ERKEZEFENDİ İLÇE GIDA,TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
SIR
A HİZMETİN ADI
NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAN
MA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1-İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısı
2-Mal Sahibinin Talep Dilekçesi
3-Mal Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Mahkeme Kararları
1
4-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri
10 Gün
İle İlgili İşlemler
veya Onaylı Tapu Suretleri
5-Vekalet Verilmiş İse Vekaletname
6-Yapılacak İşlem İle İlgili Mahkeme Kararı Veya Geçerli Belge
Yürütülen Projeler
İle İlgili Bilgi,
2 İstek, Şikayet,
1-Dilekçe
30 Gün
İtiraz, İhbar vb.
Talepler
1-Dilekçe
İşletme Tespiti
2-İşletme Tanımlaması ve Tescili Müracaat Formu
15-20 gün
3-İşletmeye ait Tapu Fotokopisi
Türkvet İşletme
İşletme Kaydı
3
4-Elektrik ya da Su Aboneliği Faturası
Kaydı
Sistem hızına
5-İşletme adresini sabitleyici ve işletmenin o kişi tarafından
bağlı olarak
kullanıldığını gösterir Muhtarlık yazısı
10 Dk
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik No’ lu )
Sistem hızına
4 Hayvan Pasaportu Hayvanın Kulak Küpe Numarası
bağlı olarak
5 Dk
Sistem hızına
İşletme Tescil
Nüfus Cüzdanı(T.C. Kimlik No’lu)
5
bağlı olarak
Belgesi
İşletme Numarası
5 Dk
Hastalıktan Ari
6 İşletme
Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Müracaat Formu.
1 Yıl
Oluşturulması
Hayvan ve Hayvan 1-Küçükbaş Hayvanlar için nakil belgesi.
Maddeleri Nakli
2-Büyükbaş Hayvanlar için Pasaport
7 İçin Veteriner
3-Hayvan Maddeleri naklinde sorumlu veteriner hekimce
15 dk
Sağlık Raporu
düzenlenen hayvan maddelerine ait kesim raporu ve nakil belgesi.
Düzenlenmesi
4-Dezenfeksiyon Belgesi.
1- Yetiştiricinin müracaat dilekçesi, (Ek:1)
2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek:2)
3- Arıcı kayıtlı olduğu İl/ilçe Dışında müracaat ediyorsa Arı
Arı
Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevkleri Veteriner Sağlık
8 Yetiştiriciliğinin
8 Ay
Raporu
Desteklenmesi
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- İşletme Tescil Belgesi
6- Birlik Üyelik Belgesi
1
9
10
11
Soy Kütüğü Üye
Kaydı
1- Aynı Irktan en az 5 baş ineğe ait Hayvan Pasaport Belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- İkametgâh Belgesi
4- İşletme Tescil Belgesi
5- Çiftçilik Belgesi (Ziraat Odasından)
6- Ziraat Bankası Vadesiz Hesap Numarası
7- 4 adet vesikalık Fotoğraf
8 Ay
Anaç Sığır
Desteklemesi
1- Anaç sığır desteklemesine üst birlikler aracılığı ile başvuru
yapılmaktadır. Başvuru dilekçesinin ekinde, başvuruda bulunan
üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi
2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet
İşletme Tescil belgesi.
3-Döner Sermaye Dekontu
12 ay
Buzağı
Desteklemesi
1- Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden, soy kütüğüne
kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı
ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu
yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine
1/10/2014 - 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta
bulunurlar.
2-Döner Sermaye Dekontu
12 ay
1-Dilekçe
2- Aşağıdaki belgelerden biri;
- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,
- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair
faturanın nüshası ya da mal müdürlükleri, vergi daireleri,
noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı fatura dip koçan fotokopisi,
- Müstahsil makbuzunun aslı veya mal müdürlükleri, vergi
daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan
Besilik Erkek Sığır fotokopisi,”
12
Desteklemesi
3- İşletme Tescil Belgesi,
4-) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin
yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
5-) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin
yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
6- Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü
gösteren belge,
7- Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmış kesim cetveli.
8-Döner Sermaye Makbuzu
1- Başvuru dilekçesi
Amatör Balıkçı
2- Kimlik Belgesi fotokopisi
13
Belgesi
3- Fotoğraf (1 adet)
4- Amatör Balıkçı Belgesi ücretinin ödendiğine dair dekont
-Gerçek kişi TCNosu-Tüzel kişi vergi nosu
14 Örtü Altı Kayıt
-Onaylı tapu yada onaylı kira sözleşme sureti
-Ek 1 Beyanname
-Dilekçe
-Arazi-Arazilerin tapu fotokopisi
Tarımsal Elektrik
15
-Arazi çap krokisi
Raporu
-Su kullanım izin belgesi
16
ÇKS Kayıt
-Çiftçi Kayıt Sistemi müracaat Formları
Müracaat Alımı ve -Tapuların Tapu Sicil Müdürlüğünden onaylı fotokopisi ( sonraki
2
1 Yıl
7 Gün
15 dk
3 Gün
45 dk
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bilgi Güncellemesi yıllardaki güncellemelerde istenmez.)
-Kiralık araziler için Kira sözleşmesi
-1.Derece akrabalara ait araziler için Muvaffakatname 2 belgesi
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( sonraki yıllardaki güncellemelerde
istenmez.)
-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi
-Döner Sermaye Makbuzu
Çiftçi Kayıt Sistemi -Üzerinde TC Kimlik No Yazılı Nüfus Cüzdanı
Belgesi Verme
-Döner Sermaye Makbuzu
Mazot, Kimyevi
-Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru
Gübre ve Toprak
Dilekçesi
Analizi
-Tek parça halinde parsel büyüklüğü 50 dekar ve üzerindeki
Desteklemesi
araziler için her 50 dekar arazi için bir toprak analiz raporu
Müracaat Alımı ve
-Toprak Analiz desteği için Analiz raporu ve Müracaat formu
Kaydı
Sertifikalı Tohum- -Sertifikalı Tohum-fide-fidan Kullanım Desteği Başvuru
Fide-Fidan
Dilekçesi
Kullanım
-Tohumluk-fide-fidan satış faturası
Desteklemesi
-Sertifika fotokopisi
Müracaat Alımı ve -Sertifikalı Tohum-fide-fidan Kullanım Desteği Başvuru Formu
Kaydı
-Döner Sermaye Makbuzu
Organik Tarım
Desteklemesi
-Organik Tarım Desteği Başvuru Dilekçesi
Müracaat Alımı ve -ÇKS belgesi
Kaydı
İyi Tarım
Uygulamaları
-İyi Tarım Uygulamaları Desteği Başvuru Dilekçesi
Desteklemesi
-ÇKS belgesi
Müracaat Alımı ve -İyi tarım Uygulamaları destekleme Ödemesi Sertifika eki
kaydı
Yem Bitkileri
-ÇKS belgesi
Desteklemesi
-Yem Bitkileri Desteği Başvuru Dilekçesi
Müracaat alımı ve
-Arazi kontrol formu
Kaydı
-Sertifikalı Tohum-fide-fidan Üretim Desteği Başvuru Formu
-Tohumculuk Kuruluşu ve kuruluş adına sözleşmeli olarak
tohumluk yetiştirenlerin tohumluk üretilecek araziye ait ÇKS
Sertifikalı Tohum- belgesi
Fide-Fidan Üretim -Onaylı Sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine
Desteklemesi
ait arazi bilgilerini içeren form
Müracaat Alımı ve -Tohumluk Sertifikasının ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından
Kaydı
onaylanmış fotokopisi
-Tohumluk Beyannamelerinin ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından
onaylanmış sureti
-Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
Kütlü Pamuk, Dane - Kimlik fotokopisi.
Mısır, Zeytinyağı - Başvuru dilekçesi.
Destekleme Primi - Prime esas ürüne ait Müstahsil Makbuzu.
Uygulamaları
- Gerekli tohumluk faturası.
Tarımsal ürünlerin
İstatistik
1-İstenilen bilgilere ait dilekçe
Bilgilerinin
2-Kamu kurumlarından resmi yazı
verilmesi
3
15 dk
15 dk
15 dk
15 dk
15 dk
15 dk
15 dk
15 dk
5 Gün
Derlenen Ürün
1-İstenilen bilgilere ait dilekçe
26 Maliyet Bilgilerinin
2- Kamu kurumlarından resmi yazı
verilmesi
Tarımsal Gelir
27
1-Dilekçe veya SYDV,SGK matbu evrakları
Raporu
7 Gün
1 Gün
-Nüfus cüzdan kimlik fotokopisi.
TAPDK (Tütün ve
Alkol Piyasası
-İşyeri açma belgesi fotokopisi.
Düzenleme Kurulu)
-Vergi Levha Fotokopisi.
28 Ruhsat başvuruları
-Sabıka belgesi.
Bayi açılış
ruhsatları
7 Gün
-TAPDK internet sitesinden başvuru dilekçesi
doldurularak imzalı şekilde gelecek.
-Ziraat Bankasından bedeli yatırılmış makbuz.
TAPDK (Tütün ve
Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulu)
-Dilekçe
Tütün ve Alkol
29 Ürünleri Satış İzin
-Eski İşletme Belgesi aslı.
belgesi ayrıştırması,
yenileme, adres
değişikliği, bilgi
güncellemesi
3 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat
Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
Merkezefendi İlçe Gıda,Tarım ve İkinci Müracaat
Hayvancılık Müdürlüğü
Yeri
İbrahim ÇAKI
İsim
İlçe Müdürü
Unvan
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa
Adres
Kemal Bulvarı Merkezefendi
Kaymakamlığı DENİZLİ
0 258 264 15 25
Tel
0 258 264 15 26
Faks
4
Merkezefendi Kaymakamlığı
Şükrü GÖRÜCÜ
Kaymakam
15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No:83 -DENİZLİ
0 258 261 81 01
0 258 261 81 03
Download

gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü