E
TOBB
I ZMIR TICARET ODASI
TÜRKIYE
ODALAR VE BORSALAR
BIRLIĞI
GENEL SEKRETERLI ĞINE
ATATÜRK CAD.N0:126 PASAPORT-ALSANCAK
•
İ zmiR
232-9989698
: .../.../2014
Tarih
: 0411Sayı
Konu : Türkiye -Danimarka i şbirliği
Fırsatlar! ve Networking
21.08.2014
Ilgi: Dış Ekonomik
sayılı yazısı.
16127
İliş kiler Kurulu'nun 19.08.2014 tarihli ve DAN/2014-1687
Ilgide kayıtlı yazıda, DEIK/Türk-Danimarka İş Konseyi ve Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu
işbirliği ile bu sene be şincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye Danimarka İşbirliği Fırsatlan ve
Networking Yemegrnin, Danimarka İhracat Kredi Ajans ı'nın Türkiye pazarı için sunduğu yatırım
imkanları tanıtımı çerçevesinde, 10 Eylül 2014 Çar ş amba günü 11.00-14.30 saatleri arasmda
TOBB Plaza, Istanbul'da düzenlenece ği bildirilmektedir. Toplantıya Danimarka'run Ankara
Büyükelçisi Ruben Madsen ve yeni atanan İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp'm da katılması
öngörülmektedir.
-
Yazıda devamla, Danimarka İhracat Kredi Ajans ı-EKF'nin, 1922 yılında dünyanın en eski 3.
ihracat kredi ajans ı olarak kurulmuş olduğu, kamu statüsünde ve devlet garantörlüğünde faaliyet
göstermesine rağmen modem bir finansal kuruluş olarak hizmet verdi ği bertilmektedir. Hem büyük
hem de küçük ölçekli ş irketlere hizmet veren EKF'nin, Danimarkal ı ürünlerin ithalatın daha cazip
hale getirmek için, banlcalann ve şirketlerin karşılaştıkları finansal ve politik risklere kar şı garantiler
sağlamakta olduğu, şirketlerin ihtiyaçlar ı doğrultusunda özel çözümler geli ştirdiği ifade
edilmektedir.
Türkiye'de yerle şik Danimarkalı firma temsilcilerinin de yer alacağı toplantıya EKF'nin Türkiye'de
sağladığı yatırı m, finansmanmdan faydalanan Borusan EnBW de kat ılarak deneyimlerini
katılımolarla paylaşacaktır.
Türkiye-Danimarka İşbirliği Fırsatlan ve Networking Yeme ğine katılmayı arzu eden firmalar ın elde
yer alan katılım formunu doldurarak, 8 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e
(Dilek Tuna; [email protected] , Tel: 0212 339 5036 Faks: 0212 339 5065) göndermeleri
gerekm ör.
Bilgi
• ve konunun üyelerinize duyurulmas ım rica ederim.
Sayg
a,
te (4.."
AlıİEyfr e YURDAKUL
Ge el Sekreter Yard ımcısı
EK: Katılım Formu
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eski şehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta : info®tobb.org.tr • Web : www.tobb.orttr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Belgin Eserdag TEL: (+90 218 22 22) E-MAIL: belgin.eserdag®tobb.org.tr
airıigimizde
ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktad ır
Registration Form
Turkey-Denmark Networking Luncheon
10 September 2014 / 11.00-14.30 - TOBB Plaza/ Istanbul
Company 1 Organization :
Field of Activity:
Representative :
Title:
Phone :
Fax :
E-Mail :
Please kindly confinn your participation to DEIK (Dilek Tuna dtunattdeik.ora.tr ; Fax: 0212 339 5065) with the
documentation of 55 TL participation fee paid to Is Bankas ı Beyoglu Subesi (Branch: 1011) account no:
1701498.
Not: Toplantı dili Ingillzce'dir. Toplantı katılı m ücreti olan 55 TL'nin DEIK'in I ş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) 1701498
numaralı hesabına yatı nlarak; ödeme dekontu ve kat ılı m fomı unun 8 Eylül 2014 tarihine kadar DEIK'e (Dilek Tuna, e-posta:
[email protected] ; faks: 0212.3395036) iletilmelee gerekmektedir.
Draft Program:
11.00- 11.15
Registration
11.15 —11.45 Opening Remarks
Feyhan Yaş ar, Chairwoman, DEIK/Iurkish — Danish Business Council
Jesper Kamp, Consul General of Denmark to Istanbul
H.E. Ruben Madsen, Ambassador of Denmark to Turkey
11.45 — 12.15 Presentation:
"Financing opportunities for the Turkish market by Danish Export Credit Agency (EKF)"
Famer Engin, Investment Manager & Financial Advisor- Trade Council of Denmark in Turkey
12.15 — 12.30 Borusan EnBW - EKF project fı nancing
Mehtap An ı k Zorbozan, Borusan EnBW Assistant General Manager
12.30 — 13.00 Introduction of participants
13.00 — 13.15 Q&A
13.15 — 14.30 Luncheon
Download

TOBB - İzmir Ticaret Odası