Prof. Dr. Aziz Ekşi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda
Prof. Dr. Aziz Ekşi graduated from Ankara
Teknolojisi Bölümü’nden 1968 yılında mezun
University Faculty of Agriculture Food Tech-
olan Aziz Ekşi, 1969 yılında araştırma gö-
nology Department in 1968. He joined the
revlisi olarak işe başlamış, 1974 yılında da
same department as research assistant in
doktora tezini tamamlamıştır. HUMBOLDT
1969 and received his doctorate in 1974. He
araştırma bursunu kazanarak Münih Teknik
received Humbolt Research Grant and studi-
Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Ekşi,
ed in Munich Technical University between
1979 yılında doçent, 1988 yılında profesör
1977-79. He became Associate Professor in
olmuştur.
1979 and received Professor title in 1988.
TSE Gıda Standartları Grubu başkanlığı,
Ekşi served as the Head of Food Standards
Sağlık Bakanlığı Gıda Katkıları Komisyonu
Group in Turkish Standards Institute (1980-
üyeliği yapan Prof. Dr. Ekşi, 2005 yılından
84), and the member of Food Additives
bu yana Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme
Commission of the Ministry of Health (1989-
Komisyonu başkanıdır.
95). He is the Chair of Food Labelling Commission in Turkish Food Codex since 2005.
Gıda Teknolojisi Derneği ile Meyve Suyu
Ekşi acted as the Chair of the Food Techno-
Endüstrisi Derneği başkanlığı, Uluslararası
logy Association (1980-84); member of the
Meyve Suyu Federasyonu Danışma Kurulu
Advisory Committee in International Fruit
ve Avrupa Meyve Suyu Birliği (AIJN) Uzman
Juice Federation (1993 -2008); member of
Grubu üyeliği yapan Ekşi’nin yerli ve yaban-
Expert Group in European Fruit Juice Associ-
cı periyodiklerde 200 dolayında bilimsel ma-
ation (AIJN, 2006-08).
kalesi yayınlanmıştır.
Ekşi has 200 scientific papers published in
Ankara Üniversitesi’nde 1966-99 yılları ara-
national and international journals. He ser-
sında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve
ved as the Director of Institute of Natural and
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapan,
Applied Sciences (1966-99), and the Head
Nisan 2014’te Ankara Üniversitesi’nden
of Food Engineering Department (1991-94,
emekli olan Ekşi, halen Lefke Avrupa
1998-99 and 2007-14) both in Ankara Uni-
Üniversitesi’nde ders vermektedir.
versity. He retired on April 5th, 2014. HE is
currently lecturing in Lefke European University.
Download

Prof. Dr. Aziz Ekşi - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali