İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMA
ŞARTNAMESİ
1. Amaç
Dünyada ve Ülkemizde büyük önemi olan İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği konularında,
farkındalık yaratılması, halkın biliçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
KKTC‘deki Üniversitelerle
işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Afiş ve Slogan yarışması düzenleyerek ,
geleceğimiz olan üniversite gençlerimizin ve toplumdaki bireylerin “İş Sağlığı ve Güvenliği”
konularında bilinçlendirmeyi , toplumsal farkındalığı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.
2. ORGANİZASYON
2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Afiş ve Slogan yarışması (Bundan böyle Yarışma olarak
anılacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Ç.S.G.B.) ile K.K.T.C. ‘deki
Üniversiteler Doğu Akdeniz Üniversitesi (D.A.Ü.), Girne Amerikan Üniversitesi
(G.A.Ü.), Lefke Avrupa Üniversitesi (L.A.Ü.), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(O.D.T.Ü.), Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (U.K.Ü.), Yakın Doğu Üniversitesi
(Y.D.Ü.)
tarafından organize edilmektedir.
(Bundan böyle kısa isimleri ile
anılacaktır.)
2.2 Yarışma sürecinin yürütülmesi için bir Organizasyon Komitesi oluşturulmuştur.
Yarışmanın yürütülmesi, gerekli altyapının kurulması ve yarışma sekreteryasının
kontrolü Organizasyon Komitesi'nin sorumluluğundadır. Organizasyon Komitesi
yarışmanın yürütülmesiyle ilgili kararlar alabilir, değişiklikler yapabilir.
Organizasyon Komitesi Ç.S.G.B. ve yukarıda isimleri belirtilen Üniversitelerin
temsilcileri tarafından oluşmuştur.
2.3 Yarışmacı Slogan ve Afişlerin değerlendirilmesi, 10. Madde’de listelenen Jüri
tarafından yapılacak ve kazananlar 2 Mayıs 2014 tarihinde Organizasyon Komitesi
tarafından ilan edilecektir.
3. KATILIM KOŞULLARI
3.1 Yarışma, seçici kurul dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm
amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır. Yarışmaya katılım için herhangi bir uyruk
şartı aranmaz.
3.2 Yarışmaya bireysel yada grup olarak katılınabilinir. Yarışmaya katılacak gruplar,
en fazla 3 kişiden oluşmalıdır.
3.3 Katılımcılar, en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilecektir
3.4 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3.5 Afiş ve Sloganlarda kullanılacak dil ile yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya
dökümanda kullanılacak dil Türkçe’dir.
3.6 Yarışma ile ilgili tüm gönderimler Yarışma Komitesi’nin aşağıda belirtilen
adresine yapılmalıdır. Yarışma ile ilgili tüm duyurular, Yarışma Şartnamesi ve
Yarışma Başvuru Formu Çalışma Dairesi web sitesi www.calisma.gov.ct.tr
adresinden temin edilebilir.
Organizasyon Komitesi adresi
: Çalışma Dairesi Müdürlüğü-Selçuklu
Caddesi, Kızılay-Lefkoşa 99010
Organizasyon Komitesi irtibat telefonu : 0392 227 62 45
3.7 İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Afiş ve Slogan yarışmasına: Katılımcılar, daha önce
herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir
bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış özgün eser/eserler ile
katılabilir. Farklı kuruluşlarca düzenlenmiş olan yarışmalara katılmış olan eserler ve
bir yarışma kapsamında olmaksızın kamuya açık herhangi bir ortamda ödül
töreninden önce paylaşılmış olan eserler katılamaz. Katılımcıların eserlerini bu
yarışmaya özgü olarak meydana getirmeleri gerekmektedir. Bu madde hükmüne
aykırılığın tespiti halinde, ödül kazanmış olan grup Organizasyon Komitesinin yazılı
talebi üzerine, Organizasyondan ve bu yarışma dolayısıyla ödül kazandığı 3. kişi ve
kuruluşlardan teslim almış olduğu tüm ödülleri derhal iade edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3.8 Yarışmaya Organizasyon Komitesi ve Jüri üyeleri ve bunların birinci derece
yakınları katılamaz.
4. KATILIM ŞEKLİ
4.1 Yarışmaya katılacak afişler; 50 x 70 cm boyutunda, 300 dpi çözünürlükte ve
CMYK (4 Renk) çalışılacak olup, eserler üç adet DVD ortamında kayıtlı (300 dpi,
CMYK, .tiff dökümanı) ve A3 boyutundaki kağıda basılı olarak zarf içinde zarar
görmeyecek şekilde ambalajlanarak Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
4.2 Yarışma Katılım Formu eksiksiz doldurularak katılımcıya ait kimlik kartı
fotokopisi ile birlikte bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra üzerine sadece 7 (yedi)
rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Bu zarf eserin bulunduğu ambalajın içine
konulacaktır.
4.3 Aynı rumuz afişlerin arka yüzüne ve DVD’lerin ön yüzüne yazılacak, zarfın
DVD’nin ve eserlerin üzerine katılımcıların kendi isimleri ya da başka bir uyarıcı
işaret vb. yazılmayacaktır.
4.4 Aynı katılımcı birden fazla eserle katılıyorsa eserin numarası ve rumuz
yazılacaktır. Ör. 1- 222999
4.5 Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılan her bireyin kimlik kartı/pasaport
fotokopileri de ayrı bir zarf içinde olmalıdır.
4.6 Yarışmaya katılacak eserler en geç 30 Nisan, 2014 Çarşamba günü, saat 15.30’a
kadar, Çalışma Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine ulaştırılmalıdır.
5. YARIŞMA TAKVİMİ - TARİHLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile K.K.T.C. ‘deki Üniversiteler (D.A.Ü.,
G.A.Ü., L.A.Ü., O.D.T.Ü., U.K.Ü., Y.D.Ü.) tarafından organize edilen İş Sağlığı ve
Güvenliği Afiş ve Slogan yarışmasının ödül töreni daha sonra açıklanacak bir tarihte
düzenlenecektir.
Yarışma Takvimi
16 Nisan 2014
:
Yarışma başvuru tarihi.
30 Nisan 2014
:
Yarışmaya katılacak afişlerin son teslim tarihi.
2 Mayıs 2014
: Jüri değerlendirmesi.
Ödül Töreni
:
Daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacaktır.
Organizasyon Komitesi’nin yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tarihlerde yapılacak değişiklikler resmi web sitesi olan www.calisma.gov.ct.tr
adresinde yayınlanacaktır. Jüri değerlendirmesi 2 Mayıs 2014 ‘den önce hiçbir şekilde
açıklanmayacaktır.
6.ÖDÜLLER
6.1 Nakdi ödül miktarı, katılımcı grup içerisinde yer alan tüm katılımcılara eşit olarak
paylaştırılır.
6.2 Tüm yarışmacılar ödül töreninde hazır bulunmalıdır. Ödüle hak kazanan grup
üyeleri ise ödülü almak üzere en az üç kişilik ekip halinde Ödül Töreni'nde bizzat
hazır bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin
Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir.
6.3 Dereceye giren grup içerisinde yer alan kişinin vefatı halinde ödülleri yasal
mirasçılarına teslim edilir.
6.4 Jüri değerlendirmesinde puanların eşit olması halinde Jüri Başkanı takdir hakkını
kullanır.
Jüri değerlendirme kriterlerini Organizasyon Komitesi serbestçe belirler. Hiçbir afiş
değerlendirme baraj puanını aşamazsa ya da hiçbir katılımcı bulunmazsa
Organizasyon Komitesi kategori ödülünü bir sonraki yıla devretme hakkına sahiptir.
Yarışmada dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine
aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir.
Organizasyon tarafından ödüllerin iadesi için gerekli hukuki süreç derhal başlatılır.
Ödüllerin iadesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde jüri değerlendirmesinde takip
eden en yüksek puanı alan grup bir üst dereceye yükseltilir.
İade sürecinde doğabilecek hukuki ihtilafların yargıya taşınması halinde yargılama
aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu
değildir.
6.5 Dereceye giren grup üyelerine verilecek para ödülleri üzerinde komisyon üyeleri
herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
6.6 Büyük Ödül kategori birincileri içinde jüriden en fazla puanı alan Afişe verilir.
Büyük ödülün miktarı 1000 TL (Bin Türk Lirası) dir. İkincilik ödül miktarı 500 TL
(beşyüz Türk Lirası) ve üçüncülük ödül miktarı ise 300 TL(üçyüz Türk Lirası) dir.
7.TELİF HAKLARI
7.1 Yarışmaya katılan kişiler, yarışmaya gönderdikleri afiş ve sloganların kendilerine
ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan grup üyeleri
müteselsilen sorumludur.
7.2 Bir başkasına ait yazıların ya da afişlerin kullanılması halinde, telif haklarıyla ilgili
izinlerin alındığına dair belge ya da belgeler ile birlikte Organizasyon Komitesi'ne
ulaştırılmalıdır. Aksi hareket edenlerin gönderdiği afiş değerlendirme dışı tutulur.
Ancak bu durum ödül töreni sonrası tespit edilirse Organizasyon Komitesi her türlü
hukuki başvuru ve dava haklarını saklı tutar. Organizasyon Komitesi, telif haklarını
ihlal eden eserlerden dolayı yükümlülük kabul etmez ve üçüncü kişilere karşı sorumlu
tutulamaz.
7.3 Yarışmada ödül alan afişlerin telif ve yayın hakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına ait olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödüle değer bulunan
afişlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış halini; seminer, sempozyum, fuar
vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları,
billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel
medyada yayınlama hakkına sahiptir.
7.4 Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri afişlerin telif ve yayın haklarını, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdiklerini ve buna bağlı olarak sözü edilen eserlerin
çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. hakları için Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına izin/muvaffakatname verdiklerini kabul ederler.
7.5 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi/sahipleri sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men
etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı, maddi, manevi
tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
7.6
Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
afişler
ve
sloganlar
için
katılımcı/katılımcıların yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında ayrıca bir bedel
ödemeyecektir.
7.7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer
bulduğu afişleri, afiş sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, DVD,
CD, video vb. diğer ortamlarda yayımlayabilme, pazarlayabilme, çoğaltabilme ve
dağıtımını yapabilme gibi her türlü hakkına sahiptir.
Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
Bu Yönetmelik kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki KKTC
Hukuku uygulanır.
9. JÜRİ HEYETİ:
Jüri heyeti aşağıda yer alan 9 (Dokuz) kişiden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan
meydana gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesinin takdirindedir.
Jüri alfabetik (soyadı) sırasına göre sıralanmıştır:
Çalışma Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi (Başkan)
D.A.Ü. Temsilcisi
G.A.Ü. Temsilcisi
İ.S.G.-İş Sağlığı ve Güveliği Uzamanlar Birliği Temsilcisi
L.A.Ü. Temsilcisi
O.D.T.Ü. Temsilcisi
Reklamcılar Birliği Temsilcisi
U.K.Ü. Temsilcisi
Y.D.Ü. Temsilcisi
Bu şartname yukarıda yer alan toplam 9 maddeden oluşmaktadır. İş Sağlığı ve
Güvenliği Afiş ve Slogan Yarışması'na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm
maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.
Download

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMA