TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
12345678-
1
2
KURULUŞ İŞLEMLERİ
(Anonim - Limited Şirket)
KURULUŞ İŞLEMLERİ
(Kooperatif)
HİZMET BEDELİ
1 SAAT
230,00 TL
30 DAKİKA
187,10 TL
Dilekçe
Taahhütname
Ana Sözleşme
Kurucular Beyanı
Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı
Rekabet Fon Payı Dekontu
İmza Beyannamesi
Kuruluş Bildirim Formları
Yabancı Ortak Varsa
 Pasaport Fotokopisi
 Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge
 Yerleşim Yerini Gösterir Belge
123456-
HİZMETİN
SÜRESİ (EN
GEÇ)
Kurucular Arasında 18 Yaşından Küçük Varsa
 Muvafakatname/ Kayyum Kararı
Kurucular Arasında Şirket Varsa
 İştirak Kararı
 Faliyet Belgesi
Dilekçe
Taahhütname
Bakanlık Kuruluş İzin Yazısı
Anasözleşme
Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı
İmza Beyanı
ANKARA TİCARET ODASI
1
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
3
BÖLÜNME VE BİRLEŞME
İŞLEMLERİ
(Anonim Şirket)
4
BÖLÜNME VE BİRLEŞME
İŞLEMLERİ
(Limited Şirket)
Dilekçe
Genel Kurul Tutanağı
Komiser Görevlendirme Yazısı
Gündem
Hazırun Cetveli
Ortaklara Çağrı Belgesi
Bölünme-Birleşme Sözleşmesi, Raporu / Bölünme Planı
SMM/YMM Raporu
Yönetim organınca onaylanmış Bilanço
Diğer Sicillerdeki Kayıtlara İlişkin Bilgileri İçeren Beyan
İzne Tabi Şirketlerde İzin Yazısı
Varsa Sermaye Artırımı/Azaltımına İlişkin Belgeler
Yeni Kuruluş şeklinde yapılması halinde Yeni Kuruluşa İlişkin
Belgeler
14- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı
1- Dilekçe
2- Genel Kurul Tutanağı
3- Gündem
4- Hazirun
5- Ortaklara Duyuru
6- Bölünme-Birleşme Sözleşmesi/ Bölünme Planı
7- SMM/YMM Raporu
8- Yönetim Organınca Onaylanmış Bilançosu
9- Diğer Sicillerdeki Kayıtlara İlişkin Bilgileri İçeren Beyan
10- Varsa Sermaye Artırımı/Azaltımına İlişkin Belgeler
11- Yeni Kuruluş şeklinde yapılması halinde Yeni Kuruluşa İlişkin
Belgeler
12- Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı
12345678910111213-
1 SAAT 15
DAKİKA
230,00 TL
1 SAAT
230,00 TL
ANKARA TİCARET ODASI
2
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
5
6
ANASÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ
(Anonim Şirket- Kooperatif)
ANASÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ
(Limited Şirket)
7
KURULUŞ İŞLEMLERİ
(Kollektif-Komandit Şirket)
8
GENEL KURUL
1234567891234567-
1234123456-
Dilekçe
Genel Kurul Tutanağı
Katılmışsa, Komiser Görevlendirme Yazısı
Gündem
Hazırun Cetveli
Ortaklara Çağrı Belgesi
Tadil Metni
Kooperatiflerde Bakanlık İzin Yazısı
Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki
Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının İadesi
Dilekçe
Genel Kurul Kararı
Gündem
Hazirun
Ortaklara Çağrı Belelgesi
Tadil Metni
Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki
Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının
İadesi
Dilekçe
Anasözleşme
İmza Beyanı
Taahhütname
Dilekçe
Katılmışsa, Komiser Görevlendirme Yazısı
Gündem
Ortaklara Çağrı Belgesi
Hazırun Cetveli
Genel Kurul Tutanağı
30 DAKİKA
(A.Ş) 294,20 TL
(Koop) 92,80 TL
25 DAKİKA
294,20 TL
45 DAKİKA
536,50 TL
30 DAKİKA
(A.Ş) 294,20 TL
(Koop) 92,80 TL
ANKARA TİCARET ODASI
3
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Dilekçe
Karar
İmza Beyanı
Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesi Üzerindeki
Bilgilerden Herhangi Birinin Değişmesi Halinde Aslının İadesi
Dilekçe
Karar
Devir Sözleşmesi
Pay Defteri Sureti
YETKİLİ TAYİNİNE
İLİŞKİN İŞLEMLER
1234-
10
HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ
1234-
11
BELGE İŞLEMLERİ
1-
12
MERKEZ NAKLİ GELEN
İŞLEMLERİ
1234567-
13
ACENTALIK TESCİL
İŞLEMLERİ
123-
Dilekçe
Taahhütname
Karar
Tadil Metni
Yönetmeliğin 111. maddesine Göre Düzenlenmiş Belge
Merkez Dosyasının Onaylı Sureti
(Anonim Şirketlerde Ayrıca Genel Kurul Evrakları)
Dilekçe
Acentalık Sözleşmesi
Acentalık Vekaletnamesi
14
ACENTALIK İPTALİ
İŞLEMLERİ
12-
Dilekçe
Fesihname
15 DAKİKA
TİCARİ İŞLETME REHNİ
İŞLEMLERİ
12345-
Dilekçe
Rehin Sözleşmesi
Beyanname
Rehine Konu Araç Varsa Ruhsat Fotokopisi
Rehine Konu Gayrimenkul Varsa Varsa Tapu Fotokopisi
45 DAKİKA
9
15
Dilekçe
20 DAKİKA
(A.Ş LTD.) 294,20 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop-Şahıs) 92,80 TL
30 DAKİKA
294,20 TL
10 – 30
DAKİKA
29,80 TL
45 DAKİKA
(A.Ş-Ltd.) 1.534,00 TL
(Koll-Kom) 730,00 TL
(Koop-Şahıs) 316,10 TL
20 DAKİKA
(A.Ş) 294,20 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop-Şahıs) 92,80 TL
(A.Ş-Ltd.) 92,80 TL
(Koll-Kom) 52,40 TL
(Koop-Şahıs) 36,20 TL
(A.Ş-Ltd.) 1.208,90 TL
(Koll-Kom) 536,50 TL
(Koop-Şahıs) 187,10 TL
ANKARA TİCARET ODASI
4
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
16
17
ŞUBE TESCİLLERİ
SERMAYE ARTIRIM
İŞLEMLERİ
1234561234567-
891011-
18
SERMAYE AZALTIMI
İŞLEMLERİ
1212345678-
Dilekçe
Taahhütname
Karar
İmza Beyanı
Yönetmeliğin 120. maddesine Göre Düzenlenmiş Belge
Merkez Dosyasının Onaylı Sureti
Dilekçe
Karar
Önceden Düzenlenmiş Sicil Tasdiknamesinin Aslı
Sermaye Artırım Türüne Göre Hazırlanmış Müdürler
Kurulu/Yönetim Kurulu Beyanı (TTK Madde 457)
Tadil Metni
YMM/SMM Raporu
Artırımın, Ortağın Şirkete Nakden Verdiği Borçlar Dışındaki
Alacaklarından veya Ayni Sermaye ile yapılması halinde
Mahkemece Atanmış Bilirkişi Değerleme Raporu
Konulan Ayna ait ilgi Sicil yazısı ve Şerh Verildiğine Dair
Belgeler
Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
Rekabet Kurumu Fonu Yatırma Dekontu
Ödenmiş Sermaye(Nakden Artırılan Kısma Ait) Banka
Dekontu ve Bloke Yazısı
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Evrakları
Dilekçe
Genel Kurulca Onaylanmış Rapor
Karar
Tadil Metni
YMM/SMM Raporu
Alacaklılara Duyuru İlanları (3 İlan Gazetesi
Alacakların Ödendiği, Teminat Altına Alındığına Dair Belge
Örnekleri
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Evrakları
30 DAKİKA
30 DAKİKA
30 DAKİKA
(A.Ş-Ltd.) 1.534,00 TL
(Koll-Kom) 536,50 TL
(Koop-Şahıs) 316,10 TL
(A.Ş-Ltd.) 75,00 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop-Şahıs)92,80 TL
(A.Ş) 294,20 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop-Şahıs) 92,80 TL
ANKARA TİCARET ODASI
5
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
20 – 30
DAKİKA
(A.Ş) 294,20 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop-Şahıs) 92,80 TL
3 – 5 GÜN
(Resmi Kurum Harici)
30,90 TL
Dilekçe
Taahhütname
İmza Beyanı
Vergi Levhası Fotokopisi
Yevmiye-Envanter-Defteri Kebir Defterleri Ön Yüz Fotokopisi
Tapu Veya Kira Kontratı Fotokopisi
20 DAKİKA
187,10 TL
Dilekçe
15 DAKİKA
92,80 TL
30 DAKİKA
(A.Ş) 294,20 TL
(Koll-Kom) 132,90 TL
(Koop)92,80TL
20 DAKİKA
(A.Ş-Ltd.) 92,80 TL
(Koll-Kom) 52,40 TL
10 DAKİKA
36,20 TL
Dilekçe
Karar
19
DİĞER TESCİL İŞLEMLERİ
12-
20
RESMİ / ÖZEL KİŞİ
KURUM VE
KURULUŞLARIN BELGE
VE BİLGİ TALEPLERİ
1- Dilekçe / Müzekkere
21
KURULUŞ İŞLEMLERİ
(Şahıs)
123456-
22
ŞAHIS DEĞİŞİKLİK
İŞLEMLERİ
23
TASFİYE GİRİŞ
İŞLEMLERİ
24
TASFİYE KAPANIŞ
İŞLEMLERİ
25
ŞAHIS KAPANIŞ
İŞLEMLERİ
1234512345123-
Dilekçe
Karar
İmza Beyanı
Tasfiye Giriş Bilançosu
Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları
Dilekçe
Karar
Tasfiye Kapanış Bilançosu
Üç İlan Gazetesi Örnekleri
Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Genel Kurul Evrakları
Dilekçe
Vergi Dairesi Kapatma Yazısı
Mal Beyanı
ANKARA TİCARET ODASI
6
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
26
27
30 DAKİKA
230,00 TL
56-
Dilekçe
Dernek Anasözleşmesi / Vakıf Senedi / Kuruluş Kanunu
Karar
Yönetim Organının Son Halini Gösterir Karar/Tutanak Noter
Onaylı Örneği
İktisadi İşletme Esasları
İmza Beyanı
İKTİSADİ İŞLETME
DEĞİŞİKLİK VE KAPANIŞ
İŞLEMLERİ
12-
Dilekçe
Karar
20 DAKİKA
75,00 TL
YABANCI ŞİRKET
TÜRKİYE ŞUBESİ
İŞLEMLERİ
Dilekçe
Karar (Tercümeli ve Apostil Onaylı)
İkametgah İlmuhaberi / Oturma İzin Belgesi
Nüfus Cüzdan Sureti / Pasaport Sureti
Merkez Sicilince Şube açılışlarında istenilen evrakları gösterir
belge ve Tercümesi
6Merkez Sicilinde Şube Açılışı İçin Gerekli Olan Tüm Belgeler
7Faaliyet Belgesi (Tercümeli ve Apostil Onaylı)
8Merkez Yetkilileri Tarafından imzalanmış Yönetmeliğin 122d Maddesi İçeriğini Gösterir Beyanname Ve Tercümesi
9Yönetmeliğin 122-e Maddesi uyarınca Vekaletname ve
Tercümesi
10- İmza Beyannamesi
***Açılacak İkinci ve Sonrasındaki Şubeler İçin Yerli İşletme
Şubeleri gibi hareket edilecektir
30 DAKİKA
1.534,00 TL
(Diğer)
294,20 TL
İKTİSADİ İŞLETME
KURULUŞU
1234-
12345-
28
ANKARA TİCARET ODASI
7
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
“Başvuru esnasında, yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin, belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda, bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
Adı ve
Soyadı
Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
Adı ve
Soyadı
Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: ZİYA ÖZMEN
:
:
:
:
:
Ticaret Sicili Müdürü
Ankara Ticaret Odası
0312 201 81 33
0312 201 81 34
[email protected]
: AHMET GÜRAN
:
:
:
:
:
Genel Sekreter Yrd.
Ankara Ticaret Odası
0312 201 81 00
0312 201 82 76
[email protected]
ANKARA TİCARET ODASI
8
Download

Ticaret Sicili Müdürlüğü