ÖZGÜVEN NE DEMEKTİR?
• Kendine güvenmenin ne anlama geldiği konusunda birçok yanlış
görüş vardır ve bunlar özgüven kazanmada insanın önünde engel
oluştururlar.Kendi adlarına konuşmaktan çekinmedikleri için ısrarcı
insanların özgüven sahibi oldukları sanılmaktadır.Çekingen insanlar
ise özgüven sahibi olmanın kendi hakkını aramayı gerektirdiğini,bu
yüzden asla bunu beceremeyeceklerini düşünürler;bu görüşlerin ikisi
de doğru değildir.
• Ölçü olamayacağına göre,kavramı biraz daha ayrıntılı ele almakta
yarar vardır.Bu çerçevede tanımı yapılacak olursa,özgüven;bireyin
kendisi olmaktan memnun olması,kendini güvende ve mutlu
hissetmesi,çevresiyle ve kendisiyle barışık olması demektir.
• Pratikte özgüven kavramını iki boyutta ele almak
mümkündür:İç özgüven ve Dış özgüven
• Bu kavramlardan iç özgüveni yüksek olanlar,kendini
seven,tanıyan,kendine açık hedefler koyabilen ve
olumlu düşünenlerdir.
• Dış özgüvene sahip kişiler ise iletişim becerileri
yüksek,kendini iyi ifade edebilen,kendini ortaya
koyabilen ve duygularını denetleyebilen kişilerdir.
ÖZGÜVENİN ÖNEMİ
• PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖZGÜVENİN
ÖNEMİ:Dr.Kenneth Hambly “Sürekli sıkıntı ve
karmaşaya yol açan ve bir bireyin hayatını her
açıdan etkileyen genellikle tek bir sorun
olduğunu ,bu sorununda özgüven eksikliği
olduğunu” belirtmiştir.
• Özgüven,psikolojik açıdan bireylerin tüm
davranışlarına etki etmektedir.
• Bireylerin,yaşamlarının bazı alanlarında başarısız
olmaları ve yardıma ihtiyaç duymaları,karşılaştıkları
problemlerin çözümünde yetersiz kalmaları temelde
özgüven eksikliğine bağlanabilir.Bir bakıma da şu
anlamı çıkarmak mümkündür;özgüvene sahip olan
bireylerin diğer bütün problemlerinin üstesinden
gelebilecek düşünce yapısına sahip olmasının yanı
sıra nasıl davranması gerektiğinin de farkında olacak
ve karşılaştığı sorunların üstesinden gelecektir.
• AKADEMİK BAŞARI AÇISINDAN ÖZGÜVENİN
ÖNEMİ:Birey kazandığı güven ve özerklik duyguları
oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte ve çevre
üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.Bu amaçla
çevredeki her şeye karşı derin bir soruşturma ve
öğrenme eğilimi gösterir.
• Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere
göre özgüven duygusunun bireylerin akademik
başarılarının yükselmesinde büyük bir etkisi vardır.
• ÇOCUKLARA ÖZGÜVEN KAZANDIRMAK İÇİN ANNE VE
BABALARA ÖNERİLECEK DAVRANIŞLARI ŞÖYLE
SIRALAYABİLİRİZ:
• Çocuğa olan saygının sık sık ifade edilmesi
• Çocuğun aileye olan olumlu katkılarının onunla
paylaşılması
• Kendisine dikkat etme ve geliştirme konusunda önem
verilmesi
• Güçlü oldukları konularda büyüklerine yardımcı
olmalarına izin verilmesi
• Yaptığı işe karışmayarak duyulan güvenin belli
edilmesi
• Onunla zaman geçirerek önemli olduğunun
kanıtlanması
• Düşünce ve inançlarının eleştirilmeden dinlenmesi
• Potansiyellerini sınamaları için riske atılmalarının
teşvik edilmesi
• Yaptığı işlerle ilgili olumlu tepki verilmesi
• Çocuğa yönelik eleştirilerin dolaysız,açık ve dürüst
olması
• Kendisini tanıması için sosyal etkinliklere
yönlendirilmesi
• Karşılaştırma yapmaktan kaçınılması
• Çocuğun sınırlarını göz önünde bulundurarak çok zor
hedefler belirlememesine yardımcı olunması
• Hedeflere ulaşmada geçtikleri her aşama için teşvik
edilmesi
• Onların hedeflerine saygı gösterilmesi
• Olumsuz düşüncelerini bir kenara bırakarak kendileri
adına olumlu şeyler söylemeleri için
cesaretlendirilmesi
• Düşüncelerinde genelleme yapmalarının
engellenmesi
• Düşüncelerindeki abartılı ifadelerin daha doğru ifadelere yöneltilmesine
yardımcı olunması
• Sık sık konuşma fırsatı verilmesi ve düzenli aralıklarla çeşitli konularda
sohbetler edilmesi
• Kültür farklılıkları,farklı insanlar ve durumlar hakkında tartışmalar
yapılması
• Beden dilinin önemi üzerinde durulması
• Ev içinde ve dışında başarabileceği sorumluluklar verilmesi
• Değişik yaş gruplarındaki insanların bulunduğu ortamlara girmesine izin
verilmesi
BU ÖNERİLERİN ANNE BABALAR TARAFINDAN ADIM ADIM YERİNE
GETİRİLMESİ,ÖZGÜVEN DUYGUSUNUN ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YARDIMCI OLACAKTIR.
Download

ÖZGÜVEN NE DEMEKTİR?