FORM 1
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
KMÜ512 / Endüstriyel Kristalizasyon
---- / ---Türkçe
Önlisans
Lisans
Türü
Zorunlu
Seçmeli
Teori
3
Kredisi
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Yüksek Lisans
X
Doktora
X
Uygulama
0
Laboratuar
0
Ders saati
3
AKTS Kredisi
6
Yok
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bora AKIN
Normal Öğretim
3
Ders Saatleri
İkinci Öğretim
-
Staj
-
Dersin Amacı
Öğrenci tarafından kristalizasyon ve kristalizasyona etki eden parametrelerin; çözünme,
kristalizasyon kademeleri ve kinetiğinin; kristal boyut dağılımının ve diğer ölçme
yöntemlerinin; çözme reaktörleri ve MSMPR sistemlerin anlaşılması.
Öğrenim Çıktıları
Bu dersi başaran öğrenciler;
1. Kristal ürünlerin özellikleri, bunların ölçülmesi ve ölçümlerin analiz edilmesi ve
kristalizasyon mekanizması ve kinetiği konusu arasındaki etkileşimi kavrar,
2. Nükleasyon ve kristal büyüme kinetiklerinin ölçülmesi için kullanılan deneysel metotlara
ait bilgileri kullanabilir ve ve bunlara ait deneysel sonuçları irdeleyerek sorunu
çözümleyebilir,
3. Endüstriyel ölçüdeki kristalizörün tasarımına dair yapılacak uygulamalar için bilgi ve
becerisini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir,
4. Endüstriyel bir kristalizörde amaca uygun ürün üretimi için koşulların nasıl değiştirileceği
konusunda çözüm üretebilir.
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Konular
Kristal yapılar
Kristal ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
Çözünme kinetikleri
Kristalizasyon
Kristalizasyonda mekanizmalar ve kinetik
Kristal büyüme kinetiği
Kristalizasyona etki eden parametreler
MSMPR kavramı ve önemi
Çözme reaktörleri
Endüstriyel kristalizörler ve tasarım parametreleri
Endüstriyel kristalizörler ve tasarım parametreleri
Kristal malzemelerde karakterizasyon ve ölçme yöntemleri
FORM 1
13
14
Kristal boyut dağılımı
Kristalizasyon sistemlerinde yaşanan son gelişmeler
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
1. J.W. Mullin, “ Crystallization”, 3rd Ed.,Butterworth-Heinemann (Oxford), 1993.
2. A. S. Myerson, “Handbook of Industrial Crystallization”, 2th ed., Butterworth –
Heinemann, London. 2002.
Yardımcı Kitaplar
-
Dokümanlar
-
Değerlendirme
Ölçütleri
Etkinlik
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı
Adet
1
1
5
1
Yüzde (%)
30
5
25
40
Dersin Öğrenim Çıktıları- Program Yeterlilikleri İlişkisi
No
Öğrenim Çıktıları
Program Yeterlilikleri
1
2
3
Ö.Y. b
4 5 6 7 8
Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik alanında edinilen bilgilerin
kimya mühendisliği problemlerinin çözümü ve modellenmesine yönelik 4 4 5 5
kullanımı becerisi
Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve uygun analiz
2
4 4 5 4
yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerisi
Mühendislik araştırmaları kapsamında deney tasarlama, uygulama ve
3
4 5 4 5
elde edilen verileri analiz ederek yorumlayabilme becerisi
Belirli bir amaca yönelik bir sistem, sistem parçası ya da prosesi, mevcut
4
ekonomik ve teknik imkanlar dahilinde tasarlayabilme becerisi
Modern mühendislik tekniklerinden ve bilişim teknolojilerinden etkin
5
5 5
şekilde faydalanabilme becerisi
6
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinme
7
Bireysel veya disiplin içi/disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneği
8
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi
5 5
Yaşam boyu öğrenme bilinci edinme ve bu kapsamda bilim ve
9
4 4 5 5
teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi
10 İş hayatı, sağlık, güvenlik ve çevre bilinci edinme
11
Girişimcilik, yenilikçilik ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
a Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
b Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer
/Sunum)
1
1,3
1,3
1,3
3,5
5
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Sayısı
Süresi (Saat)
14
14
5
3
4
5
Toplam
İş Yükü
42
56
25
FORM 1
1
1
1
-
Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık)
Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)
Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık)
Proje/Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
12
18
18
-
12
18
18
171
5.7
6
Download

KMÜ512 Endüstriyel Kristalizasyon