Prof. Dr. Sibel Karakaya
Prof. Dr. Sibel Karakaya 1981 yılında Ege
Prof. Dr. Sibel Karakaya was graduated
Üniversitesi Gıda Fakültesi’nden mezun ol-
from Ege University Faculty of Food in 1981
muş ve Beslenme Bilimi Dalı’nda Yüksek Li-
and got her Masters and Doctorate Degree in
sans ve Doktora derecesi almıştır. 2000 yılın-
Nutrition Science. She got Associate Profes-
da Doçent ve 2006 yılında Profesör unvanını
sor title in 2000 and Professor title in 2006.
almıştır.
She served as Co-Head of Department betGıda Mühendisliği Bölümü’nde 2003-2006
ween 2003 and 2006 and LLP Erasmus De-
yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı
partment Coordinatorship in 2000-2005 in
ve 2000-2005 yılları arasında LLP Erasmus
Department of Food Engineering. She has
Bölüm Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüş-
numerous national and international publi-
tür. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın-
cations. She took part in national and inter-
ları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası
national research projects as coordinator or
araştırma projelerinde yürütücü veya araştır-
researcher. She is still member of House of
macı olarak yer almıştır. Halen 2 adet COST
representatives in 2 COST projects (FA 1005
projesinde (FA 1005 ve FA 1402) Temsilciler
and FA 1402) and associate member in 1
Meclisi üyesi (Management Committee mem-
COST project (FA 1403), and takes part in
ber) ve 1 adet COST projesinde (FA 1403)
working groups. Also she is involved in fra-
Temsilciler Meclisi yedek üyesi olarak gö-
mework project (PATHWAY-27).
rev yapmakta ve çalışma gruplarında çalışmaktadır. Ayrıca AB 7. Çerçeve projesinde
In addition to her mission in university, she
(PATHWAY-27) yer almaktadır. Üniversite-
is member of Turkish Food Codex Labeling
deki görevine ek olarak 2005 yılından bu
Expertise Sub-Commission since 2005 and
yana Türk Gıda Kodeksi Etiketleme İhtisas Alt
Turkish Food Codex Supplementary Foods
Komisyonu ve 2009 yılından bu yana Türk
Sub-Commission since 2009.
Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar İhtisas
Alt Komisyonu üyesidir. Prof. Dr. Sibel Ka-
Prof. Dr. Sibel Karakaya is still Head of Nut-
rakaya, halen Ege Üniversitesi Mühendislik
rition Science in Ege University Faculty of En-
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslen-
gineering Department of Food Engineering.
me Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Download

Prof. Dr. Sibel Karakaya