İNTERN DR EĞİTİM PROGRAMI
YER: DÖNEM 3 AMFİSİ
SAAT
08.30-09.00
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.15-15.15
15.30-16.30
1.GÜN: 1 TEMMUZ 2014 SALI
KONU
Tanışma, programın amaç ve hedeflerinin açıklanması
Hastanelerin tanıtılması, kayıt sistemi, dosya sistemi ve PACS’ın
tanıtılması, genel hastane işleyişi hakkında bilgi verilmesi
ARA
Hasta-hekim ilişkileri
ÖĞLE YEMEĞİ
Laboratuvar tetkikleri için uygun örnek alma (Biyokimya)
Laboratuvar tetkikleri için uygun örnek alma (Mikrobiyoloji)
Hastane enfeksiyonları, biyolojik atıklar, mesleki korunma
KONUŞMACI
Dr. M Güven
Dr. M. Borlu
Uzm. M. Yenisu
Dr. M Baştürk
Dr. S Muhtaroğlu
Dr. M Doğanay
Dr.E Alp
2.GÜN: 2 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.00-12.00
08.10-08.30
08.30-08.50
08.50-09.10
09.10-09.30
09.30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.30
16.30-17.00
KONU
AD Başkanları veya eğitim sorumlularının konuşması
Acil Tıp
Pediatri
Dahiliye
Kadın-Doğum
ARA
Halk Sağlığı
Psikiatri
Göğüs hastalıkları
Kardiyoloji
Enfeksiyon hastalıkları
Diğer Elektif Stajlar
ÖĞLE YEMEĞİ
Hasta hakları, hekimin hukuki sorumlulukları
ARA
Sağlık Uygulamaları Eğitimi
KAPANIŞ
KONUŞMACI
AD Başkanları
veya eğitim
sorumluları
Dr. Ç Özdemir
SGK
Ders: Hastanelerin tanıtılması, kayıt sistemi, dosya sistemi ve PACS’ın tanıtılması, genel hastane işleyişi
hakkında bilgi verilmesi
Konuşmacı: Dr. Murat Borlu, Uzm. Murat Yenisu
-
Amaç: İntern Dr. olarak eğitim alacak olan son sınıf öğrencilerimiz aynı zamanda hasta hizmet
sistemi içinde de rol almak zorunda kalmaktadır. Bu dersin amacı;
o Öğrencilerimize hastaneleri tanıtmak,
o Yazılı ve elektronik ortamda hasta kayıt sistemi, hasta bilgilerinin girilmesinden eski bilgilere
ulaşmaya kadar elektronik ortamın nasıl kullanılacağı, hasta bilgilerinin nasıl dosyalanacağı,
nasıl tetkik isteneceği, radyolojik tetkiklerin nasıl isteneceği ve PACS sisteminin nasıl
kullanılacağı, elektronik ortamda reçetelerin nasıl yazılacağı vb. gibi genel işleyişle ilgili
bilgiler vermek
o
Öğrencilerimiz servis ve polikliniklerde eğitimleri sırasında sisteme yabancılık çekmelerini
ve uyum problemlerini en aza indirmek
Ders: Hasta-hekim ilişkileri
Konuşmacı: Dr. Mustafa Baştürk
-
Amaç: Öğrencilerimizin gerek eğitimleri sırasında gerekse mezuniyet sonrası meslek hayatlarında
hasta ve hasta sahipleri ile en iyi şekilde işletişim kurmalarını sağlayacak teorik bilgileri vermek, tıp
mesleğinde hasta hekim ilişkilerinin önemini vurgulamak
Ders: Hasta hakları, hekimin hukuki sorumlulukları
Konuşmacı: Dr. Çağlar Özdemir
-
Amaç: Öğrencilerimize hekimlik mesleğinin icra ederken hasta, hasta sahibi ve diğer
meslektaşlarına karşı bilmek ve uygulamak zorunda oldukları sorumluluk ve yükümlülükleri
öğretmek, kanuni hak, görev, sorumluluk ve yükümlülükleri bildirmek.
Ders: Hastane enfeksiyonları, biyolojik atıklar, mesleki korunma
Konuşmacı: Dr. Emine Alp
-
Amaç: Gerek eğitim sırasında gerekse daha sonra meslek hayatında hem hasta ve hasta sahibinin
hem de hekimin kendisinin korunması açısından, hastane enfeksiyonları, biyolojik atıklar ve sağlık
personelinin korunma yöntemleri konularında gerekli bilgiyi vermek.
Ders: Laboratuvar tetkikleri için uygun örnek alma
Konuşmacı: Dr. Cevat Yazıcı-Dr. Sebahattin Muhtaroğlu (Biyokimyasal numuneler)
Dr. Mehmet Doğanay (Mikrobiyolojik numuneler)
-
Amaç: Gerek eğitim gerekse mesleki hayat sırasında mesleğimizin olmazsa olmaz bir parçası olan
laboratuar tetkikleri yapılırken, tetkiklerin doğru ve güvenilir şekilde yapılması ve laboratuar
hatalarının en aza indirilmesi için uygun tetkik isteme ve uygun numune alma yöntemlerini
öğretmek.
Ders: Anabilim Dalı Başkanı veya ilgili Anabilim Dalı eğitim sorumlusunun konuşması
Konuşmacı : İlgili anabilim dallarının başkanları veya eğitim sorumluları
-
-
Amaç: Öğrencilerimize ilgili anabilim dalında intern eğitimin amacı, bu eğitimin öğrencilere
kazandırmayı hedeflediği kazanımlar, öğrencilerin ilgili anabilim dalında almaları gereken asgari
kazanımlar, anabilim dalının yapısı ve işleyiş sistemi, anabilim dalının öğrenciden beklentileri
konularında bilgi vermek.
Konuşmaların 15 dakikasını sunum 5 dakikasını öğrencilerin sorularına ayırmak uygun olacaktır.
Download

İntern Dr. Eğitim Programı