ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
Acil yardım ve afet yönetimi bölümünde, itfaiye ve afet
yönetimiyle ilgili eğitim verilmektedir. Sağlık
kuruluşları, itfaiye teşkilatı, Sivil Savunma ve Kızılay gibi
kurumlarda çalışabilecek yönetici adaylarını yetiştiren
programdır.
Bölümde okumak isteyenlerin sorumluluk sahibi,
soğukkanlı, yardım etmeyi seven, iletişim becerileri olan
kişiler olmaları gerekir.
Mezunlar, itfaiye teşkilatı, sağlık kuruluşları, Sivil
Savunma, Kızılay ve Sivil toplum örgütlerinde
çalışabilirler.
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, hammaddesi ağaç olan
malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde
edilen ürünlerin tasarlanması, buna ilişkin üretimin
planlanması ve ürünlerin kalite kontrolü alanında
çalışacak mühendisler yetiştiren bölümdür.
Bölümde okumak isteyenlerin matematik ve fen
derslerinde başarılı, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve
çizim yeteneği gelişmiş, iletişim becerisine sahip kişiler
olmaları gerekir.
Mezunlar, başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı
hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak,
hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ahşap işleme
makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren
tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ
Sigorta şirketleri ve sosyal güvenlik kurumlarında
istatistik ve olasılık hesapları yaparak sigorta rizikolarını
ve primlerini hesaplayarak sigorta sözleşmelerinin
ilkelerini saptayan kişilere “Aktüer” denir.
Aktüerya programının amacı da, bu kurumlar için
gerekli olan aktüerleri yetiştirmek ve bu konuda
araştırmalar yapmaktır.
Bu alanda okumak ve ileride aktüer olarak çalışmak
isteyen kişilerin, matematik konularına ilgi duyan,
sayılarla uğraşmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir
Aktüerya mezunları genellikle sigorta şirketlerinde
çalışırlar. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur gibi sosyal
güvenlik kurumlarında da görev alabilirler. Ayrıca büyük
sanayi kuruluşlarında danışman olarak da görev
yapabilirler.
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu bölüm, sularda yaşayan canlıların hayatının incelenmesi,
insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerinin
belirlenmesi, bunların özel olarak üretilmesi, balıkçılığa
uygun gemi yapımı, onarımı yöntemi ile su altı tekniği
konularında çalışacak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek
amacıyla eğitim yapan bir bölümdür.
Bu programa girmek isteyen kişilerin, fen bilimlerine olduğu
kadar işletme ve ekonomi konularına da ilgi duyması ve
insanlarla iyi iletişim kurması gerekir.
İç ve dış sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel
kuruluşta görev alabilirler. Avlanma yöntemleri ve
avlanmada kullanılacak alet ve makinelerin projelendirilmesi
ve yapımı alanında da çalışabilirler
BESLENME VE DİYETETİK
Beslenmenin sağlığa etkisi, bireylerin gereksinimlerine uygun
beslenme programlarının düzenlenmesi, hastalıklardan
korunma ve hastalık süresinde beslenme şekilleri, toplu
beslenme sistemleri için besinlerin alınmasından
tüketilmesine kadar geçen süreçlerin incelenmesi, toplumun
besleme konusunda bilinçlendirilmesi konusunda eğitim ve
araştırma yapar.
Mezunlar diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında, toplu
beslenme yapan kuruluşlarda, beslenme eğitimcisi olarak
eğitim kurumlarında, araştırma ve endüstri kuruluşlarında
çalışabilirler.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON
SİSTEMLERİ-BİLGİSAYAR/ENFORMATİK
Bilgisayar mühendisliği programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı,
tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları
konusunda eğitim ve araştırma yapar.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, normalin üstünde bir
akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve
sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler
olmaları gerekir.
Yönetim, eğitim, endüstri, ticaret, sağlık ve hizmet alanlarında
faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarında sistem
çözümleyicisi, uygulama programcısı olarak çalışırlar. Yazılım
üreten ve pazarlayan şirketlerde bilgi-işlem merkezlerinde
yönetmen, yazılım uzmanı olarak görev alabilirler.
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
Bu bölümlerin amacı bilgisayar programlama, bilişim
teknolojileri, internet, işletme, finans, ekonomi, muhasebe
ve iş idaresi konularında bilgi ve beceri sahibi kişiler
yetiştirmektir.
Bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mekanik, sayısal ve sözel
yeteneğe sahip kişiler olmaları gerekir.
Mezunlar, işletmelerin bilgi işlem bölümlerinde, çalıştıkları
kurumların yönetim, finansman ve pazarlama
departmanlarında görev alabilirler.
BİTKİSEL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Programın amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve
bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve
ürünlerin değerlendirilmesi alanında çalışacak nitelikli
personel yetiştirmektir.
Bölümde okumak isteyenlerin araştırma ve gözlem
yeteneği gelişmiş, fen bilimlerine ilgi duyan, dokunma
ve koku alma duyuları güçlü, bitki yetiştirmekten ve açık
havada çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir.
Mezunlar, özel kurumların yanısıra Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile Araştırma Enstitülerinde
çalışabilirler.
BİYOKİMYA
Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını
moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Canlı yaşamı ile ilgili
fizik, kimya, biyoloji, gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme
ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik
alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma
disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan
gücünün yetiştirilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır.
Mezunlar gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler,tarım ilaçları,
kozmetik ve deterjan sanayilerinde üniversite, tıbbi, tarımsal ve
çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma
laoratuvarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş
alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin
kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem
geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında
biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve
sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar.
BİYOTEKNOLOJİ
Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamı ya da bir
parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya
varolan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen
yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile
kullanılan yöntemlere biyoteknoloji denmektedir.
Bölümde okumak isteyenlerin bilimsel çalışmayı seven,
sabırlı, araştırıcı, laboratuvar ortamlarında çalışmayı
seven kişiler olmaları gerekir.
Mezunlar sağlık, gıda, ilaç, tarım ve çevre sektöründe,
aşı üretim tesislerinde çalışabilirler.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Programın amacı, sağlık alanında kullanılan mekanik ve
elektronik cihaz ve sistemlerin tasarımı, üretim, geliştirme,
bakım ve onarım faaliyetlerini yapabilecek elemanlar
yetiştirmektir.
Mezunlar sağlık kuruluşlarında ölçme ve görüntüleme (EKG,
EMG, EEG, röntgen, ulrason, MR cihazları) amacıyla
kullanılan cihaz ve sistemlerin yapım aşamasında tasarımcı
olarak çalışabileceği gibi, sağlık kuruluşlarında cihazların
montajından bakım onarımına kadar geçen aşamalarda da
görev alabilirler.
BİYOMÜHENDİSLİK
Biyomühendislik; moleküler biyoloji, biyokimya,
mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve
malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik
teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda
karşılaşılan sorunlara uygulandığı yeni bir bilim dalı olarak ortaya
çıkmıştır.
Biyomühendislik programı, biyolojik sistem ve süreçlerden
yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren
kuruluşlarda ve tarım sektöründe araştırmacı ve yönetici olarak
çalışabilirler. Gıda, ilaç, sağlık, tarım sektörü, çevre sektörü,
genetik, tanı ve tedavi merkezleri, aşı üretim tesisleri bunlardan
bazılarıdır.
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimlerinin
biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren
mühendislik dalıdır. Tarımsal üretimde biyolojik süreçtir.
Alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin fen derslerinde
başarılı, mekanik yeteneği olan, doğayı seven, yaratıcı,
çevre sorunlarına duyarlı kişiler olması gerekir.
Biyosistem mühendisleri sulama, tarım atıklarının
arıtılması, tarım makineleri ve tarım alanında yapılacak
inşaatlar olmak üzere farklı alanlarda iş bulma olanağına
sahiptir.
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
Cevher Hazırlama Mühendisliği, üretilen doğal kaynakların
metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan,
inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi
değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını
izleyen bir meslektir.
Bu bölümden mezun olanlar, metalurjik zenginleştirme, altın,
platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme,
demir-çelik, cam, seramik, termik santraller, katı yakıt
üretimi, nükleer hammadde üretimi ile toprak ıslah
çalışmasında görev alacaklardır.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; doğal kaynakların korunması ve iyi bir
biçimde kullanılmasını sağlamak, endüstri atıklarının en aza
indirilmesi ve arıtılması, çevre düzenlemesi tasarımları
geliştirmek, yerleşim alanlarını planlamak konusunda
çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.
Mezunlar Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım, Sağlık
Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri,
iller Bankası ve belediyelerde çalışabilecekleri gibi özel
sektörde de boya, seramik, çimento, deri ve deterjan
endüstrisinde atıkların arıtılması ve çevreyi kirletmemesi
üzerinde çalışırlar.
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Bu programda denizcilik sektöründeki kurumlara yönetimfinansman konularında bilgi ve beceri sahibi kişiler
yetiştirilir.
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyen kişilerin sayısal dersler
kadar ekonomi ve yönetim konularına ilgili, en az bir yabancı
dili (özellikle İngilizce) çok iyi konuşabilen ve yazabilen,
gerektiğinde açık havada ve denizde uzun süre kalabilecek
beden gücüne sahip olmaları gerekir.
Mezunlar karada gemiyle ilgili işleri yürüten kuruluşlarda
(armatör firmalar, acenteler, broker ve kiralama firmaları,
liman işletmeleri, tersaneler, marina işletmeleri, lojistik
firmaları) görev alırlar.
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, çeşitli hayvan derilerinin ekonomik değer
kazanmasını sağlayan ve bu alandaki teknolojinin
geliştirilmesini inceleyen bölümdür. Deri mühendisliği
programında öğrencilere bu alanda kullanılan makinelerin
tasarımı, kurulması gibi eğitimin yanında, deri kimyası gibi
konularda da bilgi ve beceri kazandırılır.
Bu bölümde okuyacak olan kişilerin, temel bilimlerle ilgili
mekanik yeteneği olan, yaratıcı kişiler olmaları gerekir.
Özel sektöre ait deri işletmeleri ve çiftliklerde çalışabilirler
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektrik – Elektronik programının amacı; kuvvetli (elektrik) ve
zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistem ve aletlerin
yapımı, geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya gibi
fen derlerinde başarılı, üstün bir akademik yeteneğe ve
güçlü bir belleğe sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler
olmaları beklenir.
Elektriğin üretim ve dağıtımıyla ilgili işlerle bilgisayar yapımı,
iletişim sistemleri tasarımı, robot yapımı, tıbbi cihazların
yapımı gibi görevlerde, kamu ve özel sektörün ilgili
kuruluşlarında iş bulabilirler.
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
Bu mühendislik programının amacı; zayıf akımlarla çalışan ve
özellikle haberleşme alanında kullanılan aletlerin ve
sistemlerin yapımı, geliştirilmesi ve bakımını yapacak olan
teknik elemanlar yetiştirmektir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik ve kimya
derslerinde başarılı, üstün bir akademik ve sayısal yeteneğe
sahip, dikkatli, merak duygusu yüksek, sabırlı ve yaratıcılık
yeteneği olan kimseler olmaları gerekir.
PTT, Türk Telekom, TRT, Türkiye Elektrik Kurumu, Türk Kablo,
TELETAŞ gibi kamu kuruluşlarıyla özel sektörde çalışabilirler.
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi
biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi,
para ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri
tasarlayan bir bilim alanıdır.
Endüstri Sistemleri Mühendisleri, çalışmalarında sistem yaklaşımı
ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem
araştırması, istatistik ve bilişim bilimleri, sosyal ve doğa
bilimleri bilgileri ile mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini
gelişen bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de entegre ederek
bir arada kullanma becerilerine sahiptirler.
Mezunlar endüstri, işletme, sistem ve üretim mühendislerinin
çalıştıkları yerlerde çalışabilirler.
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve
çevreye uyumlu şekilde üretilmesi ve tüketiciye sunulmasını
sağlayan, uygulayan, strateji geliştiren mühendisler yetiştirir.
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyen kişilerin matematik ve
fizik derslerinde başarılı, araştırmacı, yenilikçi, disiplinli
kişiler olmaları gerekir.Enerji ve çevre sorunlarına duyarlı,
problem çözme yeteneğine sahip olmaların da beklenir.
Mezunlar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Elektrik
Kurumu, Devlet Su işleri, Türk Petrol Rafinerileri, BOTAŞ,
Atom Enerjisi Kurumu gibi yerlerde çalışabilirler.
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar, işletme ve organizasyon konularının birlikte
verildiği bir programdır.
Bu alanda okumak isteyenlerin temel bilimlerle ilgili
mekanik ve sayısal yeteneği olan, ayrıntılarla uğraşabilen,
ekonomi ve işletme konularına da ilgi duyan kişiler olmaları
gerekebilir.
Mezunlar sağlık, turizm, bankacılık ve finans
kuruluşlarında bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve
tasarımı, e-ticaret, veri tabanları sistemleri, web tasarımı ve
yönetimi, yazılım geliştirme ve danışmanlık gibi çok geniş bir
alanda çalışabilirler.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri mühendisliği,ürün ve hizmet üreten endüstri
kuruluşlarının verimliliğini yükseltmek için, insan, makine ve
malzemeden oluşan sistemlerin etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlayan, yöntem ve teknikleri araştıran, geliştiren bir
programdır.
Endüstri mühendisliği bölümünde okumak isteyenlerin fen
derslerinde başarılı, sosyal bilimlere ilgi duyan, üstün bir analiz
ve sentez yapabilme, uzak görüşlülük, yaratıcılık, mekanik
planlama, pratiklik ve çabuk karar verme özelliğine sahip
olması gerekir.
Ürün ve hizmet üreten kamu ve özel sektör kurumlarında
(fabrikalar, finans, eğitim, sağlık kurumları) iş bulabilirler.
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİYEL TASARIM
Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, endüstride üretilmesi
düşünülen bir eşyanın kullanılışlılığını, estetik yönlerini de
gözardı etmeksizin, biçimini; bunun hangi madde kullanılarak
ve nasıl bir süreç izlenerek yapılacağı konusunda araştırma
ve eğitim yapar.
Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyen kişilerin,
matematik ve fizik dersleriyle sosyoloji, psikoloji, sanat
tarihi gibi sosyal derslere de ilgi duymaları gerekir. Ayrıca
tasarladıkları iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesneler hale
dönüştürecek yeteneklere, yaratıcı ve sistematik düşünce
yapısına sahip olmalıdırlar.
Mezunların çalşıma alanları çok geniştir. Endüstri ve sanayinin
ürettiği bir çok ürünün (otomobil, ev eşyaları, çeşitli
makinalar vb.) tasarımını yaparlar.
ERGOTERAPİ
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve
refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.
Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam
aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve
toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya
kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme
becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi
kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde
düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle
vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı
sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan
dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.
Ergoterapi, ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi,
huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum
gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir
yelpazede uygulama alanına sahiptir.
FİNANS MATEMATİĞİ
Günümüzde, işletmeciliğin hızla gelişmesine paralel
olarak işletmelerdeki finansal yönetim de ayrı bir yetki alanı
ve bir uzmanlık haline gelmiştir. Finansal yöneticilerin
önemli bir kısmının işletmelerdeki görevi, para akışını
sağlamak, kar planlaması, sermaye artışı ve yatırım gibi
konulardır. Hem ülkemizdeki hem de Avrupa finans
pazarındaki gelişme ve büyüme bu konularda sadece
ekonomi bilgisinin yeterli olmadığını, ekonomi- finans ve
matematik bilgilerini kullanıp, sorunlara çözüm
üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu
göstermiştir.
Mezunlar muhasebe, bankacılık, sigortacılık, borsa,
endüstri ve eğitim sektörlerinde çalışabilirler.
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Fizik bilgilerinin teknolojinin ve endüstrinin ihtiyaçlarına
göre düzenlenmesi konusunda eğitim yapar. Özellikle
telekomünikasyon ve elektronik alanında elde edilen
bilgilerin sentezini yapar ve uygulanabilir özellik
kazandırırlar.
Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper
iletkenliğin sokulması buna örnek olarak verilebilir.
Enerji, kalite kontrol, sağlık fiziği, çevre sorunları,
bilgisayar ve otomasyon alanlarında çalışabilirler. Aynı
zamanda PTT, TCDD,gibi kuruluşlarla, hastanelerde ve
elektronik aletleri üreten işletmelerde çalışabilirler.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı, doğuştan veya
sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim
tarafından tanısı konup, tedavi edilmesi gereken kimselere,
çeşitli tedavi yöntemleri uygulayarak hastayı mümkün olduğu
kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme
konusunda eğitim ve araştırma yapar.
Fizyoterapistler rehabilitasyon merkezi olan sağlık
kuruluşlarının ve hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji
(sinir), yanık, kardiyoloji (kalp), pediatri (çocuk hastalıkları),
kadın doğum kliniklerinde görev alabilirler. Uzman
hekimlerle özel klinik de açabilirler.
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAK. MÜHENDİSLİĞİ
Her tip yüzer taşıtın ve bunlarda kullanılacak makine
sistemlerinin tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi ve
ekonomik olarak üretimi konularında çalışacak mühendisleri
yetiştirir.
Bu alanda okumak isteyen kişilerin fen derslerinde başarılı,
şekil-uzay ve mekanik yeteneğe sahip, yaratıcı kişiler
olmaları gerekir.
Mezunlar kamu ve özel sektöre ait tersanelerde çalışabilirler.
Ayrıca gemiz dizaynı yapan özel mühendislik bürolarında da
iş bulabilirler.
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Gemi makineleri işletme mühendisliği, gemilerde, elektrik üretim
sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin
operasyonları, bakım, tutum ve onarımlarıyla sorumlu mühendislik
dalıdır.
Gemi makineleri işletme mühendisleri ayrıca, gemilerde bulunan atık
su sistemleri, yakıt transfer sistemleri, aydınlatma sistemleri, ve
tatlı su sistemlerinin, düzenli olarak çalışmasından ve bakımtutumundan da sorumludurlar. Dünya ticari ve askeri deniz
filolarındaki gemiler, hiçbir şekilde, gemi makineleri işletme
mühendisleri olmadan yürütülemez.
Mezunlar gemi makineleri, içten yanmalı makineler, türbinler, güç ve
yük aktarma ve kumanda sistemleri, basınçlı kaplar, ısıtma
havalandırma iklimlendirme, kazanlar, kompresörler, arıtma ve
ayrıştırma sistemleri, akışkan depolama ve aktarma sistemleri ve
kumanda kontrol sistemleri tasarım, projelendirme, projelerin
uygulanması ve denetim işlerini yaparlar.
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
Programın amacı, gemi ve deniz tasıtlarının
projenlendirmesinde, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve
cansız zenginliklerin (petrol, doğalgaz, ve deniz ürünlerinin)
aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde
kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve
üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.
Mezunlar tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz
taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir. Deniz Mühendisleri
denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde
kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar.
Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi
konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini
önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler.
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
Genetik ve Biyomühendislik programının amacı; temel
genetik bilimi ile biyomühendislik eğitimini birlikte vererek
iki konuda da bilgi ve beceri sahibi olan elemanlar
yetiştirmektir.
Bu bölümde okumak, bu alanda çalışmak isteyenlerin,
özellikle biyolojiye ilgi duyan, laboratuvar çalışması
yapmaktan hoşlanan, araştırmayı seven kişiler olmaları
gerekir.
Sanayi kuruluşları, klinik tıp, adli tıp, tanı merkezleri ve
kamu kuruluşlarıyla uluslararası araştırma merkezleri ve
laboratuvarda çalışabilirler. Ayrıca IVF klinikleri, tüp bebek
merkezleri de çalışabilecekleri yerler arasındadır.
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Geleneksel, Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme, Kartografya ve Uzaktan
Algılama konuları ile birlikte, mekansal/coğrafi bilgi elde edildikten
sonra, analizi, izlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi, saklanması,
yönetimi, kalite güvencesi ile bu bilgilerden yeni bilgiler üretilmesi
süreçleri izler. Bir sistem kavramına dayanması gereken bu sürecin
bilim, teknoloji ve uygulamalar bütünü GEOMATİK olarak
adlandırılır.
Geomatik, yer yuvarıağı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin
üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve
teknolojileri bütünüdür. Geomatik Mühendisliği, arazi yönetimi
kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve geliştirilmesi
kavramları ve bunlara bağlı arazi/kent bilgi sistemi düzenlemelerini
de içermektedir.
GERONTOLOJİ
Gerontoloji (yaşlanma ve yaşlılık bilimi) yaşlanmanın
bedensel,psikolojik ve toplumsal yönlerini araştıran bir bilim
dalıdır. Bölümün amacı yaşlılığın sosyoekonomik, sosyokültürel,
sosyopolitik ve sosyopsikolojik problemlerini birey,aile, toplum
ve ülke açılarından ele alacak, bu sorunlara çözüm üretecek
kişileri yetiştirmek ve bu alanlarda çalşmalar yapmaktır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus sayısı artmaktadır.
Değişen aile yapısı yaşlıların ev dışındaki kurumlarda bakımını
gerektirmektedir. Mezunlar devlete ve özel sektöre bağlı huzur
evleri ve hastanelerde çalışabilmektedir.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin
değerlendirilmesi, kaynakların nitelik ve nicelik olarak
korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması,
hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı
gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim
yapar.
Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman, Sanayi ve Ticaret
bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje
mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol
uzmanı olarak görev alabilirler.
GÜVERTE
Güverte bölümünün amacı, öğrencilere gemi kullanma ve gemi
içi yönetim ile ilgili bilgi ve yetenekler kazandırmaktır.
Güverte Bölümü mezunları, uzakyol seferi yapan gemilerde IV.
Zabit’ten Kaptan’a kadar olan görevlerde çalışabilmekte,
ayrıca denizcilik işletmelerinin denizcilikle ilgili teknik bilgi
gerektiren kademelerinde de çok iyi koşullarla iş
bulabilmektedirler.
HAVACILIK ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ
İleri teknoloji ile üretilmiş olan uçakların ve diğer hava
taşıtlarının bakım ve onarımında (elektrik ve elektronik
sistemleriyle ilgili) çalışacak nitelikli eleman yetiştirir.
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin, matematik
ve fizik derslerinde başarılı, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe
sahip, dikkatli, titiz ve ayrıntılarla uğraşabilen kişiler
olmaları gerekir.
Yolcu ve kargo taşımacılığı yapan havacılık şirketlerinin
bakım merkezleri, hava ikmal bakım merkezleri ile tüm uçak
veya helikopter sahibi şirketlerde teknik bakım elemanı
olarak çalışabilirler. Silahlı kuvvetler de çalışabilecekleri
yerler arasındadır.
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; hava ve uzay araçlarının tasarım, üretim
ve test edilmesi konularında ihtiyaç duyulan mühendisleri
yetiştirmek bu alanda araştırma yapmaktır.
Bu alanda çalışmak isteyenlerin matematik ve fizik derslerinde
başarılı, tasarım gücüne, şekil-uzay ve mekanik yeteneğe
sahip ve havacılığa ilgi duyan kişiler olmaları gerekir.
ROKETSAN, ASELSAN, AVELSAN, USAŞ, THY’ye ait ikmal bakım
ve onarım merkezleri gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün metrik anlamda ölçülmesi
ve bu verilerin değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde
ifade edilmesini sağlayan bölümdür.
Bu bölümde okumak ve çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklıı
ve açık havada çalışmaktan hoşlanan, fen derslerinde
başarılı, el-göz koordinasyonu (alet kullanımı için) iyi olan
lkişiler olması gerekir.
Bayındırlık, Tarım, Ulaştırma, Orman, Enerji bakanlıklarında,
DSİ, Karayolları, Tapu Kadastro ve harita müdürlüklerinde,
silahlı kuvvetlerde ve belediyelerde iş bulabilirler.
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; yerkabuğu içindeki suların aranıp
bulunmasını, yatay ve düşey dağılışlarını, hareketlerini,
fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bu sulardan yararlanma
yollarını araştırmaktır. Bu programın diğer bir amacı da yer
altı suyunun sağlanması konusunda teknik insan gücünü
yetiştirmektir.
DSİ, MTA, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler gibi
kamu kuruluşlarıyla bu konudaki özel sektör kuruluşlarında
çalışabilirler.
İÇ MİMARLIK
İç mimarlık bölümünün amacı; mekan düzenlemelerine çağdaş,
fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler getirecek, bu
konudaki sorunları çağdaş yöntemlerle araştıracak, malzeme
ve teknolojik gelişmeleri bu araştırmalar doğrultusunda
uygulamaya geçirecek elemanlar yetiştirmektir.
Kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda iç mekan tasarımcısı
olarak iş bulabilecekleri gibi serbest olarak da
çalışabilirler.Hazır mutfak, mobilya, ev tekstili üreten
fabrikalarda tasarımcı olabilirler. Vitrin tasarımcılığı, sahneekran tasarımcılığı gibi işlerde de istihdam edilebilir.
İSTATİSTİK
Belirli bir alana ait istatistiksel verilerin toplanması,
düzenlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması tekniklerinin
öğretilmesine yönelik öğretim yapan bir bölümdür. İstatistiği
öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin
uygun istatiksel yöntemler kullanılarak yorumlanacağını
bilmektir.
Mezunlar Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı,
kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta
Sektöründe, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında
çalışabilirler.
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İstatistik, herhangi bir bilimsel olaydaki değişkenlerin
birbiriyle ilişkisini sayısal yolla ifade etmenin yollarını
gösteren bir disiplindir.
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının amacı;
bilgisayar kullanarak istatistik işlemlerin yapılması
konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilecek elemanları
yetiştirmektir.
Mezunlar kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda bilgi-işlem
servislerinde, araştırma-geliştirme bölümlerinde iş
bulabilirler. İş bulma olanakları geniştir.
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İmalat ürün geliştirme, imalat sürecinin seçilmesi,
süreçlerin yönetimi, taşıma ve dağıtım, sistem entegrasyonu
ve müşteri desteği gibi birçok halkadan oluşmaktadır.
İşletmeler bunları gerçekleştirirken, malzeme, para, zaman,
mekan, işgücü gereksinimi ve çevre kirliliğini en azda tutarak
en verimli şekilde yapılmasını talep etmektedirler. İmalat
mühendisliği programı da; bu alanda uzmanlaşacak kişiler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunlar üretim yapan her türlü sanayi kuruluşu
(otomobil, beyaz eşya, makine) çalışabilecekleri gibi üretim
teknolojisi geliştirmeye yönelik olarak da çalışabilirler.
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, işletmelerin teknik kadroları ile, sosyal bilimler
eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek
işletmeyi bir bütün olarak yorumlayabilecek, geniş bir bakış açısına
ve yüksek bir analiz gücüne sahip olan, problemlere zamanında
etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm
değerleri verimli olarak kullanabilen yönetim elemanları yetiştirme
amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.
İşletme mühendisi, ürün ve hizmet üreten işletmelerdeki
mühendis ve işletmeci gruplar arasında köprü görevi görür, iki farklı
bakış açısını, bağdaştırmaya çalışır.
Mezunlar kamu ve özel sektöre ait her tür kurumda üretim
faaliyetiyle finansman, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe gibi
birimlerin koordinasyonunun sağlar.
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; ölçümler yaparak yeraltında bulunan maddelerin
aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması konusunda
araştırma yapacak insan gücü yetiştirmektir. Depremle ilgili
araştırmalar da, bu bölümün ilgilendiği konular içerisindedir.
Mezunlar MTA, Türkiye Petrolleri AŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri,
yabancı petrol şirketleri özel maden ve sondaj şirketleriyle
büyükşehir belediyelerinde çalışabilirler. Kandilli Rasathanesi
Deprem Araştırma Enstitüsü de çalışabilecekleri yerler arasındadır.
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
Harita Mühendisliği olarak da bilinen bu bölümün amacı,
yeryüzünün biçim ve boyutlarının ortaya çıkarılması ile
yeryüzündeki noktaların fiziksel, küresel ve doğrusal
pozisyonlarının en keskin biçimde ölçülmesidir.
Bu mühendislik teknik görevleri, büyük arazilerin ayrıntılı
ölçümlerinin yapılması, yol yapılacak arazilerin inşaat
koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yer altı ve
madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb.
konularında ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp
haritalarının çizilmesidir.
Mezunlar, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Orman, Enerji
Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde,
Belediyelerde iş bulabilirler.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Jeoloji mühendisi, yeraltı doğal kaynaklarını ve jeotermik
enerjiyi araştırıp bularak, rezervlerini hesaplamak, kent,
liman, havaalanı ve barajların yapılacağı karayolları, tünel
ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik
özellikleri taşıması için gerekli inceleme ve araştırma
yapmaktadır.
Mezunların çalıştıkları başlıca kuruluşlar, Maden Tetkik Arama
Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Afet İşleri, Karayolları Genel
Müdürlüğü ve Deprem Araştırma Enstitüsüdür
Özel sektörde iş bulma imkanı da yol, baraj, köprü vb. yapan
şirketlerde eskiye oranla daha çoktur.
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ
Doğal çevrenin insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir
çevre halinde düzenlenmesi, ayrıca kentsel ve tarımsal
yapılanmanın nasıl olması gerektiği konularında eğitim veren
programdır.
Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Park ve Bahçeler Genel
Müdürlüğü gibi devlete bağlı kurumlarda ve toplu konut ve
inşaat şirketlerinde çalışabilirler.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı, kimya biliminin sağladığı bulguların
endüstriye uygulanması, üretim yapacak tesislerin tasarımı,
kimyasal maddelerin işlenmesinden, ürünlerin
pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim
ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda teorik
ve uygulamalı eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.
Çeşitli işletme ve fabrikalarda (tekstil, gıda, kağıt, gübre,
rafineri ve petrokimya, ilaç ve kozmetik), işletme, planproje ve kontrol ünitelerinde çalışabilirler.
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
Kimya ve Süreç Mühendisliği, üretimlerde
bilgisayarlardan yararlanarak, üretimin tasarımından her
safhadaki denetiminden ve buralardaki süreç kontrol
araçlarını kullanabilen elemanların yetiştirildiği bölümdür.
Mezunlar Özel ve Kamu Proje Büroları, Petrokimya
Sektörü , Otomotiv Sektörü, Gıda Sektörü, Çimento ve
Refrakter Sektörü, Seramik Sektörü , İlaç Sektörü , Tekstil
Sektörü , Boya Sektörü , Cam Sanayii, Metal ve Kaplama
Sanayi, Gübre Sektörü , Lastik ve Kauçuk Sektörü gibi
endüstri alanlarında çalışabilirler.
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
Kontrol mühendisliği programının amacı; ulaşım, büyük
oteller, iş merkezleri, bankalar ve sanayinin her dalında
kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan otomasyon
sistemleriyle, hava, ısı ve basıncı kontrol eden aletlerin
tasarımı konularında kuramsal bilgiye sahip elemanlar
yetiştirmektir.
Mezunlar kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten
işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak
çalışabilecekleri gibi çeşitli fabrika ve endüstriyel
işletmelerde bakım, onarım işlerinde çalışabilirler.
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Matematik mühendisliği bölümü endüstri, mühendislik ve
ekonomi problemlerinin çözümü konularında eğitim ve
araştırma yapmaktadır.
Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin özellikle matematikte
başarılı olmaları, işletme, muhasebe ve ekonomi gibi konulara
da ilgi duymaları gerekir. Ayrıca bir olayın bütün ayrıntılarını
ele alan ve bunları bilgisayar diline dökebilen kişiler olmaları
gerekir.
Mezunlar bankacılık, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi
çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe ve
bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı,
program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerine görev
alabildikleri gibi uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de
çalışabilirler.
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Maden mühendisliği programı, yeraltında ve yerüstünde bulunan
madenleri araştıran ve araştırma sonuçlarını ekonomik
açıdan değerlendirerek üretime geçilmesine yada
geçilmemesine karar veren ve üretilen cevherin
zenginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapacak
mühendisleri yetiştirir.
Türkiye kömür İşletmeleri, MTA, Türkiye Demir-Çelik
İşletmeleri, DSİ gibi kurumlarda çalışabilirler.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve
enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve
üretimin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar.
Makine mühendisi, yaratıcılık ve tasarım gücüne, uzay ilişkileri
yeteneğine, el becerisine ve teknik resim alanında çizim
yeteneğine de sahip olmalıdır.
Kamu ve özel sektöre ait sanayi ve inşaat (ısıtma ve çalışma
sistemleri) alanında çalışabildikleri gibi ithalat-ihracat yapan
firmalarda danışman ve pazarlamacı olarak çalışabilirler.
Serbest makine mühendisi olarak da bu sektörde görev
alabilirler
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, optik-elektrik ve elektronik, makine ve
bilgisayar mühendisliklerini bütünlük içinde öğrenciye
sunmakta ve bu alandaki uzmanlarla birlikte ürün tasarımı
gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleri ile iş
gören yüksek teknolojili fabrikalarda ileri otomasyon
ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde iş
bulabilirler. Otomatik odaklamalı fotoğraf makineleri,
bulaşık ve çamaşır makineleri, taşıtlarda kullanıla akıllı sürüş
ve seyir denetim sistemleri mekatronik ürün örnekleridir.
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Metalurji; metalbilim demektir. Metalurji mühendisliği
bölümü, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden
metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların endüstrinin
istediği hammadde durumuna gelmeleri için gerekli yöntem
ve tekniklerin uygulanması, seramik ve plastik gibi metal
olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında
eğitim ve araştırma yapar.
Kamu ve özel sektöre ait demir-çelik, alüminyum,
döküm fabrikalarda, madeni eşya, makine ve taşıt araçları
imalatı yapan yerlerde çalışabilirler. Savunma sanayi,
havacılık ve biyomedikal alalar da iş bulabilecekleri
yerlerdir.
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu program, atmosfer olayları konusunda araştırma ve
eğitim yapar.
Meteoroloji bölümünde okumak isteyenlerin,
matematik, fizik, kimya derslerinde başarılı, şekil uzay
ilişkilerini görebilen, astronomi ve coğrafyaya ilgi duyan, el
ve göz koordinasyonu olan, sabırlı, dikkatli ve iyi gözlemci
olmaları gerekir.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ, Çevre ve
Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları, Kandilli rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışabilirler
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Bu programın amacı, canlı ile ilgili güncel ve temel konuları
araştıracak, çeşitli biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre
işlevleri ile ilişkisini inceleyecek ve araştırmalarını sürdürecek
elemanlar yetiştirmektir.
TÜBİTAK, ilaç firmaları, gıda sektörü ve kamu sektöründe
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ve üniversiteler mezunların
çalışabilecekleri yerlerdir. Ayrıca tarım sektörü ve çevre
kirliliğinin engellenmesi üzerine de çalışmalar yapabilirler.
Ayrıca kanser, AIDS gibi hastalıkların korunma ve tedavi
yöntemlerinin bulunması, kalıtımsal hastalıkların belirlenmesi,
bozuk genlerin onarılıp hastalıkların tamamıyla ortadan
kaldırılması bu bölüm mezunlarının yaptığı çalışmalardır.
MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün amacı; değerli metallerin üretimini ve
işlenmesini bilen, değerli taşları tanımlayabilen, dış ticaret,
hukuk, işletme ve tasarım bilgisine sahip, mücevher
üretimini ve üretimde kullanılan ekipmanları tanıyan
mühendisler yetiştirmektir.
Bu bölümde okumak, bu alanda çalışmak isteyenlerin,
temel fen ve matematik derslerinin yanı sıra ekonomi ve
hukuk alanlarına ilgi duyan, yaratıcı, iletişim becerilerine
sahip kişiler olmaları gerekir.
Mezunlar mücevherat sanayinin yanı sıra sentetik kristal
üretim ve Ar-Ge birimlerinde, uluslar arası mücevherat
sertifikasyonu, ticareti ve ekspertiz alanlarında çalışma
imkanına sahiplerdir.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
Sabancı Üniversitesindeki bölümlerden biridir. Öğrenciler
tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından Mühendislik ve
Doğa Bilimleri fakültesine yerleştrilirler. İlk iki yıl ortak
dersler okutulduktan sonra, öğrenciler istekleri
doğrultusunda aşağıda listedeki bölümlerden birini seçerek
eğitimlerine devam ederler.
• Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik
• Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
• Elektronik Mühendisliği
• Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği
• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
Nükleer enerji; atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan bir
enerjidir. Bu programın amacı; nükleer enerjinin üretilmesi,
geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim
ve araştırma yapmaktır.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, üstün bir akademik yeteneğe
sahip, araştırma ve incelemeye meraklı kişiler olmaları
gerekir.
Mezunlar nükleer enerjisi mühendisi olarak TÜBİTAK, Türkiye
Atom Enerjisi gibi kuruluşlarda ve üniversitelerde
çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde genel enerji, ısı,
simülasyon ve modelleme gibi alanlarda da iş bulabilirler.
ODYOLOJİ
Bölümün amacı işitme kaybını tespit eden, derecesini belirleyen
ve ihtiyaç duyuluyorsa kullanılacak işitme cihazının tespitini
yapacak odyologlar yetiştirmektir. Odyologlar aynı zamanda
denge ve baş dönmesi sorunu olan hastaların tanı ve
tedavisinde de görev almaktadırlar.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, insanlara yardım etmekten
hoşlanan, sabırlı, insanlarla iletişim kurabilen kişiler olmaları
gerekmektedir.
Odyologlar üniversite ve devlet hastaneleri, özel hastanelerde
çalışabilecekleri gibi kendi işini kurma olanağına da
sahiplerdir.
ORMAN MÜHENDİLİĞİ
Bölüm orman alanlarının saptanması, haritalarının
hazırlanması, yeni orman arazilerinin belirlenmesi,
ağaçlandırmalar yapılması, kesilecek ağaçların belirlenmesi,
planlı ağaç kesiminin sağlanması, orman zararlıları ve
yangınları ile savaşılması ve ormanın yararlarının halka
anlatılması gibi konularda eğitim verir.
Mezunlar genellikle Tarım ve Orman Bakanlığında iş
bulabilmektedirler. Orman ürünleri sektöründe iş bulma
şansları vardır.
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
Otomotiv sektöründe üretimin tüm aşamalarını bilen, üretimi
planlayacak, denetleyecek mühendisler yetiştirmeyi
amaçlayan bölümdür.
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin fen derslerinde
başarılı, yaratıcı, mekanik ilgisi olan kişiler olmaları
gerekmektedir.
Mezunlar gördükleri derslerden dolayı makine mühendisi olarak
da çalışabilirler. Otomotiv fabrikalarında, tasarım
bürolarında, otomotiv yan sanayisinde, servis istasyonlarında
iş bulabilirler.
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü, petrol, doğalgaz ve
jeotermal enerji gibi doğal kaynakların bulunması, çıkarılması
ve üretimi konularında eğitim ve araştırma yapar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol işleri Genel
Müdürlüğü, TPAO, ve bağlı şirketlerinde, MTA enstitüsünde
DSİ’de, TEDAŞ, BOTAŞ ve özel petrol şirketlerinde
çalışabilirler.
PEYZAJ MİMARLIĞI
Bu program, doğal çevrenin bilinçli olarak insan için yararlı ve
estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi
konusunda eğitim yapar. Kentlerdeki parklar, bahçeler,
tarım alanlarının nerede bulunması gerektiği ve nasıl
düzenlenmesi konusunda bilgi üretirler.
Mezunlar Belediyeler, toplu konut şirketleri, Kültür ve Tarım
Bakanlığı, Park ve Bahçeler genel Müdürlüğü’nde
çalışabilirler. Buralarda kent bahçeleri, çocuk oyun alanları,
meydan, park, otoyol peyzaj tasarımları, milli parklar gibi
yerlerin tasarımını yapar.
PİLOTAJ
Pilotaj bölümünde akademik altyapıya sahip, havacılık ve uzay
bilimlerinin mevcut ve gelecekteki hedeflerine hizmet
edebilecek bilgi ve beceriyle donanmış pilotların sektöre
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu bölümde okumak isteyenlerin havacılığa ilgi duymalarının
yanında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen havacılık tıp
merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık
sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir.
Mezunlar ulusal veya uluslar arası havayolları ve genel havacılık
endüstrisinde istihdam edilebilmektedirler.
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Polimer malzemelerin (plastik, kauçuk, fiber v.s.) tasarımı,
üretimi, sektörlerin istediği şekilde işlenmesi, bu malzemelerin
geliştirilmesi, uygulanması ve kalite kontrolünü yapabilecek
uzmanların yetiştirildiği bölümdür.
Polimer malzemeler uzay ve havacılık, savunma ve silah,
otomotiv, makine, tekstil, oyuncak, kozmetik, tıp ve eczacılık
gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Mezunlar da bu
sektörde faaliyet gösteren kuruluşların üretim, araştırma
geliştirme, kalite kontrol, satış ve pazarlama bölümlerinde
görev alabilirler.
RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
Bölümün amacı raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli
bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını
karşılamaktır. Raylı sistemler mühendisliği bünyesinde
makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve
inşaat mühendisliği bölümlerini bir arada barındıran
disiplinler topluluğudur.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, mekanik ve matematiksel
düşünme yeteneğine sahip, sorunları analiz edip çözümleme
becerisi olan, fen derslerinde başarılı kimseler olmaları
gerekir.
Mezunlar, ülkemizde son yıllarda gelişme göstermeye başlayan
raylı sistemler alanında ihtiyaç olan uzmanlaşmış personel
ihtiyacını karşılayacaklardır.
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; hem geleneksel seramik hem ileri
teknoloji seramiği üretimi yapan sektörlere seramik
mühendisi yetiştirmektir.
Seramik mühendisi, seramik yapımında kullanılacak
malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek,
malzemeyi seçme, pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde
uygulacacak metodları belirler. Ayrıca seramik imalinde
kullanılacak olan fırın ve makinelerin tasarım çalışmaları ile
bu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar.
Mezunlar kamu ve özel sektöre bağlı olarak çalışan seramik
üreten işletmelerde iş bulma imkanına sahiptirler. Ayrıca
atölye açarak serbest olarak da çalışabilirler.
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Belirli bir zaman ve belirlenen maliyet sınırları içinde, karmaşık
sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, üretimi, kontrolü
ve tasarımına yönelik eğitim veren bir mühendislik dalıdır.
Özellikle üretimlerde uygulanan birçok mühendisliğin
entegtrasyonunu (otomobil üretiminse makine, bilgisayar,
elektronik mühendisi olması) sağlamaktadır.
Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin sayısal düşünme
gücüne sahip, mekanik planlama yeteneği gelişmiş ve iletişim
becerileri yüksek
yaratıcı, sabırlı, işbirliğine yatkın kişiler olması gerekir.
Endüstri mühendislerinin çalıştığı birçok iş kolunda
çalışabilirler.
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
Tarım işletmelerinin (çiftlikler, tarım kredi kooperatifleri,
tohum ve tohumculuk işletmeleri ) günümüz koşullarına göre
yeniden organizasyonunu ve en verimli şekilde çalışmalarını
sağlayacak yöneticileri yetiştirmek bölümün amacıdır.
Mezunlar tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında
çalışabilmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım
Kredi, Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde,
ayrıca zirai ilaç ve tohum pazarlama hizmetlerinde
çalışabilirler.
TARIM MAKİNELERİ
Tarım makineleri bölümü tarım makinelerinin imalatı, kullanımı
ve geliştirilmesi konusunda eğitim verir.Yeni tarım
aletlerinin ve makine protiplerini imal edilmesi ve varolan
makinelerin geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve
geliştirme faaliyetinde bulunur.
Mezun olan tarım mühendisleri; Tarım ve Köyişleri bakanlığı,
Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi
kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör
imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve
pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri
ile teknolojisi üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile
bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışmaktadırlar.
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Ziraat fakültesinin bir bölümü olan tarımsal biyoteknoloji
programında amaç tarımda verimi arttırmak için bitki ve hayvan
mikroorganizmalarının tamamını ya da bir kısmını kullanarak
yeni bir organizma elde etmek, var olan organizmaların genetik
yapısıyla oynayarak değişiklikler yapmak gibi alanlarda
uygulamalar yapmaktır.Bitki üretiminde hastalık ve zararlılara
karşı daha dayanıklı bitki türlerinin üretilmesi, gıda alanında
bazı enzimlerin üretilmesi bunlara örnektir.
Tarım ilaçları sanayisinde, araştırma laboratuvarlarında, Tarım ve
Köyişleri bakanlığına ait kuruluşlarda, tohum üretme
çiftliklerinde, entegre gıda üretimi yapılan fabrikalarda
çalışabilirler.
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Tekstil mühendisliği programının amacı; tekstil sanayi ve
araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve
araştırma geliştirme çalışmalarında görev alacak elemanları
yetiştirmektir. Tekstil fabrikalarının kuruluşu, dokuma
hammaddelerinin değişik tekniklerle işlenmesi, bu alanda
yeni teknikler geliştirilmesi konusunda araştırma ve eğitim
yapar.
Özel kuruluşlarda ya da kamu kuruluşlarında
çalışabilirler. Çalıştıkları kuruma göre teknik ve idari
yöneticilik, üretimde kalite kontrol, planlama, ürün
geliştirme, satış ve pazarlama gibi işleri üstlenirler.
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme programının amacı, en üst düzeyde verim alabilmek
için bitki-toprak-su sistemleri üzerinde ve toprakların
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve minerolojik özellikleriyle ilgili
araştırmalar yaparak çiftçiye yardımcı olmak ve alanda
çalışan elemanlar yetiştirmektir.
Bölüm mezunları ziraat mühendisi unvanıyla mezun olurlar.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri,
Ziraat Bankası, Devlet su İşleri, tarım ilaç firmaları, resmi ve
özel toprak analiz laboratuvarları, gübre fabrikaları, özel
çiftlikler ve seralar çalışabilecekleri yerlerdir.
TÜTÜN EKSPERLİĞİ
Bu programın amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden,
sigara oluncaya kadar geçen süreç içindeki tüm işlemlerde
çalışacak olan nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, hem tarımsal hem de
endüstriyel üretim faaliyetlerinden hoşlanması, temel ve
sosyal bilimlere ilgi duyması gerekir. Ayrıca, bu alanda
çalışmak isteyen kişinin, düşüncelerini başkalarına
aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme
gücüne sahip olması beklenir.
Tütün eksperleri Tekel Genel Müdürlüğünde ve özel sektöre
ait tütün işletmelerinde çalışabilirler.
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Bu programın amacı; suda yaşayan ve besin değeri olan
canlıların özelliklerini incelemek, su ürünlerinin arttırılması,
korunması, elde edilen ürünlerin işlenmesi ile ilgili tesisleri
projelendirme, ürünlerinin pazarlanması gibi konularda
çalışacak insan gücü yetiştirmektir.
Bu bölümde çalışmak isteyenlerin, inceleme ve araştırma
merakı olan kimseler olmaları gerekir. Açık havada
çalışmaktan hoşlanma, canlı varlıklarla ilgilenme aranan
özelliklerdir.
Mezunlar su ürünleri üretme çiftliklerinde, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’nda çalışabilirler
SÜT TEKNOLOJİSİ
Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Süt Teknolojisi bölümünün
amacı, insanların beslenmesinde çok önemli bire yeri olan
sütün üretiminin arttırılması, kaliteli süt ürünlerinin
üretilmesi, süt işletmelerinin kurulması-organizasyonu, süt
yan ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışacak
elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.
Bölüm mezunları süt ve süt ürünlerinin üretimini yapan kamu ve
özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabilirler. Buralarda üretim
bölümünde yer alabilecekleri gibi, yönetim ve organizasyon
bölümünde de çalışabilirler.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Şehir bölge planlama bölümü, şehre ya da belli bir bölgeye,
toplumsal ve ekonomik gelişmelere göre yapılacak konutların
eğitim, sağlık, endüstri ve ticaretle ilgili yapı, park, yeşil
alanların estetik kurallara uygun olarak planlanmasını
gerçekleştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır .
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematikte başarılı, çizim
yeteneği ve estetik görüşe sahip, sosyoloji, antropoloji,
psikoloji, tarih ve sanat tarihine ilgi duymaları gerekir.
Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Enerji
bakanlıkları ve belediyelerde planlamacı olarak çalışabilirler.
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ
Bu bölümün amacı; uçakların emniyetli bir biçimde inip
kalkmasını sağlayan hava limanlarındaki elektronik
cihazların monte edilmesi, kullanımı ve bakımıyla birlikte,
uçaktan çeşitli nedenlerle sökülmüş olan elektronik
parçaların onarılarak kullanılır hale gelmesini sağlayacak
olan teknik elemanların yetiştirilmesidir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fizik
derslerinde başarılı, mekanik ve şekil, uzay ilişkilerini
görebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir.
THY, HAVAŞ, USAŞ, ASELSAN gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
Özel hava yollarında da iş bulabilirler.
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM
Uçak gövde-motor bakımının amacı; uçakların
gövdelerinin ve motorlarının yapımında çalışacak ara insan
gücü yetiştirmektir.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, temel bilim derslerinde
başarılı, mekanik, şekil algısı ve uzay ilişkilerini görebilme
gücüne sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kişiler
olmaları gerekir. Ayrıca tam teşekküllü bir hastaneden uluslar
arası standartlarda yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve
bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu
istenmektedir.
Mezunlar uçak fabrikaları, askeri ve sivil hava
limanlarında iş bulabilirler. Sivil havacılığın ülkemizde
gelişmesi bölüm mezunlarının iş olanaklarını
genişletmektedir.
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
Uçak mühendisliği, Türkiye Uçak Sanayinin geliştireceği yeni
tip uçakların dizayn ve imalatı, askeri ve sivil uçakların
bakım ve onarımı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçak
ve havacılıkla ilgili bir takım araştırma ve uygulama
çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan bölümdür.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik, fizik, kimya
derslerinde başarılı, normalin üstünde bir genel akademik
yeteneğe sahip, havacılığa ilgi duyan, dikkatli, şekil çizme
yeteneği olan yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
Mezunlar THY, Silahlı Kuvvetler, TUSAŞ ve özel hava
şirketlerinde çalışabilirler. Özel sektör de makine mühendisi
olarak da iş bulabilirler.
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Uzay mühendisliği, dünya çevresindeki uzaydan
ekonomik,bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün
sağlamak için kullanılan insanlı ve insansız hava uzay
araçlarıyla ilgili eğitim veren bir bölümdür. Bu araçların
tasarımı, yapımı, görev ve yol planlarının hesaplanması ve
kontrollerinin yapılması konusunda çalışacak mühendislerin
yetiştirildiği programdır.
Bu bölümde okumak isteyenlerin, matematik ve fizik
derslerinde başarılı, güçlü bir dikkate, mekanik yeteneğe ve
kuramsal düşünme gücüne sahip kişiler olması gerekir.
Mezunlar Türksat uydusu ile hizmet veren yerlerde, Silahlı
kuvvetlerde, THY, ASELSAN, ROKETSAN gibi kuruluşlarda iş
bulabilirler.
GEMİ VE YAT TASARIMI
Gemi ve Yat tasarımı, disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır.
Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi
inşaatı ve makineleri mühendisliği disiplinlerinin arakesitinde
oluşmuş yeni bir teknik disiplindir.
Yat tasarımı disiplininin çalışma ve etkinlik alanı, yatların
yanında styling ve iç mekan tasarımının lider rollere
soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır. Yat
tasarımı, bir “tasarım” programıdır ve çağın bugünkü
gereksinimi, bu disiplinin özellikle “mimarlık ve endüstri
ürünü” kimliği belirgin olan deniz araçlarının tasarım
sorunlarını çözmesidir.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Yazılım mühendisliği programında, bilgisayar programcılığı
yanında yazılım tasarımı alanında da uzmanlaşma eğitimi
verilir. Yazılım mühendisi, mühendislik alanındaki en etkin
yazılımları gerçekleştirmekle sorumludur.
Yazılım mühendisi, kurumların ve kişilerin kullandıkları veya
kullanacakları programlarda ne istediklerini, neye ihtiyaç
duyacaklarını dikkate alarak, önce o konuyla ilgili bilgisayar
programı hazırlar, daha sonra da program kullanıcılarının
anlayabileceği bir dile dönüştürerek yazılımını yapmış olur.
Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı kamu ve özel kuruluşlarda
sistem analisti ve programcısı, yazılım uzmanı ve web
tasarımcısı olarak çalışabilirler.
ZOOTEKNİ
Ziraat fakültelerinin bir bölümü olan Zootekni programının
amacı, insanların beslenmesi için çok önemli olan hayvansal
ürünler (et, süt, yumurta, bal) ile farklı sanayi dallarında
kullanılan deri, kıl ve yapağısından yararlanılan hayvanların
kaliteli ve ucuz bir şekilde üretilmesi için hayvan yetiştirme,
hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi
konusunda araştırma yapmak ve bu alanda yetişecek
insanları yetiştirmektir.
Eğitimini tamamlayanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, havan
üretme çiftliklerinde, yem fabrikalarında iş bulabilirler.
Hayvansal ürünlerin işlenildiği gıda üretimi yapılan entegre
tesislerde de (et-süt işleme gibi) iş bulma olanakları vardır.
Download

matematik fen bilimleri (sayısal) alanına göre meslek seçimi