PROJE
KAVRAMINA
GENEL BAKIŞ
Doç. Dr. Serkan BOYAR
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Sunum İçeriği
2

Dünya ve Türkiye’de Ar-Ge & İnovasyon

Girişimcilik ve ihtiyaç ilişkisi

Frascati kılavuzu

Araştırma-Geliştirme

İnovasyon

Ar-Ge proje destekleri ve destek koşulları

Gelecekte girişimci/araştırmacı ve inovatif bakış
DÜNYA VE
TÜRKİYE’DE
AR-GE & İNOVASYON
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Mal gruplarına göre dünya ticareti
4
Dünyada sektörlere göre Ar-Ge harcamaları
5
Ülkelere Göre Ar-Ge Harcamları
6
Dünyada Ar-Ge harcamaları – (%GSYİH)
7
Türkiye Ar-Ge harcamaları artışı
8
2012 yılı Ar-Ge Harcaması/GSYİH (%): 0,92
Türkiye sektörlere göre Ar-Ge Harcamaları (%)
9
Türkiye AR-GE personeli ve araştırmacı sayısı
10
2012 yılı Ar-Ge personeli sayısı :108.478
Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi
11
Ürün
Beton
Çimento
Demir-Çelik
Alüminyum
Otomobil
Yolcu Uçağı
Savaş Helikopteri
Savaş Uçağı
Uydu
Mikrochip
Fiyatı (kg/$)
1 cent
5 cent
50 cent
1,5
10-100
100-1.000
2.000-3.000
10.000
100.000
1.000.000-1.500.000
Dünyada Ar-Ge yatırımlarının yönü
12
Tarım
Bilimleri
Teknoparklar
13
Kurulan Bölge Sayısı
Faaliyette Olan Bölge Sayısı
49
34
Bölgelerdeki Firma Sayısı
Akademisyenlerce Kurulan Firma Sayısı
Akademisyenlerce Ortak olunan Firma Sayısı
Bölgelerde Toplam İstihdam
Toplam Proje Sayısı
Devam eden Proje Sayısı
İhracat
Patent Sayısı
2.114
471
347
17.828
16.236
5.397
657.000.000 $
322
Vizyon 2023 ana teması
14
1. Bilim ve teknolojiye hakim,
2. Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknojiler
üretebilen,
3. Teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya
dönüştürme yeteneği kazanmış bir “refah toplumu”
yaratmak
olarak belirlenmiştir.
Türkiye’nin geleceğinde inovasyon
15


1970-1995: gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan
fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır.
Türkiye tedbir alamazsa taklitten özgün ürünler geliştiren
inovasyon ekonomilerine dönüşen Asya ile bilim ve
inovasyonun beşiği sayılan Batılı ekonomiler arasında
sıkışacağı ifade edilmektedir.
Ulusal Yenilik Sistemi Hedefleri
BTYK Kararı: 2011/10123. 101
16
2023 yılında:

Ar-Ge harcaması / GSYİH
:%3


Özel sektör Ar-Ge harcaması / GSYİH : % 2

Araştırmacı sayısı
: 300 bin

Özel sektör araştırmacı sayısı
: 180 bin
GİRİŞİMCİLİK
VE
İHTİYAÇ İLİŞKİSİ
Her nerede bir ihtiyaç varsa orada bir “iş”,
nerede bir iş varsa, orada “girişimci”ye ihtiyaç vardır!
Anonim
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Girişim-ihtiyaç ilişkisi
18
Debby Elnatan,
beyin felci
yüzünden
yürüyemeyen kızı
için yürütücü
geliştirdi.
Girişimci Serüveni
19
Girişimcinin önündeki engel ya da avantajlar
20



Ortam
1.
Uzaklık
2.
İklim
3.
Değişkenlik, mobilite
Yasal normlara uyumluluk
Kültürel normlara uyumluluk
5.
6.
7.
8.

Dil
İnanç
Ahlaki değerler
Diğer değerler
Güçlükler
9.
10.
11.
12.
Öğrenme ihtiyacı
Değişkenlik
Mükemmeliyet
Zaman
5
4
3
6
2
1
7
8
12
Girişimcinin
hareket
alanı
9
10
11
Sonuç!
21
Bir girişimcinin:

Gidebildiği uzaklık,

Katlanabildiği güçlük,

Gösterebildiği uyum,


İhtiyaçlarını tahminleyebileceği
zaman arttıkça başarısı da artar.
Evinin yanı başında
ihtiyaç (iş=gelir=başarı)
bekleyenlere,
diğerlerinden sonra sıra
gelir.
21
Girişimcilikte Eğitim ve Danışmanlığın Önemi
22

“İş kurmak kolay, işi yürütmek ise çok zordur.”

Uluslararası istatistiklere göre iş girişimlerinin;
%50
%60
%70
• 1.-2. yılda
• 3. yılda
• 5. veya daha sonraki yıllarda
hayata veda etmektedir.
Girişimci/araştırmacının yol güvenliği
23
GİRİŞİMCİ
Proje destekleri
FRASCATİ KILAVUZU
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
25


2005/7 Nolu ve “Ar-Ge Faaliyetlerinde OECD’nin Frascati,
Oslo ve Canberra Kılavuzlarının Referans Olarak Kabulü”
Konulu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
Bu karar ile “Frascati, Oslo ve Canberra
Kılavuzları”nın uygulanması ve yaygınlaştırma çalışmaları
yapmak üzere TÜBİTAK görevlendirilmiştir.”
Frascati Amaçlar ve TÜBİTAK görevi
26




Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge istatistiklerinin
toplanması
Ar-Ge ve Ar-Ge desteği kapsamına giren konuların
belirlenmesi
Ar-Ge ve Ar-Ge desteği ile ilgili diğer hususlarda referans
olarak kullanılması
Kılavuzların toplumun ilgili kesimleri tarafından
benimsenmesi
Frascati Kılavuzu
27






1963 : İlk baskısı
2002 : Türkçeye çevrilmesi (7. baskısı)
OECD bünyesinde BTGUU (Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Hakkında Ulusal Uzmanlar Çalışma Komitesi) tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar
Son toplantı İtalya’nın Frascati kentinde
Toplam 8 bölüm ve 11 ek, 255 sayfa
Avrupa Komisyonu’nun hazırlık katkısı
OECD Kılavuzları
28
Frascati Kılavuzu Amacı
29
Frascati Kılavuzu İçeriği
30




Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge
Ar-Ge




kavramı, tanımlar ve sınıflandırması
personeli
harcamaları
dışı faaliyetler
Eğitim ve Öğretim
İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
Diğer Sınai Faaliyetler
Yönetim ve Diğer Destek Faaliyetleri
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
AR-GE (Frascati kılavuzu)
ARGE (TDK yazım kılavuzu)
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE)
32
İnsanlığın
dağarcığının
bilgi
yeni
dağarcığının
uygulamalar
artırılması
ve
tasarlamak
kullanılması amacıyla sistematik yürütülen çalışmalardır.
bu
için
AR-GE Türleri
33
Uygulamalı
Araştırma
Temel
Araştırma
Deneysel
Geliştirme
AR-GE Türleri - Temel Araştırma
34
Temel Araştırma:


Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım
düşünülmeden,
kuramsal ve deneysel çalışmalarla olguların ve
gözlemlenebilir durumların altında yatana ilişkin yeni
bilgi edinme yaklaşımıdır.
AR-GE Türleri – Uygulamalı Araştırma
35
Uygulamalı Araştırma:


Uygulamalı araştırma da özgün bilgi üretmeye
yöneliktir.
Ana hedef olarak doğrudan özgün ve pratik bir amaç
içerir.
AR-GE Türleri – Deneysel Geliştirme
36
Deneysel Geliştirme:




Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş ve
halen var olan bilginin üzerinde yükselen,
ancak yeni materyal, ürün, devre üretmeye;
yeni süreç, sistem, hizmet oluşturmaya
veya üretilmiş ya da oluşturulmuş olanları büyük
ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır.
Ar-Ge ve İnovasyon İlişkisi
37



Ar-Ge, inovasyonun ön koşuludur.
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlar, girişimci
bir bakış açısıyla ticarileştirilmesi sonucunda inovasyon
ortaya çıkar.
Ticarileşmenin sağlanamadığı durumda, işletmeler ve
ülkeler için kaynak israfı olmaktadır.
PATLADI GİTTİ 
İNOVASYON
YENİLİK (TÜBİTAK Frascati kılavuzu)
YENİLEŞİM (TDK önerisi)
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
İnovasyon
39

Eski köye yeni adet getirme----getir
İcat çıkarma------------------------ çıkar

Herkesin dilinde “İnovasyon”

Peki nedir?

İnovasyon Tanımı (Genel)
40

İnovasyon Latince bir sözcük olan “innovatus”tan
türemiştir.
İnovasyon:

Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da
hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya
da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış
ilişkilerde
yeni
bir
organizasyonel
yöntemin
uygulanmasıdır.“
İnovasyon (Yenilik) (TÜBİTAK)
41
Bir fikrin,
 pazarlanabilir hale getirilmesi
 üretimde kullanılan yeni bir ürün/yöntem
 Mevcudun
geliştirilmiş
bir
ürün/yöntem
dönüştürülmesi
haline
• İnovasyon yeni bir fikrin kâra dönüştürülmesidir.
• Çılgın bir ürün eğer müşteriye değer sunmuyorsa inovasyon
değildir.
• İnovasyon kendisini mâli tablolarda gösterene kadar
tamamlanmış sayılmaz.
İnovasyonu Etkileyen Faktörler
42
İNOVASYON = İCAT (Invention) mıdır??????
43


İcat bir düşüncenin ilk olarak ortaya çıkması,
yaratılmasıdır ve çok ileri aşamada teknik yenilik
gerektirir.
İnovasyon ise icadın peşi sıra gelebileceği gibi icat
olmayan daha basit yaratıcı fikirler sonucunda da ortaya
çıkabilir.
İNOVASYON = İCAT (Invention) mıdır??????
44
Özellikle teknolojik yenilik yapma süreci, bir dizi bilimsel,
teknolojik, mali ve ticari etkinliği içerir.
İNOVASYON = İCAT (Invention) mıdır??????
45



Birçok icat ürüne ya da hizmete dönüşemez.
Her icat, inovasyonun temel şartı olan “katma değeri”,
sağlamaz.
İnovasyonda hedef sadece keşfedilmemiş olanı
bulmak değil, bundan fayda da sağlayabilmektir.
İnovasyona Dönüşmeyen Bir Buluş
(Thomas Edison Otomatik Oy Sayacı)
İnovasyon Gelişim Süreci ve Aşamalar
46
•Yaratıcı
Fikirlerin
ve
Çözümlerin
Problemin / Oluşturulması
konunun
•Fikirlerin
Değerlendirilmesi
ve
tanımlanması Seçilmesi
•Projelendirme ve Uygulamaya Geçirme
Firmada
Yaygınlaştırma
veya
Müşteriye
Sunma
İnovasyon yaşamda karşılığı olan bir çözümün
ortaya çıkarttığı katma değerdir!
Aykut ARIKAN
Oslo Kılavuzuna Göre İnovasyon Türleri
47

Ürün Yeniliği
Destek Kapsamında

Süreç Yeniliği

Pazarlama Yeniliği

Organizasyonel Yenilik
Kapsam Dışı
İnovasyon örneği
48




Toz şeker yüz yıllardır bilinen bir ürün
Küp şeker kolaylık sağlama ve israfı önleme
Poşetlenmiş küp şeker şekerlerin çay tabağında
ıslanmaması, kullanılmayan şekerlerin tekrar kullanılabilmesi
Sonuç: yeni bir değer ve ekonomik bir kazanç
Toz şeker
Poşetlenmiş
küp şeker
Küp şeker
İnovasyon
İnovasyon
İnovasyon Türleri (genişletilmiş)
49










Ürün
Süreç
Hizmet
Yönetim
İş Modeli
Yeniden-konumlandırma
Hassas Ayar
Marka
Açık
Sosyal
Ürün İnovasyonu
50

Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları önemli ölçüde
geliştirilmiş/ iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara
sunulmasıdır.
Ürün İnovasyonu
51
Teknik özelliklerde,
 Parçalarda ve malzemelerde,
 Yerleşik yazılımda,
 Kullanım kolaylığında,
 Diğer işlevsel özelliklerde
önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.”

Sağım robotu
En inovatif meyve: Karpuz
52
Küp karpuz fiyatı 240 $
Arap ülkeleri hedef pazar olarak seçilmiştir.
Japonlar lüks meyve pazarını keşfederler. Dahası mı?
Japonya’nın lüks meyve pazarından geliri: 2 Milyar $
Süreç İnovasyonu
53

Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim
ya da dağıtım yönteminin uygulanmasıdır. Bu,
tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli
değişiklikleri içerir.”
Mendilin yaprak boyutunda ve sayısında
bir değişiklik yok.
Katlama biçimi değişikliği ile paketin
boyutu küçültülmüş oldu.
SelpakCep, yeni boyutu ve pratikliği ile
müşterilerin daha çok tercih ettiği bir ürün
halini aldı.
Pazarlama İnovasyonu
54



Ürün tasarımında veya paketinde,
Ürün yerleştirmede,
Ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında
önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin
uygulanmasıdır.”
Poşet çay
Tekerlekli bavul
Pazarlama İnovasyonu
55
Mahallemizin tavukçusundan inovatif yaklaşım 
Uzun eşek oynayan tavuklar 
Örgütsel (Organizasyonel) İnovasyon
56

Firmanın iş uygulamalarında, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir
örgütsel yöntemin uygulanmasıdır.”
Sipariş üzerine üretim modeli
(1994’ten beri devam ediyor)
Tahlil sonuçlarını
internetten bildiren
hastaneler
Hizmet İnovasyonu
57

Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip
bunu müşterilerine sunmasıdır.
Çağrı merkezleri
Online yemek sipariş sitesi
Arçelik TELVE
Türk kahvesi makinası
Yönetim inovasyonu
58
Yöneticilerin en sevmediği ve en yoğun direnç türüne sahne
olan inovasyon türüdür.
Düzenleme, değiştirilme ve yeniden-düzenleme yönetim
katında gerçekleşir.
Direnç kaynağı yönetimin kendisidir.
Çok güçlü bir lider iradesine gereksinim duyar.
Kodak : Dijital fotoğraf makinesi teknolojisini ilk geliştirdiği
halde bunu kullanamadı ve yok oldu.
Sony: Teknoloji geliştirmede otorite, 4 yıldır zarar bildiriyor.
İş modeli İnovasyonu
59
Mevcut iş modelinin, yani hangi kaynak, süreç, işbirliği ve
değer ağıyla, maliyet ve nakit akışının, nasıl düzenleneceği
konusuna dayanır. Güçlü bir lider iradesine ihtiyaç duyar.
Müzik çalarda teknolojik hiçbir yenilik yok
İş modeli
Çözüm: iTunes’tan müzik indir
Çözüm: sadece 99 cent (ucuz)
Çözüm için pahalı cihaz satın alınacak
Sadece müzik çalar
Sorun: Müzik dosyası nereden alınacak
Sorun: Maliyet ne olacak
Şirkete Ipod katkısı
1 milyar $
10 milyar $
3 yıl
1998 Diamond şirketi Rio dijital müzik çalıcısı,
2000 Best Data şirketi Cabo 64 dijital müzik çalıcısı,
2003 Apple Ipod’u piyasaya sürdü.
Yeniden konumlandırma inovasyonu
60
Var olan ürünün veya hizmetin yeniden konumlandırılmasına
dayalı olan inovasyon türüdür. Yapısal ve işlevsel olarak, iş
modeli inovasyonuna çok yakındır.
Ürün içeriğini değiştirmek
Fiziksel değişiklik yapmak
İmaj değişikliği yapmak
Nescafe Classic: Türk kahvesi tadına yakın hale getirilmiştir.
Dove sabun : bakım kremi olarak lanse edilmiş ve kozmetik
havası verilmiştir.
Hassas Ayar İnovasyonu
61
Yeni bir tanımlamadır.
Ürün ya da hizmete ince ayarlar yaparak, yenidenkonumlandırmaya dayanan bir inovasyon türü.
Apple ilk mp3 çaları yapmadı, ama iPod inanılmaz bir başarı
sağladı.
İlk akıllı telefon da, Apple tarafından üretilmedi; ama iPhone
çok daha büyük bir başarı oldu.
İlk tablet üreticisi Apple olmamasına karşın, kimse iPad’in ticari
başarısından tartışılmaz.
Marka İnovasyonu
62
Markalar da eskir,
işlevsizleşir, değer
kaybeder.
Bu nedenle,
markaların da, zamanzaman inovasyona
ihtiyacı doğar, ki
yeniden rekabette
yerlerini alabilsinler.
Açık İnovasyon
63

İnovasyonun, açık kaynaklarla yapılması.
Açık kaynak kodlu yazılım
geliştirme, bunun tipik bir
örneğidir.
Sosyal İnovasyon
64

Toplumun, örgütlerin, toplulukların veya kitlelerin yapısal
ve işlevsel olarak dönüştürülmesine dayalıdır.
Muhammed Yunus’un mikro-kredilerle
kadınları ekonominin temel
aktörlerinden biri haline getirmesi
AR-GE PROJE DESTEKLERİ
VE
DESTEK KOŞULLARI
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Ar-Ge ve yenilik destek programlarının hedefleri
66

Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği ile ihraç edilebilir veya ithal
ikamesi sağlayan ürünlerin geliştirilmesi

Akademik bilginin ticarileştirilmesi

Ar-Ge personeli sayısının artırılması

Yeni ve yenilikçi şirketlerin yaratılması

Sanayimizin rekabet gücünün yükseltilmesi
Ar-Ge faaliyetleri destekleme şekilleri
67
AR-GE HARCAMALARINDA TEŞVİKLER

Ar-Ge indirimi

Gelir vergisi stopaj indirimleri

Sigorta prim desteği

Damga vergisi istisnası

Teknogirişim sermayesi desteği
PROJE BAZLI HİBE veya KREDİLİ DESTEKLERİ

TÜBİTAK

AB FONLARI

KOSGEB

Kalkınma Bak.

Bilim San. Tek. Bak.

TTGV

Diğer kurum ve bakanlıklar
AR-GE vergi teşvikleri
68
5746 Sayılı «Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun»
69
Kanun,AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslar arası
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için
aşağıdakilerin desteklenmesi amacıyla çıkarılmıştır.
 Teknolojik bilgi üretilmesi,
 Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
 Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi,
 Verimliliğin artırılması ve teknoloji yoğun üretim,
 Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi,
 Ülkeye yabancı sermaye yatırımı girişinin hızlandırılması,
 Nitelikli işgücü istihdamının artırılması.
Ar-Ge ve İnovasyonu Destekleyen Kurum
Davranışları




TÜBİTAK
KOSGEB
TTGV
AB fonları




Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Ajansları
Diğer destekçiler (Bakanlıklar, Üniversite vb.…)
Projelerde inovasyona yönelik destekler
71

Ürün Yeniliği
Destek Kapsamında

Süreç Yeniliği

Pazarlama Yeniliği
Kapsam Dışı

Organizasyonel Yenilik
Ar-Ge projelerinden beklenen hedefler
72




Yeni ürün geliştirilmesi
Ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi
Ürün
geliştirme
Maliyet düşürücü ve standart yükseltici
yeni tekniklerin geliştirilmesi
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Süreç
geliştirme
Ürün Yeniliği Tanımları
73


Oslo Kılavuzuna göre tanım:
 Özellikleri ya da tasarlanan kullanım alanları tamamıyla
yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olan mal veya
hizmetlerdir.
TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım:
 Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla
karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine
getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar
gösteren bir ürünü ifade eder.
Ürün Yenililiği Sınıflandırması
74
Dünya için
yeni
olan ürünler
Büyük
yenilik
Ülke için
yeni
olan ürünler
Firma için
yeni olan
ürünler
Platform
Ürünler
Daha ucuz
ürünler
Daha üstün
ürünler
Ürün gamı
Genişletme
Bir defaya
mahsus
ürünler
Maliyet
azaltma
Küçük
yenilik
İyileştirme
Ürün Yeniliği Sınıflandırması
75

Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi

Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin
Geliştirilmesi
Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar
76

Mal veya hizmetin işlevsel ve
değiştirmeyen tasarım değişiklikleri

Rutin güncellemeler

Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler



teknik
özelliklerini
Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel
değişiklikler
Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden
önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler
Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin
yeniden ticareti
Süreç Yeniliği Tanımları
77


Oslo Kılavuzuna göre tanım:
 Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim ve teslimat
yöntemleridir.
 Teknikte, ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen
önemli ölçüdeki değişiklikleri de içerir.
TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım:
 Üretim
yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim
tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş
ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan
ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan
yöntemi ifade eder.
Süreç Yeniliği Sınıfları
78


Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici
Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin
Geliştirilerek Uygulanması
Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji
Geliştirilmesi
Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar
79


Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler
Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok
benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet
yeteneklerinin artırılması
Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü
80
2
1
3
8
4
7
5
6
Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü
81
Araştırma: Sorunların
tespit edilmesi, potansiyelin
keşfedilmesi için bilimsel
yöntemler ile araştırma
yapılır.
Analiz: Araştırma bulguları
yorumlanır, analiz edilerek
çözüm önerileri ve yaklaşımları
belirlenir ve strateji geliştirilir.
2
1
3
8
4
7
5
6
Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü
82
Planlama: Stratejiler
doğrultusunda aksiyonlar, bütçe,
zaman ve insan kaynağı
gereksinimleri belirlenir.
Projelendirme ve fizibilite yapılır.
2
1
3
8
4
7
5
6
Kaynak Geliştirme: Proje planı
doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan
kaynağı, finansal kaynaklar, fiziksel
kaynaklar, tedarikçiler belirlenir.
Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü
83
2
1
3
8
İyileştirme: Değişen
şartlara, parametrelere
göre projenin aksayan
yönleri iyileştirilir, risk
faktörleri ortadan
kaldırılır. Uygulama
mükemmelleştirilir.
4
7
5
6
Uygulama: Belirlenen süre ve
bütçe doğrultusunda proje planı
hayata geçirilir. Uygulamaya
konulur.
Projelerde izlenmesi gereken yaşam döngüsü
84
Ölçme ve Kıyaslama: Proje
performansı ölçülür. Hedeflenen
etkilerin sonuçları değerlendirilir.
Benzerleri ile kıyaslamalar ve
karşılaştırmalar yapılır.
2
1
3
8
Yaygınlaştırma: Tüm
paydaşların proje çıktılarından
yararlanmaları, yeni yöntem ve
yordamlara uyumlu hale
gelmeleri sağlanır.
4
7
5
6
Ar-Ge dışı faaliyetler
85

Eğitim ve Öğretim

İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler

Diğer Sınai Faaliyetler

Yönetim ve Diğer Destek Faaliyetleri
Ar-Ge dışı faaliyetler: Eğitim ve Öğretim
86


Orta öğretim sonrası veya yüksekokul düzeyindeki tüm özel
kurumlar ve üniversiteler bünyesinde yer alan personelin
tüm eğitim ve öğretim çalışmaları Ar-Ge kapsamı
dışı
Üniversitelerde doktora seviyesindeki öğrenciler tarafından
gerçekleştirilen araştırmalar, mümkün olduğunca ArGe'nin bir parçası
Ar-Ge dışı faaliyetler:
İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
87

Bilimsel ve teknik bilgi hizmetleri
Bilimsel ve Teknik Personel
Bibliyografik hizmetler
Patent hizmetleri
Bilimsel ve teknik bilgi, yardım ve
danışmanlık hizmetleri
Bilimsel konferanslar
tarafından
gerçekleştirilen
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplama
Kodlama
Kaydetme
Sınıflandırma
Yayma
Çevirme
Analiz etme
Değerlendirme
Ar-Ge dışı faaliyetler:
İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
88
Genel Amaçlar Doğrultusunda Veri Toplama:
 Örnek: rutin topografik haritalama, rutin jeolojik, hidrolojik,
okyanus bilimsel ve meteorolojik taramalar, astronomik
gözlemler
Test ve Standardizasyon
Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları:
 Örnek: araştırma projeleri için yapılan fizibilite çalışmaları
dışındaki herhangi bir fizibilite çalışması
Uzmanlaşmış Sağlık Hizmetleri
Ar-Ge dışı faaliyetler:
İlgili Diğer Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler
89
Patent ve Lisans Çalışmaları:
 Örnek: patent ve lisanslar ile ilgili herhangi bir idari ve
hukuki çalışma
Politikalarla İlişkili Araştırmalar:
 Örnek: devlet kurumlarının ve diğer kurumların mevcut
programlarının, politikalarının ve işlemlerinin analiz edilmesi
ve değerlendirilmesi
Rutin Yazılım Geliştirme
Ar-Ge'yi İlgili Diğer Faaliyetlerden Ayırt
Etme Ölçütleri
90
A. Projenin amaçları nelerdir?
B. Bu proje ile ilgili yeni veya yenilikçi olan nedir?

Önceden keşfedilmemiş olguları, yapıları veya ilişkileri mi arıyor?

Bilgi veya teknikleri yeni yollarla mı uyguluyor?


Olgular, ilişkiler veya güdücü ilkeler ile ilgili yeni (genişletilmiş veya
daha derinlemesine) anlayışların, birden fazla kurumu ilgilendiren
biçimde oluşmasına neden olabilecek belirgin bir olasılık mevcut mu?
Sonuçların patentlenebilir olması bekleniyor mu?
Ar-Ge'yi İlgili Diğer Faaliyetlerden Ayırt
Etme Ölçütleri
91
C. Projede hangi personel çalışıyor?
D. Hangi yöntemler kullanılıyor?
E. Projeye hangi program kapsamında fon sağlanıyor?
F. Projenin bulgu veya sonuçlarının ne kadar genel olması
bekleniyor?
G. Proje diğer bir bilimsel, teknolojik veya sınai faaliyete daha
doğal bir şekilde uygun düşüyor mu?
Ar-Ge dışı faaliyetler:
Diğer Sınai Faaliyetler
92
Diğer Yenilik Faaliyetleri:
 Örnek:
teknolojinin edinimi, endüstri tasarımı, diğer
sermaye edinimleri, üretime başlatma ve yeni ya da
gelişmiş ürünler için pazarlama faaliyetleri
Üretim ve Üretimle İlgili Teknik Faaliyetler:
 Örnek: ürün ve hizmetlerin sınai ön üretimi, üretimi ve
dağıtımı, birlikte piyasa araştırması
Ar-Ge ile Diğer Sınai Faaliyetler
Arasındaki Sınırda Olan Bazı Örnekler
93
Öğe
Uygulama
Notlar
Prototipler
Ar-Ge’ye dahil ediniz
Birincil hedef, daha fazla gelişim kaydetmek
olduğu sürece.
Pilot tesis
Ar-Ge’ye dahil ediniz
Birincil hedef, Ar-Ge olduğu sürece.
Sanayi tasarım
ve çizimi
Bölünüz
Ar-Ge sırasında gereken tasarım
faaliyetlerini dahil ediniz. Üretim işlemleri
için tasarım faaliyetlerini dışarıda tutunuz.
Endüstri
mühendisliği ve
üretim
tasarımcılığı
Bölünüz
Yeni ürünlerin ve yeni süreçlerin
geliştirilmesi ile ilgili endüstri mühendisliği,
üretim takımlarının hazırlanması ve Ar-Ge
"geri bildirimi"ni dahil ediniz. Üretim
süreçleri için dışarıda tutunuz.
Deneme üretimi
Bölünüz
Üretim faaliyeti, tam kapsamlı test ve bunu
izleyen ileri tasarım ve mühendislik
çalışmaları içeriyorsa dahil ediniz. İlgili tüm
diğer faaliyetleri dışarıda tutunuz.
Ar-Ge ile Diğer Sınai Faaliyetler
Arasındaki Sınırda Olan Bazı Örnekler
94
Öğe
Uygulama
Notlar
Satış sonrası hizmetler ve
sorun giderme
Dışarıda
tutunuz
Geri-bildirim” Ar-Ge’si hariç
Patent ve lisans işleri
Dışarıda
tutunuz
Patent ve lisanslar ile ilgili tüm idari ve
yasal çalışmaları (Ar-Ge ile doğrudan
bağlantılı olan patent çalışmaları hariç).
Rutin testler
Dışarıda
tutunuz
Ar-Ge personeli tarafından üstlenilmiş olsa
bile.
Verilerin toplanması
Dışarıda
tutunuz
Ar-Ge’nin ayrılmaz bir parçası olduğu
durumlar hariç.
Kamu denetimi,
standartların uygulanması
ve düzenlemeler
Dışarıda
tutunuz
Ar-Ge dışı faaliyetler:
Yönetim ve Diğer Destek Faaliyetleri
95
Sadece Ar-Ge'yi Finanse Eden Faaliyetler:
 Örnek: Bakanlıklar, araştırma kurumları, vakıflar veya hayır
kurumları tarafından, Ar-Ge’yi gerçekleştirenlere fonların
tahsis edilmesi, bu fonların idare edilmesi ve dağıtılması
Dolaylı Destekleyici Faaliyetler:
 Örnek: taşımacılık, depolama, onarım, bakım ve güvenlik
faaliyetleri, merkezi finans ve personel departmanları gibi
idari faaliyetler ve sekreterya faaliyetleri
TÜBİTAK-TEYDEB
Tarafından Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
96

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü


Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan
laboratuvar ve benzeri çalışmalar
Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama
çalışmaları

Prototip üretimi

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların
çözüm faaliyetleri
Ar-Ge Aşamaları ve Desteklemeler Özeti
97
GELECEKTE
GİRİŞİMCİ/ARAŞTIRMACI
VE
İNOVATİF BAKIŞ
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
ÇALIŞANLAR İÇİN NASIL BİR GELECEK……
99







Söyleneni yapan değil kurumun inovasyon yeteneğine katkı
sunan
Sürekli öğrenen
Aynı anda birden çok görevi yürütebilen
Daha az rutin iş ve daha fazla proje tipinde görev alabilen
Aynı anda birden fazla işte çalışma yapabilen (çok şapkalı)
Bağımsız hareket edebilen, doğaçlamaya açık, esnek ve
tepe bir yöneticiye gerek duymayan
Kendisi veya iş arkadaşları tarafından organize edilen
ortamlara uyumlu olan
Nasıl yenilikçi (inovatif) olunur?
100






Kendine ait zihni sınırlamaları aşmak
İnanç, azim ve çaba göstermek
Sabırlı ve çalışkan olmak
Gerekli bilgi donanımına sahip olmak
Fikirden ürüne/hizmete/prosese dönüşüm sürecinde
zorluklara karşı direnç göstermek
Kişi/Kurum olarak pazarın beklentilerini hissedebilmek
Son söz
101
“Zaten”
bilip
yaptıklarımızla,
bugün
ürettiğimiz mal ve hizmetlerin kalitesinden
daha ileri gidemeyeceğimizi fark edelim.
Yaşamı birbirine kolaylaştırmayanlar
Ar-Ge veya İnovasyon (tasarım)
yapamazlar.
Tınaz Titiz
Son söz (TÜBİTAK’tan)
102
’’Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler.’’
Louis Pasteur
Düşünün, korkmayın kafanız acımaz 
KATILIMINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Doç. Dr. Serkan BOYAR
[email protected]
Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta
Download

AR-GE inovasyon