Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi
Mimarlýk
ECON 100 - Ekonominin Ýlkeleri
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Ekonominin Ýlkeleri
ECON 100
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
GED Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Yarýyýl
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
Güz/Bahar
Dersin Koordinatörü
* Yrd. Doç. Dr. İDİL GÖKSEL
Dersi Veren(ler)
* Doç. Dr. Meneviş UZBAY
AKTS
4
* Prof. Dr. Metin KARADAĞ
Dersin Yardýmcýlarý
* Araş. Gör. Ezgi ÖZKAN
* Araş. Gör. Ayla ALKAN
Dersin Amacý
Bu ders temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermektedir. Dersin amacı
öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl
dağıldığını incelemektir. Piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi,
tam rekabet gibi temel mikroekonomi konuları ile ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon
ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz edilmektedir.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Ekonomistlerin kıtlık kavramıyla ne ifade etmek istediklerini açıklayabilecektir.
* Fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi
kavramlarını tanımlayabilecektir.
* Arz ve talebi belirleyen unsurları tanımlayabilecektir.
* Arz ya da talepteki değişimlere bağlı olarak piyasa çıktılarındaki değişimleri
öngörebilecektir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 1/6
* Piyasa dengesi kavramını açıklayabilecektir.
* Tam rekabetçi piyasalardaki firma davranışlarını analiz edebilecektir.
* Anahtar makroekonomik değişkenlerin ölçümlerini yapabilecektir.
* Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenler
arasındaki temel ilişkileri tespit edebilecektir.
Dersin Ýçeriði
Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu
derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır: Piyasa ekonomisi, arz ve talep,
tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek olan makroekonomi
başlıkları şunlardır: ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme.
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
Ekonomi Nedir?
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 1 (Pearson
Education Limited, European edition)
2
Ekonomik Problemler
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 2 (Pearson
Education Limited, European edition)
3
Talep ve Arz
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 3 (Pearson
Education Limited, European edition)
4
Talep ve Arz
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 3 (Pearson
Education Limited, European edition)
5
Çıktı ve Maliyetler
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 6 (Pearson
Education Limited, European edition)
6
Tam Rekabet Piyasası
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 7 (Pearson
Education Limited, European edition)
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 2/6
7
Tekrar Haftası
8
Vize
9
Reel Gayri Safi Milli Hasıla
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 10 (Pearson
Education Limited, European edition)
10
İş Piyasasını Gözlem ve Enflasyon
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 11 (Pearson
Education Limited, European edition)
11
Finansal Piyasalar
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 12 (Pearson
Education Limited, European edition)
12
Finansal Piyasalar
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 12 (Pearson
Education Limited, European edition)
13
Para ve Banka
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 13 (Pearson
Education Limited, European edition)
14
Büyüme, Enflasyon ve Çevrimler
Parkin, Powel, Matthews; Essential
Economics, Chapter 15 (Pearson
Education Limited, European edition)
15
Tekrar haftası
16
Dönemin gözden geçirilmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
Parkin, Powel, Matthews; Essential Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson
Education Limited 2012, European edition. Öğrencilerin ders kitabını alması ZORUNLUDUR.
Ödevlerin dönem sonu notuna etkisi %20 dir. Dersin ödevleri ve asistanların işleyeceği tekrar
derslerindeki problemler, her öğrencinin aldığı kitabın içinde bulunan şifreyle giriş yapacakları, kitabın
MyEconLab adıyla varolan online sistemi üzerinden çözülecek ve bu ödevler sistemin kendisi
tarafından notlandırılıp dersin hocasına sistem üzerinden iletilecek. HER ÖĞRENCİNİN KİTABI
ALMASI ZORUNLUDUR. HER ÖĞRENCİNİN ALDIĞI KİTAPTA KENDİNE ÖZEL SİSTEME GİRİŞ
YAPACAĞI ŞİFRE BULUNMAKTADIR. NOT: 2010-2011 Akademik ders yılında bu dersi almış fakat
kalmış olan öğrencilerin yeni kitap almalarına gerek yoktur. Dersin asistanlarına danışıldığı takdirde
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 3/6
MyEconLab Öğrenci Erişim Kartı bu öğrencilere sağlanacaktır.
Diðer Kaynaklar
http://eco.ieu.edu.tr/tr/econ100ekonomininilkeleri linkine gittiğiniz takdirde sisteme nasıl kayıt
olacağınızı anlatan detaylı bilgi dosyasına ulaşabilirsiniz.
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
16
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
6
20
Sunum/Jüri
-
-
Projeler
-
-
Seminer/Workshop
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
35
Final/Sözlü Sınav
1
35
Toplam
24
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
23
65
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
1
35
Toplam
24
100
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 4/6
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
1
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.
2
Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve
2
3
4
X
X
değerlendirmek. 
3
Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip
X
üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
4
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme
X
gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.
5
Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
X
önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  
X
 
7
Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim
X
kurabilmek.
8
Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini
X
kullanabilmek.
9
Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik
X
değerlerle donanımlı olmak.
10
  Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye
X
sahip olarak işbirliği yapabilmek.
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 5/6
5
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
15
3
45
Laboratuvar
Â
Â
-
Uygulama
Â
Â
-
Derse Özgü Staj
Â
Â
-
Arazi Çalışması
Â
Â
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Sunum / Seminer
Â
Â
-
Proje
Â
Â
-
Ödevler
6
3
18
Küçük Sınavlar
-
-
-
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
16
Toplam Ýþ Yükü
125
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1411990692
Page 6/6
Download

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi