Prof. Dr. Lütfiye Hilal Özcebe
1985 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fa-
Graduated in 1985 from Anadolu University
kültesinden mezuniyet, 1990 Hacettepe Üni-
Faculty of Medicine, Prof. Dr. Lütfiye Hilal
versitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanlık
Özcebe received her residency in Hacettepe
Derecesi, 2000 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
University Faculty of Medicine Public Health
Enstitüsü Aile Sağlığı Doktora Derecesi.
in 1990.
1991-1993 yılları arasında Hacettepe Üni-
Özcebe worked as Assistant Professor in
versitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Hacettepe University Faculty of Medicine,
Dalında yardımcı doçent olarak çalıştı, 1993
Department of Public Health between 1991
yılında doçent ve 2003 yılında profesör un-
and 1993, and became Associate Professor
vanlarını aldı.
in 1993. Receiving her doctorate on Family
Health in Hacettepe University Institute of Pe-
2012 yılından beri Hacettepe Üniversitesi
diatrics, became Professor in 2003.
Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü görevini
yürütmektedir.
Serving as Director of the Institute of Public Health in Hacettepe University, Prof. Dr.
Çalışma alanları: Çocuk, Adolesan ve Genç
Özcebe’s areas of expertise are child, ado-
Sağlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Programları,
lescent and youth health, health improvement
Yaralanma (Kaza ve Şiddet) Kontrol Prog-
programs, injury (accident and violence)
ramlarıdır.
control programs.
Download

Prof. Dr. Lütfiye Hilal Özcebe