Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Mahmut GÜRSES
Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI,
Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY
BAŞVURU SAHİBİ:
Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.,
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Gebze/KOCAELİ
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kırklareli Belediye Başkanlığı,
Karacaibrahim Mahallesi M.Kemal Bulvarı No:3 39100 KIRKLARELİ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/17832 İhale Kayıt Numaralı “Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Mal Alımı” İhalesi
KURUMCA YAPILAN İNCELEME:
Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından 10.03.2014 tarihinde açık ihale usulü ile
yapılan “Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Mal Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koruma
Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.nin 25.02.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin
03.03.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.03.2014 tarih ve 9502 sayı ile
Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda
bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2014/1146 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan
inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’de yer alan ürüne ait
spesifikasyonda bazisite ve alüminyumoksit değerlerinin sadece bir firmayı işaret ettiği, bu
durumun ihaleye katılımı engellediği, 4734 sayılı Kanun’un 5 ve 12’nci maddelerine aykırı
olduğu, 21.02.2014 tarihli dilekçe ile idareden zeyilname talebinde bulunulduğu, idarece
verilen 13.03.2014 tarihli cevabın yetersiz bulunduğu, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde
kullanılan TS EN 883 standartlarına sahip polialüminyum klorür hidroksit sülfat ürününün
görevinin çöktürme, koloidal ve askıdaki partikülleri yumaklaştırarak bir çamur battaniyesi
şekline getirmek olduğu, idarenin gerek 07.03.2014 tarihli dilekçesinde gerekse yapılan
telefon görüşmelerinde arıtma tesislerine gelen ham suyun yılın tamamında çok kötü
gelmediği sadece yaz aylarında nispeten kötü olduğunun belirtildiği, bu durumda idarenin
iddia ettiği gibi yüksek bazisitleli bir ürünün kullanılmasına gerek olmadığı, çünkü bazisite ve
alüminyumoksit değerlerinin idarenin belirttiği gibi sudaki renk, koku, amonyum nitrat,
mangan, demir gibi unsurların giderilmesinde bir etkisinin olmadığı, bu oranların düşük veya
yüksek olmasının sadece uygulanan dozaja etki ettiği, idarenin 19.03.2013 tarih ve
2013/62564 sayılı polialüminyumklorür hidroksit sülfat alımı ihalesine sadece ACH
İnorganik Kimyasallar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif verdiği ve ihaleyi 257.520,00 TL
bedelle alarak 1740 TL/ton fiyatı ile sözleşmeyi imzaladığı, aynı dönemlerde polialüminyum
klorür hidroksit sülfat ihalelerine ve diğer idarelerce hazırlanan teknik şartnamelere
bakıldığında bazisitenin %35-%85, alüminyumoksit oranının %17-%19 aralığında verildiği ve
1
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
bu ihalelerdeki fiyatın piyasa rayiç fiyatı olan 550-600 TL/ton olduğunun anlaşıldığı, ihale
yetkililerinin bazisiteyi %90 ve alüminyumoksit değerini %19 yazarak bu ihaleye sadece bir
firmanın girmesini sağladığı, kamu ve özel sektörde ürünlerinin Türkiye genelinde her çeşit
ve kalitede suda çalıştığının gözlendiği, idarenin dilekçelerine istinaden cevabında PACS
olarak bir marka belirtmesinin de 12’nci maddeye aykırı olduğu, bu durumda idarenin teknik
şartnamesinde bir firmayı işaret ettiği, verdiği cevap dilekçesinde de işaret ettiği firmanın
markasının PACS olarak belirtildiği, 4734 sayılı Kanun’un 5, 12 ve 60’ıncı maddelerine
uygun hareket edilmeyerek rekabeti daraltıcı bir teknik şartname hazırlandığı, başvuru
dilekçelerinin ekinde hiçbir idarenin şartnamesinde rekabeti daraltıcı ifadelere yer
verilemeyeceğine ait mahkeme kararlarının sunulduğu, başvuruda bulunulan söz konusu
ihaleye ilişkin bazisite ve alüminyumoksit değerlerinin TS EN 883’te belirtilen aralıklara
çekilerek rekabetin arttırılması ve Teknik Şartname’de sadece çıkış suyunun kalitesini
sağlayacak parametrelerin belirtilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
10.03.2014 tarihinde yapılan ihalede, Tetik Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ihale
dokümanını idareden 06.03.2014 tarihinde satın aldığı, başvuru sahibi firma Koruma Klor
Alkali San. ve Tic. A.Ş.nin 19.02.2014 tarihinde ve ACH İnorganik Kimyasallar Sanayi ve
Tic. Ltd. Şti.nin ise 25.02.2014 tarihinde ihale dokümanını EKAP üzerinden indirdiği, söz
konusu ihaleye iki isteklinin katıldığı görülmüştür.
Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde Teknik Şartname’ye ilişkin itirazda
bulunduğu, şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu “Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat
Mal Alımı” ihalesinin Teknik Şartnamesi incelendiğinde ürüne ait spesifikasyonda bazisite ve
alüminyumoksit değerlerinin sadece bir firmayı işaret etmekte olduğu ve bu durumun ihaleye
katılımı engellediği, ihale yetkililerinin bazisiteyi %90 ve alüminyumoksit değerini %19
yazarak bu ihaleye sadece bir firmanın girmesini sağladığı, söz konusu ihaleye ilişkin bazisite
ve alüminyumoksit değerlerinin TS EN 883’te belirtilen aralıklara çekilerek rekabetin
arttırılması gerektiği, idarenin cevabında işaret ettiği firmanın markasını PACS olarak
belirttiği, idarenin 07.04.2014 tarihli dilekçesinde ve yapılan telefon görüşmesinde belirttiği
üzere arıtma tesislerine gelen ham suyun yılın tamamında çok kötü gelmediği sadece yaz
aylarında nispeten kötü olduğu, bu durumda idarenin iddia ettiği gibi yüksek bazisiteli bir
ürünün kullanılmasına gerek olmadığı, çünkü bazısite ve alüminyumoksit değerlerinin
koagülasyon (çöktürme) işlemine doğrudan bağıntısı bulunmadığı, bazisite ve
alüminyumoksit değerlerinin idarenin belirttiği gibi sudaki renk, koku, amonyum nitrat,
mangan, demir gibi unsurların giderilmesinde bir etkisi olmadığı, bu oranların düşük ya da
yüksek olmasının sadece uygulanan dozaja etki ettiği iddialarına yer verildiği görülmüştür.
İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Polialüminyum Klorür
Hidroksit Sülfat Mal Alımı” olarak belirtilmiştir.
Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “1. Bu şartname Kırklareli Belediye
Başkanlığı İçme suyu Arıtma Tesisinde içme suyu arıtımında koagülasyon (yumuşaklaştırma,
pıhtılaştırma) işlemini yapmak üzere kullanılacak POLIALÜMİNYÜM KLORÜR HİDROKSİT
SÜLFAT (içme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan) malzemenin alımını kapsar.
…
2
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
3. Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat sıvı yapıda olacak ve en az %19,5± 0,5
Alüminyum Oksit [(AI203%)(ağırlıkça)] ihtiva edecektir.
…
7. Bazisite =%90± 10(w/w) olmalıdır.
…
13. Gelen rapor sonucuna göre ürünün TSE EN 883 Mart 2007(Tip1) kriterlerini
sağlamaması durumunda ürün tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere geri iade
edilecektir...” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.
Teknik Şartname’nin yukarıda yer alan 3’üncü maddesinde alım konusu Polialüminyum
Klorür Hidroksit Sülfat maddesinin “en az %19,5± 0,5 Alüminyum Oksit
[(AI203%)(ağırlıkça)]” ihtiva edeceği, 7’nci maddesinde “Bazisite =%90± 10(w/w)” olması
gerektiği belirtilmiştir.
Şikâyete konu hususların teknik değerlendirmeye ihtiyaç göstermesi nedeniyle
akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.
Alınan teknik görüşte özetle “Teknik görüşler ihale konusu olan "Poli-alüminyum
Klorür Hidroksit Sülfat Mal Alımını" kapsamaktadır ve hakkında teknik görüş talep edilen
konular aşağıdaki gibidir.
1) Teknik Şartnamede ürüne ait spesifikasyonda bazisite ve alüminyum oksit
değerlerinin sadece bir firmayı işaret edip etmediği,
2) İhaleye katılımı engelleyip engellemediği,
3) Söz konusu değerler sadece bir firmayı işaret ediyorsa idarenin işaret ettiği
firmanın markasının PACS olup olmadığı,
Söz konusu ihale ile Kırklareli Belediyesi Su ve kanalizasyon Müdürlüğü İçme Suyu
Arıtma tesisinde İçme Suyu arıtımında kullanılmak üzere "Poli-alüminyum Klorür
Hidroksit Sülfat" kimyasal malzemesi almak istemiştir. Bu kimyasal malzemenin seçiminde
arıtma tesisinin performansı ile ilgili kendilerinin daha önceki tecrübelerinden
yararlanılmıştır.
İhale şartnamesinde bu kimyasal ile ilgili itiraza konu olan teknik özelliklerin TSE
EN 883 Mart 2007 (Tip 1) standardına uygun olması, bazisite değerinin %90 ±10 (w/w)
olması, Alüminyum oksit değerinin (% ağırlıkça) %19,5 ± 0,5 olması istenmiştir.
İtiraza konu olan ve su arıtma tesislerinde koagulant malzeme olarak kullanılan
kimyasalın TSE standardında bazisite değerinin %35 (w/w), Alüminyum oksit değerinin ise
(% ağırlıkça) %18 olması uygun görülmüştür…
Talep 1) Teknik Şartnamede ürüne ait spesifikasyonda bazisite ve alüminyum oksit
değerlerinin sadece bir firmayı işaret edip etmediği,
Teknik Görüş 1) Teknik şartnamede alımı düşünülen kimyasala ait olan bazisite ve
alüminyum oksit değerleri ACH firmasının ürününe ait spesifikasyonlar ile tamamen
uyuşmaktadır. TSE EN Mart 2007 (Tip 1) standardında bu ürün için sırasıyla %35 bazisite ve
3
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
%18 alüminyum oksit değerlerinin yeterli olduğu göz önüne alındığında şartnamenin belli bir
firmanın ürününe dönük hazırlandığı kanaati hasıl olmaktadır.
Talep 2) İhaleye katılımı engelleyip engellemediği,
Teknik Görüş 2) Belediyenin talep etmiş olduğu kimyasal (PACS) için hazırlanmış
olan şartnamedeki yüksek oranlardaki bazısite ve alüminyum oksit değerlerinin ihaleye
katılım oranını önemli ölçüde azaltacağı düşünülmektedir.
Talep 3) Söz konusu değerler sadece bir firmayı işaret ediyorsa idarenin işaret ettiği
firmanın markasının PACS olup olmadığı,
Teknik Görüş 3) Şartname ve ürün spesifikasyonları birebir incelendiğinde söz konusu
değerler, birebir aynı değildir ve değerler bir aralık olarak verilmiştir. Ancak ACH firmasının
ürün özellikleri şartnamedeki değerleri tamamen sağlamaktadır. Diğer taraftan "PACS"
olarak ifade edilen kelimenin herhangi bir şirkete ait olan ürün markası olmadığı kanaatine
varılmıştır. Bu kelimeden (PACS) kasıt "Poli-Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat"
kimyasalının baş harfleri alınarak oluşturulmuş kısaltmasıdır.
İhaleye itiraz eden firma (Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A.S.) Şartnamedeki
bazisite ve alüminyum oksit oranlarına itiraz etmekte ve bu değerlerin TSE EN Mart 2007
(Tip 1) standardında belirtilen %35 ve %17'e çekilmesini talep etmektedir. Bu talep yerine
getirildiğinde ihaleye daha fazla firmanın katılımının sağlanacağı ve fiyatların daha da
aşağılara çekilebileceği kanaati hakimdir. Bu nedenle kamuya ait olan sermayenin daha
verimli kullanılması adına böyle bir talep yerindedir. Ayrıca ihaleyi düzenleyen ve kimyasal
malzemeyi talep eden belediye arıtma tesisinin Şartnamedeki yüksek bazisite ve alüminyum
oksit oranlarına sahip kimyasal malzemeyi kullanmasının bir zorunluluk olmadığı kanaati
tarafımızda oluşmuştur. Bu nedenle böyle bir tesiste daha düşük bazisite ve alüminyum oksit
oranlarına sahip PACS malzemeleri de bu iş için kullanılabilir.” görüşüne yer verilmiştir.
4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu
Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği,
kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmüne,
Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya
hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin
idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği
nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından
onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler,
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar
içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.
Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara
uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve
tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün
belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmeyecektir.
4
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ihale konusu işin
özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin
idarelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği
sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler ve alınan teknik görüş bir arada
değerlendirildiğinde; alım konusu Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat maddesine ilişkin
olarak Teknik Şartname’nin 3’üncü ve 7’nci maddelerinde öngörülen alüminyum oksit ve
bazisite değerlerinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla
rekabeti engelleyici düzenlemeler içerdiği anlaşılan söz konusu Teknik Şartname’nin 4734
sayılı Kanun’un 12’nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.
Ancak itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürülen “işaret edilen firmanın markasının
PACS olarak belirtildiği” iddiasına ilişkin olarak alınan teknik görüşte; PACS olarak ifade
edilen kelimenin herhangi bir şirkete ait olan ürün markası olmadığı, bu kelimeden
kastedilenin "Poli-Alüminyum Kiorür Hidroksit Sülfat" kimyasalının baş harfleri alınarak
oluşturulmuş bir kısaltma olduğu belirtildiğinden bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici
işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali
gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ
edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare
Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin
iptaline,
Oyçokluğu ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
5
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
KARŞI OY
Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde
belirtilen iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alınan kararda, “Teknik Şartname’de yer alan
düzenlemeler ve alınan teknik görüş bir arada değerlendirildiğinde; alım konusu
Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat maddesine ilişkin olarak Teknik Şartname’nin 3’üncü
ve 7’nci maddelerinde öngörülen alüminyum oksit ve bazisite değerlerinin belirli bir firmanın
ürününe yönelik ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla
rekabeti engelleyici düzenlemeler içerdiği anlaşılan söz konusu Teknik Şartname’nin 4734
sayılı Kanun’un 12’nci maddesine aykırı olduğu” şeklinde belirtilen gerekçeye dayanılarak
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince “İhalenin
iptaline” karar verilmiştir.
Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet başvurusundaki iddiasının
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan
incelemeye göre;
Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde alım konusu Polialüminyum Klorür
Hidroksit Sülfat maddesinin “en az %19,5± 0,5 Alüminyum Oksit [(AI203%)(ağırlıkça)]”
ihtiva edeceği, 7’nci maddesinde ise, “Bazisite =%90± 10(w/w)” olması gerektiği
belirtilmiştir.
İhalenin iptal edilmesine esas teşkil eden akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;
“Teknik Görüş 1) Teknik şartnamede alımı düşünülen kimyasala ait olan bazisite ve
alüminyum oksit değerleri ACH firmasının ürününe ait spesifikasyonlar ile tamamen
uyuşmaktadır. TSE EN Mart 2007 (Tip 1) standardında bu ürün için sırasıyla %35 bazisite ve
%18 alüminyum oksit değerlerinin yeterli olduğu göz önüne alındığında şartnamenin belli bir
firmanın ürününe dönük hazırlandığı kanaati hasıl olmaktadır.
……
Teknik Görüş 2) Belediyenin talep etmiş olduğu kimyasal (PACS) için hazırlanmış
olan şartnamedeki yüksek oranlardaki bazisite ve alüminyum oksit değerlerinin ihaleye
katılım oranını önemli ölçüde azaltacağı düşünülmektedir.
……..
İhaleye itiraz eden firma (Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A. S.) Şartnamedeki
bazisite ve alüminyum oksit oranlarına itiraz etmekte ve bu değerlerin TSE EN Mart 2007
(Tip 1) standardında belirtilen %35 ve %17'e çekilmesini talep etmektedir. Bu talep yerine
getirildiğinde ihaleye daha fazla firmanın katılımının sağlanacağı ve fiyatların daha da
aşağılara çekilebileceği kanaati hakimdir. Bu nedenle kamuya ait olan sermayenin daha
verimli kullanılması adına böyle bir talep yerindedir. Ayrıca ihaleyi düzenleyen ve kimyasal
malzemeyi talep eden belediye arıtma tesisinin Şartnamedeki yüksek bazisite ve alüminyum
oksit oranlarına sahip kimyasal malzemeyi kullanmasının bir zorunluluk olmadığı kanaati
tarafımızda oluşmuştur. Bu nedenle böyle bir tesiste daha düşük bazisite ve alüminyum oksit
oranlarına sahip PACS malzemeleri de bu iş için kullanılabilir.” denilmektedir.
6
Toplantı No
Gündem No
Karar Tarihi
Karar No
KAMU İHALE KURULU KARARI
: 2014/029
: 19
: 30.04.2014
: 2014/UM.III-1946
Teknik görüş açıklamaları incelendiğinde, teknik şartnamenin 3’üncü ve 7’nci
maddelerine yönelik olarak, “TSE EN Mart 2007 (Tip 1) standardında bu ürün için sırasıyla
%35 bazisite ve %18 alüminyum oksit değerlerinin yeterli olduğu” gerekçesine dayanılarak
şartnamenin belli bir firmanın ürününe yönelik hazırlandığı görüşünün verildiği, bu sınırların
aşılması durumunda teknik şartnamenin bu maddelerinin hangi gerekçeyle uygun olmadığına
ilişkin olarak madde madde konunun ele alınmayarak konunun rekabet açısından
incelenmediği, kaldı ki, söz konusu düzenlemelerin teklif verilmesine engel teşkil ettiğine
ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediği, başvuru sahibinin Şartnamedeki bazisite ve
alüminyum oksit oranlarının TSE EN Mart 2007 (Tip 1) standardında belirtilen %35 ve
%17’e çekilmesi yönündeki talebinin yerine getirilmesi durumunda hangi gerekçe ile
rekabetin sağlanabileceğinin açık irdelenmediği, teknik görüşte 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve
12 nci maddeleri yönünden ihaleye katılımı daraltıp daraltmayacağı ya da başka bir anlatımla
gerekli rekabetin oluşmayacağına yönelik somut bir inceleme ve değerlendirmeye yer
verilmediği, sadece şikâyetçinin talebinin yerinde olduğu belirtilerek, söz konusu
düzenlemelerin anılan Kanunun ilgili maddelerine neden uygun olmadığı yönünde hiçbir
açıklamanın yer almadığı hususları birlikte ele alındığında; idarenin takdir alanına giren ve
sözleşmenin uygulamasında idarece daha önceleri tecrübe edilen ve de işin önem ve özelliği
nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla yapılmış bir
düzenleme olduğu, bu nedenle söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte
olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddiasının
yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin itirazen şikayet
başvurusundaki iddiasının yerinde olmadığına ilişkin 4734 sayılı Kanunun 54 üncü
maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince “İtirazen şikâyet başvurusunun reddine”
karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile Kurul çoğunluğunca alınan karara
katılmıyorum.
Mahmut GÜRSES
BAŞKAN
7
Download

Teknik şartnamede rekabetin engellenmesi?