumlusu öğretim üyesi ya da Anabilim Dalı Başkanından
izin almalıdırlar.
14) İntörn doktorlar klinikte 2 hafta içi, 2 hafta sonu nöbet tutmakla
yükümlüdürler. Nöbet programını kendileri hazırlayıp, klinikten
sorumlu araştırma görevlisine onaylattıktan sonra, intörn sorumlusu
öğretim üyesine nöbet listesini vereceklerdir. Listenin bir kopyası da
asistan odasına asılacaktır.
166
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.M.Bahaddin GÜZEL
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Kerem BAŞARIR
Anabilim Dalı Sekreteri
: Münevver T. BİLEZİKÇİ
Telefon: 508 30 00
Telefon: 508 31 19
Telefon: 508 23 21
A) Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Ortopedi ve Travmatoloji AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından intörnlük
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Anabilim/Bilim Dalına özel kurallar:
a. Hastaların asistanlarla birlikte takibi
b. Sorumlu olduğu hastaların tedavisinde yer alma
B) Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Öğrenme Hedefleri:
a. Ortopedik hastalıklara yaklaşım ve tanı yöntemlerini
öğrenmek
b. Klinikte yatan hastaların takibini öğrenmek
c. Girişimsel Ortopedik radyoloji yaklaşımlarını görmek ve
küçük cerrahi müdahaleleri yapmak
2) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Poliklinikte hasta görmek
b. Klinikte hasta takibi
c. Küçük cerrahi girişimlerde yer almak
167
3) Öğretim Yöntemleri:
a. Asistanlarla birlikte pratik eğitim
b. Eğitim toplantılarında yer alarak teorik gelişim
c. Nöbetlerde acil hastalara yaklaşım pratiği
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Klinikte kıdemlilerin kanaat notu
b. Hazırladıkları semineri dinleme ve değerlendirme
c. Ay sonunda pratik olarak ölçme ve değerlendirme
168
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Serdar M. Gültan
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Savaş Serel
Anabilim Dalı Sekreteri
: Şinasi Bingöl
Telefon: 595 6245
Telefon: 595 7227
Telefon: 595 6148
A) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi Çalışma
İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi AD dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu
oturumda size eğitim programından sorumlu öğretim üyesi
tarafından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi intörnlük dönemi
ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Sabah 08:00-16:00 saatleri
arasında çalışırlar.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Sabah 08:00-16:00 saatleri
arasında poliklinik asistan doktoru gözetimi altında
çalışırlar.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. Eğitim sorumlusu öğretim üyesinin o ayki intörn doktor
sayısına göre belirleyeceği şekilde poliklinik, klinik ve
ameliyathanede görev yaparlar.
169
b. Her çarşamba saat 07:30'da yapılan klinik vizitine katılıp
14:00'da başlayan literatür tartışması ve seminer saatinde
klinik katında yer alan toplantı salonunda hazır bulunmaları
gerekmektedir.
c. İntörn doktorun çalışma ortamındaki giyimi sağlık çalışanına
yakışır özende olmalıdır.
d. İntörn doktorlar Plastik Cerrahi servisi içinde kimlik
kartlarını görünür biçimde takmak zorundadırlar
e. Hastane içinde beyaz hekim önlüğü giyilmelidir
f. Hekim önlüğü ve benzeri sağlık çalışanına özgü giysilerin
hastane ya da sağlık kurumları dışında kullanılması yasaktır
B) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD dönem VI
eğitiminin amacı, tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin önceki
dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları Plastik Cerrahi
alanlarında tek başına ve gözetmen eşliğinde uygulayabilir hale
gelmelerini ve çeşitli akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi ve
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Sorumlu öğretim üyesinin gözetiminde ve sorumluluğunda daha
önceki eğitim dönemlerinde edindiği cerrahi alandaki bilgi ve
becerisini uygular.
b. Plastik Cerrahi poliklinik uygulamasına etkin olarak katılır, yataklı
serviste kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları
ile yakından ilgilenir, hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, öğretim
elemanı sorumluluğunda tıbbi girişimlerde bulunur.
c. Tıbbi kayıt tutma ve değerlendirme becerisi, elektronik ortamda
hasta yönetim programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
170
d. Sağlık sisteminin organizasyonunu tanıyıp, yapılanmayı öğrenir.
e. Sağlık alanında liderlik ve ekip çalışması becerileriyle sağlık
çalışanları ve toplumla etkin iletişim kurma becerilerini pekiştirir.
f. Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanma
becerisi edinir.
g. Bireyin yaşadığı ortamdan üçüncü basamak bir sağlık kurumuna
kadar her düzeyde Plastik Cerrahi uygulama alanlarının bilgisini
edinir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Öykü alma
b. Genel ve soruna yönelik fizik muayene
c.
Kayıt tutma, raporlama ve bildirim
d. Laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemlere karar verebilme
ve istem yapma
e. Girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar
f. Temel sütür atma becerisini pekiştirme
g. Cerrahi asistans deneyimi
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Hasta başı eğitim
b. Öğretim üyesi viziti
c. Poliklinik ve ameliyathane uygulamaları
d. Vaka tartışmaları
e. Seminerler ve makale sunumları
f. Bağımsız çalışma saatleri
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Sorumlu öğretim üyesi tarafından kazanılması istenen bilgi
ve becerilerin iş başında doğrudan gözlenmesi
b. İntörn değerlendirme formu
c. Mini klinik sınav
171
Üroloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
:Prof.Dr.Mut ŞAFAK
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof.Dr.Yaşar BEDÜK
Anabilim Dalı Sekreteri
: Elmas YAVUZOĞLU
Telefon:508 22 51
Telefon:508 22 52
Telefon:508 22 58
A) Üroloji AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Üroloji. AD dershanesinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Üroloji intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Üroloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. Hastaların asistanlarla birlikte takibi
b. Sorumlu olduğu hastaların ameliyatında yer alma
B) Üroloji AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Öğrenme Hedefleri:
a. Ürolojik hastalıklara
öğrenmek
yaklaşım
ve
tanı
yöntemlerini
b. Klinikte yatan hastaların takibini öğrenmek
c. Girişimsel Ürolojik radyoloji yaklaşımlarını görmek ve küçük
cerrahi müdahaleleri yapmak
2) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Poliklinikte hasta görmek
b. Klinikte hasta takibi
c. Küçük cerrahi girişimlerde yer almak
172
3) Öğretim Yöntemleri:
a. Asistanlarla birlikte pratik eğitim
b. Eğitim toplantılarında yer alarak teorik gelişim
c. Ameliyathanede öğretim üyeleri ile birlikte ameliyat
d. Nöbetlerde acil hastalara yaklaşım pratiği
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Klinikteki kıdemlilerinin kanaat notu
b. Hazırladıkları semineri dinleme ve değerlendirme
c. Ay sonunda pratik olarak ölçme ve değerlendirme.
173
SEÇMELİ STAJLAR
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
174
Adli Tıp Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Gürol Cantürk
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Yaşar Bilge
Anabilim Dalı Sekreteri
: Serpil Barçın
Telefon: 5956397
Telefon: 5956646
Telefon: 5956142
A) Adli Tıp AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Adli Tıp AD dershanesinde hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından Adli Tıp intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
Adli Tıp intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Poliklinikte çalışma kuralları: Adli Tıp AD Polikliniğine
başvuran adli olgular genellikle mahkeme dosyaları ile
geldiğinden dosya incelemesi sonrası muayene yapılması
gerekmektedir. İntörn, muayeneyi yapan araştırma görevlisi
ile birlikte muayeneye katılır.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. Anabilim Dalında mevcut DNA laboratuarında ve Adli Tıp
Kurumundaki otopsi uygulamasına eğitim elemanı ile
birlikte katılır.
b. Adli Tıp AD polikliniğine gelen olguların adli olgu olduğu göz
önüne alınarak intörn doktorlar sır saklama yükümlülüğüne
ve etik kurallara özen gösterir.
175
B) Adli Tıp AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Adli Tıp konusunda bir hekimin bilmesi gereken ve çekirdek
müfredatta yer alan adli rapor yazımı ve ölü muayenesinde gereken
bilgi ve becerinin kazandırılması.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Vücutta meydana gelen travmatik değişimlerin
tanımlanması.
b. Adli rapor yazımında dikkat edilecek hususlar açısından
farkındalık sağlanması.
c. Ölü muayenesi ve otopsi konusunda uygulamaya yardımıyla
bilgi sahibi olunması.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Adli Tıp, temel kavramlar ve uygulamaların aktarılması.
b. Yaralar, adli raporlar, ölü muayenesi ve otopsi.
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Sunum ve seminerlerle teorik eğitim.
b. Otopsi, DNA laboratuarı ve poliklinik uygulamalarıyla pratik
eğitim.
176
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Ayla Aysev
Dönem VI Eğitim Progr.Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Kağan Gürkan
Anabilim Dalı Sekreteri
: Gülcan Altundal
Telefon: 5957978
Telefon: 5957034
Telefon: 5957978
A) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma
İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları AD toplantı salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir.
Bu oturumda size Dönem 6 eğitim programından sorumlu öğretim
üyesi Doç. Dr. Kağan Gürkan tarafından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları,
programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak; danışman
öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Mesai saatleri 8.00-17.00
arasındadır. Anabilim dalımızda geçireceğiniz bir ay
süresince birlikte çalışacağınız bir asistan doktorunuz
olacaktır. Klinikte başka bir yerde görevli olmadığınız sürece
bu asistan doktor ile birlikte hasta görüşmelerine katılmanız
gerekmektedir. Başka bir yere çağrıldığınızda ise mutlaka
sorumlu asistanınıza haber veriniz. Kliniğimizde genel
poliklinik, DEHB polikliniği, otizm polikliniği, bebek
polikliniği düzenli olarak yapılmakta ve konsultasyon
hizmetleri verilmektedir. Çalışma süreniz boyunca zaman
177
zaman bu poliklinik çalışanları size bazı görevler verebilirler.
Çağrılmasanız dahi her bir polikliniğe en az bir gün katılarak
gözlem yapmanız önerilir. Çarşamba günleri sağlık kuruluna
katılarak size verilen hastaları sunmanız istenecektir. Ayrıca
her Cuma yapılan sabah seminer saatinde en az bir literatür
sunumu yapmanız zorunludur. Bu uygulamalarla ilgili
detaylar sorumlu öğretim üyesi tarafından ilk staj günü
sizinle paylaşılacaktır.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Herhangi bir özel poliklinikte
size bir görev tanımı yapılabilir. Bu görevle ilgili kuralları
ilgili poliklinik çalışanı size aktaracaktır.
c. Nöbet kuralları: Bölümümüzde intörnlere yönelik nöbet
uygulaması yoktur.
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. Hiçbir hastaya asistanınıza veya hocalarınıza danışmaksızın
herhangi bir öneri vermeyiniz.
b. Hasta mahremiyetine çok dikkat ediniz ve hastalardan
aldığınız özel bilgileri klinik ortam dışında kimseyle
paylaşmayınız (Özellikle umuma açık yerlerde sohbet
konusu yapmayınız).
B) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç:
Sık karşılaşılan psikopatolojileri daha iyi tanır, bu tür
hastaları sevk etme ve birinci basamak düzeyinde tedavi etmeye
yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirir, adli raporların
hazırlanması konusunda bilgi sahibi olur. Sunum yapma becerilerini
geliştirir.
178
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Çocuk ve ergen psikiyatrisi kapsamı ve çocukluk ve ergenlik
dönemindeki psikopatolojik semptomları açıklar.
b. Gelişimsel özellikler ve ruh sağlığındaki bozulmaların
biyolojik ve psikososyal çerçevede değerlendirmesini yapar.
c. Çocuk ve ergeni çok yönlü değerlendirerek (çocuk ve
aileden öykü alma, gözlem vb.), ruhsal gelişimdeki
sapmaları tanır.
d. Çocuk ve ergen psikiyatrisi ile ilgili klinik tabloların
aciliyetini değerlendirir.
e. Çocuk ve ergenlerde acil psikiyatrik durumlarda ilk
müdahaleyi yapar ve ilgili kuruma sevk eder.
f. Çocuk ve ergeni, ailesini ve yakın ilişkisi olan kişileri sağlıklı
gelişim ve saptanan psikopatoloji konusunda bilgilendirir.
g. Güncel bilimsel bilgiyi araştırır, ulaşır, kullanır ve sunumu
konusunda beceri geliştirir
h. Çocuk ve ergene ruhsal yönden olumsuz etkileri olabilecek
anne-baba tutum ve davranışlarını açıklar.
i.
Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, çocuk ve
ergeni olumsuz etkileyebilecek çevresel (aile, okul, arkadaş)
risk faktörlerini araştırmanın önem ve sorumluluğunun
farkındadır.
j.
Çocuk ve ergen psikiyatrisinde özürlü raporlarının
hazırlanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
179
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Hasta başı uygulamalar: Poliklinikte hasta değerlendirmeleri
ve takibinde rol alma (çocuk ve ailesi ile tanışma, onam
alma, öykü alma ve ilk değerlendirme); KLP kapsamında
yatan hasta takibi; Poliklinik uygulamalarına katılma: Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ünitesinde hasta
görüşmelerine katılma, ilaç yan etkilerini takip etme, ;
bebek polikliniğinde anne çocuk etkileşim gözlemi ve tanısal
değerlendirmelere katılma.
b. Rapor hazırlama: Özürlü sağlık kurulunda vaka sunumu; Adli
vakalara rapor hazırlanma sürecinin gözlenmesi.
c. Teorik eğitimler: Eğitim seminerlerine dinleyici olarak
katılma; literatür sunumu
4) Öğretim Yöntemleri:
a. Uygulamaların gözlemi
b. Aktif hasta muayenesi
c. Teorik anlatım
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
• Performans değerlendirmesi (%100)
180
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Seher BOSTANCI
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Bengü Nisa AKAY
Anabilim Dalı Sekreteri
: Kadriye GÖZÜTOK
Telefon: 5082557
Telefon: 5082558
Telefon: 5082231
A. Deri ve Zührevi Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke,
Kural ve Koşulları
1. İlk Gün: Sabah 8.30’da Deri ve Zührevi Hastalıkları AD
dershanesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size
eğitim programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Deri ve
Zührevi Hastalıkları intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın
amaçları, programı, çalışma koşulları, ve kuralları açıklanacak;
danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak, Deri ve Zührevi
Hastalıkları intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2. Günlük Çalışma Koşulları:
a. Poliklinikte Çalışma Kuralları
Poliklinikte hasta muayenesi saat 8.30-17.00 saatleri arasında
yapılır.
Poliklinikte görev alan asistan ve poliklinik sorumlusu öğretim
üyesinin denetimi altında;
I.
Hasta başı dermatolojik anamnez alma.
II.
Deri ve mukoza muayenesi yapma.
III.
Ayırıcı tanı yapma, tanı koyma ve uygun tedavinin
seçimi.
IV.
Kryoterapi ve koterizasyon yapabilme
V.
Meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip
çalışması.
VI.
Hasta ve hasta yakınları ile etkili sözlü iletişim
181
b. Klinikte Çalışma Kuralları
Klinikte çalışma saatleri 8.00-17.00 arasıdır.
I.
Yatan hastalardan hasta başı dermatolojik anamnez
alma
II.
Deri ve mukoza muayenesi yapma.
III.
Yatan hasta takibi, order verebilme, tetkik isteyebilme
IV.
Biyopsiden sorumlu öğretim üyesi ve asistanların
gözetimi altında biyopsi alabilme, sütür atma,
pansuman yapma
V.
Meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip
çalışması.
VI.
Hasta ve hasta yakınları ile etkili sözlü iletişim
3. Anabilim Dalına Özel Kurallar
Her yıl Eylül ve Haziran ayları arasında, salı ve perşembe günleri
Anabilim dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin takdim ettiği
seminerler, literatür saatleri, ilginç vakaların klinik ve dermatoskopik
bulgularının değerlendirildiği “Tanınız Nedir?” Formatında hazırlanan
sunumlar, Hasta başında öğretim üyelerinin vermiş olduğu uygulamalı
kurslar, haftanın belli günleri zor vakaların tanı, tedavi ve takiplerinin
planlandığı konseyler bir yıllık akademik eğitim programına katılmak ve
intörnlere verilecek literatürleri hazırlama ve sunma.
B. Deri ve Zührevi Hastalıkları AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Ülkemizde en sık karşılaşılan dermatolojik sorunların birinci
basamakda tanı koymak ve tedavi etmek için gerekli bilgi ve
becerileri ve tutumları klinik ve poliklinik uygulamalarla geliştirmek.
2) Öğrenme hedefleri
a. Ayrıntılı ve güvenilir dermatolojik anamnez alır.
b. Deri, deri ekleri ve mukozaların fizik muayenesini yapar.
182
c. Tanıya gitmede temel laboratuar tetkiklerini yapar (nativ preparat,
wood lambası ile inceleme, tzanck yayma gibi).
d. Subjektif, objektif bulguları ve laboratuvar bulgularını yorumlayarak
ayırıcı tanı yapar. Birinci basamakta en sık karşılaştıkları
dermatolojik hastalıklara tanı koyar.
e. Birinci basamakta en sık karşılaştıkları dermatolojik hastalıkların
tedavisini yapar.
f. Acil girişim gerektiren dermatolojik hastalıkları (Ürtiker, angioödem,
eritrodermi, toksik epidermal nekrolizis gibi) tanır ve birinci
basamak acil tedavilerini yaparak uygun koşullarda sevk eder.
g. Erken bulgusunu deride veren sistemik hastalıkların tanır ve
hastaları ilgili bölümlere yönlendirir.
h. Dermatolojik hastalıklarda sevk endikasyonlarını açıklar Bulaşıcı deri
hastalıklarında hasta ve sağlık personelini bulaşma ve korunma
yolları hakkında bilgilendirir.
i. Bildirimi zorunlu dermatolojik hastalıkları sıralar ve bildirim şeklini
açıklar Poliklinik ve klinik uygulamalarda hastaların kayıtlarını
düzenler ve epkiriz hazırlar
j. Kronik deri hastalıklarının hasta ve aile üzerindeki psikolojik, sosyal
ve kültürel etkilerini açıklar Toplumda deri hastalıklarına karşı yanliş
ve olumsuz önyargı ve tutumları değiştirmenin önemini fark eder.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Primer ve sekonder elementer lezyonlar,
Derinin Bakteriyel İnfeksiyonları,
Derinin Viral İnfeksiyonları,
Derinin Mantar Hastalıkları,
Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar,
Paraziter Hastalıklar
Psoriasis Vulgaris
Eritemli Skuamlı Hastalıklar
Ürtiker Anjioödem
183
j.
k.
l.
m.
n.
Ekzemalar
Akne Vulgaris- Akne Rozase
Deri Tümörleri
Behçet Hastalığı
Bağ Dokusu Hastalıkları
4)
a.
b.
c.
d.
e.
Kullanılan öğretim yöntemleri
İnteraktif sunum (soru cevap ve tartışma)
Küçük grup çalışması
Laboratuar uygulaması İzleme
Hasta başı tartışma
Klinikte ve poliklinikte mesleksel beceri uygulaması (Dermatolojik
anamnez, muayene, reçete yazma) Klinik ve poliklinikte hasta
hazırlama ve sunma, kayıt tutma ve epikriz
Dermatolojik bir konuyu araştırma sunum hazırlama ve sunma
hazırlama
f.
5) Dersin İşlenişi Sırasında Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntem
Ve Teknikleri
a. Literatür hazırlama ve sunma.
b. Hasta başı dermatolojik anamnez alma.
c. Deri ve mukoza muayenesi yapma.
d. Ayırıcı tanı yapma, tanı koyma ve uygun tedavinin seçimi.
e. Meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması.
f. Hasta ve hasta yakınları ile etkili sözlü iletişim
184
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Safiye TUNCER
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç.Dr.Ayşe BÖLÜKBAŞI
Anabilim Dalı Sekreteri
:Yasemin ÇENDİ
Telefon: 5082855
Telefon: 5083241
Telefon: 5082822
A) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma
İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da İbn-i Sina FTR Toplantı Salonunda hazır
bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim programından
sorumlu öğretim üyesi tarafından FTR intörnlüğü döneminde
yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları ve kuralları
açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız yapılacak,
FTR intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
•
Poliklinikte çalışma kuralları: Çalışma İbn-i Sina ve Cebeci
Rehabilitasyon polikliniklerinde yapılacaktır.
B)Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Kas-iskelet sistemi (nöromüskülo skeletal sistem ) sorunlarını
tanı, tedavi ve rehabilitasyonu yönünden bilgi, beceri ve tutum
kazandırmak.
2) Öğrenme Hedefleri:
•
Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesi anamnez alma ve
fizik muayene
•
Kas iskelet sisteminin inflamatuar hastalıkları ( A.S, R,A)
•
Kas iskelet sisteminin non-inflamatuar hastalıkları ( O.A,
periferik eklem ağrıları)
185
•
Omurganın ağrılı sorunları ( boyun- sırt – bel)
•
Yumuşak dokuların sorunları
•
Metabolik kemik hastalıkları
•
Özürlülük – engellilik ve rehabilitasyon kavramları
•
Kas-iskelet sisteminde özürlülüğe yol açan nörolojik
problemler ve rehabilitasyonu (SVO, SKY, CP,vb.)
•
Kas iskelet sistemi sorunlarında kullanılan tanısal yöntemler
•
Kas-iskelet sistemi sorunlarının tedavisinde kullanılan
farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
•
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatoloji Polikliniklerinde
hasta değerlendirme, hikaye alma, nöromüsküloskeletal
tetkik seçimi ve sistem muayenesi, tanı, sonuçların
yorumlanması, ayırıcı tanı ve tedavi planlama aşamalarını
gözlem ve katılım
•
Hastaya ilişkin verilerin kayıt altına alınması, tetkik istemleri
4) Öğretim Yöntemleri:
•
Poliklinikte hasta başı tartışma
•
Hasta hazırlama, sunma.
•
Hastada mesleksel beceri uygulaması ( anamnez, fizik
muayene)
•
Tanısal testler ve radyolojik değerlendirme temel girişimleri
gözlemleme ( eklem ve yumuşak doku enjeksiyonları,
artrosentez, üretral katater takılması)
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
•
Süreçteki performansın değerlendirilmesi
186
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
(Göğüs Hastalıkları)
Bilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Dilşad Mungan
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Doç. Dr. Ömür Aydın
Anabilim/Bilim Dalı Sekreteri
: Murat Ateş
Telefon: 595 65 82
Telefon:59560 00/8422
Telefon: 595 72 96
A) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Dönem VI
Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Allerji İmmünoloji Bilim Dalı
sekreterliğinin önünde hazır bulunmanız gerekmektedir. Size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Allerji İmmünoloji
Bilim Dalı intörnlüğü döneminde yapacağınız stajın amaçları,
programı, çalışma koşulları ve kuralları açıklanacak ve sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: İntörnlerin görevleri 08.30’da başlar
ve nöbetçiler dışındakilerin görevleri mesai bitiminde günlük
işler tamamlandığında sona erer. İntörnler servis ve poliklinik
olmak üzere 2 ünitede dönüşümlü olarak çalışacaklardır.
İntörnler AÜTF öğrenci kılık kıyafet yönergesinin 4. Maddesine
uymakla yükümlüdürler. İntörnlerin bilim dalında yapılan
konseylere, seminerlere, vaka toplantılarına, öğretim üyesi
derslerine, konferanslara ve düzeylerine uygun görülen bilgi ve
beceri artırıcı eğitim etkinliklerine katılmaları zorunludur.
İntörnler sorumlu uzman doktor denetiminde anamnez alır ve
hasta muayenesi yaparak hasta dosyasına kaydederler. Sorumlu
uzman doktor bilgisi dahilinde hastanın tetkikleri istenir ve
sonuçları birlikte değerlendirilerek hasta hakkındaki yaklaşımlar
(ileri tetkikler, konsültasyonlar, tanısal işlemler, tedaviler)
belirlenir. Tetkiklerin istenmesi ve sonuçların dosyalara
işlenmesi sorumlu uzman doktorla birlikte yapılır. İntörnler
günlük vizitlere katılmak ve öğretim üyesi tarafından hasta
187
takibi sorumluluğu verildiğinde hastalarını sorumlu öğretim
üyesine sunmak ve takiplerini sürdürmekle yükümlüdürler.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Poliklinikten sorumlu öğretim
üyesi ve uzmanı denetiminde kendileri için ayrılan 2. Polklinik
odasında hasta anamnezi, muayenesi yapılarak hastanın
dosyasına kayıt tutulur. Hastanın tetkikleri sorumlu öğretim
üyesi ve uzmana danışarak istenir ve sonuçları birlikte
değerlendirilerek hasta hakkındaki yaklaşımlar( ileri tetkikler,
acil müdahale, yatış, ayaktan tedavi) belirlenir.
c. Nöbet kuralları: Göğüs hastalıkları kliniğinde/yoğun bakım
ünitesinde göğüs hastalıkları anabilim dalında intörnlik yapan
öğrencilerin tuttuğu nöbet biriminin yarısı kadar nöbet
tutmaları gereklidir. Nöbetler hafta içi 17’de başlar, nöbetçi
intörnler gündüz 12- 13.30 arası klinikte bulunmak
zorundadırlar. Hafta sonu nöbetlerini günün nöbetçi
intörnlerine devretmeden klinikten ayrılamazlar. Nöbetçiler
yemeklerini klinikte yerler.
B) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Allerji İmmünoloji Bilim Dalı Dönem VI
Eğitimi İçeriği
1) Amaç: Allerjik yakınmaları olan hastaya yaklaşım, anamnez, fizik
muayene, gerekli tetkikleri planlama, tetkik ( rutin kan tetkikleri,
solunum fonksiyon testleri, göğüs radyografisi, allerji deri testleri,
ilaç provokasyon testleri…..) sonuçlarını yorumlama bilgi ve
becerilerinin; birinci basamak düzeyinde allerjik solunum sistemi
hastalıkları tanı ve tedavi bilgisinin; gerektiğinde hastalara acil
müdahalenin yapılması ve uygun hastaların birinci basamaktan
yataklı tedavi kurumlarına sevk ve gönderilmesi ve allerjik solunum
sistemi hastalıklarından korunma bilgi ve tutumunu kazanılması
amaçlanmaktadır.
188
2) Öğrenme Hedefleri:
•
•
•
Astım, allerjik rinit, ilaç allerjisi, ürtiker, venom allerjisi,
anaflaksi gibi temel allerjik hastalıkların tanı, tedavisi ve
önlenmesi bilgi, beceri ve tutumlarına sahip olunması
beklenmektedir
SFT, göğüs radyografisi, allerji deri testi, ilaç provokasyon
testi, bronş provokasyon testi tetkiklerini yorumlama bilgi
ve becerisine sahip olunması beklenmektedir
Inhalasyon tedavileri ve allerjik hastalıkların tedavi
prensibleri (medikal tedavi, immunoterapi gibi) bilgilerine
sahip olunması beklenmektedir
2) İntörn Eğitimi Kapsamı:
•
•
•
•
•
•
Klinik konseyleri, Literatür saatleri ve Seminerlere katılım
Öğretim üyeleri ile yapılan derslere katılım
Solunum fonksiyon testleri ve bronş provokasyon testi
laboratuvar gözlemi
Allerji deri testleri, ilaç provokasyon testleri laboratuvar
gözlemi
immunoterapi uygulamaları laboratuvar gözlemi
Sorumlu öğretim üyesi denetiminde birer literature (olgu)
sunumu
3) Öğretim Yöntemleri:
•
•
•
Poliklinik ve servis ünitesinde hasta takibi –sunumları, hasta
başı tartışma içerikli vizitler
Allerji İmmunoloji kliniği kapsamındaki labaratuarlarda
gözlem
Teorik eğitim etkinlikleri( konseyler, dersler, konferanslar,
seminerler)
189
4) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
•
•
•
•
Klinikte ve polklinikte hazırlanan hastaların sunumları ve
planlanan tetkik-tedavi değerlendirmeleri
Göğüs radyografisi, spirometri, allerji deri testi, ilaç
provokasyon testleri değerlendirilmesi
Konseylerde sunulan hastaların tanı ve takibi için yorumların
değerlendirilmesi
Staj süresince tam devamlılık ve nöbetlerini eksiksiz tam
tutmaları ve hasta ve diğer hekimlere tutumlarının
değerlendirilmesi
190
Nöroloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr.Nursel Aydın
Dönem VI Eğitim Progr Sorumlu Öğr.Üyesi: Doç.Dr.Ayşe Bingöl
Anabilim Dalı Sekreteri
: Saadet Öncel
Telefon: 508 2212
Telefon: 508 2544
Telefon: 508 2220
A) Nöroloji AD Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve Koşulları:
İntörnlük programı içinde Nöroloji stajı “Seçmeli Dahiliye stajı”
durumunda olup bir aylık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte, Nöroloji
AD’na yeni başlamış bir asistanla eş değer tutulan intörn doktordan,
yeni başlamış asistandan beklenen görevler ve sorumlulukları (kıdemli
asistan gözetiminde primer hasta takibi ve nöbet tuma gibi) yerine
getirmesi, denetimli bir ortamda insiyatif kullanması beklenmektedir.
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Nöroloji AD toplantı odasında (Ek Bina,
K-3 katı) hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından Nöroloji intörnlüğü
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, Nöroloji intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız
yanıtlanacaktır.
2) Günlük çalışma koşulları:
a. Klinikte çalışma kuralları: Nöroloji AD’da, mesai saatleri
08:00-17:00 arasındadır. İntörn doktor, bir aylık stajın 10
günü Nöroloji Servis’inde, diğer 10 gününde Nöroloji Yoğun
Bakım’da, sorumlu öğretim üyesi ve kıdemli asistan
gözetiminde primer olarak hasta takip etmektedir. Nöroloji
Servis ve Nörolojik Yoğun Bakım hastalarının rutin hasta
takip görevlerinin (fizik ve nörolojik muayenelerini yapma,
dosyalarını doldurma, takip notlarını koyma, tetkik isteme,
tetkik sonucu değerlendirme ve reçete yazma gibi) yanısıra,
191
hastalara yapılan tüm tıbbi girişimleri de (kan alma,
enjeksiyon yapma, sonda takma, yara bakımı, entübasyon,
aspirasyon, resüstasyon ve isterse lomber ponksiyon gibi)
gözetim altında yapmaktadır.
b. Poliklinikte çalışma kuralları: Nöroloji AD’da, mesai saatleri
08:00-17:00 arasındadır. İntörn doktor, bir aylık stajın 10
gününde, sabahları Genel Nöroloji Polikliniği’nde kıdemli
asistan gözetiminde rutin poliklinik hizmetlerinde (anamnez
alma, fizik ve nörolojik muayene yapma, tetkik isteme,
tetkik sonucu değerlendirme, rapor ve reçete yazma gibi)
çalışmaktadır. Öğleden sonraları ise, kendisine bildirilmiş
belirli bir program çerçevesinde, Nöroloji alt alan
polikliniklerine gitmektedir. Bu alt alan polikliniklerinin
tümü de (toplam 7 adettir: Serebrovasküler hastalıklar,
Multipl skleroz, Nörobehçet, Hareket Bozuklukları, Demans,
Nöroftalmoloji, ENMG) Nöroloji AD öğretim üyeleri
tarafından yapılmaktadır. Bu şekilde, intörn doktor her gün
farklı bir Nörolojik alt alanda öğretim üyesi ile birlikte, hasta
muayenesi, tetkik isteme, rapor ve reçete yazma
uygulamalarını da içeren interaktif eğitim almaktadır.
c. Nöbet kuralları: İntörn doktor, Nöroloji AD’na yeni başlamış
asistanlarla aynı sayıda nöbet tutmakla yükümlüdür. Nöbet
sayısı ayda 3 ila 5 arasında olabilmektedir.
Mesai
günlerinde nöbetler 17:00-08:00 saatleri arasında (15 saat),
mesai günleri dışındaki nöbetler 09:00-09:00 saatleri
arasındadır (24 saat). Kıdemli Nöroloji asistanı gözetiminde
tutulan bu nöbetlerde intörn doktor klinikte yatan
hastalardan sorumlu olup kendisinden bu hastalarla ilgili
tıbbi müdahaleleri yapması ve insiyatif kullanması
beklenmektedir. İntörn doktora, nöbeti takibeden mesai
günü sabahında, nöbetten sorumlu Öğretim Üyesi
192
tarafından, nöbette
geribildirim verilir.
yaptığı
uygulamalar
hakkında
3) Anabilim Dalına özel kurallar:
a. İntörn doktor, Nöroloji AD’nın akademik programlarını
izlemekle yükümlüdür. Bunlar her hafta, Nöroloji AD’nın
dersanesinde, tüm öğretim üyeleri ve asistanların katıldığı,
bir öğretim üyesi denetiminde asistan tarafından veya
başka bir AD’ın davetli Öğretim Üyesi tarafından
gerçekleştirilen sunumlardır. Seminer, literatür veya vaka
takdimi şeklindeki bu sunumlar Salı ve Perşembe günleri
öğle saatindedir.
b. İntörn doktora, Nöroloji AD stajına başlarken, çalışacağı 3
ana alt bölümde (Servis, Yoğun Bakım ve Poliklinik) bizzat
yapacağı/yardım edeceği/sadece gözleyeceği uygulamalarla
ilgili olarak ayrı ayrı formlar verilmektedir. İntörn doktorun
staj boyunca bir formları doldurup, gözetiminde işlemi
yaptığı asistan veya Öğretim Üyesi’ne de imzalatması ve staj
sonunda stajdan sorumlu öğretim üyesine teslim etmesi
gerekmektedir.
B) Nöroloji AD Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) Amaç: İntörn doktora, önündeki uzun hekimlik yaşamı boyunca,
branşı ne olursa olsun ve nerede çalışırsa çalışsın, sık karşılaşacağı
nörolojik tablolar ve hastalıklara uygun ve yeterli yaklaşım için
gereken bilgi, beceri ve tutumları pekiştirmek ve eksik olanları
kazandırmaktır.
2) Öğrenme Hedefleri:
a. Teorik bilgiyi pekiştirme: Tıp eğitiminin intörnlük öncesi
tüm dönemlerinde verilmiş, Mezuniyet Öncesi Ulusal
Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) kapsamında olan ve
193
Nöroloji AD ile ilgisi bulunan tüm teorik bilgilerin
pekiştirilmesi, eksik olanların kazandırılması ve bilgiyi
kullanarak
doğru
yaklaşımlarda
bulunması
hedeflenmektedir.
b. Klinik becerileri pekiştirme: Tıp eğitiminin intörnlük öncesi
tüm dönemlerinde verilmiş, ÇEP kapsamında olan tüm klinik
becerilerin (Nöroloji AD ile ilgili olanlar ön planda tutularak)
pekiştirilmesi, eksik olanların kazandırılması ve insiyatif
kullanarak tek başına doğru girişimleri yapabilmesi
hedeflenmektedir.
c. Tutum pekiştirme: İntörn doktordan, poliklinik hastası ve
klinikte (serviste ve yoğun bakımda) yatan hastalar ve
yakınlarına, bir hekime yaraşır tarzda (ilgili, nazik, etik)
davranması
ve
empatik
yaklaşım
göstermesi
beklenmektedir. Ek olarak, ekip çalışmasının gerektirdiği
katılımcılığı göstermesi, astlarına ve üstlerine karşı etik ve
sorun çözücü davranması beklenmektedir. Hasta ve hasta
yakınını bilgilendirme, kötü haber verme gibi konuları da
kapsayan bu davranış ve tutumlar, ilgili öğretim üyesi ve
kıdemli asistanlar gözetiminde pekiştirilmekte olup intörn
doktordan insiyatif kullanması da beklenmektedir.
3) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. ÇEP kapsamında olan ve Nöroloji AD ile ilgisi bulunan tüm
teorik bilgiler
b. ÇEP kapsamında olan tüm klinik beceriler (Nöroloji AD ile
ilgili olanlar ön planda tutularak)
c. ÇEP kapsamında olan tüm davranış ve tutumlar (Nöroloji
AD ile ilgili olanlar ön planda tutularak)
194
4) Öğretim Yöntemleri:
a. İnteraktif hasta başı eğitim: Klinikte (serviste ve yoğun
bakımda) hasta başı vizitlerde ve poliklinikte hasta takipleri
sırasında, ilgili öğretim üyesi tarafından, Nörolojik teorik
bilgiyi, klinik becerileri ve tutumları pekiştirecek hasta başı
interaktif eğitim yapılmaktadır.
b. Ödev hazırlama: İntörn doktordan, gördüğü hastalarla ilişkili
konularda kısa ödevler hazırlaması ve Öğretim Üyesine
sunması istenebilir.
c. Nöroloji AD’nın akademik programlarını izleme
5) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. İntörn doktorların teorik bilgi, klinik beceri ve tutumları
Öğretim Üyeleri tarafından tüm staj boyunca gözleme
dayalı olarak değerlendirilmektedir.
b. İntörn doktorun hazırladığı teorik ödev, ödevi veren
Öğretim Üyesi tarafından değerlendirilmektedir.
195
Radyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı
: Prof. Dr. Serdar Akyar
Dönem VI Eğitim Progr. Sorumlu Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Sadık Bilgiç
Anabilim Dalı Sekreteri
: Sevda Peksarı
Telefon: 508 2159
Telefon: 508 2511
Telefon: 508 25 11
A) Radyoloji Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi Çalışma İlke, Kural ve
Koşulları:
1) İlk Gün: Sabah saat 08:30’da Radyoloji Anabilim Dalı dershanesinde
hazır bulunmanız gerekmektedir. Bu oturumda size eğitim
programından sorumlu öğretim üyesi tarafından intörnlüğünüz
döneminde yapacağınız stajın amaçları, programı, çalışma koşulları
ve kuralları açıklanacak; danışman öğretim üyelerinize dağılımınız
yapılacak, intörnlük dönemi ile ilgili sorularınız yanıtlanacaktır.
B) Radyoloji Anabilim Dalı Dönem VI Eğitimi İçeriği
1) İntörn Eğitimi Kapsamı:
a. Radyasyon fiziği
b. Radyasyondan korunma
c. Radyolojik algoritma
2) Öğretim Yöntemleri:
a. Teorik ders
b. Pratik uygulamalarda gözlem
c. Seminerler
d. Arşiv çalışması
e. Slayt
f. Film değerlendirme
3) Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
a. Pratik sözlü
b. Teorik sözlü
c. Genel değerlendirme.
196
197
Download

Dönem 6 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi