AUTOMATIZOVANÝ MECHANIZMUS
PRE GARÁŽOVÉ BRÁNY
NÁVOD NA POUŽITIE
VIPER KIT
„DÔLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY PRE MONTÁŽ “
“VAROVANIE: NESPRÁVNA MONTÁŽ MÔŽE SPÔSOBI VÁŽNE ZRANENIE. DODRŽUJTE PROSÍM VŠETKY POKYNY K MONTÁŽI”
“TENTO NÁVOD JE NAPÍSANÝ VÝHRADNE PRE PROFESIONÁLNYCH MONTÉROV ALEBO VHODNE VYŠKOLENÉ OSOBY”
Popis symbolov
Tento symbol oznaèuje èasti návodu, ktoré musia by podrobne preèítané.
Tento symbol oznaèuje èasti týkajúce sa bezpeènosti.
Tento symbol upozoròuje na poznámky dôležité pre užívate¾a.
Zoznam
A. Popis dielu
B. Zoznam funkcií
C. Zostavenie
D. Popis automatizovaného mechanizmu a displeja
E. Pripojenie fotoelektrických èlánkov
F.
Programovanie
G. Aktivácia povelov pomocov rádiového spojenia
H. Potvrdenie naprogramovania
I.
Technické údaje a obmedzenie
J.
Návod pre koncových používate¾ov
K. Príloha: Montáž reaze
: Schéma zapojenia
Dôležité bezpeènostné pokyny
S oh¾adom na bezpeènos užívate¾a dodržujte pokyny uvedené v tomto návode na použitie.
• Zabráòte, aby sa v priestore oblúkovitého pohybu ramena ovládacieho systému pri otváraní alebo zatváraní pohybovali deti.
• Dia¾kové ovládaèe a ïalšie ovládacie prvky držte mimo dosahu detí, aby nedošlo k náhodnému spusteniu mechanizmu.
• Ak je ovládací systém v chode, nevstupujte do priestoru oblúkovitého pohybu ramena.
• Namontovanú zostavu pravidelne kontrolujte hlavne kabeláž, pružiny a miesta spojov. Kontrolujte,èi nieje inštalovaná zostava
opotrebená, poškodená alebo èi brána nieje nesymetricky zavesená. Pokia¾ je nutné previes opravu, automatizovaný
mechanizmus nepoužívajte, mohlo by prís k úrazu èi materiálnym škodám.
• Pri ruènom zatváraní alebo otváraní brány buïte opatrný. Otváranie nevyváženej brány alebo brány s poškodenými pružinami
môže spôsobi ich pád.
• Každý mesiac kontrolujte, èi bude pri zachytení prekážky minimálne 50 mm nad podlahou prevedený spätný chod. Pod¾a potreby
skontrolujte nastavenie. Nesprávne nastavenie môže spôsobi poškodenie a prípadný úraz.
• Ak došlo k poškodeniu dodaného káblu, z oh¾adom na možné riziko a nebezpeèie požiadajte o jeho výmenu dodávate¾a alebo
autorizovaného predajcu.
• Použitie autorizovaného mechanizmu postihnutými osobami, mentálne narušenými osobami a demi je dovolené iba pod
dozorom inštruktora alebo osoby zodpovednej za bezpeènos.
• Zabráòte, aby sa v oblasti pohybu automatizovaného mechanizmu hráli deti.
A. Popis dielov
Automatizovaný mechanizmus pre garážovú bránu pozostáva z dvoch balení, prvý obsahuje sytém a druhý vodiacu lištu.
Balenie ovládacieho systému
Popis
Množstvo
Ovládací systém
1
Návod k montáži
1
Konzola brány
1
Zalomené rameno
Perforovaná kotviaca doska
Držiak
1
BALENIE SKRUTIEK A MATÍC
6 x 15
M6 x 80
Samorezná skrutka
so šeshrannou hlavou
Skrutka so šeshranou maticou
(8X)
(1X)
ø 8 x 25
Vložka
(1X)
3 x 20
Závlaèka
(1X)
Drážkovaný krúžok
(1X)
6 x 80
Rozširovacia skrutka
(6X)
M8 x 20
Skrutka so šeshrannou
maticov a podložkov
(4X)
2
1
Konzola tvaru U
3
Konzola hlavy
1
Balenie vodiacej lišty
Zostava vodiacej lišty
Reaz (1x)
Koliesko (1x)
Rovné rameno (1x)
Núdzové uvo¾òovacie lanko (1x)
Bežec (1x)
B. Zoznam funkcií
Mikroprocesor
Motor
Automatická diagnostika
Výstražné zaiadenie
Núdzové uvolnenie
Dodatoèné bezpeènostné
zariadenie
Automatické zatvorenie
Poèítadlo cyklov otvorení
a zatvorení brány
Výber typu kódu
Záložný zdroj
Mikroprocesor automaticky nastaví chod dopredu, dozadu a správnanie v prípade
prekážky èi poruchy
Plynulý rozjazd a zastavenie chráni motor pred preažením.
Na displeji je neustále zobrazený prevádzkový stav: L = Normálny, F = Prerušený,
H = Chyba pri èítaní, A = Prerušený infraèervený lúè.
Pokia¾ je nastavené, výstražné zariadenie sa aktivuje v prípade, že brána zostane
otvorená dlhšie ako 10 minút. Po opätovnom zatvorení brány sa alarm sám vypne.
V prípade výpadku prúdu môže by brána ruène ovládaná ahom za uvo¾òovacie lanko.
Dodatoèná bezpeènos vïaka volite¾ným fotobunkám.
Doba oneskorenia môže by nastavená v rozmedzí od 30 do 240 sekúnd.
Po 2000 cykloch otvorení dverí ovládacím systémom zaznie zvukový signál ako
upozornenie, že je treba vykona kontrolu a údržbu mechanických èastí.
Možnos zvoli pevný / plávajúci kód
V prípade výpadku prúdu umožní batéria dokonèi manéver
C. Zostavenie
DÔLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY PRE MONTÁŽ
Tento výrobok môže by použitý len k tomu úèelu, ku ktorému bol navrhnutý. Akéko¾vek iné použitie bude považované
za nesprávne a nebezpeèné.
Pred zaèiatkom montáže urobte nasledujúce kroky:
• Odstráòte nepotrebný baliaci materiál a deaktivujte všetky zariadenia, ktoré nebudú potrebné k montáži.
• Uistite sa, èi je štruktúra brány dostatoène robustná, èi sú závesy použite¾né a èi je medzi pevnými a pohyblivými
èasami nieje nejaké trenie.
• Zariadenie pre manuálne uvo¾nenie nainštalujte vo výške nižšej ako 1,8 m.
• Ovládacie prvky inštalujte s oh¾adom na bránu, ale mimo dosahu pohyblivých èastí, vo výške najmenej 1,5 m nad zemou.
• Výstražné nálepky a štítky umiestnite na vidite¾nom mieste alebo v blízkosti ovládacích prvkov.
• Štítky týkajúce sa manuálneho uvo¾nenia nalepte v blízkosti zariadenia pre manuálne uvo¾nenie.
• Po montáži automatizovaného mechanizmu sa uistite, èi je správne namontovaný, a èi brána vykonáva spätný pohyb pri
detekcii prekážky vo výške minimálne 40 mm nad podlahou.
• Uistite sa, èi sa motorický poháòaná brána nenachádza vo verejných priestoroch, èi na ulici.
C-1 Upevnenie ovládacieho systému k bežcu
6 x 15
samorezná
skrutka
Konzola
tvaru U
Bežec
Drážkovaný krúžok
ŠTANDARDNÁ ZOSTAVA
6 x 15
samorezná
skrutka
Bežec
Konzola
tvaru U
Drážkovaný
krúžok
ZOSTAVA V KOLMOM SMERE
C-3 Upevnenie k bráne
Stena
30°
M6x80 Skrutka
s maticou
Kotviaca konzola
Perforovaná kotviaca
doska
Perforovaná
kotviaca konzola
Brána
Konzola brány
Rozširovacia
skrutka
Konzola
tvaru U
Nastavite¾ná skrutka
M6x15
skrutka
Rozširovacia
Skrutka 8x20
podpornej
konzoly
skrutka
8 x 20 skrutka
8 x 25 vložka
Zalomené rameno
C-4 Manuálne otváranie brány
Ko¾ajnièka
Bežec
Núdzové lanko
V prípade výpadku prúdu
Zatiahnite za lanko smerom dole. Bránu bude možné otvori a zatvori ruène.
Po obnovení dodávky elektrického prúdu
Použite dia¾kový ovládaè alebo ovládacie tlaèidlo. Brána sa automaticky zablokuje.
D. Popis automatizovaného systému
Osvetlenie garáže
Indikátor aktivity
dia¾kového ovládaèa
Tlaèidlo uloženie
kódu do pamäti
Tlaèidlo nastavenia
+
-
S
P
Funkcia
Tlaèidlo nastavenia
Indikátor programovania
a aktívnej operácie
E. Pripojenie fotoelektrických èl?nkov
a) Zapojenie
Schéma zapojenia
Riadiaca jednotka
GND
IR
12V
-
-
+
COM
NC
+
TX
RX
F. Programovanie
Nastavenie
a. Ruène pohybujte bránou, až kým sa koliesko zasekne v polohe automatického posuvu.
b. Zapnite ovládací systém. Po zaznení zvukového signálu je karta pripravená k naprogramovaniu.
Varovanie: :v každej nasledujúcej fáze musí by programovanie dokonèené, inak bude automatické nastavovanie zrušené.
Pokia¾ behom nastavovania urobíte chybu, odpojte a znova pripojte napájanie a zaènite programova od zaèiatku.
F-1 Nastavenie otvorenej polohy
Stlaète tlaèidlo „P“
(po dobu 5 sekúnd)
Ovládací systém vydá
zvukové znamenie a na
displeji sa objaví „1“
Stlaète “P”,
“1” zaène blika
Stlaète “+”
Alebo stlaète “-”
Vytiahnutie brány
smerom hore:
Spustenie brány
smerom dole:
Po dosiahnutí
požadov anej polohy
brány, nastavenie stlaèením
tlaèidla „P“ uložíte
Varovanie: je nutné najprv nastavi doraz pre otvorenú polohu brány a až potom nastavte pre zatvorenú polohu.
F-2 Nastavenie zatvorenej polohy
Stlaète tlaèidlo “-” , na
displeji sa objaví „2“
Vytiahnutie brány
smerom hore:
Spustenie brány
smerom dole:
Stlaète “P”,
“2” zaène blika
Po dosiahnutí požadovanej
polohy brány poèkajte 2
sekundy a nastavenie
stlaèením tlaèidla „P“
uložíte
Stlaète “-”
alebo staète “+”
F-3 Uloženie dráhy chodu brány
Stlaète tlaèidlo “-”,
na displeji sa objaví „3“
Stlaète opät “P”
Stlaète “P”, “3” zaène
blika
Brána sa automaticky
presunie na koncový
doraz zatvorenej polohy
Brána sa automaticky presunie
na koncový doraz otvorenej
polohy
Informáciu uložíte stlaèením
“P”
F-4 Nastavenie úrovne sily
Z výroby je nastavená východzia úroveò 4; bežní užívatelia nebudú musie toto nastavenie meni.
Stlaète tlaèidlo “-”, na
displeji sa objaví „4“
Stlaète “P”, na displeji
sa objaví „ddd”
Úroveò nastavte
stlaèením “+”, alebo “-”
(Továrenské nastavenia)
Vysoká
Nastavenú úroveò uložte
stlaèením tlaèidla “P”
Úroveò sily
Nízka
F-5 Nastavenie kódu prijímaèa
Stlaète tlaèidlo “+”, na
displeji sa objaví „5“
Stlaète “P”, na displeji
zaène blika „1" èím
indikuje pevný kód
Stlaète „+“ alebo „-“ na displeji
pre vybranie plávajúceho kódu
Stlaète “P”, na displeji
sa objaví 0 (neaktívne
fotobunky poèas otvárania)
Stlaète „+“, na displeji
sa objaví 1, fotobunky
sú aktívne aj pri otváraní
Stlaète „P“ na displeji
sa objaví „5" a nastavenia
sú uložené
F-6 Nastavenie fotobuniek
Stlaète tlaèidlo “-”, na
displeji sa objaví „6“
Nastavenú úroveò uložíte
opätovným stlaèením
tlaèidla “P”
F-7 Nastavenie doby oneskorenia pred automatickým zatvorením brány
Stlaète tlaèidlo “-”, na
displeji sa objaví „7“
Stlaète “P”, na displeji
sa objaví 0 (VYPNUTÝ,
východzie nastavenie)
Stlaète “+”, na displeji
sa objavý „1“, funkcia
je zapnutá, automaticky
zatvorenie sa aktivuje
po 30 sekundách
Dobu oneskorenia upravíte stlaèením tlaèidla „+“ alebo „-“, ako je znázornenie na nasledujúcom obrázku
(2 = 60 s, 3 = 90 s...)
60 s
90 s
120 s
150 s
180 s
210 s
240 s
Stlaète tlaèidlo „P“,
na displeji sa objaví 7:
procedúra je ukonèená
Pred automatickým zatvorením brány bude motor vydáva zvukový signál po dobu 20 sekúnd. Súèasne bude
blika. Po uvedení brány do chodu bude znie zvukový signál aj naïalej a osvetlenie prestane blika a bude
svieti. Po zatvorení brány bude výstražný signál ukonèený a osvetlenie zostane svieti ešte 3 minúty.
F-8 Nastavenie alarmu po 2000 cykloch
Stlaète tlaèidlo “-”, na
displeji sa objaví „8“
Staète “P”, na displeji
sa objaví 0 (VYPNUTÝ,
východzie nastavenie)
Staète „+“, na displeji
sa objaví 1, funkcia je
aktivovaná (ZAPNUTÝ)
Pravidelne kontrolujte, èi je br?na vyrovnan? a vyv?žená
v otvorenej aj zatvorenej polohe, a èi sa d? otvori zatiahnutím
pružiny. Všetky mechanické diely udržujte stále namazané.
Nastavenia uložíte stlaèením
tlaèítka “P”
Vypnutie zvukovej signalizácie prevediete odpojením a opätovným pripojením napájania.
F-9 Režim otvárania
Stlaète „+“ na displeji
sa objav? „9"
Stlaète „P“ na displeji
sa objav?„0" to indikuje
režim otvor / stop / zatvor
Stlaète „+“,zobraz?sa „1“
to indikuje režim iba otvor
(automatické zatváranie
aktivované)
F-10 Uloženie naprogramovaného stavu do pamäte
VAROVANIE! tento krok je dôležitý,
aby nedošlo k strate všetkých nastavených údajov.
.
Stlaète „+“ alebo “-”
a zvo¾te “1”
Tlaèidlo “P“ držte
stlaèené, kým...
... sa pomocou led diódy
nezobrazí “0”: teraz
je programovanie
dokonèené.
G-Aktivácia povelov pomocou rádiového spojenia
G-1 Uloženie dia¾kových ovládaèov do pamäte
Držte stlaèené tlaèídlo
„S“, kým sa v ¾avej èasti
displeja neobjaví 0
Stlaète tlaèidlo, ktoré
chcete uloži do pamäte
„0" v ¾avej èasti zhasne
po úspešnom uložení
dia¾kového ovládaèa
G-2 Manuálne zrušenie jedného z dia¾kových vysielaèov
Staète a držte súèasne tlaèidlá
„S“ a „P“ staèené k?m sa v ¾avej
èasti displeja neobjaví 0
Stlaète tlaèidlo na dia¾kovom ovládaèi
ktoré chcete vymaza, pokia¾ pohon nezapípa,
dia¾kový ovládaè sa vymaže z pamäte
G-2 Manuálne zrušenie všetkých dia¾kových vysielaèov
Odpojte napájanie a stlaète a držte „S“ ho
pripojte napájanie a po 5 sekundách vydá
riadiaca jednotka 2 pípnutia, è?m signalizuje
vymazanie pamäte
Zvukový signál
1 pípnutie
2 pípnutia
Význam
Uloženie kódu
Kód už bol uložený
3 pípnutia
Pamä plná
H. Potvrdenie naprogramovania
Na záver programovacieho postupu preveïte 3 kompletné cykly brány (otvorenie,zatvorenie), aby boli
naprogramované údaje potvrdené.
Varovanie ! potvrdenie naprogramovaných údajov zopakujte vždy po každej nasledujúcej zmene jednotlivých fáz
programu (napr. F-4 Nastavenie úrovne sily)
I. Technické údaje a obmedzenia
I-1 Ovládací
Ovládací systém
systém
MODEL
900SEZ-700
NAPÄTIE
POVRCH BRÁNY
<9m
190 - 240 V
2
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA
-20 / +50 C
I-2 Vodiaca lišta
MODEL
ROZSAH CHODU BRÁNY
CELKOVÁ DÅŽKA
VÝŠKA BRÁNY
900GU3320 CATENA
3320 mm (1x3mt)
2800 mm
< 2500 mm
900GU3 CATENA
3320 mm (3x1mt)
2800 mm
< 2500 mm
900GU4 CATENA
4000 mm (1x4mt)
3500 mm
< 3200 mm
I-3 Technické údaje
Výkon
Pohotovostný režim
100 W
7 W s vypnutým osvetlením
Tlaková sila
700N
Riadiaca jednotka
CPU
Typ kontroly
impulzná inukcia
Motor
24 VDC
Osvetlenie
Rýchlos posuvu brány
Typ poistky
Frekfencia a dosah vysielaèa
Prevod
Stupeò ochrany
25W (1x): E14
11 cm/s
Výkonový okruch 1: 2,5 A, Osvetlenie 1: 2,5 A
433,92 MHz / 50 m
Reaz
IP40
J. Návod pre koncových užívate¾ov
J-1 Údržba autoamtizovaného systému
a) Ovládací systém 900SEZ-700 je vyrobený tak, aby nezaažoval životné prostredie a potrebuje iba nepatrnú
pravidelnú údržbu.
b) Najprv skontrolujte, èi sa prevodový systém pohybuje ¾ahko (uvo¾nite zariadenie a bránu otvorte a zatvorte
ruène).
c) Po nieko¾kých cykloch posunu brány skontrolujte, èi je pri otváraní a zatáraní vyvážená a èi pružina umožòuje
jej zatvorenie a otvorenie. Všetky mechanické diely pravidelne namažte.
d) Po výpadku prúdu, keï už je dodávka obnovená, stlaète tlaèidlo na dia¾kovom ovládaèi: posun brány bude
pokraèova
Pri výpadku prúdu je
posuv brány zastavený
Akonáhle je dodávka prúdu
obnovená, stlaète tlaèidlo na
dia¾kovom ovládaèi a brána
sa otvorí.
Pod¾a naprogramovania
sa brána otvorí až po
nastavený doraz a potom
sa zastaví.
J-2 Bežná prevádzka
a) Dia¾kové ovládanie
b) Manuálna prevádzka
Otváranie, zatváranie a zastavenie sa vykonáva iba pomocou jedného tlaèidla na dia¾kovom ovládaèi
V prípade výpadku prúdu bránu uvo¾nite a otváranie a zatváranie vykonávajte ruène
J-3 Odstránenie závad
ZÁVADA
MOŽNÁ PRÍÈINA
RIEŠENIE
1.Zavolajte podporu
2.Poistku nechajte vymeni technikom
Ovládací systém nepracuje
1. Nieje dobre pripojený napájací zdroj
2. poistka je vypálená
Brána sa nepohybuje
1. Dia¾kový ovládaè nebol uložený do pamäte 1. Dia¾kový ovládaè uložte znovu do pamäti
2. Vymeòte batériu
2. Batéria je vybitá
Dia¾kový ovládaè pracuje iba
v bezprostrednej blízkostí
Batéria je vybitá
Vymeòte batériu
Reaz sa pohybuje, ale brána stojí
Bežec nieje zaistený
Zaistite bežec
Výstražná zvuková signalizácia je
spustená
1. Brána bola otvorená príliš dlho
2. Poèítadlo cylkov otvorenia
1. Zatvorte bránu
2. Preveïte pravidelnú údržbu
Chyba pri programovaní
Znova naprogramujte chod brány
Chyba mikroprocesora spôsobená vlhkosou
Zavolajte podporu
Náhle zastavenie alebo odskoèenie
behom pohybu, na displeji svieti „F“
1. Pružina nieje vyvážená
2. Detekcia prekážky
3. Napájací zdroj je nestabilný
1. Zavolajte podporu
2. Nastavte výkon
3. Zavolajte podporu
Behom chodu sa ozýva škrípanie
Medzi uvo¾òovací mechanizmus a bežec
je nutné nanies mazivo
Namažte
Reaz je hluèný
Reaz nieje dostatoène napnutý
Reaz pomocou matice pružiny napnite a
namažte ich
Brána nedosiahne koncový doraz alebo
nepracuje
Brána nepracuje správne a na displeji
svieti „H“
Dodatok: Varovanie: nebezpeèie smrte¾ného úrazu elektrickým prúdom. Pri zásahu do akejko¾vek napájacej èasti sa obrate
na kvalifikovaných technikov.
K.Prílohy: Montáž reaze
1. Otvorte balenie montážnej sady reaze
2. Nastavte ko¾ajnièku v smere šípky.
3. Posuòte konektor do stredu ko¾ajnièky medzi limitné pozície.
Limitná pozícia
Limitná pozícia
Konektor
4. Utiahnite maticu k¾úèom priemeru 13 mm
5. Nastavte ako je zobrazené na obrázku ahlo reaze. Pre správne nastavenie sa uistite,
že behom pohybu brány nedochádza k vykåznutiu reaze z ko¾ajnièky (reaz je príliš vo¾ný) alebo
naopak reaz nedrhne o ko¾ajnièky (je príliš napnutý).
6. Hotovo
K.Prílohy: Schéma zapojenia
230V AC
2,5A
F2
F1
2,5A
Konektor
trnasformátora
Konektor záloženia batérie
Konektor
majáku
+
Relé
7
8
Hlavný panel
-
Relé
LAMP
24V
MAX 25 W
Konektor motora
DISPLAY
CPU
Radiofrekfenèn?
karta
+
Senzor vo¾nej plochy
Kódovacie zariadenie
9 10
SIG
1 2 3
P/P
ANT
C
O
M
6
5
4
S
T
O
P
+ 24V
FOTOBUNKA
- COM
Download

VIPER manual tvorba