Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Ali ZENGİN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
KİŞİSEL BİLGİLER
Adres
Tel
E- mail
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:
16, Çankaya / Ankara
0312 466 75 33
[email protected]
EĞİTİM
Doktora
Yüksek lisans
Lisans
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2004
İŞ DENEYİMİ
2012 – … , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yardımcı Doçent
2006 – 2012, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
2004 – 2005, Bilecik Barosu Avukatlık Stajı
YABANCI DİL BİLGİSİ
İngilizce: IELTS 6,5
Rusça
ARAŞTIRMA ALANLARI
Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Tıp Hukuku, İlaç Hukuku.
BAŞARILAR / ÖDÜLLER
TÜBİTAK Araştırma Bursu, 2010 – 2011
YURT DIŞI DENEYİM
Nottingham Üniversitesi, 2010 – 2011
KİTAPLAR
1- Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan Haklarının Korunması,
Adalet, 2012.
2- Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Adalet, 2012.
MAKALELER
 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1- Çevre Hakkının Korunması ve Kimyasalların Zararlı Etkilerinin Önlenmesi Bakımından
AB Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Ruhsatlanması Düzenlemesi, Kayseri
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1-2, Haziran, 2011.
2- Genetic Tests and Its Impacts on Some Fields o f Human Rights Law (Genetik Testler ve
Bunun İnsan Hakları Hukukunun Bazı Alanlarına Olan Etkileri) Süleyman Demirel
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 2011.
3- Türk Anayasa Hukuku Bakımından Toplanma Hürriyeti, Kayseri Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi. C.1, S.1-2, Haziran, 2011.
4- Özelleştirme Kavramının 1982 Anayasasına Etkileri, Prof. Dr. Mehmet AKAD’ a
Armağan, DER Yayınları, 2012.
5- AİHM’nin Hasan ve Eylem Zengin - Türkiye Kararının Değerlendirilmesi, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.19, S.2, 2011.
6- İnsan Onurunun Korunması Bakımından Kısırlaştırma Cezası, Tıp Hukuku Dergisi,
(TıpHD), S.1, Nisan, 2012.
7- Türkiye’ye Özgü Hükümet Sistemi Önerisi: Demokratik Liderlik, Yeni Türkiye, OcakŞubat, S. 50, 2013.
8- Hükümet Sistemi Konusunda Kendi Modelimizi
Düşünceler, Yeni Türkiye, Mart-Nisan, S. 51, 2013.
Geliştirebilmek
Üzerine
9- Bilgi İletişim Teknolojilerinin Demokrasi İçerisinde Kullanımı ve Dijital Demokrasiye
Geçiş, Gazi Ünive rsitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.17, S.4, Ekim 2013.
10- İnsan Haklarının Korunması Kapsamında Yasa Dışı Organ veya Doku Naklinin Türk
Hukukuna Yansımaları, Türkiye Adalet Akade misi Dergisi, YIL:5, SAYI:18, Te mmuz
2014.
 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1- Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı Ve Ulusal Güvenlik, Bilgi Ekonomisi
ve Yönetimi Dergisi 2011 Cilt: VI Sayı: II / Volume: VI FALL (Uluslararası Elektronik
Dergi)
BİLDİRİLER
 ULUSAL KONFERANS
BİLDİRİLER
YA
DA
SEMPOZYUMLARDA
SUNULAN
1- İnsan Onuru Bağlamında Tıbbi Müdahaleler, Sams un 19 Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hasta ve Hekim Hakları Sempozyumu 29 -30 Mart 2012.
 ULUSLARARASI KONFERANS YA DA SEMPOZYUMLARDA SUNULAN
BİLDİRİLER
1- Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı ve Ulusal Güvenlik – 9. Uluslar Arası
Bilgi Ekonomi ve Yönetim, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna - BOSNA HERSEK
2- Türk Anayasa Hukuku Bakımından Ayrımcılık Yasağı Ve Spor Hakkı - I. Uluslararası
Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 12-15 EKİM 2011 / İZMİR-TÜRKİYE.
3- At Authority of The European Court of Human Rights in Terms of Time, International
Journal of Arts & Sciences Conference – 28 Kasım- 03 Aralık 2011 ALMANYA.(Arş.Gör.
Yusuf Deniz ile Birlikte)
4- Genetic Tests, Genetic Privacy And Protection Of Human Rights, International Journal of
Arts & Sciences Conference – 28 Kasım- 03 Aralık 2011 ALMANYA.(Arş.Gör. Yusuf
Deniz ile Birlikte)
5- Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi – III. Hukuk Biliminin
Güncel Sorunları Uluslararası Kongresi 4-6 Mayıs 2012 Samsun / TÜRKİYE.
6- Başkanlık Sisteminde Yasama Yürütme İlişkisi, Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde
Başkanlık Sistemi, Uluslararası Konferans, Eyüpoğlu Otel, ANKARA, 4- 5 Nisan 2013.
EDİTÖRLÜKLER
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ & ARAŞTIRMA DENEYİMİ
İDARİ GÖREVLER
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İLGİ ALANLARI, HOBİLER
Download

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ZENGİN