SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
KAPASİTE RAPORU
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1234567-
89101112-
2
3
İŞ MAKİNASI TESCİL
BELGESİ
EKSPERTİZ RAPORU
(Gıda Firmaları)
34123-
Dilekçe (2 Nüsha)
Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu (2 Nüsha)
Taahhütname (2 Nüsha)
İşçi Bordrosu Fotokopisi ile son bir aylık SSK bildirgesi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (son şekli)
Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi
Varsa Demirbaş Defteri’nin Noter tasdik onayı sayfası fotokopisi
ve demirbaşların kayıtlı olduğu sayfanın fotokopisi, yoksa Mali
Müşavir onaylı Makina parkı listesi
Önceki Kapasite Raporu Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
Kapasite Onay Ücreti ( 300.00 TL ) dekontu aslı (Türkiye Odalar
Borsalar Birliği hesabına yatacak)
Şirket Müdürü İmza Sirküleri Fotokopisi
Dilekçe
Sahiplik Belgelerinden;
a) Gümrük Giriş beyannamesi (Yurtdışından ithal edilmesi
durumunda)
b) Yerli imalat ise fabrika satış faturası veya mümessil firmanın
kestiği fatura
c) Noter Satış Senedi
Şirket Müdürünün İmza Sirküleri Fotokopisi (Şirket)
Nüfus Cüzdanı Sureti (Şahıs)
Dilekçe
Sorumlu yönetici onaylı güç tespit tutanağı
Son aya ait SSK Bildirgesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
HİZMET BEDELİ
(*)
1 HAFTA
(Şehir Merkezi)
375,00 TL
(Şehir Merkezi Dışı)
430,00 TL
İş Makinası Tescil
Harcı
100,00 TL
1 GÜN
2 GÜN
Rehin Harcı
(Rehin işlemi
gereken hallerde)
125,00 TL
265,00 TL (*)
ANKARA TİCARET ODASI
1
SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
4
YERLİ MALI BELGESİ
5
İMALAT YETERLİLİK
BELGESİ
12341212345-
6
TÜRK MALI BELGESİ
6-
78-
9-
7
İMALATÇI BELGESİ
12-
Dilekçe
Kapasite Raporu Fotokopisi
Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Belgesi (Gıda Üreticileri
için)
Dilekçe
Kapasite Raporu Fotokopisi
Dilekçe
Taahhütname
IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3(üç) ay
içerisinde bağlı bulunduğu Oda tarafından onaylı faaliyet belgesi
Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş
eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil
makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları
vb.
Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi
gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, GTİP numaraları,
alış faturası vb
Üretici ve yüklenici firmalar ait imza sirküleri fotokopisi
Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi itibariyle üç yılı geçmeyen
kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay
içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)
Yüklenici ve üretici firma Gümrük Yönetmeliği’nin 33 üncü ve
42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli
olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgeleri temin etmekle
yükümlüdür
Dilekçe
Kapasite Raporu Fotokopisi
1 SAAT
140,00 TL
1 SAAT
140,00 TL
3 GÜN
250,00 TL
1 SAAT
140,00 TL
ANKARA TİCARET ODASI
2
SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
8
FİİLİ İMALAT VE SATIŞ
BELGESİ
1234-
Dilekçe
Kapasite Raporu fotokopisi
Mal alış ve satış faturaları listesi
Yevmiye defteri (Talep edilen yıla ait)
3 GÜN
250,00 TL
“Başvuru esnasında, yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin, belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda, bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
* Odamıza kayıtlı olmayanlardan iki katı ücret alınır.
İlk Müracaat Yeri:
Adı ve
: AHMET TÜRKELİ
Soyadı
Ünvanı
: SANAYİ MÜDÜRÜ
İkinci Müracaat Yeri:
Adı ve
: F.HADİ FINDIKLI
Soyadı
Ünvanı
: Genel Sekreter vekili
Adres
: Ankara Ticaret Odası
Adres
: Ankara Ticaret Odası
Telefon
: 0312 201 82 33
Telefon
: 0312 201 81 00
Faks
: 0312 201 82 38
Faks
: 0312 201 82 76
E-Posta
: [email protected]
E-Posta
: [email protected]
ANKARA TİCARET ODASI
3
Download

Sanayi Müdürlüğü - Ankara Ticaret Odası