Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
Şehir Planlama
Dairesi
2014 Yılı – Nisan Mayıs Haziran 3 Aylık Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi – Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ İÇİNDE
GERÇEKLEŞTRİLEN ÇALIŞMALAR
Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan
ekiplerle, 1 Nisan – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili
hazırlanmış olan faaliyetlerin raporu aşağıda verilmektedir.
A-
Planlama Çalışmaları:
1.
Ülkesel Fizik Plan Çalışmaları
Avrupa Birliği uzman desteği ile, Mayıs 2010‘de Şehir Planlama Dairesi
koordinatorlüğünde kurumlar arası işbilirliği ile başlatılan Ülkesel Fiziki Plan
(ÜFP) çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda;
(a)
Ülkesel Fizik Planı Danışma sürecinde, yapılan tartışmalardan çıkan
sonuçlar ve gelen öneriler değerlendirilerek, Ülkesel Fizik Planı
Taslağının
gözden geçirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. İlk
aşamada Mekansal Gelişme Stratejilerinin gözden geçirilmesine
başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında,
 Yerleşimlerin kademelenmesi, yeni gelişme ve büyüme merkezlerine,
ilişkin stratejiler gözden geçirilmektedir
 Karayolları Master Plan dikkate alınarak ÜFP Ana Mekansal
Stratejilerini tamamlayıcı şekilde ülkenin ulaşım ağı stratejileri gözden
geçirilmektedir.
(b)
Ülkesel Fizik Planı Danışma sürecinde, yapılan tartışmalardan çıkan
sonuçlar ve gelen öneriler değerlendirilerek, Ülkesel Fizik Planı
Taslağı’nın Sektör Politikaları’nın gözden geçirilmesi çalışmalarına
başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında;
-
19 - 28 Mart 2014 tarihleri arasında toplantılar düzenlenmiş, bu
toplantılarda, ilgili sektörel kurum ve KTMMOB’deki ilgili oda
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
1
temsilcilerinin katılımı ile elde edilen görüşler doğrultusunda, Sektör
Politikalarının gözden geçirilmesi ve son seklinin verilmesi
tamamlanmıştır.
(c)
Bölge Strateji ve Politikaları bölümünün gözden geçirilmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
(d)
ÜFP Ekibi tarafından Plan Taslağı, içeriği ve yapılan çalışmalar hakkında
bilgi vermek amacıyla, kapsamlı bir sunum hazırlanmış ve 22 Nisan 2014
tarihinde Sayın Başbakan ile Bazı Bakanların katıldığı toplantıda ön
sunum gerçekleştirilmiştir. Ayni sunum 30 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar
Kurulu’na da gerçekleştirilmiş ve konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
(e)
Uygulama Eylem Planı gözden geçirilmektedir.
(f)
ÜFP Danışma Süreci ile ilgili Halkın Katılımı Raporu hazırlanmasına
başlanmıştır.
(g)
KTMMOB Başkanlığı tarafından talep edilen ÜFP ile ilgili çalışmaların son
durumunu ve KTMMOB’nin Danışma Süreci ve sonrasında yapılan
çalışmalara katılım hakkında bilgilendirme dökümanları hazırlanmış ve
gönderilmiştir.
(h)
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından, KKTC bütcesine ÜFP için
ayrılan ödeneğin, harcanma talebi ile ilgili çalışma yapılmıştır.
2. Koruma Alanları Planlama Çalışmaları
(a)
Bağlıköy Koruma Emirnamesi çalışmaları kapsamında,
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
2
-
Bağlıköy köy içi haritası otoket olarak çizilmiş,
-
Bağlıköy köy içi ile köy dışı haritaları birleştirilerek tek bir altlık olarak
hazırlanmış,
-
Bağlıköy köy içi haritaları 1/500 ölçeğinde 6 kopya hazırlanmış (Büyük
pafta print yapılamadığı için küçük A3 basılıp birleştirilmesi yapılmıştır),
-
Bağlıköydeki eğimlerle ilgili bilgiler harita dairesinden temin edilmiş,
-
Bağlıköy’de yapılacak arazi çalışması için hazırlanan tablo gözden
geçirilmiş,
-
Bağlıköy ile ilgili iş, çalışma ve ihtiyaç programı yeniden gözden
geçirilip düzeltilmiş,
-
Bağlıköy ile ilgili iş, çalışma ve ihtiyaç programı ve bütçesi ile ilgili hem
grup içi, hem kurum içi ve hem de kurumlar arası toplantılar yapılmış,
-
Bağlıköy köy içinde Şehir
Planlama
Dairesinin
koordinatörlüğünde EEMD ve
Turizm Dairesi ve Dairemiz
ekiplerinin katılı ile
5 grup
olarak
arazi
çalışmasının
yapılması,
arazide
mimari
değerlendirme
ve
arazi
kullanımla
ilgili
hazırlanan
tablonun
doldurulması,
binaların fotoğraflanması,
Bağlıköy köy içi tapu haritalarında çok eski binaların bile işlenmemiş
olması ve güncel haritaların olmaması nedeni ile üç kurum elemanları
tarafından yapılan arazi çalışmalarında hatalar olduğu saptanmıştır. Bu
hataların giderilmesi ve
binaların konumlarının doğru parsellere
işlenebilmesi amacı ile Şehir Planlama dairesinin Güzelyurt ekibi
tarafından yeniden bir arazi çalışması başlatılmış,
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
3
-
Bağlıköy köy içinde gerek 3 kurum ekipleri tarafından yapılan gerekse
Güzelyurt ekibi tarafından yapılan çalışmaların doğruluğunu kontrol
etmek amacı ile (eksik ve yanlış yapılan kısımları tamamlamak ve
düzeltmek için) Lefkoşa koruma ekibi ve güzelyurt ekibi ile birlikte 2
günlük bir arazi çalışması (Önceden tesbit edilmiş binaların
fotoğraflanması ve binaların konumlarının doğru yerlerde oturmasının
sağlanması) yapılmış,
-
Yapılan kontrollere göre Bağlıköy’de önceden yapılan arazi
çalışmalarındaki düzeltmeler ofiste yapılmaya (Parsel bazında
haritaların, fotoğrafların ve Fişlerin düzeltmelerine ) başlanmıştır.
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
4
3.
(b)
Lefke Kent Merkezinin Kentsel Sit Alanı içerisinde gelen projeler, ile ilgili
olarak mimar ve vatandaşlara bilgi ve yönlendirme
çalışmaları
yapılmaktadır.
(c)
Eski Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin Binasının mevcut ölçülerinin
alınıp Plan, ve Cephe çizimlerinin tamamlanması ve daire binası olarak
tasarlanması ile ilgili taslak proje çalışmalarına başlanmıştır.
(d)
Lefkoşa İmar Planı Koruma kısımlarında, Planlama Onayına gelen bazı
dosyalara görüş verilmiştir ve görüş verilirken bazı altlık çalışmaları
yapılmıştır.
(e)
Başkent Lefkoşa Göçmenköy
Tek katlı evler bölgesindeki evlerin
yıkılması veya ilave tadilat talebi durumunda nasıl gelişebileceği ile ilgili
özel alan çalışması yapılmış ve kütle ebatları, çatı biçimi, yükseklikleri ve
bina hudutları belirlenmiştir.
(f)
Kitap, Rapor ve Çizimlerle ilgili Scan işlerine devam edilmiştir. Bu
kapsamda,
-
Girne Koruma Çevre Planı,
-
Namık Kemal Meydanı,
-
Lefkoşa suriçi Siyah beyaz karışık resimler (perspektif),
-
La – Maison Rurale de Chypre Kitabı (2003),
-
Haigaz Mangoian 1907-1970-A. Marangou Kitabı,
-
Before Traces Disappear-A. Marangou Kitabı,
-
Suriçi karışık yıkılacak bina fotoğrafları,
-
Çeşitli detaylar scan edilmiştir.
Altyapı ve Proje Çalışmaları Kapsamında,
(a)
Lefkoşa İmar Planında, yeni açılan yerlerin planlama çalışmaları
kapsamında, parselleme ve yol sistemi çalışmaları yapılmaktadır.
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
5
(b)
Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde bisiklet yolu projesi çalışmalarına
devamedilmiştir.
(c)
Sınırüstü ve Aygün köyleri Kırsal Kesim Arsaları Parselleme Projeleri
tamamlanmıştır
(d)
Mehmetcik Belediyesi kavşak, meydan ve trafik düzenlemesi proje
çalışmaları tamamlanmıştır
(e)
Haspolat – Ercan yolu güzergah projesi hazırlanmıştır.
(f)
Eski Devlet Emlak binasının röleve çalışmalarına başlanmış ve bu
çalışmalara devamedilmiştir.
(g)
Haspolat – Akıncılar yolu proje çalışmalarına devam edilmiştir.
(h) Muhtelif bölgelerde yol çalışmaları ve buna bağlı parselleme projeleri
yapılmıştır.
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
6
B-
Planlama Onayı ve İmar Kontrol Çalışmaları
1.
Planlama Onayı Çalışmaları
Lefkoşa İmar Planı, Girne Beyaz Bölge ve Koruma Çevre Planı, Alagadi Çevre
Planı, Karpaz Emirnamesi, Tatlısu Emirnamesi, Bafra Turizm Alanı
Emirnamesi, Boğaz Emirnamesi, Girne I.Bölge Emirnamesi ve Girne II.Bölge
Emirnamesi bölgelerinde 55/89 sayılı İmar Yasası altında toplam 579 adet
olumlu, 27 adet red olan Planlama Onayı dosyası sonuçlandırılmış ve teknik
arşivden çıkışları yapılmıştır. Planlama Onayı verilen dosyaların,
%
%
%
%
%
%
%
%
%
46,70 Lefkoşa İmar Plan Alanında,
8,09 Girne Beyaz Bölge ve Koruma Çevre Plan Alanında,
29,87 Girne II.Bölge Emirnamesi Alanındadır.
0,66 Girne I.Bölge Emirnamesi Alanında,
6,27 Boğaz Emirnamesi Alanında,
0,33 Alagadi Çevre Plan Alanında,
4,95 Karpaz Emirnamesi Alanında,
2,48 Tatlısu Emirnamesi Alanında,
0,66 Bafra Turizm Alanı Emirnamesi bölgesindedir.
(Bkz. Ekli Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3, ve Grafik 4)
2.
İmar Kontrol Çalışmaları
Mağusa Kaymakamlığı, İskele Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa
Kaymakamlığı, Güzelyurt Kaymakamlığı, Mağusa Belediyesi ve İskele
Belediyesi bölgelerinde Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası altında
toplam 143 adet inşaat dosyasına olumlu, 21 adet inşaat dosyasına red olarak
görüş verilmiştir. Ayrıca toplam 44 adet parselleme dosyası da görüş alarak
sonuçlandırılmış ve teknik arşivden çıkışları yapılmıştır. Görüş verilen
dosyaların,
% 4,88 Lefkoşa Kaymakamlığına,
% 1,22 Girne Kaymakamlığına,
% 0,61 Güzelyurt Kaymakamlığına,
% 50,61 Mağusa Kaymakamlığına,
% 4,27 Mağusa Belediyesine,
% 13,41 İskele Kaymakamlığına,
% 25,00 İskele Belediyesindedir.
(Bkz. Ekli Tablo 1, Tablo 2, Grafik 1, Grafik 2, Grafik 3, ve Grafik 4)
C-
Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları
Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğünde AB
Muktesabatına Uyum Programı (MUP / PFAA)‘na uygun olarak, yürütülen
uyumlaştırma çalışmaları kapsamında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde;
1.
Yatay Konular ( Sektörler Arası Konular ) Kapsamında,
(a)
Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifine Uyumlaştırma çerçevesinde,
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
7
-
Avrupa Birliğinden gönderilen uzmanla 2013 Çalışma Proğramı
çıkartılmıştır. Bu proğram çerçevesinde Mart 2013’e kadar çalışmalar
devam etmiştir. Daha sonra uzmanın iş yoğunluğu nedeni ile bu
çalışmalara devam edilememiştir.
(b) Mekansal Planlama Sisteminin
Çalışmaları çerçevesinde,
E-
ve
Mevzuatının
Uyumlaştırılması
-
Planlama Mevzuatının gözden geçirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
-
Planlama Onayı uygulamasının gözden geçirilmesi çalışmaları
yapılmıştır.
-
Planlama Onayı Müracaat Forumlarının düzenleme çalışmalarına ve
uygulamayı kolaylaştırıcı klavuz çalışmalarına devamedilmiştir.
2.
Katı Atık Sektörü Çalışmaları Kapsamında,
3.
Hava Kalitesi Sektörü Çalışmaları Kapsamında,
4.
Entegre Kirlilik Kontrolu Sektörü Çalışmaları Kapsamında,
5.
Su Sektörü Çalışmaları Kapsamında,
6.
Kırsal Kalkınma Çalışmaları kapsamında, yukarıda sıralanan bütün
çalışmalarda görev yapan personellerimizin, yoğun bir şekilde devam eden
Ülkesel Fizik Planı çalışmalarında görev yapmaları ve tüm zamanlarını bu işe
ayırmaları nedeniyle bu çalışmalara katılıp katkı koyamamışlar.
Diğer Çalışmalar:
1.
Daire personelimiz, ülke genelinde başlatılan, “Lets
kampanyasına katılarak çevre temizliğine katkı koymuştur.
do
it”
temizlik
2.
Daire Müdürümüz Ertan Öztek, İçişleri Bakanlığında, her Çarşamba, Sayın
Bakan, İçişleri Bakanlığı müsteşarları ve İçişleri Bakanlığına bağlı daire
müdürleri ile bilgilendirme toplantılarına katılarak katkı koymuştur.
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
8
3.
Daire Müdürümüz Ertan Öztek, her Perşembe Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığında, trafik ile ilgili yapılan toplantılara katılarak katkı koymuştur.
4.
Dairemizi temsilen Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi Ayhan Çakmak, Eski Eserler ve
Müzeler Dairesi’nde yapılan Anıtlar Yüksek Kurulu toplantılarına katılarak katkı
koymuştur.
5.
Dairemizi temsilen, Hülya Davulcu Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yapılan
Anıtlar Yüksek Kurulu, Alt Teknik Komite çalışma toplantılarına katılarak katkı
koymuş ve Anıtlar Yüksek Kuruluna aktarılan konularla ilgili olarak Teknik
Komiteyele birlikte araziye gididerek çalışmalar yapmıştır.
6.
Dairemizi temsilen Sivil Savunma Kordinasyon Üyesi Türkmen Yiğitcan, Sivil
Savunma Başkanlığı bünyesinde toplanan Sığınak Komisyonu Başkanlığı’nın
rutin toplantılarına katılarak katkı koymuştur.
7.
Dairemizi temsilen, Türkmen Yiğitcan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde,
yabancıların mal edinmesiyle ilgili problemleri gidermek amacıyla oluşturulan ve
her Pazartesi toplanan komisyon toplantılarına katılarak katkı koymuştur.
6.
Dairemiz personellerinden Ali Öznur ve
Berkay
Ramiz,
28-29
Mayıs
2014
tarihlerinde, Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik
ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından düzenlenen,
Türkiye
Bilgi
Mühendisliği
Çalıştayı
Konferansına
katılarak,
Coğrafi
Bilgi
Sistemleri hakında bilgilendirildiler.
7.
Dairemizi temsilen, Ali Aremek, 4 Nisan 2014 tarihinde “Taş Ocakları
Rehabilitasyonu Toplantısı”na ve 20 Haziran 2014 tarihinde, Taş Ocakları
İzinlendirme Kriterleri Düzenlenmesi Çalışma Grubu toplantısına katılarak katkı
koymuştur.
8.
Ülkesel Fizik Grubu çalışanları, 28 Nisan 2014 tarihinde, “Lefkoşa Suriçi
Canlandırma Projesi Toplantısı” na katılarak katkı koydular.
9.
Her Perşembe günü, daire müdürü, müdür muavini ve ekip şeflerinın katıldığı,
kordinasyon toplantıları düzenlenmiştir.
10. Bu dönemde, teknik arşivden toplam 132 adet evrak çıkışı yapılmıştır. Bu
kapsamda,
-
Dairemize başvuran Planlama Onayı dosyalarının kapsamlı olanları için ilgili
dairelerden görüş almak üzere, teknik arşivden 129 adet evrak çıkışı
yapılmış,
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
9
-
Plan Alanlarında ve/veya Emirname Alanlarında, kaçak olarak yapılan
hertürlü inşaat faaliyetlerinin, projelendirilip ruhsatlanması amacıyla
vatandaşa uyarı niteliğinde gönderilen, 3 adet yaptırım bildirimi çıkışı
yapılmıştır.
12. Bakanlık ve Daireler ile kurum ve kuruluşlardan gelen çeşitli yazışmalar ve
talepler Dairemizce etüt edilerek görüş verilmiş, bu süre içerisinde toplam 180
adet çeşitli konu sonuçlandırılmış ve idari arşivinden çıkış yapılmıştır.
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
10
Tablo 1: 1 Nisan - 30 Haziran 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Planlama Onayı İçin Başvuran ve Planlama Onayı Alan
Yeni İnşaatların Kullanım Türlerine Göre Dağılımı.
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PLAN ALANI
LEFKOŞA İMAR
PLANI
GİRNE BEYAZ
BÖLGE VE
KORUMA
ÇEVRE PLANI
GİRNE II.
BÖLGE
EMİRNAMESİ
AKDENİZ –
SADRAZAMKÖY
EMİRNAMESİ
GİRNE BOĞAZ
EMİRNAMESİ
ALAGADİ
ÇEVRE PLANI
KARPAZ
EMİRNAMESİ
TATLISU BÜYÜKKONUK
EMİRNAMESİ
BAFRA TURİZİM
ALANI
EMİRNAMESİ
TOPLAM
GİREN
DOSYA
SAYISI
%
OLUMLU
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
%
RED
OLARAK
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
287
47,91
276
47,67
7
25,93
226
21,50
0
0,00
4
66,67
7
38,89
7
87,50
0
0,00
9
20,00
45
7,51
49
8,46
0
0,00
479
45,58
0
0,00
0
0,00
6
33,33
0
0,00
0
0,00
4
8,89
178
29,72
174
30,05
7
25,93
318
30,26
1
50,00
2
33,33
3
16,67
1
12,50
0
0,00
5
11,11
8
1,34
4
0,69
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
5,56
0
0,00
0
0,00
2
4,44
35
5,84
32
5,53
6
22,22
7
0,67
0
0,00
0
0,00
1
5,56
0
0,00
2
100,00
1
2,22
1
0,17
2
0,35
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
24
4,01
26
4,49
4
14,81
15
1,43
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
15
33,33
16
2,67
13
2,25
2
7,41
5
0,48
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
17,78
5
0,83
3
0,52
1
3,70
1
0,10
1
50,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2,22
599
100,00
579
100,00
27
100,00
1051
100,00
2
100,00
6
100,00
18
100,00
8
100,00
2
100,00
45
100,00
%
KONUT
SAYISI
%
TURİZM
SAYISI
%
BÜRO
SAYISI
%
TİCARET
SAYISI
%
ENDÜSTRİ
SAYISI
%
EĞLENCE
DİNLENCE
SAYISI
%
DİĞER
KULLANIM
SAYISI
%
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
11
Tablo 2: 1 Nisan - 30 Haziran 2014 Tarihleri Arasında Şehir Planlama Dairesine Görüş İçin Gelen ve Görüş Alan Yeni İnşaatların
Kullanım Türlerine Göre Dağılımları.
SIRA NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PLAN ALANI
LEFKOŞA
KAYMAKAMLIĞI
GİRNE
KAYMAKAMLIĞI
GÜZELYURT
KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA
KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA
BELEDİYESİ
İSKELE
KAYMAKAMLIĞI
İSKELE
BELEDİYESİ
TOPLAM
%
RED
OLARAK
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
%
KONUT
SAYISI
%
TURİZM
SAYISI
%
BÜRO
SAYISI
%
TİCARET
SAYISI
%
ENDÜSTRİ
SAYISI
%
EĞLENCE
DİNLENCE
SAYISI
%
DİĞER
KULLANIM
SAYISI
%
8
5,59
0
0,00
5
4,07
0
0,00
0
0,00
1
12,50
1
14,29
0
0,00
4
12,12
1,27
2
1,40
0
0,00
3
2,44
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,63
1
0,70
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
3,03
75
47,47
74
51,75
9
42,86
61
49,59
0
0,00
1
50,00
7
87,50
5
71,43
0
0,00
8
24,24
7
4,43
5
3,50
2
9,52
2
1,63
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
4
12,12
22
13,92
18
12,59
4
19,05
17
13,82
0
0,00
1
50,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
6
18,18
41
25,95
35
24,48
6
28,57
35
28,46
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
14,29
0
0,00
10
30,30
158
100,00
143
100,00
21
100,00
123
100,00
0
0,00
2
100,00
8
100,00
7
100,00
0
0,00
33
100,00
%
OLUMLU
ÇIKAN
DOSYA
SAYISI
10
6,33
2
GİREN
DOSYA
SAYISI
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
12
GRAFİK 1: 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNE PLANLAMA ONAYI İÇİN GELEN
VE PLANLAMA ONAYI ALAN DOSYA SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
A
OŞ
FK
E
L
AR
İM
B
GB
PL
I
AN
EV
LG
BÖ
A
UM
OR
K
E
V
ÇE
P
RE
NI
LA
E
RN
Gİ
B
II.
GE
ÖL
E
RN
Gİ
GE
ÖL
.I B
E
RN
Gİ
B
E
AZ
OĞ
ES
AM
N
R
Mİ
İ
A
AL
Dİ
GA
V
ÇE
P
RE
NI
LA
R
KA
İ
ES
AM
N
R
Mİ
ZE
PA
T
TA
GİREN DOSYA SAYISI
U
LIS
-B
ÜY
UK
ON
K
ÜK
İ
ES
AM
N
İR
EM
A
FR
BA
E
İ
ES
AM
N
R
Mİ
ÇIKAN DOSYA SAYISI
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
13
GRAFİK 2: 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA, FASIL 96 ALTINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNE GÖRÜŞ İÇİN
GELEN VE İŞLEM GÖRÜP ÇIKAN DOSYA SAYILARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
L
ŞA
KO
EF
KA
I
IĞ
ML
A
AK
YM
RN
Gİ
AY
EK
I
IĞ
ML
A
K
MA
L
ZE
GÜ
R
YU
A
TK
I
IĞ
ML
A
AK
YM
SA
ĞU
A
M
KA
GİREN DOSYA SAYISI
I
IĞ
ML
A
AK
YM
SA
ĞU
A
M
L
BE
İYE
ED
Sİ
EL
İ SK
EK
AY
I
IĞ
ML
A
K
MA
EL
İ SK
EB
İYE
ED
EL
Sİ
ÇIKAN DOSYA SAYISI
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
14
GRAFİK 3: 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ'NDEN 55/89 SAYILI İMAR YASASI
ALTINDA PLANLAMA ONAYI ALMIŞ OLAN YENİ İNŞAATLARIN KULLANIM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
KONUT SAYISI
TURZİM SAYISI
BÜRO SAYISI
TİCARET SAYISI
ENDÜSTRİ SAYISI
EĞLENCE - DİNLENCE SAYISI
DİĞER KULLANIM SAYISI
LEFKOŞA İMAR PLANI
GİRNE BEYAZ BÖLGE VE
KORUMA ÇEVRE PLANI
GİRNE II. BÖLGE
EMİRNAMESİ
AKDENİZ
–SADRAZAMKÖY
EMİRNAMESİ
GİRNE BOĞAZ
EMİRNAMESİ
ALAGADİ ÇEVRE PLANI
KARPAZ EMİRNAMESİ
TATLISU - BÜYÜKKONUK
EMİRNAMESİ
BAFRA TURİZİM ALANI
EMİRNAMESİ
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
15
GRAFİK 4: 1 NİSAN - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ'NDEN FASIL 96 YOLLAR VE BİNALARI
DÜZENLEME YASASI ALTINDA GÖRÜŞ ALMIŞ OLAN YENİ İNŞAAT DOSYALARININ KULLANIM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
480
KONUT SAYISI
460
440
TURZİM SAYISI
420
BÜRO SAYISI
400
TİCARET SAYISI
380
ENDÜSTRİ SAYISI
360
EĞLENCE - DİNLENCE SAYISI
340
DİĞER KULLANIM SAYISI
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI
GİRNE KAYMAKAMLIĞI
GÜZELYURT KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA KAYMAKAMLIĞI
MAĞUSA BELEDİYESİ
İSKELE KAYMAKAMLIĞI
İSKELE BELEDİYESİ
Şehir Planlama Dairesinde 1 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Çalışmalar
16
Download

Nisan Mayıs Haziran - Şehir Planlama Dairesi